Home Ogólnie Internet kwitnie w Kwietniu czyli podsumowanie miesiąca (nieco tylko opóźnione)

Internet kwitnie w Kwietniu czyli podsumowanie miesiąca (nieco tylko opóźnione)

autor Zwierz

Zwierz zapom­ni­ał zro­bić pod­sumowa­nia miesią­ca. Miał to gdzieś w głowie i kom­plet­nie mu z niej wyle­ci­ało. Na całe szczęś­cie ma czytel­ników którzy uprze­jmie pyta­ją  co tam zwierzu z pod­sumowaniem miesią­ca. Widzi­cie zwier­zowi udało się o całym pomyśle zapom­nieć równie szy­bko co go wymyślił. Bra­wo zwierzu. No ale dobra czas napisać co tam się dzi­ało w kwiet­niu a było całkiem ciekawie.

Jak zwykle zwierz zaczyna od autoreklamy czyli od przypomnienia wam tekstów, które sam lubi a zachodzi uzasadniona obawa, że część z was je przegapiła bo przecież nikt nie jest tak szalony by czytać zwierza codziennie:

Zwierzę­ta i ludzie czyli nie chcesz by aktorzy zajęli się twoim pupilem – na początek tekst z gatunku tych wyjątkowo lek­kich. Zwierz jak zwyk­le demasku­je prawdę którą da się odkryć dopiero po zestaw­ie­niu ze sobą dużej iloś­ci sesji zdję­ciowych. A praw­da jest taka, że zwierz nigdy by nie zostaw­ił swoich świnek mors­kich pod opieką kogoś z Hol­ly­wood. Nie ma mowy. Oni się na zwierzę­tach kom­plet­nie nie znają.

Gra w klasy czyli aktorzy dobrze urodzeni – zwierz musi przyz­nać – lubi pisać takie tek­sty. W tym poli­ty­ka, socjolo­gia i kino spo­tyka­ją się w jed­nym punkcie i każą zadać sobie pytanie – czy wśród bry­tyjs­kich aktorów nie ma przy­pad­kiem zbyt wielu synów zamożnych rodz­iców, absol­wen­tów pry­wat­nych szkół i kolegów książąt ze szkoły? Pytanie wykracza­jące poza ramy – zły aktor / dobry aktor. Odpowiedzi nie są proste ale tem­at naprawdę ciekawy. I pokazu­ją­cy że nie da się odd­zielić reflek­sji nad kinem od reflek­sji nad społeczeństwem.

Zwierz nieog­ar czyli życie to rzecz trud­na – czy­ta­jąc ten wpis nie będziecie się zas­tanaw­iać dlaczego zwierz mógł zapom­nieć o pod­sumowa­niu miesią­ca. To chy­ba najbardziej oso­bisty wpis zwierza zdradza­ją­cy jego nieskry­waną wcale tajem­nicę – nie oga­r­nia życia. Codzi­enne mocow­anie się zwierza z rzeczy­wis­toś­cią wychodzi w kratkę. Z kalen­darzem i zegarkiem wciąż prze­gry­wa. Cza­sem jed­nak odnosi małe zwycięst­wa. Np. nie zapom­ni­ał się spakować.

Net­flix sprzedał duszę dia­błu czyli pier­wsze wraże­nia z oglą­da­nia Dare­dev­ila – cały kwiecień zwierz przeżył z Dare­dev­ilem w ser­cu. To ser­i­al który jak rzad­ko który kupił zwierza, zatrzy­mał i spraw­ił, że zwierz poczuł jak­iś dzi­ki niedosyt. Naprawdę szko­da że na następ­ne odcin­ki trze­ba aż tak dłu­go czekać. W każdym razie zwierz będzie głosił wielkość Dare­dev­ila gdzie tylko się da a to jest dobry pomysł by przy­pom­nieć że mu się podobało od samego początku. I wam tez spodobać się może.

