Home Ogólnie Krótki poradnik jak nie pisać o aktorze czyli zwierz rzuca prasą

Krótki poradnik jak nie pisać o aktorze czyli zwierz rzuca prasą

autor Zwierz

 ?

Hej

Zwierz ma pewien prob­lem. Ilekroć decy­du­je się przeczy­tać portret jakiegoś akto­ra czy aktor­ki w prasie kończy się to zawsze tak samo. Gaze­ta którą zwierz czy­tał leci łagod­nym łukiem przez pokój by wylą­dować po drugiej stron­ie pomieszczenia. Między inny­mi dlat­ego, zwierz woli czy­tać syl­wet­ki aktorów w prasie niż w Internecie — taki sam lot który właś­ci­wie nic nie robi gaze­cie zde­cy­dowanie gorzej odbi­ja się na lap­topie. Nie mniej jed­nak kil­ka ostat­nich przeczy­tanych tek­stów zain­spirowały zwierza do napisa­nia krótkiego porad­ni­ka JAK NIE PISAĆ SYLWETKI AKTORA/AKTORKI.

 

Nagro­da jaka nagro­da — opisy­wany przez ciebie aktor zdobył Oscara? BAFTĘ? Tony? To ide­al­na infor­ma­c­ja by umieś­cić ją gdzieś w środ­ku tek­stu. Najlepiej niech infor­ma­c­ja za co dostał wyróżnie­nie zajmie lin­ijkę, niekoniecznie musi­cie tłu­maczyć kogo w czym grał. Po co się przemęczać, ogól­nie kogo to obchodzi. Prze­cież nie intere­su­je­my się aktora­mi dlat­ego, że dostali za coś nagrody

 

Plot­ki są ważne nawet jeśli są stare — to dość trudne — należy połączyć non­sza­lanck­ie pode­jś­cie do infor­ma­cji o prze­biegu kari­ery z niezwyk­le szczegółowym pode­jś­ciem do życia pry­wat­nego. Aktor­ka rozwiodła się kilka­naś­cie lat temu? Nie ważne poświęć­cie tej kwestii połowę artykułu albo ? w każdym razie im więcej tym lep­iej

 

Wikipedia zawsze mówi prawdę — ZAWSZE — podob­nie jak sekc­ja z cieka­wostka­mi na ImDB nie ma sen­su sprawdzać czy podane tam infor­ma­c­je są prawdą czy plotką

 

Nikt nigdy nie grał w niczym starszym niż dwa lata — wasz aktor zagrał w wielkim hicie o którym wszyscy słyszeli kil­ka lat temu? Po co przy­woły­wać jego najwięk­sze osiąg­nię­cie, albo tytuły które wszyscy zna­ją — zde­cy­dowanie lep­iej skupić się na tych kilku pro­dukc­jach które kojarzy­cie, lub do których macie zdję­cia. Ewen­tu­al­nie skupić się tylko i wyłącznie na ostat­nich fil­mach. A i pamię­ta­j­cie — wszyscy zawsze wys­tępu­ją w kul­towych fil­mach. Nawet wtedy kiedy jeszcze jest w kinach

 

Zawsze zaczy­naj od nowa — przyjmij założe­nie, że czytel­nik nigdy o aktorze nie słyszał — żaden czytel­nik nigdy o nim nie słyszał, nawet jeśli jest obsypy­wany nagro­da­mi od lat — dlat­ego zawsze zaczy­naj od samego początku, nigdy nie pomi­jaj żad­nego byłego skan­dalu — prze­cież kto tak naprawdę chci­ał­by dowiedzieć się czegoś nowego.

 

Nic tak nie popraw­ia jakoś­ci tek­stu jak wyję­ty z kon­tek­stu cytat — dobór takiego cytatu jest bard­zo ważny — po pier­wsze musi być zupełnie nie ważny, dru­gorzęd­ny jeśli będzie idio­ty­czny tym lep­iej. Po drugie — to niezwyk­le ważne — musi być total­nie wyję­ty z kon­tek­stu. Prawdę powiedzi­awszy im bardziej egzal­towanie czy kre­tyńsko brz­mi wasza gwiaz­da tym lep­iej dobral­iś­cie swój cytat

 

