Home Ogólnie Jeziora, seriale, tramwaje czyli Olsztyn po raz trzeci

Jeziora, seriale, tramwaje czyli Olsztyn po raz trzeci

autor Zwierz
Jeziora, seriale, tramwaje czyli Olsztyn po raz trzeci

Wiele rzeczy w życiu da się przewidzieć ale tego, że Olsz­tyn stanie się dla człowieka z Warsza­wy który nie odwiedz­ił go przez pier­wsze 27 lat swo­jego życia ani razu, miastem ważnym, przewidzieć raczej się nie da. Tym­cza­sem od kilku lat do Olsz­ty­na powracam z każdą wios­ną, doczekałam się tramwa­jów, zna­jo­moś­ci, i wspom­nień. W tym roku znów należało do Olsz­ty­na zajrzeć. I jak zwyk­le pretekst był ten sam czyli poświę­cona seri­alom kon­fer­enc­ja naukowa.

W Olsz­tynie było miejs­ca­mi bard­zo kolorowo. Niemalże egzotycznie

Seri­ale w kon­tekś­cie kul­tur­owym to kon­fer­enc­ja która odby­wa się w Olsz­tynie po raz trze­ci i bard­zo widać jak wiele się przez ten czas zmienia. Trzy lata to aku­rat tyle, by z radoś­ci, że w ogóle roz­maw­iamy o seri­alach prze­jść do nieco głęb­szej reflek­sji czy przy­pad­kiem nie roz­maw­iamy o seri­alach w sposób zbyt jed­norod­ny. W poprzed­nich lat­ach częs­to pojaw­iał się głos, że nieco zbyt radośnie ogranicza­my pola zain­tere­sowań badaw­czych do najnowszych pro­dukcji telewiz­ji kablowych. Mówiło się o tym w kulu­arach wcześniej, ale ofic­jal­nie kon­kluz­ja taka (łącznie z inny­mi pyta­ni­a­mi do badaczy seri­ali) pojaw­iła się w inau­gu­ru­ją­cym kon­fer­encję wykładzie Mirosława Fil­i­ci­a­ka. Wykładu zresztą doskon­ałego, jak to bywa kiedy ktoś naprawdę wie o czym mówi, nie czy­ta, i jeszcze rzu­ca odpowied­nią iloś­cią nazwisk na popar­cie swo­jej tezy. To taki wykład którego się słucha kiwa głową, i po kolei wykreśla kole­jne lin­ij­ki swo­jego wys­tąpi­enia aż zostanie ci tylko tytuł. A i to z zastrzeżeniami.

W czwartkowy wieczór w Kor­towie było zatrzęsie­nie stu­den­tów. Następ­nego dnia panowała przepełniona kacem cisza.

Zwierz się nieco śmieje ale serio, nie ma chy­ba nic bardziej stre­su­jącego niż być naukow­cem impo­s­torem (prze­cież zwierz naukowo seri­ala­mi się nie zaj­mu­je, tylko uda­je) i wys­tępować na kon­fer­encji zaraz po oso­bie, której biogram czy­ta się dłużej niż twój refer­at. Zwierz doskonale zda­je sobie sprawę, że autorzy pro­gram i orga­ni­za­torzy kon­fer­encji wierzą w jego możli­woś­ci, ale to jest dokład­nie to miejsce gdzie zwierz prowadzą­cy blo­ga i zwierz związany z akademią patrzą na siebie z powąt­piewaniem – czy w ogóle powin­ny się poz­nać. Na całe szczęś­cie, plus był taki, że choć zwierz mówił o seri­alach emi­towanych na plat­for­ma­ch streamin­gowych (zaj­mu­jąc się w sum­ie z kra­jowego punk­tu widzenia niszą) to udało mu się uciec od anal­izy treś­ci czy przekazu poje­dynczych tytułów a skupić się raczej na tym jak nowa for­ma dys­try­bucji wpły­wa na nar­rację, dys­try­bucję, pro­dukcję i sto­sunek widza do seri­alu. Przy czym zwierz prag­nął się tu wpisać głównie w tytuł kon­fer­encji, który brzmi­ał „Pró­ba bilan­su”. Nic tak dobrze nie robi jak bli­nas z wnioska­mi na przyszłość.

