Home Seriale Serial którego tytułu nie masz czasu wymawiać czyli “Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie”

Serial którego tytułu nie masz czasu wymawiać czyli “Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie”

autor Zwierz
Serial którego tytułu nie masz czasu wymawiać czyli “Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie”

 

Pastisz to obec­nie trochę zapom­ni­any gatunek. O ile par­o­die mają się dobrze, to pastisz wyda­je się dziś nawet jeśli nie zapom­ni­any, to zde­cy­dowanie zbyt niejed­noz­naczny by z niego powszech­nie korzys­tać. „Kobi­eta z domu naprze­ci­wko dziew­czyny w oknie” to dość rzad­ki przykład pastiszu seri­alowego, który dość dobrze speł­nia założe­nia przyjętej kon­wencji. Pytanie tylko czy spraw­ia frajdę.

Cofni­jmy się nieco do początków. W 2018 roku pojaw­ia się na rynku debi­u­tanc­ka powieść A.J Finna – „Kobi­eta w oknie”. Sta­je się best­sellerem, jest pro­mowana między­nar­o­dowo, w pisu­je się w trend książek o kobi­etach które zma­ga­ją się z prob­le­ma­mi a jed­nocześnie – wszys­tko wskazu­je na to, że są świakini­a­mi zbrod­ni. Przed „Kobi­etą w oknie” była „Dziew­czy­na w pociągu” a wcześniej wiele książek które należą do sze­rok­iego nur­tu domes­tic nori. Książ­ka A.J Finna nie tylko stała się best­sellerem ale też spraw­iła, że zaczę­to się dokład­niej przyglą­dać biografii auto­ra. Szy­bko okaza­ło się, że nie wszys­tko się w niej zgadza i wiele fak­tów ze swo­jego życia – które spraw­iały, że wydawał się czytel­nikom ciekawszy autor po pros­tu zmyślił.

 

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Win­dow. Kris­ten Bell as Anna in episode 102 of The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Win­dow. Cr. Cour­tesy Of Net­flix © 2021

 

To jed­nak nie koniec – w 2019 roku do kin miał trafić film „Kobi­eta w oknie” z Amy Adams w roli głównej. His­to­ria cier­piącej na ago­rafo­bię kobi­ety, która jest świad­kinią zbrod­ni ale nie może ufać włas­nej per­cepcji – ze wzglę­du na zaży­wane leki i liczne wyp­ite lamp­ki wina, miała być wielkim hitem. Stało się jed­nak inaczej – po pier­wszych pokazach stu­dio zde­cy­dowało się popraw­ić film a kiedy w końcu miał wejść do kin pan­demia spraw­iła, że trafił na Net­flix. Gdy już się na plat­formie pojaw­ił spotkał się głównie z negaty­wny­mi recen­z­ja­mi – do tego stop­nia, że dla wielu stał się swoistą guilty plea­sure – ludzie oglą­da­ją go bo jest tak zły że znów dobry.

 

I tu właśnie jesteśmy kiedy pojaw­ia się ser­i­al Net­flixa „Kobi­eta z domu naprze­ci­wko dziew­czyny w oknie”. Sam tytuł sugeru­je nam już że nie będziemy mieli do czynienia z poważną his­torią ale sam ser­i­al przez pier­wsze odcin­ki wcale nie idzie bard­zo jed­noz­nacznie w kome­diową stronę. Jasne prz­erysowu­je pewne wąt­ki które pojaw­ia­ją się w his­to­ri­ach o kobi­etach na skra­ju zała­ma­nia (np. naszą bohaterkę prześladu­je nie tyle lęk przed otwartą przestrzenią co lęk przed deszczem) ale sama akc­ja posuwa się powoli i znam kil­ka osób które były początkowo przeko­nane że oglą­da­ją ser­i­al na pod­staw­ie „Kobi­ety w oknie”, który próbu­je potrak­tować sprawę poważnie.

 

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Win­dow. (L to R) Tom Riley as Neil, Kris­ten Bell as Anna in episode 106 of The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Win­dow. Cr. Colleen E. Hayes/Netflix © 2021

 

Dość szy­bko jed­nak rozpoz­na­je­my ser­i­al jako pastisz. Pojaw­ia­ją się tu wszys­tkie obec­ne w takich pro­dukc­jach wąt­ki – bohater­ka pije (jej kielisz­ki do wina są irracjon­al­nie duże), podglą­da swo­jego przys­to­jnego owdowiałego sąsi­a­da i wspom­i­na śmierć swo­jej cór­ki. Oczy­wiś­cie szy­bko każdy z tych wątków zosta­je doprowad­zony do absur­du, ale co ważne – sam świat przed­staw­iony i bohaterowie trak­tu­ją siebie zupełnie poważnie. Każdy absurdal­ny dia­log wypowiedziany jest z abso­lut­ną powagą, każ­da sce­na ma w sobie ele­ment który w innym filmie został­by potrak­towany jako dra­maty­czny. Pod pewny­mi wzglę­da­mi ser­i­al przy­pom­i­nał mi ang­iel­ską pro­dukcję „A Touch of Cloth” która w cud­owny sposób par­o­di­owała klasy­czne ele­men­ty pol­i­cyjnego pro­ce­du­ralu. Sce­na przesłucha­nia kani­bala morder­cy wyda­je się być wzię­ta niemal ide­al­nie z tej prz­erysowanej do granic nar­racji o dziel­nych polic­jan­tach i ich moral­nych dylemat­ach, które nie dają spać po nocy.

