Home Ogólnie Movies makes the world go round czyli Nominacje do Złotych Globów 2016

Movies makes the world go round czyli Nominacje do Złotych Globów 2016

autor Zwierz
Movies makes the world go round czyli Nominacje do Złotych Globów 2016

Co praw­da dziś jest piątek czyli trady­cyjny dzień pod­cas­tu ale ponieważ wczo­raj pojaw­iły się nom­i­nac­je do Zło­tych Globów zwierz postanow­ił podzielić się swoi­mi uwaga­mi doty­czą­cy­mi nom­i­nacji. Zwierz zro­bi podob­nie jak w przy­pad­ku nom­i­nacji do SAG Awards – tym razem lista została przek­le­jona ze strony EW. COM ale może­cie ją znaleźć w kilku miejs­cach. Zwierz zachował anglo­języ­czną pisown­ię ponieważ to bard­zo skra­ca czas pisa­nia.

Best Motion Pic­ture, Dra­ma
Car­ol
Mad Max: Fury Road
The Revenant
Room
Spot­light

 Najwięk­szym zaskocze­niem dla wszys­t­kich jest niewąt­pli­wie fakt, że w grupie nomi­nowanych filmów znalazł się Mad Max. Od kilku lat mówi się głośno o tym, że w fil­mach przy­godowych i sen­sacyjnych zaszła na tyle duża zmi­ana, że część z nich spoko­jnie mogła­by star­tować po najważniejsze nagrody. Jed­nak przez lata takie filmy jak Mad Max mogły co najwyżej liczyć na nom­i­nac­je w kat­e­go­ri­ach tech­nicznych. Co praw­da Złote Glo­by rządzą się włas­ny­mi zasada­mi i tu częs­to bywa­ją niespodzian­ki to jed­nak nawet nom­i­nac­ja dla Mad Maxa to krok w bard­zo ciekawy­mi kierunku. Pozostałe filmy na liś­cie umac­ni­a­ją się jako główni kandy­daci w wyś­cigu po Oscary. Warto zauważyć, że aż w dwóch tegorocznych nomi­nowanych fil­mach gra Tom Hardy.

Best Motion Pic­ture, Musi­cal, or Com­e­dy
The Big Short
Joy
The Mar­t­ian
Spy
Train­wreck

 Zwierz przyz­na, że obec­ność Mars­jan­i­na wśród komedii nieco go bawi. Jasne to był film z jas­nym wątkiem kome­diowym ale niech mnie nie przekonu­ją, że to była kome­dia. Zwierz szcz­erze kibicu­je nato­mi­ast Spy, który jest filmem przeu­roczym i zwierz abso­lut­nie się go tu nie spodziewał. Praw­da jest jed­nak taka, że rzeczy­wiś­cie najbardziej omaw­ianym kome­diowym filmem roku było Train­wreck co zapewne przełoży się na nagrodę. Sto­warzysze­nie Dzi­en­nikarzy dostrzegło też zupełnie pominiętą przez SAG Joy która za oceanem wcale nie zbiera jakichś szczegól­nie dobrych recen­zji.

 

Best Per­for­mance By an Actress in a Motion Pic­ture, Dra­ma
Cate Blanchett, Car­ol
Brie Lar­son, Room
Rooney Mara, Car­ol
Saoirse Ronin, Brook­lyn
Ali­cia Vikan­der, The Dan­ish Girl

 

 Powiedzmy sobie szcz­erze, to zestaw­ie­nie raczej niko­go nie dzi­wi. Zwierz zas­tanaw­ia się jed­nak czy ktokol­wiek z nomin­u­ją­cych widzi­ał Mak­be­ta bo jak­by widzieli to by musieli nomi­nować Mar­i­on Cotil­lard. Wszyscy wyglą­da­ją nato­mi­ast na w miarę zgod­nych, że warto było­by nagrodz­ić Cate Bla­chett Oscarem. Był­by to jej trze­ci. Zwierz wcale by się nie zdzi­wił gdy­by tak się stało, w każdym razie zwier­zowi cale to nie przeszkadza.

