Home Niepoważne Otarci żołnierze w mokej koszulu czyli literówkowy wpis Zwierza vol.6

Otarci żołnierze w mokej koszulu czyli literówkowy wpis Zwierza vol.6

autor Zwierz
Otarci żołnierze w mokej koszulu czyli literówkowy wpis Zwierza vol.6

Kochani zwierz będzie miał dla was niedłu­go spory wpis, nad którym musi troszkę dłużej popra­cow­ać (czy­ta­j­cie — musi naprawdę usiąść i go napisać) ale jed­nocześnie — wie, że jest listopad i każ­da pomoc w oder­wa­niu się od codzi­en­noś­ci będzie pow­i­tana entuz­jasty­cznie. Z tej okazji Zwierz ma dla was już szóstą odsłonę przeglą­du swoich najlep­szych literówek z ostat­nich miesię­cy. Musi­cie wiedzieć, że nawet sam zwierz je czy­ta­jąc pars­ka śmiechem i zas­tanaw­ia się — jakim cud­em takie pięknie prze­języ­czenia zdarza­ją się właśnie jemu. Błaźnić może każdy, ale błądz­ić tak jak Zwierz — to już sztu­ka sama w sobie

(…)jeden z najlep­szych filmów pol­s­kich jaki trafił na nasze krany” — tak moi drodzy — zwierz prag­nie was poin­for­mować że przewidzi­ał wielką zmi­anę w dys­try­bucji pro­dukcji fil­mowych. Otóż doty­chczas filmy trafi­ały na ekrany. Ale idźmy z duchem cza­su — czy nie było­by doskon­ałym postępem gdy­byśmy zaczęli wyświ­et­lać filmy na kranach? Taki mały pro­jek­torek umieszc­zony w kranie pozwalał­by jed­nocześnie oglą­dać film i zmy­wać. Tak więc Zwierz uważa, że to wcale nie powin­na być literówka tylko dowód na to, że Zwierz cały czas rozmyśla nad tym jak wprowadz­ić filmy do każdego aspek­tu życia człowieka. Jeśli kiedykol­wiek pojaw­ią się krany z ekrana­mi to może­cie powiedzieć, że czy­tal­iś­cie o tym u Zwierza jako pierwsi

W tym bycie jest człowiek” - niewąt­pli­wie ujawniła się tu filo­zoficz­na strona Zwierza. Nie da się bowiem ukryć, że byt jest w człowieku, człowiek jest w bycie i byt jest człowiekiem. A wszyscy razem chodzą w butach o które chodz­iło Zwier­zowi zan­im por­wała go fala filo­zoficznej reflek­sji, co naprawdę może przy­darzyć się każde­mu. Zwłaszcza przed obiadem.

Insty­tuc­ja tor­tur” - Zwierz nie miał­by nic prze­ci­wko insty­tucji tor­tur (to znaczy, zwierz ma wiele prze­ci­wko insty­tucji tor­tur — ale jak­by nie jest to literówka) gdy­by nie pojaw­iły się one we wpisie o ślu­bie Zwierza. Dokład­niej Zwierz zas­tanaw­iał się czy w nie zain­west­ować. I jasne — niek­tórzy mogą powiedzieć — Zwierz prze­cież wszyscy wiemy, że chodz­iło o tort. Ale praw­da jest taka — kiedy idzie o planowanie ślubu to odróżnie­nie tor­tur od tor­tu­ry na pewnym poziomie jest nie tylko trudne ale niemal niemożli­we. Ostate­cznie wskazanego dnia  człowiek nigdy nie ma pewnoś­ci czy wpisał się w insty­tucję ślubu czy w insty­tucję tor­tur. Cza­sem dopiero to wychodzi kil­ka lat później.

 

 

Jed­nocześnie – im dłużej oglą­damy ser­i­al tym więk­szą moż­na do niego pałać sytu­acją” - Zdaniem zwierza określe­nie “pałać sytu­acją” powin­no wejść do naszego języ­ka. Pałanie uczu­ciem już się trochę prze­jadło, a sytu­acją brz­mi jakoś tak bardziej enig­maty­cznie. Np. kiedy wyobrażasz sobie, że wpadasz na rogu uli­cy na  ulu­bionego akto­ra, ten wyle­wa ci kawę i w ramach przeprosin kupu­je nową, daje auto­graf, robi sobie zdję­cie i sym­pa­ty­cznie roz­maw­ia, to nie ma wąt­pli­woś­ci że pałasz do niego sytu­acją. Jest wiele osób na świecie do których być może nie pałamy uczu­ciem a pałamy sytu­acją. Prze­myśl­cie to — bo Zwierz rewolucjonizu­je język na waszych oczach.

mokej koszu­lu” — To ukłon Zwierza w stronę innych języków słowiańs­kich. Mógł­by napisać po pol­sku “Mokrej koszuli” ale gdzie tu ten bałkańs­ki zaśpiew, gdzie tu to urocze zmiękcze­nie. I nie jest prawdą jak sugeru­ją niek­tórzy że Mokej Koszu­lu to reprezen­tant Albanii w piłce nożnej. Choć kto wie — Zwierz chy­ba nie zna całego składu Albanii. W każdym razie Zwierz wie jaka jest odpowiedź na pytanie “Czy mokej koszu­lu wol­nu do seri­alu?” “Wol­nu, ale tylku na panu Darcu”.

zawz­ię­ty strój prawa” - Po pier­wsze — tak moi drodzy to określe­nie ma sens — może się np. odnosić do niewąt­pli­wie zawz­iętej i niewąt­pli­wie pra­worząd­nej pel­eryny Dok­to­ra Strange. Ale nie tylko, widzi­cie każdy zawz­ię­ty stróż prawa, ma swój zawz­ię­ty strój prawa np. sędziowie mają swo­je wyjątkowo zawz­ięte togi, które cza­sem decy­du­ją się na własne śledzt­wa i cały­mi lata­mi nie mogą się pogodz­ić z tym, że nie udało się ująć przestęp­cy. Myśli­cie że Zwierz zmyśla? Pogada­j­cie z Togą a zmieni­cie zdanie.

