Home Ogólnie Na nic żywioły czyli 15 rzeczy których zwierz dowiedział się oglądając San Andreas

Na nic żywioły czyli 15 rzeczy których zwierz dowiedział się oglądając San Andreas

autor Zwierz
Na nic żywioły czyli 15 rzeczy których zwierz dowiedział się oglądając San Andreas

Moi drodzy, zwierz widzi­ała zły film. Film nazy­wa się San Andreas i jest o tym, że ani Bóg ani wszys­tkie jego żywioły nie mogą zro­bić krzy­wdy Dwaynowi John­sonowi. Z daw­na to pode­jrze­wal­iśmy ale San Andreas daje nam wyraźne dowody, że jest to isto­ta (bo już nie człowiek) niezniszczal­na. Poniżej zwierz napisze wam czego jeszcze dowiedzi­ał się z fil­mu San Andreas. I tak wpis ten zaw­iera konieczną do bycia wred­nym ilość spoil­erów. Ale zapew­nia was zwierz – żadne streszcze­nie fabuły nie jest w stanie zaszkodz­ić tej pro­dukcji, która ma fabuły niewiele.

maxresdefault (4)

Most chci­ał­by być jak Rock. Albo przy­na­jm­niej przetr­wać do koń­ca fil­mu. Jakiegokolwiek

Jeśli twoi bohaterowie są w budynku to zapewne został on zbu­dowany ze „sce­nar­iuszari­um” – określe­nie to wymyślił brat zwierza. Sce­nar­iuszari­um to bud­ulec który decy­du­je o tym czy budynek się spek­taku­larnie zawali czy nie. Budyn­ki zbu­dowane ze sce­nar­iuszari­um zwyk­le zaw­ier­a­ją głównych bohaterów fil­mu i walą się wol­niej lub mniej spek­taku­larnie niż wszys­tkie inne. Dodatkowo stropy w tych budynkach nigdy nie walą się na bohaterów, nigdy też nikt nie jest się w stanie zaplą­tać w nich kable, ober­wać kawałkiem szkła itp. Sce­nar­iuszari­um spraw­ia, że budynek może przetr­wać właś­ci­wie wszys­tko do cza­su gdy pojawi się  Dwayne John­son. Po jego pojaw­ie­niu się moc sce­nar­iuszari­um zosta­je osłabiona. Uwa­ga: Sce­nar­iuszari­um wys­tępu­je w więk­szoś­ci filmów katas­troficznych, ale w San Andreas nie udało się w żaden sposób ukryć jego ist­nienia i mechani­ki działania.

Jeśli w twoim mieś­cie jest trzęsie­nie zie­mi stań obok jakiegoś sta­bil­nego budynku albo obok Dwayne John­son – budyn­ki się walą, świat się kończy, mias­ta upada­ją. Ale Dwayne John­son jest apokalip­sood­porny. Dlat­ego pro­ponu­je­my by w razie jakichkol­wiek wstrząsów, tsuna­mi, pożarów, potopów oraz napadów z bronią stać obok niego. Nie straszne mu usko­ki tek­ton­iczne,  spada­jące helikoptery, kończą­ca się ben­zy­na w baku samolo­tu, czy wysok­ie fale. Wyjdzie z tego nawet bez zadraśnię­cia, bez naruszenia jego wspani­ałej, olbrzymiej Rock­owa­toś­ci.  Jeśli jesteś­cie w jego okol­i­cy nic wam się nie stanie i co ważne nie doty­czy to tylko jed­nos­tek — Dwayne John­son jest w stanie objąć swo­ją mocą około tuz­i­na osób – wystar­czy że blisko staną i wyjdą z naj­trag­iczniejszych wydarzeń bez obrażeń.

