Home Ogólnie Nie chcieli byście tam pracować czyli zwierzkontra najgorsi pracodawcy nie istniejącego świata

Nie chcieli byście tam pracować czyli zwierzkontra najgorsi pracodawcy nie istniejącego świata

autor Zwierz

Hej

Zwierz powraca do tem­aty­ki kosz­marnych miejsc pra­cy byna­jm­niej nie dlat­ego, że źle się czu­je we wałs­nym miejs­cu pra­cy ale dlat­ego, że ostat­nio moi bra­cia udali się na film Res­i­dent Evil After­life ( czyli to już będzie 4) i wró­cili całkiem zad­owoleni. Krótkie streszcze­nie fil­mu uświadomiło mi, że za całe zamieszanie odpowiedzialana jest tam pew­na strasz­na kor­po­rac­ja, jed­no poprowadz­iło do drugiego i tak zwierz postanow­ił ( z pomocą przemą­drego bra­ta ) stworzyć listę wszys­t­kich podłych kor­po­racji w których z całą pewnoś­cią nie chcielibyś­cie pra­cow­ać.

10.) Ubrel­la ( Res­i­dent Evil) — o dzi­wo hym­nem tej kor­po­racji nie jest piosen­ka Rihan­ny. Ta pozornie urocza fir­ma najpi­er wypro­dukowała śmi­etel­ny wirus potem straciła nad nim kon­trolę a potem zaczęła zawracać głowę Mili Jovovich. Ogól­nie nie myśl­cie że chce dla was dobrze — tak naprawdę chce dla was źle nawet jeśli przez przy­padek wybi­je pół ludzkoś­ci czy zniszczy wybuchem ato­m­owym jakieś mias­to. Ale z drugiej strony — jeśli dla nich nie pracu­jesz pewnie już nie żyjesz.

9.) