Home Ogólnie Zwierze zwierza czyli kilka słów o tym czego zwierz nauczył się od Józi i Irenki

Zwierze zwierza czyli kilka słów o tym czego zwierz nauczył się od Józi i Irenki

autor Zwierz
Zwierze zwierza czyli kilka słów o tym czego zwierz nauczył się od Józi i Irenki

Zwierz jest ze świnka­mi już rok.  No rok bez pię­ciu dni bo Iren­ka zamieszkała u zwierza dokład­nie 10 maja. Józia pojaw­iła się dwa dni później. Przez ten rok jak to zwyk­le bywa zwierz zdążył się nie tyle ze świnka­mi zaprzy­jaźnić co zżyć tak, że w ogóle nie wyobraża sobie jak mógł bez nich mieszkać.   Stąd też w kilku punk­tach zwierz prag­nie się podzielić tym czego o posi­ada­niu świn­ki dowiedzi­ał się przez rok.

1743559_10204563489342084_6885832109940660016_n

I ponieważ Iren­ka jest w nagłówku to Józia postanow­iła się mordą wepch­nąć przed aparat żeby przy­pom­nieć że też jest ważną świnką.

Po pier­wsze — nie ma dwóch takich samych świnek. Serio, różnice charak­teru widoczne są na pier­wszy rzut oka. Choć dla wielu świn­ka mors­ka to syn­on­im bezmyśl­nego gry­zo­nia to nic bardziej myl­nego. Świn­ki mają niesły­chanie wyraźne charak­tery.  Zwier­zowa Iren­ka jest w swoim zachowa­niu podob­na trochę do szczurów (zwierz miał szczury i doskonale pamię­ta ich schemat zachowa­nia) — wszędzie jej pełno, wszędzie chce wejść i wszys­tkiego spróbować. Do tego wyraźnie jej najwięk­szą życiową pasją jest jedze­nie. Brak jedzenia oznacza smutek i samot­ność dla świn­ki. Obec­ność jedzenia — szczęś­cie i zrozu­mie­nie. Iren­ka je z ręki — mojej, moich braci, jak mniemam przy­pad­kowych ludzi na uli­cy. Je też praw­ie wszys­tko przy czy Iren­ka poczęs­towana pietruszką ma spo­jrze­nie narko­mana na głodzie. Serio jeśli ist­ni­ał­by jakieś zawody w najszyb­szym pożera­niu pietrusz­ki Iren­ka dostała­by wie­niec i pewnie zaraz by go zjadła. Z kolei Józia — jej dłu­gowłosa (choć taka w sum­ie pół dłu­gowłosa) towarzysz­ka jest zupełnie inna. Wzię­ta na ręce kładzie się zwier­zowi na biuś­cie i tam pozosta­je. Zwierz może pisać, sprzą­tać, chodz­ić po poko­ju — Józia ani drgnie, ewen­tu­al­nie prze­sunie się na ramię. Nigdy nie je z ręki, jeśli poda się jedze­nie jej i Irence czeka aż Iren­ka zacznie jeść. Dopiero po chwili je sama. Zwierz ma teorie że Józia ma para­no­ję i jest pew­na że wszyscy chcą ją otruć. Kiedyś zwierz dał Józi pietruszkę. Iren­ka była w klatce. Józia z braku innego testera zaczęła wpy­chać pietruszkę do ust zwier­zowi.  Różnice charak­terów świnek są cud­owne do obser­wowa­nia.  Ogól­nie choć­by dlat­ego warto mieć dwie świnki.