Jeśli nowy facet mówi z ang­iel­skim akcen­tem i jest bajecznie bogaty to chy­ba wszyscy wiemy jaki ma charak­ter (zły, bard­zo zły – tak kosz­marnie zły że aż dzi­wimy się, że nie ma kota) –  Boahter którego gra Ioan Gruffudd przeży­wa jed­no trzęsie­nie, drugie trzęsie­nie i zwierz miał nawet nadzieję, że przetr­wa tsuna­mi by Rock mógł mu oso­biś­cie dać po mordzie ale nieste­ty jako że był naprawdę zły to nie tylko stracił but ale dostał też kon­ten­erow­cem (tak dobrze czyta­cie bohat­era zabi­ja ostate­cznie kon­ten­erowiec). Jed­nak tego, że okaże się niemoral­ny mogliśmy się spodziewać od początku – po pier­wsze był bogaty a po drugie – był tak zaję­ty budowanie budynków, że nie zdążył mieć dzieci. Pewnie jeszcze się szla­jał po Tokio, łajza jedna.

Jeśli chcesz przetr­wać apokalip­sę powinieneś się zaopa­trzyć: prze­wod­nik po San Fran­cis­co, zarad­ną dziew­czynę i dziecko – nie ukry­wa­jmy nie jest łat­wo przetr­wać w obcym mieś­cie – zwłaszcza jeśli mamy katas­trofę – dlat­ego konieczny będzie prze­wod­nik (bez prze­wod­ni­ka w obcym mieś­cie! Lon­ley Plan­et sprawdza się nawet w cza­sie katak­l­izmów), zarad­na dziew­czy­na (najlepiej by wiedzi­ała, że trze­ba okraść samochód straży pożarnej) i koniecznie (ale to naprawdę koniecznie) – dziecko – może być pod postacią młod­szego bra­ta. Jeśli to masz – a na dodatek dziew­czy­na jest córką Dway­na John­sona to właś­ci­wie dro­gi bry­tyjs­ki chłopcze (wprowad­zony do fabuły by dziew­czę miało kogo pocałować) nie musisz się o nic martwić. Jesteś nieśmiertelny!

2012-Los-Angeles-Goes-Under

To nie jest dobry dzień dla Los Ange­les. Ale od cza­su kiedy  nie moż­na niszczyć Nowego Jorku zdarza się im to częściej

Jeśli jesteś amerykańskim naukow­cem nikt cię nie słucha – To powszech­nie znana jest rzecz. Aby ktoś ich w końcu posłuchał muszą oni wła­mać się do sieci telewiz­yjnej i nadać pro­gram. Bo jak wiado­mo kiedy pły­ta tek­ton­icz­na się rusza a wieżow­ce walą się jak zapał­ki to wszyscy siedzą przed telewiz­o­ra­mi. Plus moi drodzy – w filmie jest japońs­ki naukowiec ale… ginie zan­im zdąży krzyknąć „Godzil­la” (pewnie go wykończyli zan­im nie wytrzy­mał).  Plus – zwierz nie wie z czego są zro­bione biur­ka na uczel­ni­ach w Kali­fornii ale chci­ał­by mieć takie. Wyda­je się że przetr­wa­ją wszystko.

Jeśli jesteś ratown­ikiem a wokół płonie świat to liczy się tylko rodz­i­na– nasz bohater jest co praw­da niesamowicie wyszkolonym ratown­ikiem który ma do dys­pozy­cji helikopter którym moż­na ratować ludzi, a potem prze­si­a­da się na dziel­ny mały poduszkowiec (taki dziel­ny że poradzi sobie abso­lut­nie ze wszys­tkim łącznie z falą Tsuna­mi) ale nie w głowie mu niesie­nie jakiejkol­wiek pomo­cy. Bo wszak wiado­mo – kiedy kończy się świat jest tylko jed­no wyjś­cie – pobrać swo­ją rodz­inę z różnych miast Kali­fornii a między jed­nym a drugim miastem zami­ast roz­paczać, drżeć z prz­er­aże­nia czy zas­tanaw­iać się nad przyszłoś­cią należy obow­iązkowo omówić traumę sprzed lat. Tak więc dla porząd­ku lista pri­o­ry­tetów ratown­i­ka  na czas apokalip­sy: rodz­i­na, trau­ma, odzyskanie byłej żony. Zapisz­cie sobie jak­by coś nie daj Boże i nas dosięgło.

