Home Seriale Między niebem a gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu czyli Netflix robi Wiedźmina

Między niebem a gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu czyli Netflix robi Wiedźmina

autor Zwierz
Między niebem a gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu czyli Netflix robi Wiedźmina

Podob­nie jak do was, także i do zwierza dotarła dziś wiado­mość o tym, że Net­flix nakrę­ci – przy współpra­cy z Tomaszem Bag­ińskim – ser­i­al na pod­staw­ie powieś­ci Andrze­ja Sap­kowskiego. Tak moi drodzy Wiedźmin wkracza na rynek świa­towy i to od razu z przy­tu­pem. Brz­mi cud­own­ie. Choć nie do koń­ca. Dziś zwierz pisze o swoich nadzie­jach, lękach i oczeki­wa­ni­ach wzglę­dem pow­sta­jącego serialu.

Zan­im prze­jdziemy do konkret­nych kwestii – drob­na uwa­ga. Nie ma nic złego w ciesze­niu się na nad­chodzącą pro­dukcję. To jasne że infor­ma­c­ja może wywołać w nas entuz­jazm. Jed­nocześnie nie ma nic złego w reakcji nieco mniej jed­noz­nacznej. To naprawdę nie jest tak, że jeśli infor­ma­c­ja o nowej książce, filmie czy seri­alu nie budzi w was naty­ch­mi­as­towego entuz­jaz­mu to jesteś­cie hejtera­mi. Zwierz lubi pod­chodz­ić do sytu­acji na chłod­no. Nie znaczy to, że się nie cieszy – cieszy ale nie bez wąt­pli­woś­ci. A wąt­pli­woś­ci to w ogóle dobra rzecz – pozwala­ją­ca znaleźć dla siebie miejsce – z dala od nakrę­canego komer­cyjnie entuz­jaz­mu ale jeszcze nie po stron­ie hej­tu. Tak pomiędzy. Co w ogóle jest najlep­szą miejscówką.

Dobra to ter­az prze­jdźmy do Wiedźmi­na. Na początek kil­ka lęków zwierza:

Tomasz Bag­ińs­ki nie jest taki fajny jak się wyda­je – jednym z najwięk­szych prob­lemów zwierza jest przeko­nanie, że Bag­ińs­ki jest najlep­szym reży­serem jakiego moż­na połączyć z wiedźmińską marką. I jasne – jeśli podobały się wam doty­chcza­sowe real­iza­c­je reży­sera, to nie macie prob­le­mu – uśmiech sam pojaw­ia się na twarzy. Nieste­ty zwierza nie por­wały pro­dukc­je Bag­ińskiego dla Alle­gro – więcej kil­ka z nich wpraw­iło zwierza w spore zażenowanie. Zwierz należy też pewnie do tej małej grupy osób które nie umarły z zach­wytu widząc jego filmik opowiada­ją­cy his­torię pol­s­ki. Co praw­da reżyser w przy­pad­ku seri­alu nie ma takiego znaczenia jak w przy­pad­ku fil­mu ale – z mojej per­spek­ty­wy – sam Bag­ińs­ki nie jest osobą która gwaran­tu­je mi fenom­e­nal­ny serial.

Bag­ińs­ki niekoniecznie jest moim wymar­zonym twór­cą serialu

Net­flix znaczy co? – zwierz ma wraże­nie, że dziś Net­flix automaty­cznie kojarzy się z dobrym seri­alem – co nieste­ty wcale nie jest prawdą. Zwierz widzi­ał wystar­cza­ją­co dużo seri­ali Net­flixa by dostrzec że plat­formie – jak każdej plat­formie zdarza­ją się pomył­ki, wpad­ki i pro­dukc­je mniej udane. Praw­da jest taka, że wszys­tko zależy od tego na co chce­my patrzeć i z czym utożsami­amy Net­flixowe pro­dukc­je. Dla zwierza fakt że Net­flix kopro­duku­je coś z Polaka­mi oznacza oczy­wiś­cie nadzieję na nieco więk­szy budżet ale nie oznacza jeszcze że film na pewno będzie doskon­ały. Raczej że będzie miał między­nar­o­dową dys­try­bucję przez ten właśnie kanał. Takich zagranicznych seri­ali które pow­stały kra­jowo a między­nar­o­dową dys­try­bucję mają przez Net­flix jest sporo jak np. ostat­ni ser­i­al o Ani z Zielonego Wzgórza który w Kanadzie po pros­tu pokazy­wała telewiz­ja. Jasne Net­flix brz­mi zde­cy­dowanie lep­iej niż Pol­sat ale ponown­ie – to nie znaczy że dostaniemy na 100% doskon­ały serial.

