Home Film One wszystkie

One wszystkie

autor Zwierz
One wszystkie

Nie pamię­tam, która była pier­wsza. Chy­ba Kate Winslet. Na pewno była za gru­ba. Pamię­tam, jak dziś jej zdję­cie z Oscarowej gali. Pamię­tam, że pod­pis mówił, że jest za gru­ba. Ponoć aktor­ka była z tego dum­na, ale nie wiem czy jakakol­wiek kobi­eta jest dum­na, kiedy to jedyny pod­pis pod jej zdję­ciem z jakiejkol­wiek gali.

 

Jen­nifer Anis­ton miała oper­ację nosa. Zdję­cia aktor­ki z “Przy­jaciół” pokazy­wano przed i po. Z cichą sug­estią, że jakoś skła­mała ope­ru­jąc sobie nos. Poza tym sug­es­tia mówiła, że nie ma sobą nic do zaofer­owa­nia. Zagrała jed­ną rolę i myśli, że jest wielką aktorką. Nie ukry­wa­jmy, gdy­by nie mąż nikt by się nią nie interesował.

 

Nicole Kid­man miała botoks w twarzy a poza tym była żoną Toma Cruise. Najpierw szczęśli­wą żoną Toma Curise, potem rozwiedzioną, więc w domyśle nieszczęśli­wą. Jej współprace z liczny­mi reży­sera­mi kina amerykańskiego i europe­jskiego miała mi przesła­ni­ać jej twarz. Miałam nie lubić Nicole Kidman.

 

Na pewno Angeli­na Jolie była za szczupła. Poza tym, że ukradła Bra­da Pit­ta Jen­nifer Anis­ton, to była za szczupła. I dzi­w­na. Całowała się ze swoim bratem i nosiła fiolkę krwi, miała starszego męża (przed Bra­dem). Była dzi­w­na. Ale przede wszys­tkim był za chu­da. Zde­cy­dowanie za chu­da. Nawet kiedy wyz­nała światu, że zma­gała się z ciężką chorobą – wciąż była za chuda.

 

Char­l­ize Theron i Halle Berry były piękne. Zwłaszcza, że Berry pokaza­ła biust w filmie, którego tytułu praw­ie nikt dziś nie pamię­ta. Były piękne, więc nie bard­zo godne uwa­gi. Do momen­tu, kiedy nie zbrzy­dły do roli. Wtedy dostały nagrody. Podtekst zawsze ten sam „zbrzy­dły więc myślą, że nagrody im się należą”. One i Nicole Kid­man ze sztucznym nosem – niby nie oszuku­ją ale wiado­mo, że stoi za tym wyrachowanie.

 

Nie wiado­mo co się stało z twarzą Renee Zell­weger. Była za chu­da. Za gru­ba. Pewnie piła. Za dużo oper­acji plas­ty­cznych. Jakie ona ma chude ramiona. Jakie ma umięśnione ramiona. Zobacz ją na tej imprezie jest zupełnie nie podob­na do siebie. Do roli Brid­get Jones przy­tyła tyle a tyle kilo­gramów. Już nigdy potem nie wyglą­dała tak dobrze. Zobacz nowe zdję­cia. Oscara to chy­ba sobie tylko wyprosiła.

 

Julia Roberts – od daw­na nie widziana. Podob­no kupiła sobie męża. Zapłaciła za niego. Czy się zanied­bała. Spójrzmy dokład­niej na jej dłonie. Rozs­tanie jej nie służy. Aktor­ka staw­ia na nat­u­ral­ność. Zobacz zdję­cia Julii Roberts po lat­ach czy rozpoz­nasz dawną pię­kność. Zobacz zdję­cia aktor­ki na plaży w biki­ni. Czy nadal trzy­ma się dobrze. Czy to wciąż Pret­ty Woman?

 

 

Znów nie pamię­tam za co mam nie lubić Jen­nifer Lawrence. Bo jest w każdym filmie. Bo jest jej za dużo. Bo dostała za wcześnie Oscara. To nie jest dobra aktor­ka. Dlaczego? Hmm… w tym filmie była dobra, ale w tym śred­nia. Gdzieś słyszeliśmy, że zachowała się nieod­powiedzial­nie. Poza tym dlaczego ona się umaw­ia ze starszy­mi fac­eta­mi. Ciekawe komu odbiła tego reży­sera, pro­du­cen­ta, scenarzystę.

 

Na pewno nie należy lubić Kris­ten Stew­art. Ta dziew­czy­na się prze­cież zupełnie nie uśmiecha. W cza­sie wywiadów nie jest swo­bod­na. Dlaczego ona nam nie powie więcej o swoim związku z Robertem Pat­tin­sonem. O! Wiedzieliśmy, że niczego dobrego nie moż­na się po niej spodziewać, ten romans z reży­serem. Poza tym, dlaczego ona jest taka chu­da. Czy naprawdę nie mogła­by czegoś zjeść i się szerzej uśmiechnąć.

