Home Ogólnie Nic nowego pod słońcem czyli o nominacjach do Emmys 2016

Nic nowego pod słońcem czyli o nominacjach do Emmys 2016

autor Zwierz
Nic nowego pod słońcem czyli o nominacjach do Emmys 2016

Zwierz przyz­na szcz­erze i bez bicia. Raz do roku zapom­i­na o tym, że są nom­i­nac­je do nagród Emmys i dopiero przy­pom­i­na mu o tym brzęczą­cy co chwilę Twit­ter nastaw­iony na powiadomienia od stron o tem­atyce pop­kul­tur­al­nej. Ale sko­ro już Twit­ter przy­pom­ni­ał to czas omówić, obstaw­iać i podzielić się reflek­s­ja­mi.

Zan­im zwierz zacznie opisy­wać to od razu jak zawsze dwie uwa­gi – ponieważ najłatwiej jest przek­leić listę nomi­nowanych i potem ją opisy­wać  to zwierz pozostaw­ia ją w stanie nie zmienionym. Jasne tytuły kat­e­gorii są po ang­iel­sku ale potem w omówie­niu zwierz będzie korzys­tał z pol­s­kich określeń – chodzi o to by było szy­bko i bez przepisy­wa­nia nazwisk i tytułów. Dru­ga sprawa – wszys­tkie kat­e­gorie to 26 stron w Wordzie więc zwierz omówi tylko te wybrane/ najważniejsze. No to tyle tytułem wstępu.

Tom Hiddleston as Jonathan Pine and Elizabeth Debicki as Jed Marshall - The Night Manager _ Season 1, Gallery - Photo Credit: Mitch Jenkins/AMC

 

Lead actor in a dra­ma:
Kyle Chan­dler, “Blood­line”
Rami Malek, “Mr. Robot”
Bob Odenkirk, “Bet­ter Call Saul”
Matthew Rhys, “The Amer­i­cans”
Liev Schreiber, “Ray Dono­van”
Kevin Spacey, “House of Cards”

Co sądzi zwierz: Zwierz nie wie jak wy ale ma wraże­nie, że to jest wyjątkowo nud­na w tym roku kat­e­go­ria. Wszyscy nomi­nowani spoko­jnie mogli­by dostać nagrody – to porząd­ni, bard­zo utal­en­towani aktorzy ze świet­ny­mi rola­mi na kon­cie. Prob­lem w tym, że jakoś od daw­na nie było jakiegoś takiego błysku zach­wytu. Kevin Spacey już na pokazał wszys­tko co umi­ał, Matthew Rhys jakoś zawsze zosta­je z niczym, Bob Odenkirk jest dobry podob­nie jak Liev Schreiber. Blood­line zwierz nie oglą­da ale słyszał same dobre rzeczy. W tym zestaw­ie­niu najbardziej kibicu­je Rami Malekowi bo jego rola w Mr. Robot to jed­nak było coś przeło­mowego i niespodziewanego, a poza tym to dobry młody aktor, który mógł zep­suć a nie zep­suł.

 

Lead actress in a dra­ma:
Claire Danes, “Home­land”
Vio­la Davis, “How to Get Away With Mur­der”
Tara­ji P. Hen­son, “Empire”
Tatiana Maslany, “Orphan Black”
Keri Rus­sell, “The Amer­i­cans”
Robin Wright, “House of Cards”

 

Co sądzi zwierz: Swego cza­su królową tej kat­e­gorii była Claire Danes ale wyda­je się że Home­land zaczął już wszys­t­kich nieco nudz­ić. Zwierz nadal nie wie co w zestaw­ie­niu robi Vio­la Davis bo serio HTGAWM nie jest seri­alem w którym aktor­ka ma się naprawdę czym popisać. Było­by miło gdy­by wyróżniono w końcu Tatianę Maslany za niesamow­itą rolę (a właś­ci­wie za niesamowite role) nawet jeśli pozostałe aktor­ki w tym zestaw­ie­niu są bard­zo dobre to Tatiana odwala kil­ka razy więcej robo­ty. Ci którzy śledzą Empire rzu­cal­i­by nagro­da­mi w Tara­ji P. Hen­son i kto wie, może słusznie. Zwierz cicho zaciska kciu­ki za Keri Rus­sel z The Amer­i­cans, bo to taki ser­i­al o którym wszyscy wiedzą że jest naprawdę dobry ale jakoś nikt nie spieszy się ten fakt nagrodz­ić stat­uetką.

