Home Ogólnie Najdroższe selfie świata czyli zwierz w Olsztynie

Najdroższe selfie świata czyli zwierz w Olsztynie

autor Zwierz
Najdroższe selfie świata czyli zwierz w Olsztynie

Raz do roku zwierz porzu­ca mias­to stołeczne Warsza­wę i uda­je się (zawsze w doborowym towarzys­t­wie) przed siebie w kierunku Olsz­ty­na. Gna go tam nie tylko chęć odd­y­cha­nia nieco świeższym powi­etrzem i radość z podróży ale też ów naukowy popęd każą­cy zapisy­wać się na kole­jne kon­fer­enc­je gdzie moż­na wygłosić i słuchać refer­atów. Tym razem znów o serialach.

11071767_10204912362623698_3476289479002598218_n

No takie piękne wido­ki. Nieste­ty na widokach w tym przy­pad­ku się skończyło

Zwierz musi powiedzieć, że kiedy pier­wszy spo­jrzał na plan kon­fer­encji był nieco zaskoc­zony. Jego refer­at o tym jak face­bookowe fan page seri­ali radzą sobie z fana­mi (zwierz opowiadał między inny­mi o tym jak BBC uda­je fan girl i o tym że Han­ni­bal jest poważnym seri­alem o kani­bal­ach którego nikt nie trak­tu­je poważnie czy dlaczego AMC zapowiadało że będzie mor­dować swoich pra­cown­ików) znalazł się w pier­wszym bloku refer­atów. Orga­ni­za­torzy zapewnili zwierza że zda­ją sobie sprawę, że nie jest ani pro­fe­sorem, ani dok­torem a i mag­istrem jest his­torii ale chcą jed­nak dać zwier­zowi szan­sę. Zwierz znalazł się więc w środ­ku pomiędzy reflek­sją nad kondy­cją współczes­nego seri­alu a ciekawym refer­atem o prob­lemach z kręce­niem seri­alu dla TVP 1. Nie jest zwierz w stanie powiedzieć wam jak mu poszło ale całkowicie pewnym jest, że zwierz pokazał bard­zo dużo ład­nych obrazków i nie tylko dlat­ego, że na niek­tórych z nich był pół­na­gi Aidan Turner.

11209604_998114110199235_5254777372123390636_n

Dowód na to, że zwierz pokazu­je  naukowo pół nagich aktorów.

Zwierz w cza­sie pier­wszego dnia kon­fer­encji zaplą­tał się też na pan­el poświę­cony nie nor­maty­wnym obra­zom rodziny i w ogóle rodzinie w seri­alach. Refer­aty były różne od naprawdę zach­wyca­ją­cych (wszyscy lubią pogadać o schemat­ach rodziny w seri­alach ani­mowanych a już w ani­mac­jach Car­toon Net­work to na pewno) po prze­ciętne a niek­tóre nawet nudne. Ale ogól­nie – mimo, że kon­fer­enc­ja jeszcze trwa i zwierz usłyszy jeszcze mnóst­wo ciekawych refer­atów, pojaw­ia się pewien prob­lem. Prob­lem jest następu­ją­cy. Jak mówić o seri­alach nie streszcza­jąc. Streszczanie odcinków nie ma sen­su, pró­ba log­icznego opowiedzenia długich wątków fab­u­larnych w kil­ka min­ut wprowadza chaos. Ale coś powiedzieć trze­ba. Zwierz zas­tanaw­ia się jak uda­je się wybrnąć z tej sytu­acji badac­zom lit­er­atu­ry, ale badacze seri­ali wciąż mają prob­lem. Zwierz jest ogól­nie zda­nia że poza bard­zo konkret­ny­mi przy­pad­ka­mi w ogóle nie powin­no się w refera­cie seri­alu streszczać. Podob­nie jak nie powin­no się czy­tać. To jest skom­p­likowana sprawa — zdaniem zwierza czy­tanie na kon­fer­enc­jach wyni­ka z fak­tu, że ludzie nie mają przy­go­towa­nia do tego jak prezen­tować wyni­ki swoich badań i boją się że nie czy­ta­jąc coś pom­iną. Być może jest to najwięk­szy prob­lem współczes­nych młodych naukow­ców. Chcą się dzielić wynika­mi badań czy pomysła­mi ale nie mają odpowied­niego przy­go­towa­nia. Kto wie, może czas wprowadz­ić taki (niesły­chanie przy­dat­ny wszys­tkim przed­miot) na stu­di­ach (np. doktoranckich).

