Home Ogólnie Na przystawkę czyli 12 uwag o premierze Hannibala ( bez spoilerów!)

Na przystawkę czyli 12 uwag o premierze Hannibala ( bez spoilerów!)

autor Zwierz
Na przystawkę czyli 12 uwag o premierze Hannibala ( bez spoilerów!)

AXN wie, że zwierz nie jest najbardziej cier­pli­wą z istot i prędzej wybuch­nie niż będzie czekać jeszcze kil­ka dni na pre­mierę trze­ciego sezonu Han­ni­bala. Zwierz i trzy jego czytel­nicz­ki zostały zapros­zone do siedz­i­by AXN w Warsza­w­ie gdzie przy jedze­niu i piciu zaser­wowano nam nie jeden a dwa odcin­ki Han­ni­bala. Oczy­wiś­cie zwierz ani jego towarzysz­ki nawet na tor­tu­rach nie zdradzą niczego co mogło­by zep­suć przy­jem­ność oglą­da­nia. Ale zwierz postanow­ił podrzu­cić kil­ka uwag, które nie są spoil­era­mi. Tak jako przys­tawkę na zaostrze­nie apety­tu. Będą to uwa­gi tylko do pier­wszego odcin­ka (na dru­gi jeszcze musimy sporo czekać)

screen-shot-2015-04-24-at-121831

Dla fanów pięknej Gillian Ander­son pier­wszy odcinek będzie ucztą

1. Bryan Fuller zapewne obudz­ił się które­goś poran­ka i z zaskocze­niem stwierdz­ił, że wszys­tkie jego trollin­gi i sza­lone pomysły się sprawdz­iły i ter­az jest odpowiedzialy za trze­ci już sezon Han­ni­bala. Postanow­ił więc porzu­cić swo­je oblicze nor­mal­nego twór­cy seri­ali i pokazać prawdzi­wą twarz seri­alowego sza­leńst­wa. I ter­az moi drodzy sami musi­cie zade­cy­dować czy chce­cie wraz z nim postępować krok po kroku w świat sza­leńst­wa czy jed­nak z wahaniem zatrzy­ma­cie się na progu. Jeśli jed­nak zde­cy­du­je­cie się na wyprawę, naprawdę trzy­ma was jaz­da bez trzymanki

2. Mads Mikkelsen wyglą­da cud­own­ie w gar­ni­tu­rach. To wiemy po dwóch sezonach. Ale moi drodzy – nic nie przy­go­tu­je was na widok Mad­sa w skórzanej kurtce. Serio. Przy czym jeśli jesteś­cie (jak zwierz) fana­mi Gillian Andr­son to zwierz śpieszy was poin­for­mować że fakt iż pojaw­ia się na ekranie obok Han­ni­bala nie pozosta­je bez wpły­wu na jej garderobę.

3. Wszyscy wiemy, że Han­ni­bal to człek ksz­tał­cony ale w trzec­im sezonie dowiemy się jak bard­zo. His­to­ria, his­to­ria sztu­ki, języ­ki obce, kaligrafia, muzy­ka. Do tego jeszcze cud­own­ie tańczy. Serio nie ma ograniczeń dla tego człowieka. Zwłaszcza jego słown­ik po fran­cusku budzi zach­wyt i wywołu­je . uśmiech na twarzy. Czy zwierz wspom­ni­ał, że jeszcze świet­nie gotuje?

4. W trzec­im sezonie nie zabraknie charak­terysty­cznych dla seri­alu rozważań – w tym sezonie zas­tanow­imy się nad związkiem ety­ki i este­ty­ki (a este­ty­ki w seri­alu sporo), moralem i moral­noś­cią (tego drugiego nieco mniej) i przede wszys­tkim poz­namy bard­zo wyczeki­waną definicję kani­bal­iz­mu. Przy czym jak to zwyk­le w takich bajkach bywa – na poważne roz­mowy zawsze ale to zawsze jest czas.

5. Ist­nieje możli­wość że ten odcinek spon­soru­je sto­warzyszanie amerykańs­kich hydraulików – w każdym razie – zapew­ni­am was że wody będzie sporo. Podob­nie jak krwi. Oraz wody z zabar­wionej krwią. Inny­mi słowy nie spodziewa­j­cie się innego seri­alu niż ten który oglą­dal­iś­cie w poprzed­nich sezonach.

hannibal-season3

Piękni ludzie w pięknych wnętrzach i kani­bal­izm na dokładkę

6.Nie ma takiej wiedzy o spoży­wanych przez Han­ni­bala posiłkach która spraw­iła­by że to co przy­go­towu­je nie jest smaczne. Przy czym zdaniem zwierza tytuł tego odcin­ka naprawdę powinien brzmieć – Jesteś tym co jesz. (ter­az zwierz chi­chocze i ma nadzieję że jej towarzysz­ki też)

7. Może się to wydawać dzi­wne ale ist­nieje coś co łączy Han­ni­bala ze śli­maka­mi. Plus moż­na dysku­tować o Dan­tem i przeżuwa­niu. Ogól­nie jeśli lubi­cie oglą­dać Han­ni­bala nie do koń­ca na poważnie wymieni­a­jąc się pomiędzy dra­maty­czny­mi sce­na­mi, dow­cip­ny­mi uwaga­mi to nadal zna­jdziecie mnóst­wo okazji. Przy czym żeby była jas­ność – zdaniem zwierza to jest najlep­szy sposób na oglą­danie tego seri­alu. Inny­mi słowy — kani­bal­isty­cznych żartów i aluzji nie zabraknie.