 

cate-blanchett-stars-carol

O tym, że Cate Blanchett ma szan­sę na nom­i­nac­je zwierz czy­tał w sty­czniu. 2015

Best Per­for­mance By an Actress in a Motion Pic­ture, Musi­cal or Com­e­dy
Jen­nifer Lawrence, Joy
Melis­sa McCarthy, Spy
Amy Schumer, Train­wreck
Mag­gie Smith, The Lady in the Van
Lily Tom­lin, Grand­ma

 

Zwierz ma wraże­nie (dopiero po recen­z­jach) że nom­i­nac­ja dla Jen­nifer Lawrence jest raczej prze­jawem sym­pa­tii sto­warzyszenia do aktor­ki niż rzeczy­wiś­cie zasłużonym wys­tępem. Zwierz jest ciekawy czy akademia pójdzie za ciosem i dołoży Amy Schumer do Emmy jeszcze Zło­ty Glob. Będzie to najszyb­sza kari­er komicz­ki jaką widzi­ał show biznes od dobrych paru lat. Zwierz jak zawsze kibicu­je Mag­gie Smith która ponoć jest abso­lut­nie fan­tasty­cz­na w The Lady in the Van. Co ponown­ie nie powin­no dzi­wić bo kiedy ostat­nim razem Mag­gie Smith nie był fan­tasty­cz­na.

 

Best Per­for­mance by an Actor in a Motion Pic­ture, Dra­ma
Bryan Cranston, Trum­bo
Leonar­do DiCaprio, The Revenant
Michael Fass­ben­der, Steve Jobs
Eddie Red­mayne, The Dan­ish Girl
Will Smith, Con­cus­sion

 

 Nie ma na tej liś­cie John­nego Dep­pa ani kilku innych aktorów których zwierz już wymieni­ał. Jest za to Will Smith z rolą o której nie mówiło się za dużo. Być może Sto­warzysze­nie nie może ścier­pieć kiedy jest w zestaw­ie­niu za mało filmów opar­tych na fak­tach… a sekund­kę wszyscy panowie zagrali kogoś kto naprawdę ist­ni­ał (chy­ba najm­niej DiCaprio ale w sum­ie to też his­to­ria prawdzi­wa). Co pokazu­je nam nieste­ty smut­ny trend w którym dobra rola to rola biograficz­na. Zwierz jak wiecie kibicu­je i kibi­cow­ał zawsze Fass­ben­derowi, ale ma wraże­nie że jeśli nagrody nie dostanie Red­mayne to może będzie to w końcu rok w którym mamy z DiCaprio stracą na aktu­al­noś­ci. Choć Holy­wood niczego nie kocha tak jak opowieś­ci o Hol­ly­wood, więc kto wie może Bryan Cranston będzie się śmi­ał ostat­ni.

 

Best Per­for­mance By an Actor in a Sup­port­ing Role in a Motion Pic­ture
Paul Dano, Love
Idris Elba, Beast of No Nation
Mark Rylance, Bridge of Spies
Michael Shan­non, 99 Homes
Sylvester Stal­lone, Creed

 Okej zwierz wie, że to nie ma sen­su ale czy nie było­by fajnie gdy­by Stal­lone dostał Zło­ty Glob. Wiecie tak na zasadzie, ze w jego życiu tak naprawdę jest tylko jeden pro­jekt (Creed to spin off Rocky) ale za to naprawdę dobry (Creed budzi za oceanem zaskaku­ją­cy entuz­jazm). Oso­biś­cie zwierz po recen­z­jach ma wraże­nie, że nagro­da należała­by się Markowi Rylance – i sto­warzysze­nie między­nar­o­dowe może mu nagrodę przyz­nać.

 

leonardo-dicaprio-revenant-trailer-buried-alive-092915

Może to będzie rok kiedy memy z Leo wyjdą z mody

 

Best Per­for­mance by Actress in a Sup­port­ing Role in a Motion Pic­ture
Jane Fon­da, Youth
Jen­nifer Jason Leigh, Hate­ful Eight
Helen Mir­ren, Trum­bo
Ali­cia Vikan­der, Ex Machi­na
Kate Winslet, Steve Jobs

 

Nom­i­nac­je nam się nieco pow­tarza­ją z różnicą dorzuce­nia nom­i­nacji dla Jane Fondy za Młodość. Zwierz ma wraże­nie, że Młodość w ogóle powin­na dostać więcej nom­i­nacji ale jest zbyt europe­js­ka. Inna sprawa, to nom­i­nac­ja dla Alicii Vikan­der za Ex Machi­na. Zwier­zowi Ex Machi­na się bard­zo podobało ale ma wraże­nie, że jed­nak gdy­by z trój­ki aktorów kogoś nomi­nować to niekoniecznie Vikan­der. Ale trze­ba przyz­nać, że jak w Hol­ly­wood zna­jdą jakąś dobrą europe­jską aktorkę to zakochu­ją się w niej naty­ch­mi­ast.