Zasied­la­jąc wyobraźnię czyli kogo widzisz na kar­tach książ­ki – zwier­zowi ten wpis się przyśnił … i dobrze bo pod nim rozwinęła się fas­cynu­ją­ca dyskus­ja. A pytanie jest proste – jak na nasze wyobraże­nie o książkowych bohat­er­ach wpły­wa­ją ekraniza­c­je? Czy twarz akto­ra zawsze jest w stanie wyprzeć nasze wyobraże­nia? A może jed­nak to dwa różne światy i nawet ide­al­na obsa­da nie będzie w stanie zastąpić naszych ulu­bionych bohaterów stwor­zonych w głowie. Jak się okazu­je odpowiedź nie jest pros­ta a czytel­ni­cy zwierza dodatkowo ją komplikują.

Dobra tyle autoreklamy. Oczywiście jeśli podobał się wam jeszcze jakiś wpis to możecie doń wrócić. Zwierzowi będzie miło. A teraz czas na to co zwierz wyczytał u innych niekiedy zazdroszcząc że sam nie napisał.

Dare­dev­il – 10 rzeczy, które trze­ba wiedzieć (Lek­tu­ra Obow­iązkowa) – zwierz postanow­ił w tym miesiącu przekon­ać wszys­t­kich nie przeko­nanych że Dare­dev­il wart jest obe­jrzenia. Jeśli nigdy nie mieliś­cie sty­cznoś­ci z postacią to zan­im prze­jdziecie do oglą­da­nia warto rzu­cić okiem na ten skrót wszys­t­kich najważniejszych infor­ma­cji o bohaterze – z taką wiedza ser­i­al będzie jeszcze fajniejszy.

Twój Spoil­er nie pach­nie róża­mi (Mysza Movie) – jeśli się z kimś fun­da­men­tal­nie nie zgadza­sz – linkuj! Zwierz ma zupełnie inne pode­jś­cie do spoil­erów niż Mysza i pewnie jak się spotkamy to odbędziemy długą pełną pisków i skrótów myślowych debatę na tem­at. Dziś jed­nak Mysz w charak­terysty­czny dla siebie niesły­chanie wycz­er­pu­ją­cy sposób  omaw­ia prob­lem spoil­erów. Zwierz się nie zgadza ale nic nie poradzi że to dobry tekst.

Kto schrzanił Kró­li­ka Rogera (Misty­cyzm pop­kul­tur­owy) – doskon­ała not­ka która rzu­ca trochę światło na mało znaną his­torię kon­tynu­acji doskon­ałego fil­mu łączącego grę aktorską i ani­mację. W ogóle jeśli chodzi o his­torię ani­macji (oraz o Pow­er Rangers) to na Misty­cyzm pop­kul­tur­owy zawsze warto wchodz­ić i patrzeć co tam nowego (na pewno będą to not­ki prze­myślane i z odpowied­nim researchem)

Kli­fy, Korn­walia i Kla­ta czyli po finale pier­wszego sezonu Poldar­ka (O ruchomych Obrazkach) – zwierz wrzu­cił wpis bo dzię­ki temu może pochwal­ić autorkę za wyko­rzys­tanie tytułu który praw­ie pojaw­ił się na blogu zwierza. Poza tym omówienia Poldar­ka zawsze są dobre a blog w nowej odsłonie gwaran­tu­je jeszcze przeży­cia este­ty­czne. Jak to mówią czego chcieć więcej.

Nowe seri­ale Sci­ence-fic­tion i fan­ta­sy w 2015 roku (Wiedź­ma na Orbicie) – na blog Wiedźmy zawsze moż­na liczyć kiedy człowiek chce sobie przy­pom­nieć na co powinien czekać. Zwłaszcza że sporo ser­i­al się kończy, sporo zawodzi więc głód nowych tytułów jest zawsze obec­ny. Zestaw­ie­nie sze­rok­ie i wychodzące poza wymie­nie­nie tytułów więc moż­na sobie wybrać coś intere­su­jącego i dopisać do długiej listy seri­ali do oglądania.

Czym karmisz swój mózg (Bała­gan kon­trolowany) – dobre pytanie – część z nas spędza zde­cy­dowanie za dużo cza­su na stronach z plotka­mi i cza­sem zapom­i­namy, że mózg – wyma­ga uży­wa­nia i odpowied­niej intelek­tu­al­nej sprawy. Zwierz podrzu­ca wpis z blo­ga młodego i jeszcze się rozwi­ja­jącego który jed­nak przy­pom­i­na, że zabawa i rozry­wka są fajne ale warto cza­sem sięgnąć po coś co sprowoku­je człowieka do myśle­nia. A na pewno warto elim­i­nować z diety to co nam szkodzi.