 

Lead actor in a lim­it­ed series:
Bryan Cranston, “All the Way”
Bene­dict Cum­ber­batch, “Sher­lock: The Abom­inable Bride”
Idris Elba, “Luther”
Cuba Good­ing Jr., “The Peo­ple vs. O.J. Simp­son”
Tom Hid­dle­ston, “The Night Man­ag­er”
Court­ney B. Vance, “The Peo­ple vs. O.J. Simp­son”

 

Co sądzi zwierz: Och jaka bry­tyjs­ka inwaz­ja. Hid­dle­ston, Elba i Cum­ber­batch w jed­nej kat­e­gorii. Fan­girl na całym świecie omdle­wa­ją. Praw­da jest jed­nak taka, że choć nasi Bry­tyjczy­cy są zdol­ni i przys­to­jni to chy­ba nie mają za wiel­kich szans na stat­uet­ki. Z tego co zwier­zowi wiado­mo na amerykanach olbrzymie wraże­nie zro­bił mini ser­i­al The Peo­ple vs O.J Simp­sons i pewnie do które­goś akto­ra z tej pro­dukcji pójdzie stat­uet­ka. Choć zwierz nie powie jak­by się upar­li dać nagrodę Hid­dle­stonowi to kimże jest zwierz by się z taką decyzją nie zgodz­ić.

 

 

720x405-The-People-v.-O.J.-Simpson--American-Crime-Story-Episodic-Images-1

 

 

Lead actress in a lim­it­ed series:
Kirsten Dun­st, “Far­go”
Felic­i­ty Huff­man, “Amer­i­can Crime”
Audra McDon­ald, “Lady Day at Emerson’s Bar & Grille”
Sarah Paul­son, “The Peo­ple v. O.J. Simp­son”
Lili Tay­lor, “Amer­i­can Crime”

Ker­ry Wash­ing­ton, “Con­for­ma­tion”

Co sądzi zwierz: Trze­ba powiedzieć że Kirsten Dun­st była jas­nym punk­tem zde­cy­dowanie słab­szego drugiego sezon Far­go i zwierz zawsze kibicu­je Audrze McDon­ald (głównie dlat­ego, że jest nieprzyz­woicie wręcz utal­en­towana) ale ma wraże­nie że ponown­ie może tu wygrać zain­tere­sowanie z jakim śled­zono ser­i­al o O.J Simp­sonie – stąd zwierz zas­tanaw­ia się nad tym czy stat­uet­ki do domu nie weźmie Sarah Paul­son. Nieza­leżnie jed­nak od tego która aktor­ka przyniesie stat­uetkę do domu, wyda­je się, że jest w tych nom­i­nac­jach za mini serie i filmy telewiz­yjne aktorsko po pros­tu ciekaw­iej niż w nom­i­nac­jach przy seri­alach dra­maty­cznych. Co jed­nak nie dzi­wi bo łatwiej jest aktorów ścią­gać do nieco krót­szych pro­jek­tów.

 

Lead actor in a com­e­dy:
Antho­ny Ander­son, “black-ish”
Aziz Ansari, “Mas­ter of None”
Will Forte, “Last man on Earth
William H. Macy, “Shame­less”

Thomas Mid­dled­itch, “Sil­i­con Val­ley”
Jef­frey Tam­bor, Trans­par­ent

 

