Home Ogólnie Na przystawkę czyli 12 uwag o premierze Hannibala ( bez spoilerów!)

Na przystawkę czyli 12 uwag o premierze Hannibala ( bez spoilerów!)

autor Zwierz
Na przystawkę czyli 12 uwag o premierze Hannibala ( bez spoilerów!)

AXN wie, że zwierz nie jest najbardziej cier­pli­wą z istot i prędzej wybuch­nie niż będzie czekać jeszcze kil­ka dni na pre­mierę trze­ciego sezonu Han­ni­bala. Zwierz i trzy jego czytel­nicz­ki zostały zapros­zone do siedz­i­by AXN w Warsza­w­ie gdzie przy jedze­niu i piciu zaser­wowano nam nie jeden a dwa odcin­ki Han­ni­bala. Oczy­wiś­cie zwierz ani jego towarzysz­ki nawet na tor­tu­rach nie zdradzą niczego co mogło­by zep­suć przy­jem­ność oglą­da­nia. Ale zwierz postanow­ił podrzu­cić kil­ka uwag, które nie są spoil­era­mi. Tak jako przys­tawkę na zaostrze­nie apety­tu. Będą to uwa­gi tylko do pier­wszego odcin­ka (na dru­gi jeszcze musimy sporo czekać)

screen-shot-2015-04-24-at-121831

Dla fanów pięknej Gillian Ander­son pier­wszy odcinek będzie ucztą

1. Bryan Fuller zapewne obudz­ił się które­goś poran­ka i z zaskocze­niem stwierdz­ił, że wszys­tkie jego trollin­gi i sza­lone pomysły się sprawdz­iły i ter­az jest odpowiedzialy za trze­ci już sezon Han­ni­bala. Postanow­ił więc porzu­cić swo­je oblicze nor­mal­nego twór­cy seri­ali i pokazać prawdzi­wą twarz seri­alowego sza­leńst­wa. I ter­az moi drodzy sami musi­cie zade­cy­dować czy chce­cie wraz z nim postępować krok po kroku w świat sza­leńst­wa czy jed­nak z wahaniem zatrzy­ma­cie się na progu. Jeśli jed­nak zde­cy­du­je­cie się na wyprawę, naprawdę trzy­ma was jaz­da bez trzy­man­ki

2. Mads Mikkelsen wyglą­da cud­own­ie w gar­ni­tu­rach. To wiemy po dwóch sezonach. Ale moi drodzy – nic nie przy­go­tu­je was na widok Mad­sa w skórzanej kurtce. Serio. Przy czym jeśli jesteś­cie (jak zwierz) fana­mi Gillian Andr­son to zwierz śpieszy was poin­for­mować że fakt iż pojaw­ia się na ekranie obok Han­ni­bala nie pozosta­je bez wpły­wu na jej garder­obę.

3. Wszyscy wiemy, że Han­ni­bal to człek ksz­tał­cony ale w trzec­im sezonie dowiemy się jak bard­zo. His­to­ria, his­to­ria sztu­ki, języ­ki obce, kaligrafia, muzy­ka. Do tego jeszcze cud­own­ie tańczy. Serio nie ma ograniczeń dla tego człowieka. Zwłaszcza jego słown­ik po fran­cusku budzi zach­wyt i wywołu­je . uśmiech na twarzy. Czy zwierz wspom­ni­ał, że jeszcze świet­nie gotu­je?

4. W trzec­im sezonie nie zabraknie charak­terysty­cznych dla seri­alu rozważań – w tym sezonie zas­tanow­imy się nad związkiem ety­ki i este­ty­ki (a este­ty­ki w seri­alu sporo), moralem i moral­noś­cią (tego drugiego nieco mniej) i przede wszys­tkim poz­namy bard­zo wyczeki­waną definicję kani­bal­iz­mu. Przy czym jak to zwyk­le w takich bajkach bywa – na poważne roz­mowy zawsze ale to zawsze jest czas.

5. Ist­nieje możli­wość że ten odcinek spon­soru­je sto­warzyszanie amerykańs­kich hydraulików – w każdym razie – zapew­ni­am was że wody będzie sporo. Podob­nie jak krwi. Oraz wody z zabar­wionej krwią. Inny­mi słowy nie spodziewa­j­cie się innego seri­alu niż ten który oglą­dal­iś­cie w poprzed­nich sezonach.

hannibal-season3

Piękni ludzie w pięknych wnętrzach i kani­bal­izm na dokład­kę

6.Nie ma takiej wiedzy o spoży­wanych przez Han­ni­bala posiłkach która spraw­iła­by że to co przy­go­towu­je nie jest smaczne. Przy czym zdaniem zwierza tytuł tego odcin­ka naprawdę powinien brzmieć – Jesteś tym co jesz. (ter­az zwierz chi­chocze i ma nadzieję że jej towarzysz­ki też)

7. Może się to wydawać dzi­wne ale ist­nieje coś co łączy Han­ni­bala ze śli­maka­mi. Plus moż­na dysku­tować o Dan­tem i przeżuwa­niu. Ogól­nie jeśli lubi­cie oglą­dać Han­ni­bala nie do koń­ca na poważnie wymieni­a­jąc się pomiędzy dra­maty­czny­mi sce­na­mi, dow­cip­ny­mi uwaga­mi to nadal zna­jdziecie mnóst­wo okazji. Przy czym żeby była jas­ność – zdaniem zwierza to jest najlep­szy sposób na oglą­danie tego seri­alu. Inny­mi słowy — kani­bal­isty­cznych żartów i aluzji nie zabraknie.