WP_20150306_015

Pra­ca nad każdym wpisem kończy się korektą

Po drugie — zwierz nie chci­ał mieć dwóch świnek. Chci­ał mieć jed­ną. Doświad­cze­nie posi­ada­nia dwóch szczurów nieco zniechę­ciło zwierza do posi­ada­nia dwóch gry­zoni.  Sher­lock i Wat­son byli cud­owni ale lubili przede wszys­tkim siebie. Zwierz był im prawdę powiedzi­awszy do szczęś­cia śred­nio potrzeb­ny. Zwierz wybrał więc rodzaj świn­ki jaki chce mieć (bard­zo rozważnie doszedł do wniosku, że chce mieć świnkę która trochę wyglą­da jak hipopotam) i taką też kupił (tak zwierz kupił swo­je świn­ki co może dla was jest dyskusyjne ale zwierz też się nad tym dłu­go zas­tanaw­iał). Dosłown­ie dwa dni zajęło zwier­zowi przeko­nanie się na włas­nej skórze że nikt nie może mieć jed­nej świn­ki. No chy­ba, że np. jest uczniem i może jej poświę­cić mnóst­wo cza­su. Jed­nak zwierz który opuszcza dom na długie godziny nie mógł zostaw­ić Iren­ki samej. To było bar­barzyńst­wo. Józia pojaw­iła się więc niemal naty­ch­mi­ast. Oczy­wiś­cie wiąza­ło się to z pewny­mi kosz­ta­mi (Józia była dziesię­ciokrot­nie tańszą świnką od Iren­ki ale nigdy jej tego nie mówię i nawet ter­az pisze to zwierz kiedy Józia zaję­ta jest jedze­niem) — jeśli sprowadza się drugą świnkę trze­ba mieć drugą klatkę (w ogóle zawsze się przy­da­je bo np. jed­na ze świnek może zachorować) i sporo cier­pli­woś­ci by połączyć obie świn­ki. Iren­ka z Józ­ią trochę się gryzły ale potem ponoć ustal­iły hier­ar­chię. Nie wiem nieste­ty która jest świnką Alfa, bo cza­sem mam wraże­nie ze Iren­ka (Józia łazi za nią po poko­ju) cza­sem że Józia (to ona infor­mu­je mnie ze skończyła się woda czy jedze­nie). Być może świn­ki zwierza postanow­iły odłożyć usta­lanie która jest świnką alfa i zająć się jedze­niem. Zna­jąc ich charak­ter to jest bard­zo możliwe.

10325724_10204230489977308_3035525165699552927_n

Zimą należy dbać by łysa świn­ka się nie przez­iębiła. Najlepiej trzy­ma­jąc ją w kocyku na rękach i patrząc jak sobie słod­ko zasypia

Po trze­cie — posi­adanie świn­ki kosz­tu­je. Nie jakoś mnóst­wo ale nie moż­na na niej oszczędzać. Jeśli policzymy ile kosz­tu­je klat­ka (zwierz jak policzył odd­ał świnkom trochę pon­ad 1/19 swo­jego mieszka­nia), jedze­nie (świni­a­ki zwierza odmówiły spoży­wa­nia jakiejkol­wiek innej karmy poza naj­droższą na rynku), akce­so­ria (uwa­ga świni­ak jest w stanie zep­suć praw­ie każde poidełko o ile nie przy­wiąże się go do klat­ki — zwierz zawdz­ięcza poko­nanie prob­le­mu z poidełkiem myśli tech­no­log­icznej swo­jego bra­ta) no i dodat­ki. Wiecie jaka śmiesz­na jest świn­ka zżer­a­ją­ca arbuza. Jak zobaczy­cie to naty­ch­mi­ast zaczniecie wydawać kasę na arbuzy (tylko nie prze­sadza­j­cie). Do tego jeszcze dochodzą wiz­y­ty u wetery­narzy (zwierz jak na razie ma szczęś­cie do zdrowia świnek ale warto mieć odłożone pieniądze by nie zas­tanaw­iać się czy star­czy na wiz­ytę) i drob­ne przekupst­wo wzglę­dem braci by zaj­mowali się świnka­mi w cza­sie wyjaz­du. Nie są świni­a­ki naj­droższy­mi zwierzę­ta­mi i pewnie posi­adacze kotów i psów śmieją się ze zwierza tarza­jąc się po zie­mi ale warto pamię­tać by jed­nak myśleć o śwince jako o pewnej zżer­a­jącej masę kasy w karmie inwest­y­cji (zwierz dokarmia świn­ki różny­mi pro­duk­ta­mi ale dobra kar­ma to pod­stawa). Zwierz nie wie czy zas­tanaw­ia­cie się nad świnką ale jeśli tak to warto pamię­tać żeby kupić dobrą klatkę. Dobra klat­ka to naprawdę pod­stawa — i świnko egzys­tencji i wprawnego karmienia, wyj­mowa­nia i czyszczenia.

