Home Ogólnie Kiedy trzeba wpaść na pudło czyli dlaczego aktor odchodzi z serialu

Kiedy trzeba wpaść na pudło czyli dlaczego aktor odchodzi z serialu

autor Zwierz

 

Hej

 

Minęło już kil­ka tygod­ni od trag­icznego spotka­nia Han­ki Mostowiak z pudła­mi które zakończyło się zgonem tej pier­wszej i zaskaku­jącą kari­erą medi­al­ną tych ostat­nich i powoli śmierć tej seri­alowej bohater­ki przes­tała nas intere­sować. Zwłaszcza, że Han­ka nie zginęła z zaskoczenia — już od dość daw­na było wiado­mo, że gra­ją­ca ją Mał­gorza­ta Kożu­chows­ka postanow­iła ode­jść z seri­alu. A ponieważ decyz­ja była zde­cy­dowana to zami­ast wysłać ją do sana­to­ri­um, innego kra­ju czy po pros­tu kazać jej zag­inąć sce­narzyś­ci zde­cy­dowali się ją ubić. Może nie wyszło to najlepiej ( pode­jrze­wam że Kożu­chows­ka wolała­by nie zostać zapamię­tana jako kobi­eta która nie wytrzy­mała kon­frontacji z kar­tonem) ale przy­na­jm­niej ostate­cznie. I tu zwierz podob­nie jak wazon zaczął się zas­tanaw­iać — dlaczego aktorzy decy­du­ją się ode­jść z seri­ali.

 

1.) Zabier­am moje zabaw­ki i idę do domu - pra­ca na planie seri­alu bywa stre­su­ją­ca — tak stre­su­ją­ca, że nie wszyscy potrafią to wytrzy­mać — niekiedy nie wytrzy­mu­ją reży­serzy, niekiedy scenografowie ale tak naprawdę słyszymy o tym kiedy skarżyć się zaczy­na­ją aktorzy — oczy­wiś­cie taka przy­czy­na ode­jś­cia z seri­alu nawet jeśli częs­ta podawana jest bard­zo rzad­ko — zwierz przy­pom­i­na sobie że najgłośniej w ten sposób z seri­alu Nicol­lette Sheri­dan gra­ją­ca  Eddie w Gotowych na Wszys­tko która po śmier­ci swo­jej bohater­ki złożyła nie jeden pozew prze­ci­wko pro­du­cen­tom seri­alu. Z kolei David Duchowny położył kres Archi­wum X kiedy nie udało mu się dogadać z pro­du­cen­ta­mi w spraw­ie swo­jego kon­trak­tu ( choć za pewne też marzyła się już mu inna rola), z kolei aktor Michael Mori­ar­ty?, gra­ją­cy w ory­gi­nal­nym ” Praw­ie i Porząd­ku” stwierdz­ił, że odszedł z seri­alu by zaprotestować prze­ci­wko poli­tyce stacji telewiz­yjnych ogranicza­ją­cych okru­cieńst­wo w seri­alu, praw­da była jed­nak taka że jego eks­cen­tryczne zachowanie powodowało kon­flikt z całą ekipą. Zwierz pode­jrze­wa, że właśnie takie kon­flik­ty są najczęś­ciej pod­stawą rozs­ta­nia się aktorów z seri­ala­mi ale wszys­tkim na rękę by takie skan­dale nie stawały się zbyt głośne ( zwierz jest pewien że sami wpad­niecie na dużo więcej przykładów których zwierz nie może sobie w tej chwili przy­pom­nieć)

 

2.) Panu już podz­ięku­je­my — to przy­pad­ki najczęś­ciej głośne, kiedy akto­ra po pros­tu się z seri­alu wyrzu­ca — ostat­nio najgłośniejszym był przy­padek Char­liego Sheena który pił, pal­ił, bil kobi­ety, łamał pra­wo i robił to bezkarnie do póki staw­iał się następ­nego dnia grzecznie na planie, gdy jed­nak jego wybry­ki doprowadz­iły do tego, że na planie się nie staw­ił pro­du­cen­ci byli bezl­i­tośni — choć jego bohater stanow­ił cen­tral­ną i najlep­szą postać jed­nego z najpop­u­larniejszych seri­ali w telewiz­ji ( Dwóch i pół) to Char­liego wyrzu­cili ryzyku­jąc powodze­nie seri­alu. Niekiedy jed­nak współpra­ca kończy się nie koniecznie z winy zaw­in­ionej akto­ra. Kiedy gra­ją­cy w seri­alu Spin City Michel J Fox zachorował na Parkin­sona — pro­du­cen­ci zde­cy­dowali się wye­lim­i­nować jego postać zastępu­jąc nową — nomen omen graną przez Char­liego Sheena. W przy­pad­ku Foxa pro­du­cen­ci zachowali się jed­nak porząd­nie fun­du­jąc mu przy­na­jm­niej pożeg­nanie — Char­liego po pros­tu zepch­nęli z kli­fu.