 

Brit­ney Spears okaza­ło się wcale nie czekała z dziewictwem do ślubu. Poza tym czy widzieliś­cie jak przy­tyła. Odbi­ja się na niej to, że tak mało tańczy i śpiewa.  I jeszcze jest w ciąży. Dru­gi raz? Serio jak szy­bko i częs­to dziew­czy­na może mieć dziecko. O widzieliś­cie zała­manie ner­wowe. Głowę sobie ogoliła. Do zobaczenia za dwa lata kiedy będziemy z zas­tanowie­niem pytali „Co właś­ci­wie się stało z Brit­ney Spears”

 

 

Madon­na się łudzi, że uda się jej zachować młodość. Widzieliś­cie z kim roman­su­je? Ci face­ci są od niej młod­si. A ramiona? Boże jakie ona ma obrzy­dli­wie umięśnione ramiona. Myśli­cie że to efekt ćwiczeń? Zobacz jej zdję­cie bez pho­to­shopa. Zobacz co chce przed tobą ukryć. Mogła­by wrzeszcz­cie się przyz­nać do swo­jego wieku a nie próbować się jakoś pan­icznie czepi­ać młodoś­ci. Kto jej powiedzi­ał, że tylko mło­da ma jakiekol­wiek znaczenie.

 

Nie wiem kiedy to się zaczęło ale nie mam wąt­pli­woś­ci, że obser­wowałam to całe życie. Miałam nie lubić kobi­et. Różnych kobi­et. Znanych kobi­et, utal­en­towanych kobi­et, w kółko to samo – a chude, za grube, za młode, za stare, zawsze wdawały się w romans z niewłaś­ci­wy­mi mężczyz­na­mi. Chudły po ciąży za wol­no i za szy­bko. Mówiły o swoich prob­lemach za dużo i za mało.

 

Moje życie – jako oso­by, jako kobi­ety, kon­sumu­jącej pop­kul­turę, tak naprawdę był oduczaniem się tego „nie lubi­enia”, które ktoś mi pod­suwał. Nielu­bi­enia które zwyk­le było irracjon­alne, sterowane z zewnątrz. Objaw­iało się zawsze podob­nie – wiedzi­ałam, że powin­nam jakiejś aktor­ki czy piosenkar­ki nie lubić. Czuć się od niej lep­sza. Oce­ni­ać jej pry­watne decyz­je. Dlaczego? Zajęło mi trochę cza­su żeby zrozu­mieć, że to taki sys­tem który pozwala kobi­etom osią­gać w rozry­w­ce sukces ale za opłatą. Opłatą w niechę­ci którą musi przeła­mać, albo przyjąć jako swoją.

 

Widzę tą niechęć nie raz w komen­tarzach. Ilekroć piszę o aktorkach pojaw­ia się bez porów­na­nia częś­ciej niż wtedy kiedy piszę o aktorach. Choć twarz w Hol­ly­wood pewnie popraw­ił sobie każdy (a na pewno zęby) to czytel­ni­cy śledzą botoks na twarzach kobi­et. Choć w romanse zda­ją się na planach obie płcie po równo, to lep­iej znamy chronologię kobiecych zau­roczeń. Choć w kari­er­ach są różne dro­gi to jed­nak – kobi­ety niekiedy nieza­leżnie od tego ile zagra­ją i u kogo – wciąż trak­towane są nieco jak oszust­ki. W muzyce zaś – wyda­je się, że zawsze są za bard­zo albo za mało sek­sowne. Zawsze pokazu­ją za dużo albo za mało. Są głupi­utkie choć prze­cież nikt nie robi tes­tu na inteligencję.

 

To nie jest oskarże­nie, to jest taka świado­mość, która przy­chodzi dopiero kiedy zestaw­iamy to wszys­tko w głowie. Żyje­my w budowanej przez media niechę­ci do kobi­et. Do zdol­nych kobi­et, do znanych kobi­et, do kobi­et które mają czel­ność być kimś. Niek­tórzy z nas po lat­ach się z tego leczymy. Niek­tórzy – zosta­ją z niechę­cią choć nawet niewiedzą, dlaczego. Ale mają głębok­ie przeko­nanie, że z tymi kobi­eta­mi jest coś nie tak. I bard­zo dużo cza­su zaj­mu­je nam uświadomie­nie sobie, że ich najwięk­szą zbrod­nią było po pros­tu to, że cóż… były kobietami.

 

 

0 komentarz
18

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online