10614352_10203749331588649_7567531322498825861_n

Cza­sem zwierz ma wraże­nie, że jej  świn­ki założyły gang

Po czwarte — posi­adacze świnek nie muszą się bać że kiedykol­wiek zaśpią do pra­cy. Po zakupi­e­niu świnek moje spóźnienia do pra­cy spadły dra­maty­cznie. Jakim cud­em? Otóż świn­ki ide­al­nie zgry­wa­ją się z budzikiem. Dzwoni budzik? Znaczy że człowiek wstał a jak wstał pewnie chce nakarmić świnkę, napoić świnkę, wypuś­cić świnkę. Pisk świn­ki morskiej jest nie do zig­norowa­nia. Piszczą­ca świn­ka wymusi na człowieku wszys­tko. Od wzię­cia na ręce, przez wyjś­cie z domu celem zakupi­enia pietrusz­ki. Świn­ki maja bard­zo dobry sposób porozu­miewa­nia się między sobą i z człowiekiem. Iren­ka jeśli nie ma jedzenia wstaw­ia lapę do mis­ki i stoi tak póki zwierz nie nasyp­ie jedzenia. Kiedyś zwierz próbował świn­ki przestaw­ić na o oczko tańszą kar­mę (taką za 15 a nie za 21 zł). Iren­ka zachowywała się cały czas jak­by miska była pus­ta. Z kolei Józia potrafi doskonale pokazać że skończyła się woda. Jeśli nie dzi­ała piszcze­nie to zaczy­na po pros­tu udawać że pije przy czym tak hur­gocze że nawet w środ­ku nocy wstaniecie dolać wody. Poza tym przes­traszona czy zła Iren­ka opowia­da zwier­zowi bard­zo inten­sy­wniej o swoich przeży­ci­ach pod­czas kiedy Józia mil­czy i ma minę “Dobra pod­da­ję się, powiedz­cie Irence że ją kocham” czy coś w tym sty­lu. Przy czym świn­ki morskie zawsze dosta­ją to czego chcą. Jeśli postawi się sianko za blisko klat­ki to prze­gryza plas­tik i obsłużą się same. I potem będą miały pre­ten­sje jak się zro­bi przemeblowanie.

10846403_10203858433956140_3649726042574183689_n

Wiecie jak trud­no jest zro­bić sobie self­ie trzy­ma­jąc na ręku dwie świn­ki? Zwier­zowi udało się raz

Po piąte - zwierz wie, że żyją gdzieś aspołeczne czy nawet agresy­wne świn­ki morskie. Najwyraźniej jed­nak ta infor­ma­c­ja nigdy nie dotarła do Józi i Iren­ki. Obie gryzą mnie tylko w przy­pad­ku gdy a.) mój palec myli im się z jedze­niem b.) gdy poda­jąc jedze­nie nie cofnę pal­ca. Nawet w chwili najwięk­szego stre­su (obci­nanie pazurków) prędzej na mnie nakrzy­czą niż pod­niosą na mnie łap­kę. Są za to przy­tulne — gdy­byś­cie widzieli jak niesamowicie słod­ka jest przysyp­i­a­ją­ca owinię­ta w kocyk Iren­ka. Serce roz­tapia się samo z siebie. z kolei Józia na ramie­niu — zwłaszcza w zimie — to takie ciepłe i miłe przy­pom­nie­nie o tym, że jed­nak dzie­limy ten świat z olbrzymią iloś­cią prze­cu­d­ownych istot. Zresztą zdaniem zwierza świn­ki są naprawdę ide­al­nym rozwiązaniem dla ludzi którym (podob­nie jak zwier­zowi) życie bez jakiegoś towarzyst­wa w mieszka­niu wyda­je się jakieś nudne i dzi­u­rawe.  Oczy­wiś­cie świn­ka to odpowiedzial­ność jak każde posi­adane zwierzę ale w przy­pad­ku posi­ada­nia świni­a­ka zysk w porów­na­niu z wysiłkiem jest olbrzy­mi. Zresztą urok świnek nigdy nie mija — mimo, że ros­ną (a potrafią urosnąć naprawdę duże) to zawsze chce się im robić zdję­cia i zach­wycać się ich urodą. One są po pros­tu niesamowicie słod­kie. No nic się na to nie da poradz­ić. Mają fajne pyszczy­dła i jeszcze do tego Iren­ka jest łysa i ma takie przeu­rocze fałd­ki przy łap­kach. A Józia z kolei jest w tym swoim futerku niesamowicie ład­na. Sami widzi­cie, nawet na piśmie zwierz nie może się przes­tać świnka­mi zachwycać.

10668880_10203380529208820_7694458981571944202_o

Iren­ka rzu­ca się na jedze­nie od razu. Józia czeka aż ktoś sprawdzi czy nie zatrute

Po szóste — zwierz nie powie wam jaki rodzaj świn­ki wybrać — gdy­byś­cie chcieli. Sam musi przyz­nać, że uro­da Iren­ki, która wyglą­da co raz bardziej jak ziem­ni­ak jest nie do przece­nienia, ale i Józia jest prze­cu­d­ow­na a jej sierść — przemiła w dotyku. Co do płci — cóż zdaniem zwierza sam­icz­ki są fajniejsze ale nie miał sam­ców więc nie ma sprawd­zonych infor­ma­cji. No właśnie — dochodz­imy do momen­tu który jest dla tego wpisu niesły­chanie ważny. Jeśli odwiedza­cie kon­wen­ty pewnie napotkaliś­cie stoisko Sto­warzyszenia Pomo­cy Świnkom Morskim.  Jeśli kiedykol­wiek będziecie się na serio zas­tanaw­iali nad kup­nem czy adopcją świn­ki, albo jako posi­adacze świnek będziecie mieli prob­lem lub pytanie to właśnie to jest strona na której najlepiej zasięgnąć infor­ma­cji. Zna­jdziecie tam pod­sta­wowe infor­ma­c­je o tym jak przy­go­tować się na przyję­cie świn­ki, jak o nią dbać oraz kil­ka innych porad (np. jak łączyć świn­ki i czego się spodziewać). Do tego zna­jdziecie np. bard­zo cen­ny spis pole­canych wetery­narzy. Doświad­czenia ze szczu­ra­mi nauczyły zwierza że nieste­ty znalezie­nie wetery­narza który umie zdi­ag­no­zować i leczyć gry­zonie wcale nie jest proste. Warto wiedzieć gdzie moż­na ewen­tu­al­nie znaleźć fachową poradę. Przy czym spis naprawdę  nie uwzględ­nia tylko Warszawy.