 

Char­lie Sheen nie umi­ał się zachować więc w seri­alu pozostała po nim tylko charak­terysty­cz­na koszu­la


3.) Jak szczury z tonącego statku — każdy ser­i­al dochodzi do takiego momen­tu kiedy gra­ją­cy w nim aktorzy zda­ją sobie sprawę, że jeśli nie ode­jdą z niego ter­az to już nigdy nie uda im się albo uwol­nić od granej postaci albo być dobrze kojar­zonym — zwierz uważa że taka motywac­ja stała za ode­jś­ciem Lisy Edel­stein gra­jącej Cud­dy z tonącego powoli Housa, może­my założyć, że to jest powód dla którego Patrick Depsey ogłosił że ósmy sezon Grey’s Anato­my będzie jego ostat­nim ( co też rozważa gra­ją­ca Mered­ith Ellen Pom­peo), podob­ną decyzję poda­ją tez gra­ją­cy w Office Steve Carell ( zwierz dzi­wi się że ser­i­al trwa nadal mimo braku jego postaci) zwierz wierzy też że podob­ne motywac­je stały za kole­jny­mi aktora­mi którzy żeg­nali się z Ostrym Dyżurem — seri­alem który za żadne skar­by nie chci­ał się skończyć — początkowo może odchodzili ku lep­szej kari­erze ale w pewnym momen­cie zaczęli uciekać. Z kolei dwa lata temu głośno było  o ode­jś­ciu Willia­ma Peterse­na z CSI — Petersen był wów­czas najlepiej zara­bi­a­ją­cym aktorem w telewiz­ji więc tym bardziej to dzi­wiło. Co ciekawe zastąpi­e­nie go Lau­rencem  Fish­burne okaza­ło się  mało skuteczne — po dwóch i pół roku słyn­ny Mor­feusz z Matrixa ( bądź jak zwierz woli o nim mówić — aktor z twarzą jak naleśnik) ogłosił że z seri­alu odchodzi. Trze­ba z resztą stwierdz­ić że chwila w której odchodzą aktorzy to moment w którym trze­ba bliżej przyjrzeć. Bo aktorzy są jak szczury — zawsze zwiewa­ją jako pier­wsi tam gdzie zaczy­na pojaw­iać się woda.

 