Co sądzi zwierz: O jakimś strasznym kryzysie zwier­zowego przy­wiąza­nia do seri­ali świad­czy że właś­ci­wie nie oglą­da tych seri­ali które tu nomi­nowano. Widzi­ał kil­ka odcinków Mas­ter of None – całkiem dobry ser­i­al Aziza Ansari ale po chwili zwierz się znudz­ił. Last man on Earth strasznie zwierza wkurzyło na początku i od tamtego cza­su jakoś nie ma zami­aru oglą­dać. Jed­nocześnie choć zwierz wie że Jef­frey Tam­bor jest doskon­ały w Trans­par­ent i że to w ogóle jest ważny i ciekawy ser­i­al, to jed­nak zwierz chci­ał­by zobaczyć jak nagrodę odbiera Antho­ny Ander­son bo „black –ish” stało się naprawdę ważnym społecznie seri­alem i chy­ba warto tu na chwilę pomieszać nagrody z poli­tyką, zwłaszcza że to jest dobry ser­i­al z dobrą grą aktorską więc nikt naprawdę nie zbied­nieje.

Lead actress in a Com­e­dy:
Julia Louis-Drey­fus, “Veep”
Ellie Kem­per, “The Unbreak­able Kim­my Schmidt”
Tracee Ellis Ross, “black-ish”
Lau­rie Met­calf, “Get­ting On”
Amy Schumer, “Inside Amy Schumer”
Lily Tom­lin,  “Grace and Frankie”

Co zwierz sądzi : Serce zwierza jest roz­darte – z jed­nej strony bard­zo kibicu­je Tracee Ellis Ross, która jest aut­en­ty­cznym sercem „black-ish” z frugiej strony – zwierz pode­jrze­wa że nagrodę  — w sum­ie dość zasłuże­nie biorąc pod uwagę pop­u­larność i znacze­nie seri­alu dostanie Amy Schumer. Nato­mi­ast praw­da jest taka, że zwierz całym sercem kibicu­je Lily Tom­lin bo jej wys­tęp w „Grace and Frankie” jest abso­lut­nie fenom­e­nal­ny. Ogól­nie zdaniem zwierza nagrody powin­ni dostać wszyscy z tego seri­alu, ale ist­nieje możli­wość że zwierz jest zupełnie nie obiek­ty­wny.

GF_EP108_MM_101414_0851.CR2

 

Com­e­dy series:
“black-ish”
“Mas­ter of None”
“Mod­ern Fam­i­ly”
“Sil­i­con Val­ley”
“Trans­par­ent”
“Unbreak­able Kim­my Schmidt”
“Veep”

 

Co sądzi zwierz: Dlaczego ktokol­wiek jeszcze nomin­u­je Mod­ern Fam­i­ly? Serio. Spoko­jnie moż­na było­by nomi­nować kil­ka innych dobrych seri­ali kome­diowych. Zwierz jest w sum­ie ciekawy co wygra, ma przeczu­cie że znów stat­uetkę dostanie Trans­par­ent choć biorąc pod uwagę zamieszanie wokół Unbreak­able Kim­my Shmidt może wypadało­by to odno­tować. Pytanie tylko czy członkowie akademii przyz­na­jącej Emmy będą chcieli znów wesprzeć telewiz­ję kablową czy bardziej ukłonią się w kierunku pro­gramów Net­flixa i innych plat­form streamin­gowych.

 

Dra­ma series:
“The Amer­i­cans”
”Bet­ter Call Saul”
”Down­ton Abbey”
”Game of Thrones”
”Home­land”
”House of Cards”
”Mr. Robot”

 

Co sądzi zwierz: Co tu do jas­nej Aniel­ki robi Down­ton Abbey? Zwierz rozu­mie słabość do tej pro­dukcji ale ma wraże­nie, że nom­i­nac­ja jest wynikiem jakiejś przedzi­wnej fas­cy­nacji a nie jakoś­ci seri­alu. Inna sprawa – nuda panie, od lat mamy te same tytuły (ok Bet­ter Call Saul zastąpiło Break­ing Bad) i  praw­ie wszys­tkie lata świet­noś­ci mają już za sobą. Zwierz może i oglą­da Game of Thrones ale to nie jest ser­i­al na tyle nom­i­nacji. Jest miło krew się leje ale czy jest co nagradzać ? W sum­ie podob­nie jest z House of Cards. No knu­ją. Mal­own­ic­zo ale ponown­ie, aż tak dobre to już nie jest. Stąd serce zwierza rwie się do Mr. Robot, który przy­na­jm­niej ofer­u­je coś nowego i jest przy okazji bard­zo dobrym seri­alem.