11193330_936402209745781_2137036027058272137_n Naj­droższe self­ie świa­ta — czyli zapłać za noc­leg zrób sobie zdję­cie i zwiewaj

Po sesji zwierz trafił na banki­et, który okazał się naprawdę pier­ws­zorzęd­ny. Zwierz nie obi­ja się jakoś po kon­fer­enc­jach ale naprawdę miło usiąść za długi­mi pięknie nakry­ty­mi stoła­mi gdzie obsłu­ga zgi­na się w pas poda­jąc kole­jne dania. Ale jeszcze milej w końcu nalać sobie kawy i wraz ze zna­jomy­mi usiąść w kółeczku i poroz­maw­iać o Małych Kucykach. Dla prz­er­ażonych tem­atem dyskusji – inne seri­ale też porusza­l­iśmy i w ogóle roz­mowa toczyła się w ten najlep­szy możli­wy sposób gdy roz­maw­ia się o seri­alach z ludź­mi którym nic tłu­maczyć nie trze­ba (poza znacze­niem kopalń w Poldarku). Pod koniec banki­etu odbył się quiz. Zwierz uważa go za niezwyk­le pożyteczny – już dru­gi raz wygrał kubek (orga­ni­za­torzy obiecali mu też kubek w roku przyszłym bo nagrody się skończyły). Zwierz musi przyz­nać że bard­zo lubi dobrze zor­ga­ni­zowane wydarzenia towarzyszące kon­fer­encjom. Być może dlat­ego, że w cza­sie roz­mowy przy kaw­ie czy kieliszku wina niekiedy są najlep­szym posz­erze­niem tem­atów kon­fer­encji i najlep­szym miejscem do szuka­nia inspiracji na następ­ną konferencję.

10410424_936364899749512_5315989152973900515_n

Zwierz tuli do pier­si swo­je nagrody w konkur­sie wiedzy o serialach

Jed­nak naj­ciekawsze z Olsz­tyńs­kich przygód zwierza nie mając nic wspól­nego z kon­fer­encją. Niemal od razu po przy­jeździe zwierz zamel­dował się w samym środ­ku mias­ta w Hotelu Wyso­ka Bra­ma. W Internecie wszys­tko wyglą­dało w porząd­ku. Żadne luk­susy ale taki nor­mal­ny hos­tel. Szy­bko okaza­ło się jed­nak ze dzi­wny zapaszek i kosz­marny kicz w wys­tro­ju to nic. W hotelu dosłown­ie wszys­tko wyglą­dało jak pod­niszc­zone i lekko zdezelowane. Prow­iz­or­ka wychodz­iła z każdego kąta. Zwierz co praw­da podzi­wiał prze­cu­d­owny widok z okna ale kiedy okaza­ło się, ze łazien­ka jest dwa pię­tra niżej zwierz zwąt­pił. Jed­nak tym co prze­lało czarę goryczy (poza inten­sy­wnym zapachem pleśni i nal­icze­niem jed­nego pryszni­ca dla wszys­t­kich kobi­et w hotelu zamieszku­ją­cych pię­tra 2 i 3) był spotkany na schodach pan. Pan miał aparycję i jak­iś taki sposób bycia menela i pal­ił papierosy na drugim piętrze budynku. Zde­cy­dowanie zwierz uznał, że nie chci­ał­by go minąć na schodach wraca­jąc spod pryszni­ca. Zwierz pod­jął naty­ch­mi­as­towe dzi­ała­nia. Usi­adł podłączył się do Inter­ne­tu i zarez­er­wował pokój gdzie indziej. Wydawać by się mogło, że takie dzi­ała­nia oznacza­ły naty­ch­mi­as­towy sukces. Pokój został zarez­er­wowany, adres wyz­nac­zony, a zna­jo­ma zwierza miała do dys­pozy­cji samochód. Tym czego nikt nie przewidzi­ał była sytu­ac­ja w której hote­lik okazał się zamkniętą na cztery spusty willą, zaś właś­ci­ciel­ka oświad­czyła przez tele­fon że cóż obchodzi ją doko­nana przed chwilą przed Inter­net rez­erwac­ja sko­ro jej tam nie ma, miejsc nie ma i  w ogóle niczego nie ma. Zwierz znalazł się więc na chwilę na niewielkiej, ciem­nej uliczce bez noclegu. Zwierz ponown­ie spróbował sko­rzys­tać z Inter­ne­tu. Na całe szczęś­cie tym razem się udało — zwierz w końcu osi­adł w poko­ju w hotelu nad brzegiem jezio­ra.  Choć uprze­jmy pan na recepcji zapowiedzi­ał że przedłuże­nie noclegu na kole­jną noc nie jest pewne.