Zwierz wie że to nie jest pop­u­lar­na opinia ale naprawdę — sam udzi­ał Net­flixa jako pro­du­cen­ta nie koniecznie znaczy że to musi być fenom­e­nal­nie dobre. Może ale nie musi.

Wiedźmin to nie Gra o Tron – swoistym prob­le­mem przy ekrani­zowa­niu  tek­stów fan­ta­sy jest fakt że ist­nieje bard­zo mało punk­tów odniesienia. Nie ma aż tak wiele seri­alowych pro­dukcji fan­ta­sy i nie ma wiele udanych. Jed­nocześnie – Gra o Tron – pro­dukc­ja która odniosła najwięk­szy między­nar­o­dowy sukces ma nieco inny ton niż Wiedźmin. Zwierz obaw­ia się, że mając niewiele pro­dukcji które odniosły sukces ser­i­al będzie do nich ciążył styl­isty­cznie. Tzn. z Wiedźmin, który bywa mroczny ale bywa też bard­zo zabawny i zaskaku­ją­co lek­ki zostanie nam coś pełne bło­ta, krwi i obow­iązkowy seks co odcinek. Co nie musi być złe same w sobie, ale to niekoniecznie będzie ten Wiedźmin którego zwierz tak kocha. Inny­mi słowy — im więcej Wiedźmin będzie miał włas­nej tożsamoś­ci tym lep­iej. Pytanie tylko czy w świecie gdzie nawet Ania z Zielonego Wzgórza jest mrocz­na, nat­u­ral­isty­cz­na i angstowa będzie się dało zro­bić takiego nie zawsze ciężkiego Wiedźmina.

Gra o Tron jest faj­na ale to zupełnie inne fan­ta­sy niż Wiedźmin.

Opowiada­nia pójdą w las – Zwierz kocha Wiedźmi­na od wczes­nych lat nas­to­let­nich ale nawet wtedy zdawał sobie sprawę, że opowiada­nia Sap­kowskiego sto­ją tak dwa poziomy wyżej niż jego saga. Zwierz przyz­na szcz­erze, że dużo chęt­niej obe­jrza­ł­by ser­i­al na pod­staw­ie opowiadań – które są lep­sze lit­er­acko i pod wzglę­dem pomysłów niż na pod­staw­ie sagi. Stąd ma nadzieję, że rzeczy­wiś­cie ser­i­al będzie opier­ał się głównie na opowiada­ni­ach. To w sum­ie one spraw­iły że Wiedźmi­na czy­tano też poza kręgiem wiel­bi­cieli fan­ta­sy­ki. Z opowiada­ni­a­mi jest jed­nak prob­lem bo nie  wpisu­ją się one w mod­el ‘Ser­i­al fan­ta­sy powinien mówić o ratowa­niu świa­ta i walce o władze”. Stąd zwierz boi się, że zniknie cud­owne pode­jś­cie Sap­kowskiego do Małej Syren­ki (z jej wszys­tki­mi smut­ny­mi i zabawny­mi ele­men­ta­mi) czy smut­na opowieść o elfach z „Gdzie dia­beł mówi dobra­noc”. Ogól­nie prob­lem z tymi opowiada­ni­a­mi jest taki, że one się baw­ią kon­wencją i zwierz ma obawę że tym ser­i­al niekoniecznie będzie zain­tere­sowany. Jeśli ser­i­al będzie na pod­staw­ie opowiadań to zwierz ma nadzieję, że zostanie zachowany ich charak­ter i trafią do seri­alu też te opowiada­nia które nie są bezpośred­nio związane z sagą.

Dobrze nakrę­cone opowiada­nia był­by najlep­szym co się Wiedźmi­nowi może przydarzyć.

Sap­kows­ki to taki Lucas – zwierz ma wraże­nie że Andrzej Sap­kows­ki jest dla świa­ta wiedźmi­na tym czym Lucas jest dla Gwiezd­nych Wojen – człowiekiem który wymyślił coś cud­ownego ale nie do koń­ca rozu­mie który ele­ment jego opowieś­ci uwiódł widzów. Stąd zwierz ponown­ie – nieco się boi udzi­ału Sap­kowskiego w pro­jek­cie jako kon­sul­tan­ta. To wcale nie musi się dobrze skończyć (pamięta­cie tego śmiesznego fan ficz­ka jakim był Sezon Burz?). Co więcej zwierz zas­tanaw­ia się jak obec­ność Sap­kowskiego wpłynie PRowo na ser­i­al. Na całe szczęś­cie to nie prob­lem zwierza.