4.) Spędzę moje 5 min­ut gdzie indziej — co daje aktorom ser­i­al — pop­u­larność. A sko­ro już się ma pop­u­larność to tkwie­nie w seri­alu nie ma najm­niejszego sen­su. Stąd część aktorów decy­du­je się, porzu­cić ser­i­al który przyniósł im pop­u­larność —  najbardziej znanym przy­pad­kiem jest ode­jś­cie Clooneya z Ostrego Dyżu­ru — niko­mu potem nie udało się przekuć sukce­su z seri­alu na sukces aktors­ki tak spek­taku­larnie jak to uczynił Clooney które­mu już się zapom­i­na, że zaczął w seri­alu. Podob­nie z Grey’s Anato­my jako pier­wsza odeszła Kather­ine Hei­gl która zde­cy­dowała się wyko­rzys­tać pop­u­larność i stać się nową gwiazdą śred­nich komedii roman­ty­cznych. trze­ba jed­nak przyz­nać, że udało się jej dość skutecznie prze­bić się do kina. Swo­je pięc min­ut najw­cześniej z obsady Housa postanow­iła wyko­rzys­tać Jen­nifer Mor­ri­son gra­ją­ca dok­tor Cameron w seri­alu o Dok­torze Housie — jej nie udało się tak skutecznie wyko­rzys­tać swo­jej pop­u­larnoś­ci ( choć jej ode­jś­cie z seri­alu zdaniem zwierza kończy jego złotą erę) — po wielu wys­tę­pach gościn­nych w różnych seri­alach ter­az ma stałą rolę w nowym seri­alu Once Upon A Time.  Z kolei Tay­lor Mom­sen gra­ją­ca w Gos­sip Girl zde­cy­dowała się wyko­rzys­tać pop­u­larność z seri­alu by rozwinąć swo­ją kari­erę piosenkar­ki. CO ciekawe zwierz po wysłucha­niu kilku jej piosenek ( wraz z zespołem Pret­ty Reck­less) musi stwierdz­ić że to była zde­cy­dowanie dobra decyz­ja. Nie zawsze takie ode­jś­cia się jed­nak uda­ją — chy­ba najbardziej znanym przykła­dem był  David Caru­so? który odszedł po zaled­wie jed­nym sezonie NYPD Blue by zacząć wielką kari­erę fil­mową a skończyło się na tym że wró­cił do telewiz­ji by stać bok­iem CSI Mia­mi Prawdę powiedzi­awszy takie ode­jś­cia z seri­alu ku lep­szej kari­erze najczęś­ciej oznaczają, że ser­i­al osiągnął swój najwyższy poziom i część aktorów zda­je sobie sprawę że albo ter­az albo nigdy. Naj­ciekawszym przykła­dem jest Karl Peen który po zyska­niu pewnej pop­u­larnoś­ci rolą w Housie odszedł niespodziewanie z seri­alu by zająć się kari­erą w Białym Domu

 

Mimo, że wid­zowie seri­alu naprawdę lubili Dok­tor Cameron to jed­nak ode­jś­cie z seri­alu nie przyniosło naty­ch­mi­as­towej sławy. Jest nato­mi­ast ważną cezurą dla pro­dukcji, która już nigdy potem nie była taka dobra

 

5.) Przede wszys­tkim god­ność — część aktorów zda­je sobie sprawę, że tkwie­nie w seri­alu nawet jeśli sym­pa­ty­czne i wygodne nie jest ich ostate­czną ambicją zawodową — mimo płaczu i zgrzy­ta­nia zęba­mi fanów dwa lata temu David Ten­nant zde­cy­dował sie ode­jść z Dok­to­ra Who twierdząc pub­licznie że chce ode­jść z seri­alu póki granie w nim spraw­ia mu fra­jdę i obaw­ia się że jeśli nie zro­bi tego ter­az to nie zde­cy­du­je sie na ten ruch już nigdy nie odjedzie z seri­alu. Jakkol­wiek może to być jedynie czarowanie fanów to wyda­je się, że ten mimo wszys­tko teatral­ny aktor miał nieco więk­sze ambic­je niż do koń­ca życia grać kos­mitę o dwóch ser­cach. Niech najlep­szym dowo­dem będzie że jego następ­ną rolą był Ham­let. Z kolei T.R Knight z Grey’s Anato­my opuś­cił ser­i­al kiedy zori­en­tował się że sce­narzyś­ci nie mają pomysłu na jego postać i nie piszą dla niego żad­nych ciekawy wątków. Nieste­ty dla niego ode­jś­cie z seri­alu okaza­ło się decyzją mało korzyst­ną — choć jego bohater był jed­nym z bardziej lubianych w seri­alu to aktorowi nie udało się przekuć tamtej pop­u­larnoś­ci na nową kari­erę.  Z kolei McLean Steven­son? gra­ją­cy pod­pułkown­i­ka Hen­rego Blake’a zde­cy­dował sie ode­jść ze słyn­nego seri­alu MASH po trzec­im sezonie kiedy zori­en­tował się że sce­narzyś­ci najwięcej uwa­gi poświę­ca­ją Alanowi Aldzie. Ser­i­al przetr­wał bez niego jeszcze 8 sezonów ale śmierć jego bohat­era zaskoczyła bard­zo wielu widzów. Z kolei Dave Chap­pelle? autor i aktor z niezwyk­le pop­u­larnego ” Dave Chap­pelle? Show” po pros­tu zami­ast nakrę­cić kole­jne sezony zniknął — nie pomogło 50 mil­ionów dolarów które obiecy­wało Com­e­dy Cen­tral — jak Chap­pelle wyz­nał — nie chci­ał krę­cić dalej seri­alu nad którym nie miał­by juz takiej kon­troli jak wtedy kiedy zaczy­nał.  