Jeśli bohater­ka jest zarad­na, odważ­na i to ona ratu­je facetów to nie zapom­nij by zdjęła z siebie odpowied­nio dużo ubrań – zwierz musi przyz­nać, że sce­narzyś­ci postanow­ili pokazać przeło­mowy pomysł – dziew­czy­na która radzi sobie lep­iej w sytu­acji zagroże­nia od facetów. Byli z niego tacy dum­ni że nie zapom­nieli wspom­nieć przy każdej możli­wej okazji jakie to niesamowicie wspani­ałe, że dziew­czy­na jest taka zarad­na. Jed­nocześnie też nie zapom­nieli, że to jed­nak dziew­czy­na więc pomiędzy początkiem a końcem fil­mu traci jakieś dwie warst­wy odzieży wierzch­niej by w sce­nach pod­wod­nych nic nie przeszkadza­ło patrzeć się na to jak pięknie falu­je jej biust w wydekoltowanej bluzce.

Jeśli chcesz się dodz­wonić w cza­sie apokalip­sy do rodz­iców z parkingu podziem­nego to nawet nie musisz się ruszyć by znaleźć zasięg– jeśli szuka­cie naprawdę mało wiary­god­nego ele­men­tu sce­nar­iusza to ten bije wszys­tkie inne na głowę.  Nawet kiedy nic się nie rusza, za cholerę nie da się do kogoś dodz­wonić z parkingu podziem­nego. Dru­ga najm­niej wiary­god­na sce­na fil­mu? Dwayne John­son próbu­je grać że ma jakieś emoc­je. A prze­cież wszyscy wiemy, że to niemożliwe.

Dwayne-Johnson-San-Andreas

Rock przy­pom­ni­ał sobie, że nie wyłączył żelazka

Jeśli w wielkim zbur­zonym, zalanym przez wodę mieś­cie szuka­ją się ojciec i cór­ka zna­jdą się w kilka­naś­cie min­ut – kiedy zwierz umaw­ia się ze swoim ojcem na mieś­cie to cza­sem zaj­mu­je to dłużej niż bohaterom fil­mu znalezie­nie się w San Fran­cis­co po apokalip­sie. Plus – waż­na uwa­ga – jeśli ktoś tonie to nie skacz­cie od razu do wody go ratować – najpierw spędź­cie cenne sekundy spoglą­da­jąc w oczy swo­jej żonie i zapew­ni­a­jąc ją że wszys­tko będzie w porząd­ku. W końcu naprawdę nie ma się po co śpieszyć.

Jeśli bard­zo chcesz żeby ktoś nie umarł, nie umrze  — zwierz trochę kłamie – nauczył się tego oglą­da­jąc Szy­b­kich i Wściekłych ale tutaj dosta­je­my potwierdze­nie, że jak naprawdę chce­cie to nikt wam nie umrze. Tak więc jak ktoś umiera to pewnie nie staral­iś­cie się wystar­cza­ją­co mocno.

Jeśli pod koniec fil­mu powiewa amerykańs­ka fla­ga wszys­tko będzie dobrze – nie pyta­j­cie kto ją tam zaw­iesił, nie pyta­j­cie skąd się wzięła, nie pyta­j­cie czy naprawdę wieszanie i rozwi­janie fla­gi powin­no być tym czym zaj­mu­ją się ludzie w cza­sie sprzą­ta­nia po niesamowitej katas­trofie. Sko­ro powiewa wszys­tko jest w porząd­ku. Odbudu­je się. I gospo­dar­ka na tym zyska.

Jeśli myśli­cie że w filmie braku­je tylko psa (mat­ka zwierza doma­gała się go cały seans) to  pojawi się w ostat­nich sce­nach – co uczy nasz przy okazji że naprawdę jeśli nie macie dziec­ka pod ręką zawsze może­cie spróbować przeżyć z psem. Mniej skuteczne ale wciąż skuteczne.

san

Tak Kali­for­nia radzi sobie z długa­mi stanu. Ogłasza niepodległość

Jeśli jesteś sce­narzys­tą fil­mu katas­troficznego to tak naprawdę nic nie musisz –  po pier­wsze i tak nikt nie uwierzy w two­je ist­nie­nie, po drugie tak naprawdę to wcale nie napisałeś sce­nar­iusza, tylko poz­bier­ałeś kil­ka klisz z innych filmów bo prze­cież i tak niko­go nie obchodzi co się dzieje na ekranie tylko to czy budyn­ki się fajnie walą a woda wystar­cza­ją­co bru­tal­nie wdziera się na ulice San Francisco.

