Home Fandom Nic nie oglądam wiem wszystko czyli co jest w serialach, których się nie widziało.

Nic nie oglądam wiem wszystko czyli co jest w serialach, których się nie widziało.

autor Zwierz

 ??

Hej
<!–[if !sup­port­Line­BreakNew­Line]–>
<!–[endif]–>

 

Zwierz postanow­ił dziś zafun­dować wam wpis nieco humorysty­czny głównie dlat­ego, że jego głowa nie pomieś­ci dziś wiel­kich reflek­sji. jed­nocześnie jed­nak zwierz uważa że to o czym chce napisać ma kluc­zowe znacze­nie dla naszego postrze­ga­nia kul­tu­ry pop­u­larnej jako całoś­ci. O co chodzi. Otóż zwierz postara się na ten jeden wpis zagrać jed­nos­tkę nieświadomą i scharak­tery­zować kil­ka pop­u­larnych seri­ali czy filmów jedynie za pomocą tego co moż­na o nich wywnioskować za pomocą obrazków i gifów krążą­cych po sieci. zwierz doskonale wie, że takie opisy nie zgadza­ją się ze stanem fak­ty­czny (humorysty­cz­na cześć wpisu) ale jed­nocześnie wskazu­je, że jeśli nie jesteśmy bard­zo dobrze poin­for­mowani może się okazać że wyra­bi­amy sobie zdanie o rzeczach które nie ist­nieją.  Jed­nak przede wszys­tkim w tym wpisie zwierz się nabi­ja co powin­no pozostać najważniejszym jego ele­mentem.
<!–[if !sup­port­Line­BreakNew­Line]–>
<!–[endif]–>

Super­nat­ur­al -   Kome­diowy ser­i­al podróżniczy (każdy odcinek jest gdzie indziej) o chodzą­cym w płaszczu Aniele, o niskim poziomie umiejęt­noś­ci społecznych oraz jego wielkiej miłoś­ci do młodego mężczyzny, który z kolei jest związany ze swoim samo­cho­dem. W tle wys­tępu­je jego brat który jest łosiem, oraz ludzie z piekieł w czym jeden z nich choć teo­re­ty­cznie podły i iron­iczny jest tak naprawdę fajny bo gra go Mark Sherp­pard. Kobi­ety też się pojaw­ia­ją ale mają skłon­ność do stawa­nia w płomieni­ach. Wszyscy umier­a­ją. Moty­wem prze­wod­nim seri­alu jest pró­ba odwróce­nia tej sytu­acji.

 

 

 Głowny bohater seri­alu Super­nat­ur­al


Sher­lock - wzrusza­ją­ca opowieść o miłoś­ci Sher­loc­ka i Wat­sona z ele­men­ta­mi eroty­czny­mi. W tle roz­gry­wa­ją się także inne romanse jak przys­tało na ser­i­al oby­cza­jowy. Sebas­t­ian Moran pojawi się na ekranie jako jed­na z ważniejszych postaci, Mori­ar­ty jest  przede wszys­tkim zain­tere­sowany swoi­mi gar­ni­tu­ra­mi. Sher­lock syp­ia z Wat­sonem. Myr­croft jest na diecie, pojaw­ia się wszędzie z para­solem i ewident­nie krę­ci z Lestra­dem. Ktoś umiera. Co wcale nie jest śmieszne. Poza tym istot­ną rolę odgry­wa kocyk, kupowanie mle­ka i dżem.

 

 

 

Dok­tor Who — ser­i­al w którym wszyscy bohaterowie są ważni ale nie sposób poła­pać się kto gra główną rolę. Najpierw był facet w tramp­kach a potem facet w muszce. Ale tak naprawdę to na początku był czarnobi­ały facet. Najs­traszniejsze są sol­nicz­ki i wypłowiały obcy oraz statuy aniołów . Dużo kobi­et, coś nie miłego stało się z taką jed­ną blon­dynką a potem jeszcze coś nie miłego stało się z taką rudą. I ktoś tam umiera ale ogól­nie rzecz biorąc nie jest to ostate­czne. Sporo niebieskiego, zwłaszcza w bud­ce pol­i­cyjnej, która jest waż­na i jej nazwę należy pisać duży­mi lit­era­mi. Resz­ta to łzy fanów i spoil­ery. Ser­i­al wyda­je się być raczej .śmieszny ale wszyscy non stop piszą o tym jak płakali. Nie jest już tak jak kiedyś.

 

 


 

Gra o Tron — ciekawy ser­i­al oby­cza­jowy którego główny­mi bohat­era­mi są księżnicz­ka Daen­erys i Tyri­on. Daen­erys to bohater­ka która ma smo­ki oraz zakochanego w niej przy­bocznego. Tyri­on jest miły i daje po pysku temu wred­ne­mu blon­dynkowi, którego nikt nie lubi. W tle przewi­ja się Jon Stark którego najbardziej obchodzi jego grzy­wka i który nie wie nic. Poza tym zima nad­chodzi a Sean Bean nie żyje. W seri­alu jest jeszcze mnóst­wo innych postaci, które głównie się roz­bier­a­ją. Wszyscy mogą umrzeć w każdej chwili co z niewiadomych przy­czyn uzna­je się za nawet śmieszne.

