Home Film Wspaniałość Madrigalów czyli o “Nasze Magiczne Encanto”

Wspaniałość Madrigalów czyli o “Nasze Magiczne Encanto”

autor Zwierz
Wspaniałość Madrigalów czyli o “Nasze Magiczne Encanto”

Nasze mag­iczne Encan­to” to pewien fenomen. Film wszedł do kin bez więk­szej pompy – zresztą w okre­sie, kiedy nikt się chy­ba nie spodziewał wielkiego hitu. Ponieważ jed­nocześnie pojaw­iło się w kinach i na Dis­ney+ to trud­no porówny­wać jego pop­u­larność z inny­mi fil­ma­mi (ma wyni­ki box office zde­cy­dowanie słab­sze niż „Coco”, czy „Moana” ale lep­sze niż „Naprzód”). Minął jed­nak miesiąc a cały świat śpiewa o tym, że nie roz­maw­ia o Bruno a sam film powoli wygry­wa ser­ca kole­jnych widzów. Ja zała­pałam się chy­ba jako ostat­nia na seans i muszę powiedzieć, że rozu­miem, dlaczego his­to­ria rodziny Madri­gal zami­ast zniknąć pod­bi­ja kole­jne serca.

 

His­to­ria jest z jed­nej strony fan­tasty­cz­na z drugiej – zaskaku­ją­co kam­er­al­na. Rodz­i­na Madri­gal miesz­ka w odgrod­zonej od świa­ta mag­icznej dolin­ie, która zapew­nia spokój i bez­pieczeńst­wo zarówno im jak i mieszkań­com okolicznej wios­ki. Trafili tu ucieka­jąc przed prześlad­owa­ni­a­mi i miejsce to jest nasy­coną mag­ią bez­pieczną przys­tanią. Każ­da oso­ba z rodziny ma spec­jal­ny dar, z którego korzys­ta poma­ga­jąc ludziom z wios­ki. To znaczy nie każ­da swo­jego daru nie otrzy­mała Mirabel. Nikt nie wie dlaczego, ale dziew­czy­na czu­je, że z tego powodu nie jest do koń­ca akcep­towana przez rodz­inę. Zwłaszcza jej bab­cia surowo odnosi się do dziew­czyny, sugeru­jąc, że ma coś wspól­nego z tym, że magia nie dzi­ała już tak ja kiedyś. Zwłaszcza że sama Mirabel dostrze­ga, że mag­iczny dom, w którym miesz­ka cała rodz­i­na zaczy­na się powoli roz­padać i nie wiado­mo co stoi za prob­le­ma­mi z mag­ią. Mirabel postanaw­ia więc rozwiązać tą tajem­nicę i być może zasłużyć na swo­je miejsce w rodzinie.

 

 

W „Encan­to”  nie ma smo­ka do poko­na­nia. W zasadzie nie ma też żad­nego antag­o­nisty. Całość przy­pom­i­na bardziej mały rodzin­ny dra­mat, który – gdy­by nakrę­cił go jak­iś ponury Europe­jczyk pewnie składał­by się z wielu bard­zo dra­maty­cznych scen. No ale to nie ponure kino tylko pro­dukc­ja kierowana do dzieci – co znaczy, że tam gdzie zwyk­le mielibyśmy łzy i tłucze­nie talerzy oraz bard­zo długie pauzy, mamy piosen­ki które – jak to zwyk­le w przy­pad­ku piosenek napisanych przez Lina Manuela Mirandę, powoli wchodzą do two­jego mózgu i zosta­ją tam na zawsze. Jed­nocześnie – mam wraże­nie, że z wielu pro­dukcji jakie w ostat­nich lat­ach wypuś­cił Dis­ney – ta ma potenc­jał by najlepiej przy­go­tować młodego widza na pewne wyzwa­nia przyszłoś­ci. Nie da się bowiem ukryć – to jest film, który uczy o kilku ważnych ele­men­tach dynami­ki rodzinnej.

 

Mamy więc członków rodziny którzy czu­ją zde­cy­dowanie za dużą presję by być ide­al­ni, są tacy którzy prag­ną zostać zrozu­mienia przez rodz­inę ale cały czas spo­tyka­ją się tylko z odrzu­caniem, ostate­cznie – sytu­ację w której dana oso­ba czu­je taki ciężar rodzin­nych obow­iązków, że cały czas boi się, ze wszys­t­kich zaw­iedzie. Jed­nocześnie film uczy młodych ludzi – nie jest tak, że miłość do włas­nej rodziny znaczy, że nią ma prob­le­mu. Wręcz prze­ci­wnie – cza­sem przy­wiązanie i miłość spraw­ia­ją, że sta­je­my się zakład­nika­mi pewnych wyma­gań ludzi którzy mają nad nami niesamow­itą władzę – są naszą najbliższą rodz­iną. W tym filmie wszys­tko się ład­nie kończy i wszyscy rozu­mieją swo­je błę­du, ale nie ukry­wa­jmy – zwyk­le zan­im toksy­cz­na bab­cia zaczy­na rozu­mieć, że zamienia życie rodziny w piekło mija trochę cza­su na ter­apii. Nie mniej – mam wraże­nie, że film jest pod wielo­ma wzglę­da­mi bard­zo potrzeb­ny – bo odwołu­je się do tej skom­p­likowanej rodzin­nej dynami­ki i poczu­cia obow­iązku. Jed­nocześnie – co bard­zo mi się podo­ba- Mirabel jest  w pełni akcep­towana przez swoich rodz­iców, ma dobre kon­tak­ty z kuzynem (serio najsłod­sze dziecko w ani­mac­jach Dis­neya jakie widzi­ałam) ale niekoniecznie to wystar­czy by nie czuć się gdzieś z boku.