Jeśli jesteś reży­serem filmów katas­troficznych a two­je nazwisko nie brz­mi Emmerich  to pewne rzeczy mogą ci nie ujść na sucho – wiesz dlaczego? Bo nawet Emmeri­chowi już nie uchodzą na sucho. Cza­sy w których wystar­czyło zwal­ić budynek i zalać go wodą by wszyscy się cieszyli, powoli odchodzą w przeszłość. Głównie dlat­ego, że widzieliśmy już zawala­jące się budyn­ki i tsuna­mi w telewiz­ji i co raz trud­niej nam czer­pać z tego radochę (choć tak­towanie rozwalac­ie Kali­fornię bo Nowego Jorku już nie wypada)

Jeśli ktoś w cza­sie fil­mu katas­troficznego pyta czy wszys­tko w porząd­ku zawsze odpowiadaj „Tak” – Jasne że wszys­tko w porząd­ku, nawet jeśli świat się wali, nawet jeśli two­je dziecko jest w mieś­cie z którego zostały gruzy, nawet jeśli zginęły set­ki tysię­cy ludzi, nawet jeśli nie masz domu, nawet jeśli nie wiado­mo co przyniesie następ­ny dzień, nawet gdy krwaw­isz, nawet gdy boisz się o życie. Wszys­tko jest w porząd­ku. Bo prze­cież mógłbyś siedzieć w kinie i oglą­dać San Andreas – i wtedy nic nie było­by w porządku.

969077-486f4fc6-7ff9-11e4-9363-aba3d5afaa70

Stan kine­matografii amerykańskiej.

A tak na koniec na serio. San Andreas jest filmem nieu­danym głównie dlat­ego, że nie ma w nim abso­lut­nie nic ory­gi­nal­nego. Moż­na by to było mu wybaczyć – wszak nie takie rzeczy wybacza­l­iśmy – gdy­by nie fakt, że  poziomem reflek­sji film ten przy­pom­i­na nam pro­dukc­je klasy B albo takie z lat 80 (też klasy B). Co więcej – mimo posyła­nia na The Roc­ka wszel­kich możli­wych sił natu­ry i pozwalanie bohaterowi na dowol­ną inter­pre­tację praw fizy­ki, całość jest zaskaku­ją­co mało wid­owiskowa. To co doskonale sprawdza­ło się w trail­er­ach w filmie jest zaskaku­ją­co nudne a kole­jny walą­cy się wieżowiec zami­ast prz­er­ażać powodu­je ziewanie. Skala zniszczeń jest tak absurdal­nie wiel­ka (choć jak chwalą się szczęśli­wi fil­mow­cy ponoć praw­dopodob­na) że obser­wu­je­my wszys­tko bez więk­szych emocji. Co jest pewnym osiąg­nię­ciem biorąc pod uwagę, że oglą­damy koniec Kali­fornii. Przy czym prob­lem pole­ga na tym, że myśmy w sum­ie to już niedawno widzieli np. w takiej Godzil­li. I choć zwierz nie ma wąt­pli­woś­ci że Dwayne John­son z Godzil­lą poradz­ił­by sobie jed­ną ręką, to trud­no oczeki­wać że  cokol­wiek nas tu ruszy. Bra­wo panowie sce­narzyś­ci po tylu lat­ach się udało. Nic nas nie rusza. Dawa­j­cie ten mete­o­ryt. Chy­ba na niego czas.

Ps: Zwierz jutro idzie na Jur­ra­sic Word! Dinoza­u­ry. YAY

Ps2: Zwierz musi kiedyś koniecznie zro­bić wpis o tym, jak bard­zo kulood­porni są ludzie w fil­mach katas­troficznych – dym nie dosta­je się im nigdy do płuc, odłam­ki syp­iące się z budynków ich omi­ja­ją i tylko zwyk­li ludzie robią sobie krzy­wdę chodząc po szk­le (no może poza Szk­laną Pułapką)

20 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online