 

6.) Albo ja albo oni — Oprócz kon­flik­tów pomiędzy aktora­mi i pro­du­cen­ta­mi zdarza­ją sie kon­flik­ty między aktora­mi. Pier­wszym aktorem który opuś­cił Grey’s Anato­my był Isa­iah Wash­ing­ton po tym jak obraz­ił T.R. Knigh­ta homo­fo­biczny­mi uwaga­mi i wdał się z tego powodu w bójkę z Dempseyem ( które­mu z niez­nanych zwier­zowi powodów też kazano się kajać). Może i by mu wybac­zono bo jego postać cieszyła się sporą pop­u­larnoś­cią w seri­alu ale na wręcze­niu Zło­tych Globów poz­wolił sobie na naw­iązanie do tej sytu­acji wybier­a­jąc się  wszys­tkiego — to był błąd. Także gra­ją­ca Brendę w 90210 Shan­nen Doher­ty? nie dogady­wała się zbyt dobrze z resztą obsady ( do tego stop­nia że Luke Per­ry wymógł na sce­narzys­tach by przy­cięli wątek jego roman­su z Brendą by nie musieć zbyt częs­to grać z Doher­ty w jed­nej sce­nie), tak więc ostate­cznie pro­du­cen­ci zde­cy­dowali się ją wysłać na nigdy nie kończące się stu­dia. Z kolei właśnie ciągłe kon­flik­ty z obsadą uzna­je się za powód dla którego aktor­ka Shel­ley Long? opuś­ciła niesły­chanie pop­u­larny ser­i­al Zdrówko — choć jest to tylko jed­na z hipotez bo tak naprawdę nikt nie ma do koń­ca poję­cia co stało za tą zdaniem niemal wszys­t­kich kry­tyków nie racjon­al­ną decyzją aktor­ki

 

Spośród Trzech aktorów na obrazku pier­wszy właśnie ogłosił że odchodzi z seri­alu, drugiego wykopano za homo­fo­bię, trze­ci zrezyg­nował z powodu słabego prowadzenia jego postaci.

 

7.) Mon­ey, mon­ey, mon­ey — kiedy nie jesteśmy do koń­ca w stanie powiedzieć dlaczego aktor opuś­cił ser­i­al, jeśli wyda­je się nam to dzi­wne i nie log­iczne to zazwyczaj chodzi o pieniądze. W Stanach ostat­ni­mi cza­sy najwięk­szym finan­sowym skan­dalem była his­to­ria Roba Lowe który początkowo gra­jąc w West Wing otrzymy­wał jako gwiaz­da pro­gra­mu zde­cy­dowanie wyższe wyna­grodze­nie niż resz­ta obsady — kiedy aktorzy gra­ją­cy posta­cie dru­go­planowe zyskali na znacze­niu pod­wyżs­zono im gaże. Lowe uznał to za nie ucz­ci­we i nie tylko to powiedzi­ał ale i napisał. Trud­no powiedzieć czy odszedł z seri­alu czy go wyrzu­cono ale z całą pewnoś­cią cała sytu­ac­ja pozostaw­iła po sobie nie przy­jemne wraże­nie. Podob­nie ” Przys­tanek Alas­ka” skończył się głównie dlat­ego że Rob Mor­row odszedł  seri­alu uzna­jąc że jego pen­s­ja wzras­ta nie wystar­cza­ją­co szy­bko w porów­na­niu z pop­u­larnoś­cią seri­alu ( choć stara­no się go zastąpić okaza­ło się ze nie da się mieć seri­alu o żydowskim seri­alu na Alasce bez żydowskiego lekarza)

 