Sap­kows­ki trochę jak Lucas — jest najlep­szym i naj­gorszym co przy­darzyło się Wiedźminowi.

Dobra to były pewne obawy. Ale zwierz ma też nadzieje. Żeby nie było że potrafi tylko marudzić.

Ser­i­al dla fanów powieś­ci – to w sum­ie jest mało praw­dopodob­ne ale zwierz bard­zo by chci­ał obe­jrzeć ser­i­al kierowanych do fanów powieś­ci a nie do fanów gry. Nie żeby zwierz miał coś prze­ci­wko grze – cieszy go jej sukces i wszyscy rozmów­cy chwalą jej fabułę i pomysły. Ale gra zmienia pode­jś­cie do postaci i ich znaczenia w his­torii. Inny­mi słowy – zwierz chci­ał­by ser­i­al gdzie nie ule­ga wąt­pli­woś­ci że Ger­alt ma być z Yen­nefer a nie taki w którym spec­jal­nie zwięk­sza się rolę Triss Merigold by stworzyć wraże­nie trójką­ta (którego w sum­ie w powieś­ci w takim układzie nie ma). Przy czym – jeśli ser­i­al będzie się skła­ni­ał bardziej do gry – co jest możli­we biorąc pod uwagę jej pop­u­larność – to zwierz raczej rzewny­mi łza­mi płakać nie będzie.

Zwierz nie ma nic prze­ci­wko grze ale jako wiel­bi­ciel powieś­ci wolał­by żeby to była przede wszys­tkim ekraniza­c­ja wier­na książce

Popraw­cie Ciri – Nawet będąc wielkim fanem wiedźmińskiej sagi zwierz nie był w stanie znieść tego jak źle, niespójnie napisana jest Ciri. Z sym­pa­ty­cznej postaci w pier­wszych tomach ostate­cznie wyszła dziew­czy­na, która była dość iry­tu­ją­ca, zaskaku­ją­co mało ciekawa, a na pewno dużo gorzej napisana od Wiedźmi­na. Ciri da się jed­nak spoko­jnie napraw­ić – jeśli odpowied­nio napisze się tą rolę i trochę poprze­suwa akcen­ty (kto wie może warto skon­sul­tować się z twór­ca­mi gry). W każdym razie zwierz widzi w seri­alu szan­sę na lep­szą Ciri.

Dobra Ciri to połowa sukce­su więc zwierz ma nadzieję, że na potrze­by seri­alu dobrze postać przepiszą.

Sko­ro o popraw­ia­n­iu mowa… zakończe­nie… — Dobra to jest sprawa waż­na. Cała miłość zwierza do Wiedźmi­na nie jest w stanie zagłuszyć świado­moś­ci, że Wiedźmińs­ka saga nie ma najlepiej napisanego zakończenia. W sum­ie kogo oszuku­je­my (spoil­er) pow­iązanie świa­ta wiedźmi­na ze światem Króla Artu­ra to chy­ba jeden z naj­gorszych pomysłów w his­torii powieś­ci. Zwierz dał­by wiele żeby ser­i­al nie szedł tą drogą i znalazł własne zakończe­nie sagi. Przy czy w ogóle – jeśli ser­i­al miał­by być ekraniza­cją powieś­ci to zwierza bard­zo zas­tanaw­ia – co zro­bią z ostat­nim tomem. Bo ogól­nie – sam wyjś­ciowy pomysł Sap­kowskiego by opowiedzieć końcówkę z per­spek­ty­wy ludzi żyją­cych dużo, dużo później zwierz lubi. Ale jed­nocześnie – to jest zupełnie nie fil­mowe i nie seri­alowe. Tzn. już ter­az chy­ba wszyscy musimy przyjąć że będzie potrzeb­ne całe mnóst­wo zmi­an. Co jak widzi­cie nie zawsze musi wyjść opowiadanej his­torii na złe.

Wyt­ni­jmy wszelkie wąt­ki arturi­ańskie i udawa­jmy że nigdy ich tam nie było.