Kiedy mówią o poko­ju z widok­iem na Jezioro to rzad­ko okazu­je się, że rzeczy­wiś­cie z Poko­ju do jezio­ra są dwa kroki

Co ciekawe, trochę jak na złość, po refera­cie który miał nam wszys­tkim uświadomić że nie może­my w kółko roz­maw­iać o seri­alach jakoś­ciowych tylko dlat­ego, że to ciekawa roz­mowa, zwierz wysłuchał całe mnóst­wo refer­atów pochy­la­ją­cych się nad zupełnie inną tem­atyką. Naj­ciekawszy blok w jakim brał udzi­ał zwierz był poświę­cony głównie soup-doc – temu seri­alowe­mu gatunkowi który prze­jął duszę niejed­nego widza w Polsce. Ciekawe były refer­aty i dyskus­je i naresz­cie zwierz znalazł part­nerów do roz­mowy o tym co sądz­imy o Szkole – wyjątkowo szkodli­wej pro­dukcji. Na kole­jnych refer­at­ach zwierz też mógł posłuchać o czymś nieco innym – zwłaszcza ciekawy był refer­at o Flashu i tym co w kon­tekś­cie tego seri­alu oznacza reboot, spin off, i w ogóle gra z tek­stem w seri­alu super bohater­skim. W sum­ie najm­niej pory­wa­ją­cym refer­atem jaki usłyszał zwierz na całej kon­fer­encji był ten poświę­cony seri­alom HBO.

dav

W Olsz­tynie w Restau­racji Przys­tań zwierz od trzech lat je najlep­sze posił­ki w ciągu roku. Tym razem — risot­to z truflami

Zan­im zwierz zwiał by cieszyć się Olsz­tyńską cud­owną pogodą i jede­nas­toma jezio­ra­mi, odbyła się jeszcze dyskus­ja – w której znów posad­zono zwierza obok osób lep­iej się zna­ją­cych od niego na tema­cie, i kazano odpowiadać na pyta­nia. Zwierz robił co mógł i jak zwyk­le w takich przy­pad­kach miał przede wszys­tkim nadzieję, że nikt tego nie nagry­wał. Plus był jed­nak taki, że na Sali było sporo osób co zawsze cieszy bo dużo ciekaw­iej bierze się udzi­ał w dyskus­jach gdy widać że mamy do kogo mówić. Zwierz przyz­na szcz­erze, że z niepoko­jem przyj­mował za to niemal ofic­jalne deklarac­je że być może trze­cia kon­fer­enc­ja seri­alowa będzie ostat­nią. Wyda­je się że wydarze­nie dopiero okrzepło, nabrało ksz­tał­tu i stało się naprawdę ciekawe i różnorodne. Dlat­ego zwierz uzna­je, że to co słyszał było jedynie próbą prze­niesienia mech­a­nizmów seri­alowych na świat naukowy i za rok wszyscy spotkamy się z referatami.

13083158_10207346569797356_5403440960097241446_n

W Olsz­tynie jest super i w ogóle ale zwierz nie rozu­mie dlaczego sprzeda­ją lidy szpinakowo, pietruszkowe niszcząc taką dobrą przyjemność

Jed­nocześnie, zwierz oprócz życia naukowego miał okazję ponown­ie odwiedz­ić Olsz­tyn. To ciekawe jak szy­bko moż­na się przy­wiązać do mias­ta. Zwłaszcza, że po dwóch lat­ach mniejszych i więk­szych wykop­ków Olsz­tyn w końcu ma tramwa­je. Tramwa­je który­mi zwierz wraz z ekipą jeźdz­ił po całym mieś­cie zach­wyca­jąc się jed­nocześnie tym jaka faj­na jest komu­nikac­ja miejs­ka kiedy wszys­tko jest nowe, sko­or­dynowane i graficznie czytelne. W Olsz­tynie wszys­tko zro­biono na raz i ter­az tramwa­je i auto­busy mogą chy­ba stanow­ić dumę mias­ta. W każdym razie cud­ne jest to, że zwierz ani razu nie martwił się jak zdobędzie bile­ty bo dało się je wszędzie bez trudu kupić. Nawet w środ­ku nocy kiedy nie dało się niczym pojechać. To chy­ba jedy­na wada – w nocy co praw­da tablice infor­ma­cyjne mamią godz­i­na­mi przy­jazdów ale ok. 23 może się okazać że następ­ny tramwaj z tabl­i­cy jest o szóstej. A trze­ba blisko pode­jść by to zobaczyć.

nfd

Ziw­erz jeźdz­ił nawet row­erkiem wod­nym więc może­my wszyscy uznać, że jest sporym osiąg­nię­ciem że w ogóle ten wpis pisze (nie utopi­wszy się wcześniej)

 

Poza tym jed­nak Olsz­tyn jest cud­ny choć różnorod­ny niesamowicie. W Kor­towie, gdzie mieszkał zwierz (dostał pokój z takim widok­iem na jezioro że, mógł się poczuć niemal jak w kaju­cie) moż­na się poczuć jak w jakimś amerykańskim filmie, gdzie po uczel­ni­anych kam­pusach gani­a­ją sta­da stu­den­tów, którzy – zwierz przysię­ga – z roku na rok robią się młod­si. Pełno tu życia i rozbitego szkła, ale jed­nocześnie chce się żyć bardziej niż gdzie indziej a młodzieńcza ener­gia spraw­ia że siedze­nie po nocy na pomoś­cie wyda­je się doskon­ałym pomysłem. Zresztą zwierz jest pod wraże­niem, bo wydawać by się mogło, że umieszcze­nie stu­den­tów nad brzegiem jezio­ra zaowocu­je czymś kosz­marnym a tu proszę, wyda­je się, że nikt się nie utopił. Do tego Kor­towo zachę­ca do sportów wod­nych. I to zachę­ca bard­zo bo zwierz wylą­dował na row­erku wod­nym co jak wszyscy wiemy, jest mniej więcej szczytem wod­nej akty­wnoś­ci zwierza.

dav

W cza­sie wyjaz­du upraw­ial­iśmy daleko idą­cy pomost­ing. Nie trud­no zgad­nąć które buty są zwierza.