DC ekranizu­je nie tego Aqua­mana co trze­ba (Ich­a­bod) – zwierz przyz­na bez bicia że na Aqua­manie zna się śred­nio – widzieliśmy się kil­ka razy w komik­sach ale zwierz nigdy nie śledz­ił losów i przemi­an bohat­era jakoś szczegól­nie i pil­nie. Ich­a­bod zaś pokazu­je, że DC być może znów nie do koń­ca rozu­mie specy­fikę swo­jego bohat­era i to co na plaka­cie wyglą­da doskonale w prak­tyce może być dowo­dem na to, że jed­nak nikt nie ma pomysłu na fil­mowego Aqua­mana. Bard­zo ciekawy tekst.

Qvo vadis, kul­turo, czyli chao­ty­czny wpis o zmarnowanych ripostach, bion­icznej ręce i sno­bizmie naj­gorszego sor­tu (Ovis Aries!) – wpis rzeczy­wiś­cie chao­ty­czny ale z sercem po właś­ci­wiej stron­ie. Z pytaniem czy w ogóle uczy się nas kochać kul­turę czy tylko ją znać i czy ist­nieją lep­sze i gorsze uczu­cia które mogą w nas wzbudz­ić jej wyt­wory. Wzrusze­nie nad seri­alem i wier­szem nadal jest wzrusze­niem – i nie należy wsty­dz­ić się jed­nego tylko dlat­ego, że jest z mniej wzniosłego łoża. Dobry wpis. A przy tym słuszny.

Nie umiem oglą­dać seri­ali (Zom­bie Samu­rai) – zwierz wrzu­ca bo bard­zo się z tym wpisem utożsamia. Sam zwierz nie umie grać w gry. I to wcale nie jest takie proste funkcjonować w świecie nie umiejąc się dopa­sować do pop­u­larnej rozrywki/ tren­du w kul­turze. Przy czym zwierz wie z infor­ma­cji poufnych że Paweł Dare­dev­ila jed­nak obe­jrzał. Widzi­cie jaki to dobry serial?

100 marzeń z okazji 1000 wpisu (Rien­na­hera) – choć Mar­ta w tym miesiącu napisała mnóst­wo fajnych wpisów (koniecznie sprawdź­cie czy bylibyś­cie sek­sowni w śred­niowieczu) to ten zła­pał zwierza za serce. Głównie dlat­ego, że jest dow­cip­ny, wskazu­je Lee Pace’a jako źródło szczęś­cia i gdzieś pomiędzy kole­jny­mi życzeni­a­mi ujaw­nia całkiem fajne marzenia bard­zo fajnej osoby.

No dobra tyle promocji blogerów wszelkich a teraz jeszcze parę słów o newsach. W tym miesiącu jest ich nieco mniej bo zwierz mniej bywał przy komputerze i więcej mu umknęło.

NBC zaczęło już kam­panię pro­mo­cyjną Han­ni­bala – choć pier­wszy klip wypuś­ciło już dawno to ter­az pojaw­iły się plakaty. Zdaniem zwierza w NBC jest jakaś dywiz­ja prowad­zona przez fan­girl. Tego się nie da inaczej wyjaśnić.  Chy­ba że to sam Bryan Fuller który właśnie sprzedał kilka­naś­cie fak­tów o trzec­im sezonie seri­alu przyśpiesza­jąc wszys­tkim wiel­bi­cielom kani­bal­iz­mu bicie ser­ca. A sko­ro przy pro­mocji seri­ali jesteśmy to BBC One wypuś­ciło pier­wszy więk­szy klip pro­mu­ją­cy Jonathana Strange & Mr. Nor­rela. Pisk fanów dało się ponoć słyszeć na księży­cu. Dzięku­je­my ci BBC.