 

Best Direc­tor, Motion Pic­ture
Todd Haynes, Car­ol
Ale­jan­dro González Iñár­ritu, The Revenant
Tom McCarthy, Spot­light
George Miller, Mad Max: Fury Road
Rid­ley Scott, The Mar­t­ian

 

Och jasne że zwierz się cieszy tym że prawdzi­wy wiz­jon­er kina George Miller dostał nom­i­nację. Nagrody pewnie z tego nie będzie ale ukłon jak najbardziej zasłużony. Zwierz zas­tanaw­ia się czy przy­pad­kiem nie będziemy mieli rok po roku zwycięst­wa Inar­ritu ale w sum­ie z nomi­nowanych filmów zwierz widzi­ał dwa. Nato­mi­ast nie rozu­mie nom­i­nacji dla Rid­leya Scot­ta za Mars­jan­i­na. Fakt, że nie spieprzył tego fil­mu – co robił z więk­szoś­cią pro­dukcji przez ostat­nie kil­ka lat nie znaczy, że od razu trze­ba go nomi­nować do nagród.

Best Per­for­mance by an Actor in a Motion Pic­ture, Musi­cal, or Com­e­dy
Chris­t­ian Bale, The Big Short
Steve Carell, The Big Short
Matt Damon, The Mar­t­ian
Al Paci­no, Dan­ny Collins
Mark Ruf­fa­lo, Infi­nite­ly Polar Bear

Och Matt ty zabawny astro­nau­to. Okej zwierz obiecu­je się więcej nie nabi­jać. Ogól­nie widać, że złe fryzury w The Big Short zdały egza­min – wyraźnie im gorzej się wyglą­da tym więk­sze praw­dopodobieńst­wo nom­i­nacji. Zwierz jest nieco zaskoc­zony nom­i­nacją dla Mar­ka Ruf­fa­lo za film który mało kto widzi­ał a jeszcze mniej osób o nim słysza­ło. Zwłaszcza, że w sum­ie w tym roku został pominię­ty (podob­nie jak resz­ta obsady) za rolę w Spot­light. Trochę jak­by strasznie go chciano nomi­nować za cokol­wiek innego.

 

 

tdy_pop_danish_150901.today-inline-vid-featured-desktop

Zwierz poczeka z oceną Dan­ish Girl, zapowia­da się film piękny ale zobaczymy czy dobry

 

Best Screen­play, Motion Pic­ture
Emma Donoghue, Room
Tom McCarthy, Josh Singer, Spot­light
Charles Ran­dolph & Adam McK­ay, The Big Short
Aaron Sorkin, Steve Jobs
Quentin Taran­ti­no, The Hate­ful Eight

 Raczej zaskoczenia nie ma. Jeśli Taran­ti­no pisze sce­nar­iusz może się spodziewać nom­i­nacji, podob­nie Sorkin. Jeśli jed­nak wierzyć recen­zjom  i fes­ti­walowi w Toron­to to starzy wyjadacze powin­ni zwró­cić oczy w kierunku Emmy Donoghue. Ponoć Room to film który bez doskon­ałego sce­nar­iusza by nie pow­stał. Więc kto wie, może znów Kanadyjczy­cy mają rację.

 

Orig­i­nal Score, Motion Pic­ture
Carter Bur­well, Car­ol
Alexan­der Desplat, The Dan­ish Girl
Ennio Mor­ri­cone, The Hate­ful Eight
Daniel Pem­ber­ton, Steve Jobs
Ryuchi Sakamo­to, The Revanant

 

 Dwa słowa. Ennio Mor­ri­cone. Okej jeszcze jed­no zdanie. Ennio Mor­ri­cone w filmie Taran­ti­no. Ukłony.

Best Motion Pic­ture, Ani­mat­ed
Anom­al­isa
The Good Dinosaur
Inside Out
The Peanuts Movie
Shaun the Sheep Movie

 

Zwierz zas­tanaw­ia się po co nam ta kat­e­go­ria sko­ro właś­ci­wie wiado­mo, że wygra Inside Out. Tak jasne fajnie jest znaleźć kil­ka filmów i je nomi­nować (ciekawe że The Good Dinosaur zdążył się zała­pać), ale potem i tak wszys­tko dosta­je Pixar.