 

Out­stand­ing Lim­it­ed Series
“Amer­i­can Crime”
“Far­go”
“The Night Man­ag­er”
“The Peo­ple v. O.J. Simp­son: Amer­i­can Crime Sto­ry”
“Roots”

Co sądzi zwierz: Choć miło jest w tym zestaw­ie­niu zobaczyć The Night Man­ag­er to jed­nak nie ukry­wa­jmy, szanse na to, że Amerykanie rzucą stat­uetką w bry­tyjs­ki ser­i­al są niskie. Zwierz patrząc na to zestaw­ie­nie raczej obstaw­iał by The Peo­ple v O.J Simp­son choć praw­da jest taka że zwierz nie da głowy czy czarnym koniem nie jest tu Amer­i­can Crime. Jest bard­zo aktu­alne, dobrze oce­ni­ane i jedyną wadą tej pro­dukcji jest to, że zwierz jej po pros­tu jeszcze nie widzi­ał. Nie mniej chy­ba nie ma tu jakiegoś jed­noz­nacznego zwycięz­cy choć ponown­ie gdy­byś­cie widzieli jak  media w Stanach przeży­wały te kil­ka tygod­ni kiedy pokazy­wano pro­dukcję o O.J Simp­sonie to bylibyś­cie zdzi­wieni że to nadal tak bard­zo fas­cynu­je.

american-crime

 

TV Movie:
“All the Way”
“Con­fir­ma­tion”
“Luther”
“Sher­lock: The Abom­inable Bride”
“A Very Mur­ray Christ­mas”

 

Co sądzi zwierz: Zwierz wam powie że wcale nie był­by zły gdy­by nagrodę dostał najdzi­wniejszy pro­gram na świecie czyli melan­choli­jne i nieco kic­zowate A Very Mur­ray Christ­mas. Ciekawe jest nato­mi­ast to, że w zestaw­ie­niu znalazł się spec­jal­ny odcinek Sher­loc­ka i jeden odcinek Luthera. Zwierz Sher­loc­ka lubił ale nomi­nować by go za nic nie nomi­nował zaś Luther jest w tym momen­cie dobry wyłącznie dlat­ego, że jest w nim Idris Elba. Inna sprawa jest zwierz strasznie ciekawy „All the Way” – fil­mu o prezy­den­cie Jonhsonie, którego nikt nie chci­ał a wszyscy dostali po zabójst­wie Kennedy’ego. W zwias­tu­nach wyglą­dał naprawdę ciekaw­ie.

 

Out­stand­ing Sup­port­ing Actor In A Com­e­dy Series
Louie Ander­son, “Bas­kets”
Andre Braugh­er, “Brook­lyn Nine-Nine”
Kee­gan-Michael Key, “Key & Peele”
Ty Bur­rell, “Mod­ern Fam­i­ly”
Tituss Burgess, “Unbreak­able Kim­my Schmidt”
Tony Hale, “Veep”

Matt Walsh, “Veep”

 

Co sądzi zwierz: Ciekawe jest to, że w tej kat­e­gorii pojaw­ia­ją się inne seri­ale niż w poprzed­nich kat­e­go­ri­ach  kome­diowych, a właś­ci­wie więcej seri­ali. Ponown­ie zwierz nie jest do żad­nego emocjon­al­nie przy­wiązany. Za najbardziej nieulękłą rolę zwierz pewnie nagrodz­ił­by Titus­sa Burges­sa z Niezniszczal­nej Kim­my Schmidt. Jed­nocześnie jed­nak zwierz bard­zo kibicu­je Andre Braugh­erowi z „Brook­lyn Nine-Nine” bo jego postać to jed­na z tych którz przy­wraca­ją wiarę w amerykańską komedię. I znów bez złośli­woś­ci (ok z odrobiną złośli­woś­ci) zwierz zada sobie i wam pytanie – co tu robią aktorzy z Mod­ern Fam­i­ly którzy naprawdę już nic nowego nie mają do zaprezen­towa­nia. Ogól­nie zwierz kiedyś się musi pochylić nad tym seri­alem bo on go fas­cynu­je.