 

 


 

Han­ni­bal - pro­gram kuli­narny, w którym Mads Mikkelsen gotu­je dania mięsne. Poza tym bohater jest kani­balem który non stop żar­tu­je na ten tem­at ale ponieważ jeszcze nikt nie zauważył, że jada on ludzi tak więc dow­cipy rozu­mie tylko je opowiada­ją­cy. Bohater grany przez Hugh Dancego nie lubi ludzi ale lubi Han­ni­bala i obaj są najlep­szy­mi kupla­mi, przy­jaciółka­mi na całe życie i nawet ubier­al­i­by się podob­nie gdy­by nie fakt, że Han­ni­bal spędza chyb cały czas wybier­a­jąc szykowne ciuchy. W seri­alu jest Lau­rence Fish­burne z którym pozostali bohaterowie nie chcą się baw­ić oraz dziew­czy­na, której jest smut­no ale Hannbial i Har­ry się nią zajmą i będą dla niej jak rodz­ice. Ser­i­al ma charak­ter kome­diowy. Coś z jele­niem.

 

 


 

Teen Wolf — ser­i­al młodzieżowy o nas­to­latku imie­niem Stilles którego kolegę ugryzł wilkołak. Pogryziony przez wilkoła­ka nie myśli za to Stilles jest miły i dow­cip­ny. W tle pojaw­ia się jeszcze jeden przys­to­jny wilkołak, którego Stilles bard­zo lubi (może nawet ten mu się podo­ba). Ser­i­al jest bard­zo przy­jazny wobec mniejs­zoś­ci sek­su­al­nych, obow­iązu­je w nim zasa­da “gay until proves dif­fer­ent”. Ponoć główny bohat­era ma dziew­czynę, ale nigdzie jej nie widać. Mnóst­wo lata­nia bez koszul­ki. Wszyscy praw­ie umier­a­ją. Ser­i­al nie jest tak głupi jak brz­mi po opisie.

 

 


 

Avengers - smut­na his­to­ria niezrozu­mi­anego przez rodz­inę Lok­iego, który  prag­nął­by tylko miłoś­ci swo­jego ojca i który czu­je się odrzu­cony. W tle tej oby­cza­jowej his­torii zaw­iązu­ją się romanse i przy­jaźnie — zwłaszcza Tony Stark, który roman­su­je z Kap­i­tanem Ameryką zaś z Bruce Ban­nerem  przy­jaźni się (pod­stawą przy­jaźni jest wspólne umiłowanie do nau­ki), Czarna Wdowa i Hawk­eye mieli bur­zli­wy romans w Budapesz­cie. Coul­son jest najważniejszą postacią i żyje. W filmie wys­tępu­je Spi­der Man. Tom Hid­dle­ston gra główną rolę w filmie.

 

 

 Głowny bohater fil­mu Avengers (gif stąd)

 

 

Dobra to tyle — zwierz nie śledzi wielu fan­domów na tum­blr (zwłaszcza tych seri­ali, których nie oglą­da) więc nie będzie się wypowiadał na tem­at innych filmów czy seri­ali choć pode­jrze­wa, że  każdy wytwór pop­kul­tu­ry mniej więcej tak kończy kiedy się go przetworzy na fanowskie gify i obraz­ki. Dla zwierza jest to bard­zo intere­su­jące jak filmy i seri­ale zmieni­a­ją swo­ją treść bp np. ludzie którzy wzbra­ni­a­ją się przed obe­jrze­niem jakiegoś seri­alu częs­to wzbra­ni­a­ją się przed treś­cią wyobrażoną a nie rzeczy­wistą. Co jest śmieszne (zwierz widzi jak to dzi­ała w przy­pad­ku Sher­loc­ka, kiedy okazu­je się, że ser­i­al jed­nak nie wyglą­da tak jak w streszcze­niu zwierza). Oczy­wiś­cie wpis, jak już pisał zwierz ma przede wszys­tkim charak­ter humorysty­czny ale warto się cza­sem zas­tanow­ić jaki  pro­gram widzą ci którzy go nie oglą­da­ją.

 

Ps: Zwierz zachę­ca byś­cie dodawali własne przykłady jeśli coś wam przyjdzie do głowy.

 

Ps2: Jeśli jesteś­cie z Warsza­wy koniecznie idź­cie do jemeńskiej restau­racji Soko­tra na uli­cy Wilczej 27. Zwierz jadł tam posiłek roku, wszys­tko było pyszne a rachunek znośny. Nawet jak nie lubi­cie egzo­ty­cznej kuch­ni to powin­no wam zas­makować, bo to pyszne jedze­nie jest..?

1 komentarz
0

Powiązane wpisy