 

KurtRussellSamuelLJacksonHatefulEight

Zwierz nie może się doczekać nowego fil­mu Taran­ti­no

 

Best Orig­i­nal Song, Motion Pic­ture
“Love Me Like You Do,” Fifty Shades of Grey
“One Kind of Love,” Love & Mer­cy
“See You Again,” Furi­ous 7
“Sim­ple Song #3,” Youth
“Writing’s on the Wall,” Spec­tre

Zwierz słuchał i pamię­ta tylko piosenkę ze Spec­tre. I podobała się mu. To nie Adele ale na Zło­ty Glob? Czemu nie. Plus to jedy­na kat­e­go­ria fil­mowa gdzie Młodość i 50 Twarzy Greya mogą być nomi­nowane jed­nocześnie.

 

Best Motion Pic­ture, For­eign Lan­guage
The Brand New Tes­ta­ment
The Club
The Fencer 
Mus­tang
Son of Saul

 Bard­zo ciekawa kat­e­go­ria z której…niestety nie jestem w stanie nic wywnioskować bo (za co zwierz przeprasza) w tym roku jakoś nie śledz­ił kine­matografii świa­towej na tyle dokład­nie by kojarzyć jakkol­wiek z tych filmów poza Son of Saul. Poza tym ma jed­nak wraże­nie, ze filmy zagraniczne zawsze są zupełną niewiadomą póki nie mamy spisu i nie zaczy­na się nam o nich pisać.

 

Best Tele­vi­sion Series, Dra­ma
Empire, Fox
Game of Thrones, HBO
Mr. Robot, USA
Nar­cos, Net­flix
Out­lander, Starz

 

Spo­ra różni­ca pomiędzy SAG a Zło­ty­mi Globa­mi. Tu ktoś zauważył, że warta się nieco zmienia, choć naprawdę za co GOT dosta­je w tym roku nom­i­nację nie wiem. Podob­nie Out­lander. Okej to jest super guilty plea­sure ale przy poziomie tego co dzieje się w seri­alach to nie jest tytuł do nomi­nowa­nia. Nato­mi­ast zwierza cieszy obec­ność Nar­cos bo to dobry ser­i­al był. Taki mag­ne­ty­czny. Nato­mi­ast kibicu­je doskon­ałe­mu Mr. Robot.

 

Best Tele­vi­sion Series, Musi­cal or Com­e­dy
Casu­al, Hulu
Mozart in the Jun­gle, Ama­zon Video
Orange Is the New Black, Net­flix
Sil­i­con Val­ley, HBO
Trans­par­ent, Ama­zon Video
Veep, HBO

Spójrz­cie na tą kat­e­gorię. Wiecie czego tu nie ma ? Stacji ogól­no dostęp­nych. Ani prostych sit­comów. Jest za to zwycięst­wo plat­form streamin­gowych. Zwierz cieszy się przede wszys­tkim nom­i­nacją dla swo­jego abso­lut­nie ukochanego Mozart in the Jun­gle. Ten ser­i­al jest zbyt piękny by go nie nomi­nować do wszys­t­kich nagród jakie są.

 

mozartinthejungle_promotionalstill21

Zdję­cie które zwierz chęt­nie wrzu­cał­by wszędzie. Bo Gael

 

Best Tele­vi­sion Lim­it­ed Series or Motion Pic­ture Made for Tele­vi­sion
Amer­i­can Crime, ABC
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Hotel, FX
Far­go, FX
Flesh and Bone, Starz
Wolf Hall, PBS

Far­go. Far­go. Far­go. I serio co tu znów robi AHS? Zwierz ma wraże­nie, że sto­warzysze­nie kry­tyków ma z AHS to samo co więk­szość amerykanów z Down­ton Abbey – ponieważ kiedyś było ciekawe dosta­je nom­i­nac­je dłu­go po tym jak nawet wierni wid­zowie dos­zli do wniosku, że to nie za bard­zo ma jakikol­wiek sens.

 

Best Per­for­mance By an Actor in a Tele­vi­sion Series, Dra­ma
Jon Hamm, Mad Men
Rami Malek, Mr. Robot
Wag­n­er Moura, Nar­cos 
Bob Odenkirk, Bet­ter Call Saul
Liev Schreiber, Ray Dono­van

 Oj inne te nom­i­nac­je ale serce zwierza zawsze to samo. W tym roku Jon Hamm powinien pożeg­nać się z Donem Drap­erem ze stat­uetką w dłoni. A tak z innych uwag cieszy bard­zo Wag­n­er Moura za rolę w Nar­cos bo to dobra rola jest, nawet jeśli pojaw­ia­ją się narzeka­nia że ma nieod­powied­ni akcent.