Out­stand­ing Sup­port­ing Actor In A Dra­ma Series
Jonathan Banks, “Bet­ter Call Saul”
Peter Din­klage, “Game of Thrones”
Ben Mendel­sohn, “Blood­line”
Kit Har­ing­ton, “Game Of Thrones”
Michael Kel­ly, “House Of Cards”
Jon Voight , “Ray Dono­van”

 

Co sądzi zwierz: To jest niesamowite jak sze­ro­ka jest definic­ja akto­ra dru­go­planowego jeśli dochodz­imy do Gry o Tron. To znaczy jeśli Jon Snow jest dru­go­planowy to kto tam gra pier­wsze skrzypce? Zwierz przyz­na szcz­erze że jak zawsze, całym sercem kibicu­je Peterowi Din­klage ale słyszał że ponoć Ben Mendel­sohn jest w Blood­line fenom­e­nal­ny. W każdym razie śmiesznie było­by gdy­by dostał Kit Har­ring­ton który jest chy­ba najbardziej pier­ws­zo­planowym, dru­go­planowym aktorem w his­torii.

jon-snow

Out­stand­ing Sup­port­ing Actor In A Lim­it­ed Series Or Movie
Jesse Ple­mons, “Fargo”Bokeem Wood­bine, “Far­go”
Hugh Lau­rie, “The Night Man­ag­er”
Ster­ling K. Brown, “The Peo­ple v. O.J. Simp­son: Amer­i­can Crime Sto­ry”
David Schwim­mer, “The Peo­ple v. O.J. Simp­son: Amer­i­can Crime Sto­ry”
John Tra­vol­ta, “The Peo­ple v. O.J. Simp­son: Amer­i­can Crime Sto­ry”

 

Co zwierz sądzi: Kur­czę przedzi­wy zestaw aktors­ki – od niemal zapom­ni­anego Davi­da Schwim­mera z przy­jaciół po Tra­voltę – akto­ra o którym zwierz myślał że na zawsze zakazano mu dawać nagród. Ale tak serio to zwierz kibicu­je Hugh Lau­riemu który jako sprzedaw­ca broni był fenom­e­nal­ny. Choć praw­da jest taka, że zwierz ma wraże­nie że jed­nak stat­uet­ka trafi do kogoś z The Peo­ple v O.J Simp­son – bo jak­by szanse były nieco więk­sze? Podob­no Schwim­mer jako Kar­dashi­an (bo prze­cież od tego zaczęła się kari­era Kar­dashi­anów) był bard­zo dobry.

Out­stand­ing Sup­port­ing Actress In A Com­e­dy Series
Niecy Nash, “Get­ting On”
Alli­son Jan­ney, “Mom”
Kate McK­in­non , “Sat­ur­day Night Live”
Judith Light, “Trans­par­ent “
Gaby Hoff­mann, “Trans­par­ent”
Anna Chlum­sky, “Veep”

Co sądzi zwierz: To trochę prz­er­aża­jące ale zwierz nie ma w ogóle żad­nych emocji związanych z tą kat­e­gorią. To znaczy komu się dostanie temu się dostanie. Ponown­ie, wyni­ka to z ostat­nio skom­p­likowanych związków zwierza z kome­di­a­mi amerykański­mi, które albo są głupi­utkie i nigdy nie dosta­ją nom­i­nacji (i zwierz je oglą­da) albo są zabawne ale nie koniecznie humorem zwierza. Ewen­tu­al­nie są jak Trans­par­ent zaw­ies­zone pomiędzy dwoma świata­mi. Ogól­nie więc tu zwierz nie ma żad­nych przewidy­wań bo nie ma jak­iś takich emocjon­al­nych typów.