8. Muzy­ka nadal jest w seri­alu bez zas­trzeżeń, podob­nie jak wyko­rzys­tanie pra­cy kamery i efek­tów spec­jal­nych. Przy czym w drugim odcinku jest sce­na gdzie muzy­ka jest tak abso­lut­nie genial­nie wyko­rzys­tana że widz przez chwilę nie jest w stanie uwierzyć jaki to dobry pomysł. Ogól­nie jak zawsze ser­i­al zach­wyca este­ty­cznie. Zwłaszcza że gdzieś w cza­sie oglą­da­nia chce się rzu­cić wszys­tko i pole­cieć do Flo­rencji albo cho­ci­aż do Paryża

9. Jeśli zas­tanaw­ia­cie się jak pier­wsze odcin­ki trze­ciego sezonu łączą się z sezonem drugim to zwierz zapew­nia was że poz­na­cie rozwiązanie kilku spraw które zapewne was dręczą ale nie wszys­tko zostanie wam podane na talerzu i nie wszys­tkiego dowiecie się od razu. Tak jak w przy­pad­ku dobrego posiłku – trze­ba rozkładać akcen­ty równo by moż­na się było cieszyć całym posiłkiem a nie tylko tęsknić za przystawką.

 10. Zdaniem zwierza nie dało­by się w żaden sposób nakrę­cić tego odcin­ka gdy­by Han­ni­bal grał kto inny. To znaczy zdaniem zwierza Mads naprawdę jest jed­nym z nielicznych aktorów jakich zwierz zna, którzy z jed­nej strony potrafią tak wiele powiedzieć nie mówiąc nic i który wyglą­da tak na miejs­cu abso­lut­nie wszędzie gdzie się pojawi. I nieza­leżnie od tego co robi – czy tańczy czy wykła­da czy  pracu­je w kuchni.

Mads-Mikkelsen-in-Hannibal-Season-3-Poster-Wallpaper

Mads w kurtce… zwierz się zawiesił

 11. Zwierz obe­jrzał dru­gi odcinek seri­alu w wer­sji jeszcze trochę roboczej i musi was zapewnić że to naprawdę jest jed­no z naj­ciekawszych doświad­czeń w życiu zwierza. Dowiedzieć się co jeszcze się popraw­ia w takiej naprawdę praw­ie ostate­cznej wer­sji jest fascynujące.

 12. Zdaniem zwierza pier­wszy odcinek jest dobry i intrygu­ją­cy a dru­gi jest jeszcze lep­szy. Zwierz chce zobaczyć więcej. I tak sobie myśli, że ter­az musi czekać jeszcze dłużej niż wy.

13. Zwierz  w ciągu odcin­ka szep­tał “Zjedz go” aż trzy razy.

tumblr_inline_n1s9tciCgZ1qmaeth

Zwierz uświadomił sobie ile będzie musi­ał czekać na co dalej

Dobra tyle od zwierza. Zwierz patrzy na te swo­je uwa­gi i chy­ba nic wam ważnego nie powiedzi­ał. Sam widząc ten wpis pewnie czuł­by się zachę­cony. Choć powiedzmy sobie szcz­erze – ci którzy oglą­da­ją Han­ni­bala pewnie już prze­bier­a­ją nóżka­mi. Ci którzy nie oglą­da­ją powin­ni naty­ch­mi­ast oglą­dać zacząć. I pamię­ta­j­cie – zwier­zowi pier­wszy sezon też się na początku nie podobał ale potem zrozu­mi­ał swój błąd i do dziś poku­tu­je. Jeśli jed­nak poz­nal­iś­cie pię­kno Han­ni­bala to pamię­ta­j­cie że już 5 czer­w­ca o 23:00 – led­wie dzień po amerykańskiej pre­mierze będziecie mogli na AXN zobaczyć pier­wszy odcinek trze­ciego sezonu seri­alu. Zwierz musi wam powiedzieć że strasznie go to cieszy. Im szy­b­ciej ser­i­al przy­chodzi do kra­ju tym szy­b­ciej moż­na o nim pogadać ze zna­jomy­mi i łatwiej kogoś namówić. Tak więc przy­go­tu­j­cie czer­wone winko i może jak­iś dobry kawałek mięs­ka. Bo wiado­mo. Nie da się oglą­dać Han­ni­bala na głodniaka.

Ps: Serio zwierz musi powiedzieć że AXN go rozpieszcza, nie tylko zde­cy­dowali się zor­ga­ni­zować dla zwierza i jego czytel­ników super pokaz to jeszcze obdarowali nas dara­mi w tym… winem Hannibal.

Ps2:  Zwierz musi wam powiedzieć, że miał wybit­nie seri­alowy poniedzi­ałek – widzi­ał cztery odcin­ki trzech różnych seri­ali! Tak się zwier­zowi od daw­na nie zdarzyło w maju (zwyk­le wtedy jest mniej do oglądania)

13 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online