 

Best Per­for­mance By an Actor in a Tele­vi­sion Series, Musi­cal, or Com­e­dy
Aziz Ansari, Mas­ter of None
Gael Gar­cía Bernal, Mozart in the Jun­gle
Rob Lowe, The Grinder
Patrick Stew­art, Blunt Talk
Jef­frey Tam­bor, Trans­par­ent

 

Jeśli jest dobro i pię­kno na świecie nagrodę dostanie Gael Gar­cia Bernal czyli ukochany kies­zonkowy Meksykanin zwierza. Ale ponown­ie spore zwycięst­wo plat­form streamin­gowych i niezłe tem­po nom­i­nacji – Aziz Ansari i jego Mas­ter of None to prawdzi­wa świeżyn­ka – serio nor­mal­nie pewnie pier­wszy sezon dopiero by się zaczął. Mówiąc o pier­wszych sezonach – Grinder zwierza nie zach­wycił a tu proszę nom­i­nac­ja i to dla naprawdę krótkiego seri­alu.

 

Best Per­for­mance by an Actor in a Lead­ing Role in a Series, Lim­it­ed Series, or Motion Pic­ture Made for Tele­vi­sion
Idris Elba, Luther
Oscar Isaac, Show Me a Hero
David Oyelowo, Nightin­gale
Mark Rylance, Wolf Hall
Patrick Wil­son, Far­go

 

Czy tylko zwierz ma wraże­nie, że ta lista aktorsko może być ciekawsza od listy aktorów fil­mowych w tym roku? Wiecie takie różne role, epo­ki, posta­cie – zde­cy­dowanie mniej jed­noz­nacznego celowa­nia w biografię. Zwierz cieszy się, ze dostrzeżono Oscara Isaac­sa i zupełnie jakoś pomi­jane Show Me a Hero. Cieszy go też ponown­ie sil­na bry­tyjs­ka obsa­da kat­e­gorii. I fakt, że Far­go ma kole­jną nom­i­nację. Ogól­nie zwierza ta lista jakoś cieszy.

 

show_me_a_hero_oscar_isaac_still

Zwierza cieszy dostrzeże­nie więk­szej iloś­ci pro­dukcji w kat­e­go­ri­ach telewiz­yjnych

Best Per­for­mance by an Actor in a Sup­port­ing Role in a Series, Lim­it­ed Series, or Motion Pic­ture Made for Tele­vi­sion
Alan Cum­ming, The Good Wife
Damien Lewis, Wolf Hall
Ben Mendel­son, Blood­line
Tobias Men­zies, Out­lander
Chris­t­ian Slater, Mr. Robot

 Okej niech Damien Lewis dostanie Zło­ty Glob za najlep­szego Hen­ry­ka od daw­na. A przy­na­jm­niej jedynego przy którym nie zapom­ni­ano, że powinien być rudy. Poza tym od ilu lat Alan Cum­ming nie dosta­je Złotego Globu za swo­ją rolę w The Good Wife? To się robi frus­tru­jące. Na koniec zwierz podob­nie jak wielu wydał pisk widząc nom­i­nację dla Chris­tiana Slat­era za Mr. Robot. YAY.

 

Best Per­for­mance by an Actress in a TV Series, Dra­ma
Caitri­ona Balfe, Out­lander
Vio­la Davis, How to Get Away With Mur­der
Eva Green, Pen­ny Dread­ful
Tara­ji P. Hen­son, Empire
Robin Wright, House of Cards

 

 Zwierz słyszy pisk wszys­t­kich wiel­kich fanów Evy Green i Pen­ny Drad­ful którzy właśnie mogą powiedzieć Sto­warzysze­niu Dzi­en­nikarzy „Naresz­cie!”. Aktor­ka jest jed­ną z najbardziej wyrazistych postaci tego seri­alu i na nom­i­nację naprawdę zapra­cow­ała. Zwierz nie wie do koń­ca co robi tu Caitri­ona Balfe z Out­landera ale z drugiej strony zwierz przy­pom­i­na sobie jak Zło­ty Glob zdoby­wało Grey’s Anato­my więc może nie ma się do den­er­wować.