8. Muzy­ka nadal jest w seri­alu bez zas­trzeżeń, podob­nie jak wyko­rzys­tanie pra­cy kamery i efek­tów spec­jal­nych. Przy czym w drugim odcinku jest sce­na gdzie muzy­ka jest tak abso­lut­nie genial­nie wyko­rzys­tana że widz przez chwilę nie jest w stanie uwierzyć jaki to dobry pomysł. Ogól­nie jak zawsze ser­i­al zach­wyca este­ty­cznie. Zwłaszcza że gdzieś w cza­sie oglą­da­nia chce się rzu­cić wszys­tko i pole­cieć do Flo­rencji albo cho­ci­aż do Paryża

9. Jeśli zas­tanaw­ia­cie się jak pier­wsze odcin­ki trze­ciego sezonu łączą się z sezonem drugim to zwierz zapew­nia was że poz­na­cie rozwiązanie kilku spraw które zapewne was dręczą ale nie wszys­tko zostanie wam podane na talerzu i nie wszys­tkiego dowiecie się od razu. Tak jak w przy­pad­ku dobrego posiłku – trze­ba rozkładać akcen­ty równo by moż­na się było cieszyć całym posiłkiem a nie tylko tęsknić za przys­tawką.

 10. Zdaniem zwierza nie dało­by się w żaden sposób nakrę­cić tego odcin­ka gdy­by Han­ni­bal grał kto inny. To znaczy zdaniem zwierza Mads naprawdę jest jed­nym z nielicznych aktorów jakich zwierz zna, którzy z jed­nej strony potrafią tak wiele powiedzieć nie mówiąc nic i który wyglą­da tak na miejs­cu abso­lut­nie wszędzie gdzie się pojawi. I nieza­leżnie od tego co robi – czy tańczy czy wykła­da czy  pracu­je w kuch­ni.

Mads-Mikkelsen-in-Hannibal-Season-3-Poster-Wallpaper

Mads w kurtce… zwierz się zaw­iesił

 11. Zwierz obe­jrzał dru­gi odcinek seri­alu w wer­sji jeszcze trochę roboczej i musi was zapewnić że to naprawdę jest jed­no z naj­ciekawszych doświad­czeń w życiu zwierza. Dowiedzieć się co jeszcze się popraw­ia w takiej naprawdę praw­ie ostate­cznej wer­sji jest fas­cynu­jące.

 12. Zdaniem zwierza pier­wszy odcinek jest dobry i intrygu­ją­cy a dru­gi jest jeszcze lep­szy. Zwierz chce zobaczyć więcej. I tak sobie myśli, że ter­az musi czekać jeszcze dłużej niż wy.

13. Zwierz  w ciągu odcin­ka szep­tał “Zjedz go” aż trzy razy.

tumblr_inline_n1s9tciCgZ1qmaeth

Zwierz uświadomił sobie ile będzie musi­ał czekać na co dalej

Dobra tyle od zwierza. Zwierz patrzy na te swo­je uwa­gi i chy­ba nic wam ważnego nie powiedzi­ał. Sam widząc ten wpis pewnie czuł­by się zachę­cony. Choć powiedzmy sobie szcz­erze – ci którzy oglą­da­ją Han­ni­bala pewnie już prze­bier­a­ją nóżka­mi. Ci którzy nie oglą­da­ją powin­ni naty­ch­mi­ast oglą­dać zacząć. I pamię­ta­j­cie – zwier­zowi pier­wszy sezon też się na początku nie podobał ale potem zrozu­mi­ał swój błąd i do dziś poku­tu­je. Jeśli jed­nak poz­nal­iś­cie pię­kno Han­ni­bala to pamię­ta­j­cie że już 5 czer­w­ca o 23:00 – led­wie dzień po amerykańskiej pre­mierze będziecie mogli na AXN zobaczyć pier­wszy odcinek trze­ciego sezonu seri­alu. Zwierz musi wam powiedzieć że strasznie go to cieszy. Im szy­b­ciej ser­i­al przy­chodzi do kra­ju tym szy­b­ciej moż­na o nim pogadać ze zna­jomy­mi i łatwiej kogoś namówić. Tak więc przy­go­tu­j­cie czer­wone winko i może jak­iś dobry kawałek mięs­ka. Bo wiado­mo. Nie da się oglą­dać Han­ni­bala na głod­ni­a­ka.

Ps: Serio zwierz musi powiedzieć że AXN go rozpieszcza, nie tylko zde­cy­dowali się zor­ga­ni­zować dla zwierza i jego czytel­ników super pokaz to jeszcze obdarowali nas dara­mi w tym… winem Han­ni­bal.

Ps2:  Zwierz musi wam powiedzieć, że miał wybit­nie seri­alowy poniedzi­ałek – widzi­ał cztery odcin­ki trzech różnych seri­ali! Tak się zwier­zowi od daw­na nie zdarzyło w maju (zwyk­le wtedy jest mniej do oglą­da­nia)

13 komentarzy
0

Powiązane wpisy