zwierz Zwierz ostate­cznie padł kiedy ostate­cznie znalazł dla siebie łóżko

Zwierz przyz­na, że całość potrak­tował jako przy­godę bo na całe szczęś­cie był z koleżanką mającą samochód. Ale was drodzy czytel­ni­cy zwierz niesły­chanie przestrze­ga przed Hotelem w Wysok­iej Bramie. Tak trze­ba powiedzieć, że widok z okien poko­ju na główną ulicę starego mias­ta jest abso­lut­nie przepiękne (przed decyzją o porzuce­niu poko­ju zwierz zro­bił sobie tam naj­droższe w swoim życiu self­ie na tle mias­ta) ale cała resz­ta naprawdę napawa prz­er­aże­niem. Tak jasne jest to niesły­chanie tani noc­leg ale — jeśli naprawdę nie musi­cie — trzy­ma­j­cie się od tego miejs­ca jak naj­dalej. Chy­ba że nie przeszkadza wam fakt, że łazien­ka jest dwa pię­tra wyżej a wy mieszka­cie w zim­nym, śmierdzą­cym poko­ju który naprawdę wyglą­da jak­by kiedyś dawno dawno temu, ktoś urządz­ił go naj­tańszym kosztem a potem wszys­tkie kole­jne naprawy przeprowadzał równie tan­im kosztem. Serio prak­ty­cznie nic w tym hotelu nie wyglą­dało na w pełni sprawne, w pełni czyste i nie prze­siąknięte tym przedzi­wnym zapachem. Jed­nocześnie zwierz musi przestrzec przed pokładaniem nad­miernej wiary w booking.com jeśli robi­cie rez­erwację dosłown­ie w ostat­niej chwili. Jak się okazu­je stan na stron­ie może nie być zgod­ny ze stanem faktycznym.

11216404_936467976405871_1231795874_nZwierz przekonu­je ludzi że powin­ni go poz­nać w necie bo na żywo to tylko bla­da fatamorgana

Nie mniej ani ta przy­go­da, ani wcześniejsze dość spek­taku­larne spad­nię­cie ze schodów wcześniej tego dnia (zwierz nad­darł sobie kolano i odcis­nął wzór żwiru na rękach ale jak to mówią będzie żył) nie zep­suły zwier­zowi poby­tu w Olsz­tynie (przy­na­jm­niej na razie :). Zwierz musi przyz­nać, że dobra kon­fer­enc­ja i w sum­ie przemiłe mias­to spraw­iło, że wszelkie zwier­zowe przy­gody — niczym najlep­sze przy­gody — obudz­iły w nim wesołość (plus zwierz naresz­cie nie musi­ał się martwić o czym wam napisze). Tego zresztą zwierz życzy wszys­tkim — fajnych przygód które moż­na potem opowiadać jako najlep­sze his­to­rie z dale­kich wypraw (lub nie dale­kich). Po coś prze­cież wyjeżdżamy.

Ps: Zwierz chy­ba obe­jrzy dziś Avanger­sów. YAY (nawet jeśli nie będą dobrzy to YAY bo nawet czepi­anie się Mar­vela potrafi być fajne.

Ps2: Zwierz dowiedzi­ał się przed zakończe­niem pisa­nia tego wpisu, że będzie dru­gi sezon Gala­van­ta! I to jest wiado­mość. O tym że nie będzie dalej For­ev­er i co było w For­ev­er będzie w najbliższych dni­ach bo zwierz chce o For­ev­er napisać osob­ny wpis.

21 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online