 

Best Per­for­mance by an Actress in a Sup­port­ing Actress in a Series, Lim­it­ed Series, or Motion Pic­ture Made for Tele­vi­sion
Uzo Adu­ba, Orange Is the New Black
Joan­na Frog­gatt, Down­ton Abbey
Regi­na King, Amer­i­can Crime
Judith Light, Trans­par­ent
Mau­ra Tier­ney, The Affair

 Zwierz nie do koń­ca rozu­mie dlaczego z The Affair nomi­nowana jest tylko Maur Tier­ney – może uznali, że trze­ba rozłożyć nom­i­nac­je dla seri­alu na dwa lata. Nato­mi­ast jeszcze bardziej zwierz nie rozu­mie co tu robi Joan­na Frog­gatt z Down­ton Abbey. Co jest z tym seri­alem. Od lat nie jest dobry, aktorzy gra­ją nie lep­iej ani nie gorzej niż w innych bry­tyjs­kich pro­dukc­jach a wszyscy rzu­ca­ją w nich nom­i­nac­ja­mi.

 

Best Per­for­mance by an Actress in a Lead­ing Role in a Series, Lim­it­ed Series or Motion Pic­ture Made for Tele­vi­sion
Kirsten Dun­st, Far­go
Lady Gaga, Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Hotel
Sarah Hay, Flesh and Bone
Felic­i­ty Huff­man, Amer­i­can Crime
Queen Lat­i­fah, Bessie

To tylko ja czy Lady Gaga dostała nom­i­nację bo wszyscy są ciekawi w czym przyjdzie na roz­danie nagród? Może zwierz jest złośli­wy ale jakoś ma wraże­nie, że znalazły by się lep­sze kandy­dat­ki. Cieszy za to nom­i­nac­ja dla Kris­ten Dun­st za Far­go. Każ­da nom­i­nac­ja za Far­go cieszy. Co do typów –zwierz przy­pom­i­na co pisał  Bessie – filmie, który w innych okolicznoś­ci­ach pewnie był­by przed­miotem nieco więk­szej dyskusji.

 

 

 

 

Penny Dreadful - Episode 1...Penny Dreadful - Episodic - Unit 101 April 25th Eva Green as Vanessa Ives Sky Atlantic SHOWTIME 2014 No embargo

Eva! 

 

 

Best Per­for­mance By an Actress in a Tele­vi­sion Series, Musi­cal, or Com­e­dy
Rachel Bloom, Crazy Ex-Girl­friend
Jamie Lee Cur­tis, Scream Queens
Julia Louis-Drey­fus, Veep
Gina Rodriguez, Jane the Vir­gin
Lily Tom­lin, Grace and Frankie 

Jeśli chodzi o nom­i­nac­je seri­alowo – kome­diowe Złote Glo­by umieją zaskaki­wać, zwierz nie dzi­wił­by się gdy­by nagrodę dostało Crazy Ex- Girl­friend. Plus jeśli się zwierz nie myli w tej kat­e­gorii aż trzy nom­i­nac­je dostała stac­ja CW. Są jeszcze na niebie i zie­mi rzeczy o których nie śniło się filo­zo­fom.

Ogólne wraże­nia? Zbieżność w werdyk­tach fil­mowych (mniej więcej) i zupeł­na roz­bieżność w werdyk­tach seri­alowych pokazu­je o ile jed­nak więcej swo­body mają gremia w przy­pad­ku seri­ali. Jasne konkurenc­ja i pro­moc­ja też jest duża ale chy­ba nie ma jeszcze  takiego przepisu na przepch­nię­cie seri­alu do kat­e­gorii nomi­nowanych. Zwierz nie mówi, że tegoroczne filmy są złe, czy że nie zasługu­ją na nom­i­nac­je, ale po pros­tu ma wraże­nie, że nieco za wcześniej zawęża się pula filmów. Zresztą – jak zwierz pisał – zan­im ktokol­wiek skończył krę­cić Dan­ish Girl mówiono o nom­i­nac­jach. Nie jest to dobry znak. I dla filmów i dla nagród. Za to w przy­pad­ku telewiz­ji przy­na­jm­niej najwięk­szym prze­granym tego roz­da­nia jest… telewiz­ja. Plat­formy zaczy­na­ją prze­j­mować przestrzeń pro­dukcji nomi­nowanych powoli kończąc dyk­tat HBO. Zwierz jakoś nie umie się tym nad­chodzą­cym plu­ral­izmem martwić.

28 komentarzy
0

Powiązane wpisy