21207_10204375125633109_8248839629590749343_n

Józia w zależnoś­ci od tego co mam na sobie lin­ieje na czarno, rudo albo biało. Zawsze kontratsowo

Po siódme — Zwierz jak pisał swo­je świn­ki kupił. Ale to nie jedyny sposób by stać się właś­ci­cielem świn­ki. Z jed­nej strony moż­na świnkę wziąć do adopcji właśnie w Sto­warzysze­niu Pomo­cy Świnkom Morskim. Nie jest to trudne — świn­ki są prze­badane, najczęś­ciej odd­awane do adopcji para­mi ‑tak by od razu miały kogoś w nowym domu. Ale to nie koniec — jeśli nie jesteś­cie do koń­ca pewni czy świn­ka mors­ka to zwierzak dla was (prze­ci­wskazaniem może być np. posi­adanie kota — koty bra­ta zwierza na świn­ki spoglą­da­ją jak na lunch, z kolei pies nawet nie chce na nie patrzeć) może­cie go adop­tować wirtu­al­nie. Po pros­tu wybiera­cie na stron­ie świnkę i wpła­ca­cie na nią kwotę. Od 30 zł do dowol­nej sumy. Dzię­ki temu świn­ki które mają małe szanse na adopcję (np. są chore) dosta­ją od was opiekę wetery­naryjną, kar­mę i niezbędne wit­a­miny.  Oczy­wiś­cie jak w przy­pad­ku każdej insty­tucji może­cie po pros­tu wspomóc SPŚM przekazu­jąc pieniądze na kon­to albo przesłać potrzeb­ną świnkom kar­mę czy jedze­nie. Do tego fun­dac­ja zachę­ca by zgłaszać do niej wszelkie przy­pad­ki złego trak­towa­nia świnek mors­kich np. w sklepach. Zwierz miał szczęś­cie — kiedy kupował Irenkę obsłu­ga sklepu wiedzi­ała o niej wszys­tko — o jej charak­terze, upodoba­ni­ach i zachowa­niu. Potem pytano zwierza wielokrot­nie jak się miewa i domagano się zdjęć. Jed­nak są sklepy gdzie  zwierzę­ta dba się słabo. Warto wiedzieć że moż­na to zgłosić.

DSC04474

Świn­ki ros­ną ale zwierz nadal jest pod wraże­niem jakie są słodkie

Zwierz musi wam powiedzieć, że jeśli nie może­cie mieć psa (zwierz nie ma abso­lut­nie cza­su by wyprowadzać takiego na spac­er odpowied­nią ilość razy) albo macie za mało miejs­ca na kota (zdaniem zwierza 19 metrów to jed­nak trochę za mało by kocisty mógł się poczuć dobrze) to świn­ka mors­ka jest doskon­ałym wyborem. I nie daj­cie sobie wmówić, że posi­adanie przeu­roczego gry­zo­nia to wybór dla dzieci. Zwierz pisze ten wpis słucha­jąc jak Iren­ka z zach­wytem chrupie kawał­ki jabł­ka (zwierz jadł ale tak patrzyła że się podzielił) — nie ma wraże­nia by kiedykol­wiek był na ten widok i ten dźwięk (serio chrupiące świn­ki są słod­kie) za stary. Oczy­wiś­cie nic na siłę i jeśli nie chce­cie mieć zwierza­ka to nie, ale jeśli wyda­je się wam że po szkole pod­sta­wowej nie ma co mieć świn­ki to naprawdę się myli­cie. Poza tym świn­ki są bard­zo przy­datne np. Józia i Iren­ka wstaw­ia­ją zwier­zowi przecin­ki do wpisu. Serio, serio.

Ps: Zwierz jedzie jutro do Olsz­ty­na co oznacza, że wpisy co praw­da będą ale zwierz nie jest wam w stanie powiedzieć o której i o czym. W każdym razie trzy­ma­j­cie kciu­ki za zwierza i jego referat.

Ps2: Zwierz tak sam z siebie napisał. Nikt mu tu za nic nie płaci.

32 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online