 

Out­stand­ing Sup­port­ing Actress In A Dra­ma Series
Mau­ra Tier­ney, “The Affair”
Mag­gie Smith, “Down­ton Abbey”
Lena Head­ey, “Game Of Thrones”
Emil­ia Clarke, “Game Of Thrones”
Maisie Williams, “Game Of Thrones”
Con­stance Zim­mer, “UnRE­AL”

 

Co zwierz sądzi : Po pier­wsze zwierz chci­ał­by się dowiedzieć kto na Boga gra główną rolę w Game of Thrones? Sean Bean? A po drugie ma cięż­ki orzech do zgryzienia – o ile Maisie Williams została nomi­nowana nieco na wyrost o tyle pozostałe aktor­ki mogły­by po nagrodę się­gać bez waha­nia (no może Emil­ia Clarke nieco mniej zaprezen­towała w ostat­nim sezonie). Oczy­wiś­cie Mag­gie Smith nie ura­towała ostat­niego sezonu DA ale przy­na­jm­niej była Mag­gie Smith. Z kolei wieść gmin­na niesie że UnRE­AL to najlep­sza rzecz o telewiz­ji jaka przy­darzyła się telewiz­ji. Choć może być tak że nagrodę dostanie Lena Head­ey zan­im ktoś ją zabi­je w kole­jnym sezonie GOT

lena-headey-game-of-thrones-season-6-finale

Out­stand­ing Sup­port­ing Actress In A Lim­it­ed Series Or Movie
Melis­sa Leo, “All The Way”
Regi­na King, “Amer­i­can Crime”
Sarah Paul­son, “Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Hotel”
Kathy Bates, “Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Hotel”
Jean Smart, “Far­go”
Olivia Col­man, “The Night Man­ag­er”

Co sądzi zwierz: DAJCIE NAGRODĘ OLIVII COLMAN.STOP. NIKT NIE BYŁ LEPSZY. STOP. NIKT NIE BĘDZIE LEPSZY. STOP.

 

No dobra to tyle na dziś. Wpis jest już wystar­cza­ją­co dłu­gi a kat­e­gorii w których nomi­nowano do Emmys jest jeszcze mil­ion i trochę. Wszys­tkie ciekawe choć chy­ba nie wszys­tkie warte omówienia (zwierz pom­inął reży­ser­ię bo już mu się ocz­ka zamykały). Jed­no jed­nak wyda­je się zwier­zowi prze­bi­jać z tych nom­i­nacji. One są przewidy­walne i nieco nudne – kiedy mówimy o seri­alach. Kiedy zaczy­namy mówić o mini seri­alach czy pro­dukc­jach krót­szych – wtedy okazu­je się że mamy ciekawe tytuły, nom­i­nac­je i w ogóle sporo wyczeki­wa­nia. Choć wiąż Emmys nie chcą jak Złote Glo­by szukać rzeczy nowych i jeszcze nie odkry­tych. Ostate­cznie zwierz ma wraże­nie że kom­plet­nie padło krea­cyjne znaczenia nagród i dziś to właś­ci­wie konkurs czy ktoś pokona HBO w iloś­ci stat­uetek. Przy okazji nie mieś­ci się do tego mnóst­wo lubianej i oglą­danej telewiz­ji która wcale nie reprezen­tu­je niższego poziomu niż np. Gra o Tron. Ogól­nie o ile nom­i­nac­je seri­alowe przy Zło­tych Globach potrafią zaskoczyć i zła­pać coś nowego (tak było z Brook­lyn Nine Nine – który dzię­ki wczes­ne­mu wyróżnie­niu zabłys­nął) tak Emmys są takie nud­no staty­czne. Troszkę szko­da że w tak ciekawe pole dzi­ałal­noś­ci jakim jest amerykańs­ka telewiz­ja ma ostate­cznie takie nudne nagrody. Chy­ba że nas czymś jeszcze na gali zaskoczą, choć zwierz powie szcz­erze – wąt­pi. Zwyk­le pod koniec trze­ba patrzeć jak wygry­wa HBO.

 

Ps: Zwierz wyjeżdża na week­end bo są wakac­je i zwierz cią­gle gdzieś jeździ. Być może będą wpisy a może zwierz będzie siedzi­ał nic nie robił i nawet nie tknie klaw­iatu­ry. Zobaczymy.

13 komentarzy
0

Powiązane wpisy