Niech to będzie ser­i­al pol­s­ki – zwierz nie wie jeszcze czy ser­i­al będzie obsad­zony przez pol­s­kich czy zagranicznych aktorów i czy zdję­cia będą real­i­zowane w Polsce. Przy­puszcza że raczej to drugie jest pewne – co do pier­wszego – jeszcze poczekamy. Nie mniej Wiedźmin to w sum­ie his­to­ria z jed­nej strony fan­ta­sy­cz­na z drugiej dość pol­s­ka. I to nie prza­śnie pol­s­ka ale inteligent­nie. Z naw­iąza­ni­a­mi do his­torii, do innych tek­stów kul­tu­ry, do powiedzeń, do nar­o­dowych cech. Dla zwierza ta mądra i dow­cip­na pol­skość tek­stu zawsze była olbrzymią wartoś­cią dodaną. Było­by fajnie gdy­by to zachowano – nawet staw­ia­jąc nieco wyżej poprzeczkę między­nar­o­dowej wid­owni (z tego co zwierz pamię­ta gra też to zachowała). Do tego – zwierz ma nadzieję, że to będzie fan­ta­sy słowiańskie ale bez prza­śnoś­ci. Ponown­ie – może dobrym punk­tem odniesienia będzie tu este­ty­ka gry.

Zwierz chce żeby to był ser­i­al pol­s­ki i wcale nie musi się to źle kojarzyć

Niech to nie będzie opowieść o prostym ręba­jle – Zwierz lubił i lubi Wiedźmi­na za to, że to jest takie fan­ta­sy w którym jed­nak odbi­ja się bard­zo nasz świat. Zabi­janie pot­worów roz­gry­wa się nie w atmos­ferze tri­um­fu nad złem ale w atmos­ferze reflek­sji i dyskusji nad zmi­ana­mi zachodzą­cy­mi w środowisku. Elfy z lasu przy­pom­i­na­ją nie dziel­nych bohaterów ale bojów­ki par­tyzanck­ie, religie trak­towane są w seri­alu z dość XX wiecznym dys­tansem, czar­o­dzieje to bardziej takie evil kor­po niż misty­czny ele­ment rzeczy­wis­toś­ci. Sap­kows­ki nie jest Pra­chet­tem ale w jego powieś­ci­ach zna­j­du­ją się ele­men­ty które biorą tylko fan­ta­sy­czny kostium do komen­towa­nia współczes­noś­ci. Dobrze było­by to zachować. Zwłaszcza ele­ment eko­log­iczny zawsze wydawał się zwier­zowi wyjątkowo dobrze roze­grany. Szko­da było­by go stracić na rzecz bardziej efek­townej rozry­w­ki. Choć tu zwierza dopa­da taka reflek­s­ja że gdy­by ten ser­i­al robili Bry­tyjczy­cy to właśnie o te ele­men­ty bał­by się najm­niej (cicha rekla­ma BBC w każdym wpisie!).

Zwier­zowi bard­zo się marzy by w seri­alu ostały się eko­log­iczne wąt­ki z powieści.

Dobra obsa­da to połowa sukce­su– zwierz ma nadzieję, że ser­i­al będzie miał dobrą obsadę. To nie muszą być znane nazwiska – wręcz wyda­je się, że im mniej ktoś kojar­zony z inny­mi rola­mi tym lep­iej. A jed­nocześnie – Wiedźmińs­ka saga – przy dobrych dialo­gach – daje aktorom niesamowite możli­woś­ci do popisy­wa­nia się swoim tal­en­tem. To dobrze napisane, ciekawe posta­cie, które moż­na dobrze prowadz­ić – zwłaszcza Ger­al­ta. Zwierz ma nadzieję, że obsadę Wiedźmi­na dotknie ten sam geniusz co obsadę Amerykańs­kich Bogów. Bo to taka opowieść którą – nawet przy mniejszym budże­cie dobrze dobrani aktorzy mogą ponieść i nawet nie zauważymy, że nie widz­imy smoka.

Ja to wiem, wy to wiecie. Po co się rozwodzić.

Dobra muzy­ka i dobra czołówka! – okej zwierz wie, że to głupie ale już się cieszy na potenc­jal­ną czołówkę i muzykę do seri­alu. Jako ma waże­nie że to może wyjść doskonale. Być może dlat­ego, że wszys­tkie czołów­ki od Net­flixa mają w sobie to coś. Plus – czy zwierz może powiedzieć, że jako małe sno­bisty­czne zwierzątko chci­ał­by, żeby muzykę do Wiedźmi­na napisał Abel Korzeniows­ki? On pisze tak nieoczy­wistą kli­maty­czną muzykę że doskonale by pasowało do tej nieoczy­wis­tej opowieś­ci o Wiedźminie. No i pisał już muzykę do seri­alu więc ma doświad­cze­nie. Kom­pozy­tor właśnie będzie w Polsce na Fes­ti­walu Muzy­ki Fil­mowej. Może warto go podpytać?

