Home Ogólnie Magalomański Quiz zwierza. Rozwiązanie czyli pięć minut na ekshibicjonizm

Magalomański Quiz zwierza. Rozwiązanie czyli pięć minut na ekshibicjonizm

autor Zwierz

Hej

Po udostęp­nie­niu pytań  z wielkiego Mega­lo­mańskiego Quizu zwierz otrzy­mał obur­zone tele­fony od rodziny, twierdzącej, że to nie ucz­ci­we bo nawet oni nie zna­ją odpowiedzi na wszys­tkie pyta­nia. Widzi­cie jak zwierz wykom­bi­nował :) Zgłoszeń trochę przyszło — nikt nie trafił we wszys­tko — najwyraźniej zwierz wam jeszcze o sobie nie opowiedzi­ał wszys­tkiego (a miał wraże­nie że już nie jest tajem­nicą) ze skom­p­likowanych obliczeń wyszło, że wygrała Pyza i tylko ter­az musi powiedzieć, gdzie zwierz ma się na kawę wybrać czy kogo wypa­try­wać. A ponieważ zwierz jak wiado­mo jest niesamow­itym mega­lo­manem to zafun­du­je wam w tym bonu­sowym wpisie odpowiedzi na wszys­tkie pyta­nia.

 

Wszystkie szczurki

Dodatkowy wpis z rozwiązaniem Mega­lo­mańskiego Quizu.

Jaką ocenę z matem­aty­ki miał zwierz w drugiej klasie liceum:

Zwierz miał dwóję jak z stąd do Starożyt­nej Spar­ty. Zwierz całkiem dobrze myśli matem­aty­cznie ale cyfer­ki zupełnie go prz­eras­ta­ją. Dosłown­ie — nauczy­ciel zwierza zwykł pod­nosić jego kartkówkę w cza­sie sprawdzianu i wybuchać śmiechem widząc jakiej matem­aty­cznej masakry dokon­ał zwierz. Na całe szczęś­cie tal­en­ty  zwierza ujawniły się w innej sferze i mógł się pocieszać, że i tak nie zaro­bi tyle kasy by kiedykol­wiek mieć prob­le­my z oblicze­niem zarobków

Jakiego fil­mu zwierz najbardziej się bał przez więk­szość swo­jego życia

 Ros­mary Baby to jeden z filmów który prz­er­ażał zwierza od dziecińst­wa kiedy pod­słuchi­wał jak rodz­i­na w poko­ju obok oglą­da film. Wiele lat minęło zan­im zwierz się przeła­mał i dla dobra włas­nej kinowej wiedzy przeszedł przez czołówkę. 

W szkole pod­sta­wowej zwierz wygrał tylko jeden konkurs. Jaki?

Wyobraź­cie sobie, że zwierz dziecię­ciem będąc wygrał konkurs plas­ty­czny czym wzbudz­ił pode­jrze­nie, że być może odziedz­iczył zdol­noś­ci po tej stron­ie rodziny gdzie są malarze i absol­wen­ci ASP. Nieste­ty to była tylko zmył­ka ze strony zwierza.

 

Będąc na obozie harcer­skim zwierz zagrał najbardziej przeło­mową rolę swo­jego życia. W jakiej roli obsad­zono zwierza:

Zwierz rozpoczął i praw­ie zakończył swo­ją kari­erę aktorską od roli Małego różowego robacz­ka. Rola zwierza ubranego w różowy czepek i różowy śpi­wór była prze­bo­jem harcer­skiego fes­ti­walu teatral­nego. Trud­no się dzi­wić, zwierz jak wiado­mo obdar­zony jest niesamow­itą charyzmą.

Jeśli zapyta­cie zwierza, do jakiego domu trafił­by w Hog­war­cie to co odpowiedzi­ał­by zwierz?

  Jestem dobrym w zna­j­dowa­niu rzeczy zwierzem daj­cie mnie do Huf­flepuffu. Jest to najprawdzi­wsza praw­da, nawet zan­im zwierz zaczął zawodowo zna­j­dować rzeczy w sieci był w stanie znaleźć właś­ci­wie każdą zagu­biona w domu rzecz. Do leg­endy przeszły te osiąg­nię­cia zwierza kiedy zna­j­dował zagu­bioną puszkę groszku, lub  tabliczkę czeko­la­dy.

 

Jak wyglą­dała pier­wsza wyprawa zwierza do Opery:

 

Zwierz miał 6 lat był na Cyru­liku Sewil­skim baw­ił się świet­nie, tata zwierza baw­ił się świet­nie, mat­ka i brat zwierza przys­nęli. Zwierz do dziś myśli, że jego rodz­ice byli sza­leni. Z drugiej strony wczes­na ekspozy­c­ja na Operę przyniosła skutek. Zwierz jest wiel­bi­cielem brat zde­cy­dowanie nie.

 

Na punkcie, którego akto­ra sza­lał zwierz w 2006 roku?

Zwierz w 2006 roku odkrył, że Jack­man umie śpiewać i jego życie się zmieniło. Poza  klasy­cznym osiąg­nię­ciem poziomu “muszę obe­jrzeć każdy wywiad z tym aktorem”, zwierz w swo­jej pasji zamówił z Ama­zona bry­tyjskiego DVD z Okla­homą z Nation­al The­atre i to był jego pier­wszy zakup na Ama­zonie. Potem nie było odwro­tu. 

 

Jakie były pier­wsze lin­ki jakie zwierz wrzu­cał na fan­page blo­ga:

Podły Face­book tego nie pokazu­je, ale przez pier­wsze miesiące ist­nienia blo­ga zwierz pod­jął jedyne w swoim życiu wyzwanie i wrzu­cał lin­ki do 30 piosenek — po jed­nej na każdy dzień. Od tego zaczęło się tak właś­ci­wie prowadze­nie blo­ga.

Jaki jest pier­wszy film, który zwierz obe­jrzał nie do koń­ca legal­nie a potem miał takie wyrzu­ty sum­ienia że kupił DVD przy pier­wszej okazji?

 Grzesz­na Propozy­c­ja, film z Branaghem zwierz obe­jrzał bo przeczy­tał o nim artykuł jak miał dziesięć lat. Zaled­wie osiem lat później pod­dał się pokusie. Film jest marni­ut­ki ale zwierz poczuł się jakoś lep­iej kiedy uzu­pełnił ziejącą lukę w fil­mo­grafii Branagha.

Kto jest ulu­bionym czytel­nikiem zwierza:

Ist­nieje możli­wość że każ­da odpowiedź jest dobra. Ale najbardziej zwierz lubi ciebie.

 

Oczy­wiś­cie autorem mot­ta na fan pageu blo­ga zwierza jest sam Alek­sander Puszkin. Choć zwier­zowi podo­ba się wiz­ja że tak naprawdę to zdanie które zwierz podyk­tował Puszki­nowi w cza­sie prze­jażdż­ki TARDIS.

 

Ps: Wpis jak najbardziej w piątek będzie :

11 komentarzy
0

Powiązane wpisy