8.) My cię kochamy, oni nie — zdarza się, ze aktor może i dogadu­je się ze sce­narzys­ta­mi i inny­mi aktora­mi nato­mi­ast jego postać w żaden sposób nie może zyskać sobie miłoś­ci fanów. Zwierz nie jest do koń­ca pewien czy dlat­ego właśnie Freema Agye­man gra­ją­ca Marthę w Dok­torze Who odeszła po zaled­wie jed­nym sezonie ( zwierz pode­jrze­wa, że to mógł być powód bo mało który fan Dok­to­ra pol­u­bił ją tak jak poprzed­nią towarzyszkę bohat­era). Z pewnoś­cią gra­ją­ca Vanessę Jes­si­ca Szohr odeszła seri­alu miedzy inny­mi dlat­ego, że więk­szość widzów seri­alu szcz­erze nien­aw­idz­iło jej pre­ten­sjon­al­nej bohater­ki. Takich przy­pad­ków jest więcej ( choć zwierz nie może ich sobie ter­az przy­pom­nieć) ale prawdą jest że sce­narzyś­ci i pro­du­cen­ci są dość bezl­i­tośni jeśli chodzi o nie udane posta­cie — nie będą niko­go trzy­mać w seri­alu jeśli nie mają 100% pewnoś­ci że się sprawdzi.

 

W przy­pad­ku postaci Marthy Jones wid­zowie seri­alu mieli takie same uczu­cia jak sam Dok­tor. Martha była sym­pa­ty­cz­na, odważ­na i inteligent­na ale nie była Rose

 

9.) Ktoś kiedyś musi ode­jść — to powód o którym częs­to się zapom­i­na — cza­sem sama fabuła wyma­ga by ktoś kiedyś odszedł — np. (SPOILER) Sean Bean zde­cy­dowanie musi­ał opuś­cić ser­i­al po pier­wszym sezonie Gry o Tron. z kolei kilku aktorów opuś­ciło już ser­i­al 90210 kiedy bohaterowie pokończy­wszy liceum roz­jechali sie do różnych uni­w­er­sytetów — inaczej sprawy nie dało się rozwiązać. Juz dziś mówi się że aktorzy tacy jak Lea Michelle czy Chris Cofler gra­ją­cy główne role w Glee będą musieli w przyszłym roku jeśli nie ode­jść to rzadziej pojaw­iać się w seri­alu — z tego prostego powodu że ich bohaterowie skończą szkołę i nie będą mogli juz brać udzi­ału w życiu szkol­nego chóru. Takie rozwiąza­nia rzad­ko przy­chodzą wid­zom do głowy ale niekiedy są konieczne- cho­ci­aż­by dlat­ego, że ser­i­al w którym każdy bohater jest nieśmiertel­ny a nikt nigdy nie opuszcza mias­ta wyda­je się słabo imi­tować życie.

 

10.) Takie życie — Aktorzy też ludzie ( dzi­wne nie?) — niek­tórzy umier­a­ją, niek­tórzy dosta­ją kon­tuzji, niek­tórzy cho­ru­ją. Inni ( a właś­ci­wie inne ) zachodzą w ciążę lub decy­du­ją się że nie będą do koń­ca życia grać w seri­alach tylko idą na stu­dia, albo na przykład chcą od cza­su do cza­su zobaczyć swo­je dzieci czy w ogóle rzu­cić aktorstwo i zająć się czymś innym. Brz­mi dzi­wnie? Cóż zwierz cza­sem się zas­tanaw­ia czy to nie główny powód dla którego aktorzy są gotowi porzu­cić seri­ale nawet te  bard­zo pop­u­larne. Zazwyczaj kiedy słyszymy takie argu­men­ty ( no może poza śmier­cią) uzna­je­my że to tylko przykry­wka by nie mówić głośno o kasie czy kon­flik­tach. Ale sko­ro ludzie odchodzą z pra­cy właśnie z takich powodów to czemu i aktorzy nie mieli by ode­jść z seri­ali właśnie dlat­ego?

 

Sean Bean już przyj­mu­jąc rolę Neda mógł pode­jrze­wać. że nie zna­jdzie się dla niego miejsce w obsadzie drugiego sezonu

 

Zwierz pewnie nieco zaw­iódł wazon nie poda­jąc przykładów z pol­s­kich seri­ali. Wazon musi zwier­zowi wybaczyć — zwierz nie oglą­da pol­s­kich seri­ali i było by mu trud­no stwierdz­ić co stało za motywac­ja­mi kole­jnych aktorów ponieważ tych ser­i­al nie oglą­da nie mniej jest przeko­nany że przy­toc­zone tu schematy z całą pewnoś­cią pasu­ją też do motywacji aktorów z pol­s­kich seri­ali więc tu juz wazon będzie się musi­ał wykazać włas­ną ( dom­nie­maną przez zwierza ) inteligencją :P??

0 komentarz
0

Powiązane wpisy