Twór­cy Gry pokaza­li nam że pod wzglę­dem dobrze prezen­tu­jącej się w grafikach sym­bo­l­i­ki mało co może się z Wiedźminem równać.

Niech to będzie dow­cip­ne - jed­ną z najwięk­szych zalet Wiedźmi­na jest fakt, że to fan­ta­sy pisane z poczu­ciem humoru. Zabawne, dow­cip­ne, iron­iczne i kąśli­we. Dużo tego jest — zwłaszcza w opowiada­ni­ach. Zwierz ma wielką nadzieję, że to nie zniknie — ponown­ie — to wszys­tko kwes­t­ia tego czy twór­cy a.) zau­fa­ją humor­owi Sap­kowskiego b.) nie będą krę­cili Gry o Tron w innych deko­rac­jach c.) nie napiszą włas­nych “zabawnych” dow­cipów. Ponown­ie — dobrze jest wskazać na grę która ma zabawne ele­men­ty które twór­cy dopisali ale zachowali w więk­szoś­ci ton dow­cipu Sapkowskiego.

Wiedźmin jest powieś­cią dow­cip­ną. Zwierz ma nadzieję, że twór­cy ekraniza­cji o tym nie zapomną.

No dobra to tyle na dziś. Zwierz nie cieszy się tak jed­noz­nacznie, nie z przeko­ry czy złośli­woś­ci. Po pros­tu zwierz już raz się cieszył na Wiedźmi­na – doskonale to pamię­ta, łącznie niesamow­ity­mi emoc­ja­mi które czuł zan­im wszedł na salę kinową. Pamię­ta też to bezbrzeżne zdu­mie­nie że Wiedźmin może być aż tak zły. Zwierz cieszył się też w swoim życiu na ekraniza­cję Miecza Prawdy Ter­rego Good­kin­da (kiedy zwierz był młod­szy a tomów było mniej była to jed­na z ulu­bionych książek zwierza) i wyszło że nie było się na co cieszyć. Zwierz miał też nadzieję, że Gra o Tron prze­bi­je jego najśmiel­sze oczeki­wa­nia ale od pier­wszego sezonu entuz­jazm zwierza sys­tem­aty­cznie spa­da. W ostat­nich lat­ach jedyną ekraniza­cją tego typu która nie zaw­iodła zwierza był „Johnatan Strange i Pan Nor­rell” ale może dlat­ego że ser­i­al robili Bry­tyjczy­cy. Może w ogóle zwierz ma prob­lem z tym że nie wszys­tko kręcą Bry­tyjczy­cy (może­cie to wyrzu­cić jako jedyny cytat z tego wpisu). Zwierz nie hej­tu­je nowego Wiedźmi­na bo trud­no hej­tować coś czego nie ma. Czeka ostrożnie – pracu­jąc nad tym by ani się za bard­zo ekraniza­cji nie lękać (zwierz pisał wam kiedyś że książ­ki o wiedźminie to jed­na z nielicznych rzeczy którą zwierz kocha  całym sercem jed­nocześnie zda­jąc sobie sprawę ze wszys­t­kich ich wad), ani też nie cieszyć się na coś co może być bard­zo dalekie od jego oczeki­wań. Zwłaszcza że niekiedy przed­w­czes­ny entuz­jazm skutku­je bard­zo daleko idą­cym rozczarowaniem. Zwierz wie, że wszyscy lubimy się ekscy­tować i na pewno nie chce wam tego zabier­ać. Jeśli wiado­mość was cieszy to proszę. Po pros­tu zwierz ma zasadę że zawsze przy takiej infor­ma­cji sta­je i zas­tanaw­ia się czego by chci­ał a czego by nie chci­ał. A potem jest zde­cy­dowanie mniej zaskoc­zony jak idzie tak jak­by nie chci­ał. I w sum­ie – w ostate­cznym rozra­chunku chy­ba lep­iej się bawi.

Ps: Zwierz spotkał się gdzieś ze stwierdze­niem, że pisanie o swoich wąt­pli­woś­ci­ach to taki typowy click­bait. Cóż zwierz naprawdę nic nie poradzi, że pier­wszą reakcją na tą wiado­mość wcale nie było napisanie tek­stu tylko zła­panie Mateusza i opowiedze­nie mu – czy chce czy nie —   o wszys­t­kich swoich planach i zas­trzeże­ni­ach  i w ogóle. Tak więc najwyraźniej umysł zwierza jest clickbaitowy ;)

56 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online