 

Czy to jest dobry ser­i­al? Trud­no jed­noz­nacznie ocenić – ma niezłe momen­ty, kiedy jest cud­own­ie absurdal­ny, ale też takie w których trochę nas nudzi. Być może dlat­ego, że trud­no się nam zaan­gażować emocjon­al­nie co spraw­ia, że w sum­ie nie obchodzą nas bohaterowie i ich uczu­cia. Co spraw­ia, że część roz­gry­wanych na poważnie scen nuży zami­ast baw­ić.  Moim zdaniem był­by zde­cy­dowanie lep­szy, gdy­by zami­ast ośmiu odcinków miał ich sześć, bo cały czas miałam wraże­nie, że oglą­dam nieco zbyt dłu­go opowiadany dow­cip. Zwłaszcza, że w pewnym momen­cie domyślamy się zakończenia i jest to już pew­na męka (choć w ostat­nim odcinku pojaw­ia się na moment Glenn Close i to jest super!). Bard­zo dobra w roli roztrzę­sionej bohater­ki jest Kris­ten Bell, która chy­ba powoli wyras­ta na aktorkę, którą chęt­nie obe­jrzę w każdej pro­dukcji, bo lubię na nią patrzeć i wyda­je mi się ide­al­na właśnie do gra­nia takich postaci, które są bard­zo poważne w kome­diowych sytuacjach.

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Win­dow. (L to R) Kris­ten Bell as Anna, Ben­jamin Levy Aguilar as Rex in episode 105 of The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Win­dow. Cr. Colleen E. Hayes/Netflix © 2021

 

Mam wraże­nie, że do pewnego stop­nia prob­le­mem tej pro­dukcji jest fakt, że film „Kobi­eta w oknie” – zre­al­i­zowany zupełnie na poważnie, jest tak sła­by że spoko­jnie moż­na go oglą­dać jak pastisz gatunku. Ma sce­nar­ius­zowe luki, jest zupełnie pozbaw­iony sub­tel­noś­ci w zapowiada­niu pewnych wydarzeń czy prob­lemów a aktorzy gra­ją w tak prz­erysowany sposób, że ma się niemal wraże­nie że oglą­damy jak­iś skecz. To jest prob­lem, kiedy próbu­je się par­o­di­ować coś co samo w sobie nie jest szczegól­nie dobre. Jed­nocześnie – ponieważ film nie okazał się wielkim sukce­sem to zas­tanaw­iam się ilu widzów dostrzeże liczne naw­iąza­nia do wątków i ele­men­tów które pojaw­iały się w ory­gi­nal­nej his­torii. Zas­tanaw­iam się jak wyglą­dał pro­ces decyzyjny tworzenia tego seri­alu – czy Net­flix założył, że „Kobi­eta w oknie” będzie więk­szym hitem czy po pros­tu uznał, że taki rodzaj pro­dukcji zawsze trafi do widzów – nawet jeśli nie do koń­ca wiedzą co dokład­nie jest parodiowane.

 

Być może ser­i­al był­by lep­szy, gdy­by pojaw­ił się na plat­formie nieco bliżej tego kul­tur­owego momen­tu, w którym moż­na było odnieść wraże­nie, że dosłown­ie wszys­tkie pro­dukc­je są poświę­cone kobi­etom na skra­ju zała­ma­nia. Tylko, że pop­kul­tura pędzi i dziś domes­tic noir nie jest już tak pop­u­larnym gatunkiem a sami czytel­ni­cy i wid­zowie nabrali dys­tan­su do tak napisanych i opowiedzianych his­torii z dreszczykiem. Trochę tak jak­by dziś zro­bić ser­i­al będą­cy pastiszem pro­dukcji krymi­nal­nych roz­gry­wa­ją­cych się w kra­jach skan­dy­naws­kich. Nawet jeśli­by nas to rozbaw­iło to nieco inaczej niż kil­ka lat temu kiedy takie tek­sty były niesły­chanie pop­u­larne i zapeł­ni­ały całe pół­ki księgarni.

 

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Win­dow. Kris­ten Bell as Anna in episode 106 of The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Win­dow. Cr. Colleen E. Hayes/Netflix © 2021

 

Na koniec mam reflek­sję, że cały ser­i­al ma trochę nas­trój takiego skeczu SNL który wyśmiewa pop­u­larne trendy w pop­kul­turze (nie tak dawno w pro­gramie był świet­ny skecz wyśmiewa­ją­cy „Sce­ny z życia małżeńskiego”). Różni­ca pole­ga na tym, że te skecze w amerykańskim pro­gramie mają maksy­mal­nie sie­dem min­ut, a tu dosta­je­my osiem pół­godzin­nych odcinków. Kto wie, może najlepiej pomysł sprawdz­ił­by się po pros­tu jako film, który moż­na było­by obe­jrzeć zaraz po tym jak obe­trze­my łzy po sean­sie „Kobi­ety w oknie”.  Te wszys­tkie moje rozważa­nia wynika­ją chy­ba przede wszys­tkim z fak­tu, że mam poczu­cie, że tam jest pomysł na coś co mogło­by być całkiem niezłą rozry­wką ale ostate­cznie dostal­iśmy coś bard­zo umi­arkowanie ciekawego i chy­ba skazanego na to zag­inąć w pamię­ci widzów i w przepast­nym kat­a­logu Netflixa.

0 komentarz
3

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

game slot online
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online