Słowa mówią więcej niż tysiąc zdjęć — wasz artykuł jest boga­to ilus­trowany? To za mało każdy porząd­ny artykuł o gwieździe powinien zaw­ier­ać dokład­ny opis tego jak gwiaz­da wyglą­da, najlepiej by zaw­ier­ał dużo przymiotników i żeby był prze­sad­ny. Nawet jeśli aktor czy aktor­ka nie są szczegól­nie piękni- co się prze­cież zdarza — pamię­ta­j­cie by dodać jakieś głupie zdanie które zapewni nas że wszyscy sza­le­ją za jego czy jej urodą

 

Fakt, że wszyscy dostal­iśmy te same mate­ri­ały pro­mo­cyjne zobow­iązu­je — czy twój artykuł powinien się czymś różnić od dziesiątków innych które w tym samym momen­cie pojaw­ią się w prasie wraz z tymi samy­mi aneg­do­ta­mi i infor­ma­c­ja­mi doty­czą­cy­mi życia pry­wat­nego? Nie! Prze­cież czytel­nik uwiel­bia czy­tać kilka­naś­cie razy te same zda­nia.

 

Jeśli czytel­nik naprawdę chce się czegoś dowiedzieć — niech zajrzy gdzie indziej — jeśli czytel­nik wykazu­je jakieś dzi­wne zain­tere­sowanie daną osobą, to nie powin­niśmy go podsy­cać. Czytel­nik chce wiedzieć dlaczego ten chwalony przez nas aktor czy aktor­ka jest taki dobry? Nie dawa­jmy mu żad­nych pod­powiedzi — ograniczmy się do kilku ogól­ników, najlepiej takich które odnoszą się prak­ty­cznie do wszys­t­kich aktorów.

 

Wnios­ki? Jakie wnios­ki — ileż to zwierz naczy­tał się w życiu artykułów które teo­re­ty­cznie miały początek koniec i środek ale właś­ci­wie trud­no było powiedzieć po co pow­stały. Pisanie o jakimś aktorze nie ma sen­su tylko po to by poin­for­mować świat o jego ist­nie­niu. Trze­ba mieć jakąś myśl. Nieste­ty zwierz przeczy­tał w życiu dziesiąt­ki artykułów które nie miały żad­nej myśli. Nic nie miały. Zaj­mowały za to bard­zo dużo miejs­ca w cza­sopis­mach. Zwierz pode­jrze­wa, że to było głównym powo­dem ich pow­sta­nia.

 

Czemu zwierz się tak skarży. Chy­ba dlat­ego, że napisać coś ciekawego o ludzi­ach fil­mu wcale nie jest trud­no. Więcej jeśli do infor­ma­cji o życiu pry­wat­nym doda się jakąkol­wiek reflek­sje na tem­at tego jak wykonu­ją swój zawód bez trudu może­my otrzy­mać ciekawy artykuł. Bo jasne jest dla zwierza że wszyscy jesteśmy ciekawi nie tylko jacy są pry­wat­nie aktorzy ale dlaczego tak właś­ci­wie są lep­si od tych którym się w tym fachu tak bard­zo nie powiodło. Poza tym zwierz zawsze wyobraża sobie jakie oburze­nie wzbudz­iło by gdy­by  w taki sposób pisać artykuły o pis­arzach czy malarzach — w przed­staw­icielach więk­szoś­ci gałęzi sztu­ki staramy się dostrzec cechy jak najlep­sze, nieobec­ne u nas samych, tym­cza­sem w przy­pad­ku aktorów trochę zakła­da się że wystar­czy uro­da i odrobi­na szczęś­cia. Ale gdy­by tak było po co w ogóle o nich pisać sko­ro sam sobie nic nie zawdz­ięcza­ją. Zwierz nie chce wyjść na zgorzk­ni­ałego ale po pros­tu ma trochę dość. Zwłaszcza że wydawać by się mogło, że cza­sy kiedy aktorzy byli tym gorszym gatunkiem ludzi sztu­ki minęły. A może zwierz prze­sadza, może za taki­mi artykuła­mi wcale nie stoi żaden świato­pogląd. Może to jest najwięk­szy prob­lem. O aktorach pisze się by zapełnić strony nie po to by cokol­wiek o nich powiedzieć.

Ps: Zwierz przeprasza, że tak późno ale przeży­wa dziś najazd goś­ci którzy chcą wyko­rzys­tać jego osza­łami­a­jące mieszkan­iowe przestrze­nie by poroz­maw­iać o lit­er­aturze. Zwierz jest szcz­erze tym pomysłem zdu­miony ale posprzą­tać musi J

0 komentarz
0

Powiązane wpisy