 

 

Trud­no powiedzieć dlczego”  — A nie trud­no? Zbit­ka liter “dlcz” wcale nie jest łat­wa do wypowiedzenia. Zwierz napisał samą prawdę i jeszcze go wytyka­ją pal­ca­mi. Serio, życie blogera jest ciągłym pas­mem opiera­nia się hejterom.

amp­tac­ja” — Tu Zwierz zas­tosował bard­zo ciekawy zabieg językowy, w którym nie tylko napisał słowo amputac­ja ale jeszcze — żeby pod­kreślić jego wydźwięk, amputował mu jed­ną literkę. Ter­az czytel­nik Zwierza nie tylko widzi słowo, ale też może już obser­wu­jąc jego zapis zrozu­mieć jego znacze­nie. Ponown­ie — nie chwaląc się za bard­zo — Zwierz prze­suwa granice tego co może zro­bić nasz język. Kiedyś będziecie sie o tym uczyć z podręczników. Albo pdręczników. Kiedy już w końcu zakażą stosowa­nia litery o.

sym­pa­ty­czni i otar­ci żołnierze”  — Powiedzmy sobie szcz­erze — jeśli kiedykol­wiek czy­tal­iś­cie cokol­wiek o poby­cie na fron­cie to musi­cie wiedzieć, że ogól­nie każdy żołnierz jest wyjś­ciowo otar­ty. I to otar­ty w miejs­cach w których człowiek nie chci­ał­by być otar­ty. Tak więc ilekroć patrzy­cie na żołnierza — nawet najbardziej sym­pa­ty­cznego to ist­nieje duże praw­dopodobieńst­wo że on jest nie tylko sym­pa­ty­czny ale też otar­ty. A jak żołnierz jest w zbroi, to otar­ty jest wszędzie (chy­ba że zbro­ja jest śliniąca)

 

”z pokłada­mi wrażli­woś­ci które bard­zo stara się ukraść” — Zas­tanów­cie się — co ma pokłady? Węgiel ma pokłady, Sól ma pokłady, min­er­ały mają pokłady. Ogól­nie ważne i cenne rzeczy mają pokłady. A co się robi z cen­ny­mi rzecza­mi? Krad­nie? Cóż więc dzi­wnego, że kiedy ktoś ma pokłady wrażli­woś­ci pod nosem to bard­zo stara się pozyskać część wrażli­woś­ci dla siebie. W sum­ie kradzież wrażli­woś­ci powin­na być uznawana za społecznie pozy­ty­wną. W końcu to, że ktoś będzie bardziej wrażli­wy tylko nas jako społeczeńst­wo wzbogaci.

i niezbyt rozsąd­nie zaintonowane uczu­cia.” — To wtedy kiedy chcesz powiedzieć do ukochanej ‘Chodźmy na kawę” a przez przy­padek śpiewasz jej całą par­tię Upi­o­ra z “Upi­o­ra w Oprze” z tego potem trud­no ład­nie wybrnąć. EDIT: Powin­no być Operze ale literówka we wpisie o literówkach być musi.

panowie zbier­a­ją­cy śmier­cie” — Nie wszyscy wiedzą, że ist­nieje kolekc­ja kart “Wszys­tkie śmier­cie świa­ta”, na których pokazane są wszys­tkie wiz­erun­ki Śmier­ci we wszys­t­kich kul­tur­ach. Każdy kto zbierze cały kom­plet ma pra­wo pod koniec życia zagrać ze Śmier­cią w Bezi­ka. Tak więc panowie zbier­a­ją­cy śmier­cie są całkiem popularni.

Stanów Jed­noocznych” — Zwierz jest przeko­nany, że to opis obec­nej sytu­acji poli­ty­cznej Stanów Zjed­noc­zonych, które nie tylko zda­ją się widzieć tylko na jed­no oko ale też noszą źle przepaskę i zasła­ni­a­ją sobie nią to sprawne oko. Inna inter­pre­tac­ja — nowa nazwa Stanów Zjed­noc­zonych rząd­zonych przez Ody­na. Ewen­tu­al­nie wiz­ja przyszłoś­ci w której McDon­alds automaty­cznie wkła­da do kawy na wynos łyżeczkę.

 

 Kochani jak zwyk­le na koniec – Zwierz przy­pom­i­na wam, że te wpisy pow­sta­ją  w myśl zasady „Czego się nie da zniszczyć, z tego trze­ba szy­dz­ić”. Wasz Zwierz nigdy nie będzie pisał ide­al­nie poprawnie – taka jego uro­da. Wy zaś nigdy nie przes­taniecie uważnie przyglą­dać się temu gdzie Zwierz się potknął. Moglibyśmy mieć do siebie nawza­jem pre­ten­sje. Ale po co sko­ro może­my się pośmi­ać. To doskon­ałe rozwiązanie naszego prob­le­mu. A ponieważ literów­ki Zwierza mają w sobie „to coś”, to będziemy mieli mnóst­wo okazji do śmiechu. I przy­pom­i­na­nia sobie, że nikt nie jest doskon­ały. I bard­zo, bard­zo dobrze.

Ps: Zwierz zostaw­ia was z chi­chotem i bieg­nie na imprezę blo­gową. A jed­nocześnie przy­pom­i­na, że już dziś nowy odcinek Czy­tu- Czy­tu gdzie roz­maw­iamy o lis­tach bestsellerów

20 komentarzy
0

Powiązane wpisy