 

 

Co mnie zaskoczyło w „Encan­to” to fakt, że wielu członków rodziny Magri­dal jest naprawdę nieszczęśli­wych. Począwszy od nieszczęs­nego Bruno, który ma w tym filmie chy­ba najs­mut­niejszą his­torię, przez Isabelę, która zawsze ma być ide­al­na i dla rodziny jest gotowa poświę­cić pry­watne szczęś­cie, po Luisę, która dosłown­ie czu­je, że ciężar całej rodziny jest na jej barkach i kim jest, jeśli nie może służyć innym. Miejs­ca­mi dorosłego widza bierze wręcz złość, że nikt po drodze – zwłaszcza rodz­ice trzech sióstr, nie prze­ci­w­staw­ili się apodyk­ty­cznej bab­ci i nie stanęli w obronie córek. Choć być może jest w tym jakaś psy­cho­log­icz­na praw­da, że częs­to jeśli młodzi ludzie nie zawal­czą o siebie to nie mogą w toksy­cznych rodzin­nych relac­jach liczyć że ktoś się za nimi ujmie. W każdym razie oglą­da­jąc film miałam poczu­cie, że ta prze­wod­nia his­to­ria ma w sobie paradok­sal­nie dużo real­iz­mu a przede wszys­tkim – pokazu­je jak zni­uan­sowane są sto­sun­ki rodzinne. Niekoniecznie trze­ba się wdawać z rodz­iną w otwarty kon­flikt, żeby pojaw­iły się prob­le­my. Jestem też wielką fanką obec­noś­ci w filmie wielu pokoleń rodziny Madri­gal – coś czego zawsze brakowało mi w his­to­ri­ach o (zazwyczaj) osie­ro­conych bohat­er­ach czy bohaterkach.

 

Nie uważam „Encan­to” za film zupełnie pozbaw­iony wad – mam wraże­nie, że zwłaszcza sama końcówka nieco za bard­zo uproś­ciła skom­p­likowany tem­at, moż­na też zadać sobie pytanie odnośnie do pewnej pasy­wnoś­ci rodziny w kwestii bied­nego Bruno. Moż­na się też zas­tanow­ić czy puen­ta opowieś­ci, gdzie ostate­cznie – magia ma swo­je kluc­zowe miejsce nie była­by lep­sza gdy­by rodz­i­na Madri­gal musi­ała się nauczyć żyć w zupełnie nowej dynam­ice.  Jest to też his­to­ria niesamowicie pros­ta fab­u­larnie i kiedy się ją oglą­da w kinie moż­na pewnie czuć jak­iś zawód, biorąc pod uwagę jak mało wyko­rzys­tana jest magia i jak niewiele w sum­ie wiemy o świecie bohaterów. Nie mniej, mam wraże­nie, że to taki film, który trochę jak ścież­ka dźwiękowa – rośnie w widzu. Nawet jeśli kinowy seans mógł­by jakoś zwieść to im dłużej się myśli o tej opowieś­ci tym bardziej wyda­je się potrzeb­na i zaskaku­ją­co zni­uan­sowa­nia jak na ani­mację dla dzieci.

 

 

Nie jestem w stanie powiedzieć czy „Encan­to” to dobry czy zły film. Na pewno ma w sobie coś co spraw­ia, że widzę do niego naw­iąza­nia codzi­en­nie na Tik Toku, że piosen­ki z fil­mu wskoczyły na sam szczyt listy prze­bo­jów czego się nikt nie spodziewał. Być może zadzi­ałał tu mech­a­nizm, który zawsze poma­ga fil­mowym pro­dukcjom. Wiele osób zobaczyło siebie i swo­je relac­je w tych przed­staw­ionych w pro­dukcji. Oso­biś­cie mam wraże­nie, że dla wielu osób przed telewiz­o­ra­mi piosen­ka Louisy jest szczegól­nie bliska, bo odd­a­je ciężar poczu­cia obow­iązku – coś co jest udzi­ałem wielu pozornie najsil­niejszych członków rodziny. Rzad­ko się zdarza by ani­mac­je tak dobrze trafi­ały w czy­jeś emoc­je a ta chy­ba ide­al­nie zgrała się z tym coraz moc­niejszym w społeczeńst­wie poczu­ciem, że nikt nie rani nas tak jak rodz­i­na, którą kochamy. I też chcielibyśmy wszys­tko napraw­ić tak łat­wo jak przy­chodzi to Mirabel. I choć może nie każdy pię­ci­o­latek się w tym odna­jdzie to mam takie przeczu­cie, że dwadzieś­cia lat później takie „Encan­to” pomoże zrozu­mieć, że nie jest ze swoi­mi emoc­ja­mi ani pier­wszy, ani ostatni.

 

 

A już na sam sami­uś­ki koniec – muszę powiedzieć, że po raz pier­wszy oglą­dałam sobie ani­mację i myślałam „Hmmm mogłabym zro­bić cos­play tej postaci”.  Choć może to jest głównie zaz­drość o ciuchy – nie wykluczam.

0 komentarz
7

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online