Poza Kor­towem Olsz­tyn jed­nak nie sta­je się bardziej jed­no­li­ty. Wystar­czy pojechać na miejską plażę i do kna­jpy Przys­tań by dojść do wniosku, że Olsz­tyn to stoli­ca kul­tur­al­nego i może nawet nieco burżu­jskiego wypoczynku nad jezio­ra­mi. Nowe budyn­ki, pomosty i place zabaw (na jed­nym odbil­iśmy od dzieci cud­owną tram­polinę i patrząc po naśladu­ją­cych nas dorosłych żadne dziecko już sobie tam swo­bod­nie nie poskacze) – wszys­tko lśni nowoś­cią  i mówi, że oto mamy przestrzeń pub­liczną najwyższej pró­by. Zresztą podob­nie jest nad brzegiem Łyny gdzie widać inwest­y­c­je, mamy piękną fontan­nę, nowe chod­ni­ki, most­ki i cud miód. Taki Olsz­tyn zwierz uwiel­bia i ma wraże­nie – że nie jeden przy­bysz z Pol­s­ki zakochał­by się w tym jed­nym z jede­nas­tu jezior.

dav

Olsz­tyn się bard­zo zmienia i remon­tu­je, już dru­gi rok z rzę­du zwierz podzi­wiał ich świetne fontanny

Nieste­ty gdzieś obok tego rośnie Olsz­tyn trze­ci, który z dala od cen­trum zamienia się w każde Pol­skie niezbyt wielkie mias­to, gdzie nie ma inwest­y­cji, gdzie starówka zaczy­na trochę obłaz­ić, a na rynku sły­chać cztery razy jak orkies­tra dęta zaczy­na grać hymn pol­s­ki fałszu­jąc kosz­marnie. To ten sam Olsz­tyn w którym chwilów­ki rekla­mu­je wiel­ki ban­ner z liczą­cym pieniądze żydem i wciąż funkcjonu­je jednog­wiazd­kowy hos­tel Wyso­ka Bra­ma z którego zwierz rok temu błyskaw­icznie się ewakuował.   Przy czym nie ma tu wielkiej winy Olsz­ty­na jako takiego, raczej dowód na to, że rzad­ko bywa „albo” „albo” a częś­ciej zupełnie różne przestrze­nie, este­ty­ki i style życia egzys­tu­ją koło siebie. Na tym chy­ba zresztą pole­ga klucz do Pol­s­ki – nigdy nie jest tak wielkomiejsko i tak dziko jak­by chci­ały się widzieć różne strony konfliktów.

nfd

Z Olsz­ty­na i do Olsz­ty­na zwierz jechał nowym pociągiem PKP. To chy­ba najład­niejszy pociąg jakim zwierz jeźdz­ił w życiu

Jeśli istot­nie kon­fer­enc­ja naukowa na której był zwierz była ostat­nią to nie pozosta­je nic innego jak zacząć załatwiać wyjazd na włas­ną rękę. Zwierz nie widzi bowiem powodu by niezwyk­le słuszną trady­cję odwiedza­nia Olsz­ty­na wios­ną zarzu­cić. W końcu trze­ba te jede­naś­cie jezior obskoczyć, wyp­ić swo­ją odpowied­nią dawkę cydru, zobaczyć w kinie najnowszą pro­dukcję Mar­vela, pojeźdz­ić tramwa­jem i zad­u­mać się, że jakoś tak się stało, że minął dokład­nie rok kiedy podało się swój numer innemu uczest­nikowi kon­fer­encji który ter­az miesz­ka w tym samym poko­ju co zwierz.  Olsz­tyn jak na razie był dla zwierza łaskawy. I zwierz nie ma najm­niejszego zami­aru mu odpuszczać.

Ps: Koniecznie musi­cie obe­jrzeć dru­gi sezon Grace nad Frankie. Nawet jeśli będzie was po drodze nudz­ił czy den­er­wował to ostat­nie sce­ny sezonu są warte wszys­tkiego. Serio to jest abso­lut­na perełka.

Ps2: Słucha­j­cie jeszcze tylko jed­na kon­fer­enc­ja w tym miesiącu! Zwierz przyz­na­je że jest odrobinkę zmęczony.

15 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online