Jak zwyk­le sporo się dzieje w świecie komik­sów. Od kwiet­nia po sieci chodzą plot­ki że kto wie ale może po sukce­sie Dare­dev­ila (który jak już wiemy powró­ci z drugim sezonem) będzie seri­alowy Pun­ish­er (wczo­raj pojaw­iła się infor­ma­c­ja że mógł­by go zagrać Tom Hardy  — ciała zemd­lonych ze szczęś­cia fanów zbier­a­no z ulic). Chwilowo jed­nak ujawniono krótką listę aktorów którzy ubie­ga­ją się o rolę nowego Spi­der Mana. Wyglą­da na to, że nowy Peter Park­er będzie zde­cy­dowanie młod­szy. I być może będzie anglikiem bo Asa But­ter­field ma najwięk­sze szanse. Mów­cie co chce­cie ale zdaniem zwierza Andrew Garfield był ide­al­nym Spi­der Manem i to naprawdę nie jego wina że dru­gi film o Człowieku pająku był niesamow­itym, den­er­wu­ją­cym misz-maszem. A sko­ro przy ekraniza­c­jach komik­sów jesteśmy – Jared Leto pokazał się w końcu jako Jok­er. Zwierz nie jest zach­wycony (zwłaszcza tym tat­u­ażem na czole) ale poczekamy zobaczymy. Choć w sum­ie zwierz nawet nie wie czy czeka.

Zwierz czeka nato­mi­ast z każdą chwilą co raz bardziej na Piękną i Bestię. Kiedy ujawniono że Evan McGre­gor będzie pod­kładał głos pod Lumiere (czyli pod świecznik) nie było chy­ba niko­go kto by nie zapiszczał z radoś­ci, przecier­a­jąc oczy na widok pełnej obsady. Jak­by tego było mało Ian McK­ellen umieś­cił w sieci opis prób co spraw­iło, że nawet ludzie którzy nie czekali dopisali Piękną i Bestię do listy najbardziej wyczeki­wanych pre­mier roku. A sko­ro o tym co piękne i bry­tyjskie mowa to gdzieś w środ­ku nocy dało się usłyszeć wizg zwierza. To było tem­po z jakim zwierz kupował bile­ty na ogłos­zony właśnie sezon sztuk kom­pani aktorskiej pod prze­wod­nictwem Ken­netha Branagha – kom­pa­nia zalęgła się w Lon­dynie w Gar­rick The­atre a zwierz ma już bile­ty na 2016 rok! Choć po ostat­nich infor­ma­c­jach chęt­nie kupił­by sobie bilet na wszys­tkie sztuki.

Na sam koniec trze­ba odno­tować że syp­nęło trail­era­mi. Pier­wszy poważny trail­er dostały Gwiezdne Wojny i przez chwile nikt w całej galak­tyce nie mówił o niczym innym powodu­jąc poważne zakłóce­nia mocy.  Do tego w szran­ki stanął zwias­tun Juras­sic Word i pier­wsza zapowiedź drugiego sezonu True Detec­tive. Nie mniej nic nie pobi­je widoku odległej galak­ty­ki więc nawet nie ma się co starać. Co praw­da DC próbowało ze swoim trail­erem Bat­man v Super­man ale i tak umysły wszys­t­kich krążyły wobec mieszkańców Kore­lii a nie Kryp­tona. Ewen­tu­al­nie moż­na się było zach­wycać nowy­mi zdję­ci­a­mi do Mak­be­ta z Fassbenderem.

To tyle na dziś.  Kwiecień pokazał że zaczął się już sezon na wyjazdy. Zwierz będzie pewnie nieobec­ny częś­ciej niż w ostat­nich miesią­cach, trochę zwiedza­jąc, trochę odpoczy­wa­jąc a trochę – co zwierz lubi najbardziej – przemierza­jąc kraj w poszuki­wa­niu kon­wen­tu, kon­fer­encji czy jakiegokol­wiek innego miejs­ca gdzie moż­na się spotkać z ciekawy­mi ludź­mi. W końcu ileż moż­na siedzieć przed komputerem.

Ps: Jak zwierz pisał – pobyt w Olsz­tynie oznacza, ze nie może wam dać głowy, żę dokład­nie wskaże kiedy będzie następ­ny wpis. Choć są sza­lone plany wybrać się tu na Avanger­sów (no jakieś obow­iąz­ki są)

Ps2: Zwierz cieszy się, że ktoś się dopom­i­na o pod­sumowa­nia – zwierz w sum­ie je lubi i choć wyma­ga­ją więcej pra­cy niż zwykłe wpisy to jed­nak fajnie od cza­su do cza­su sprzedać wam taki pakiecik tego co w internecie piszczy.

12 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online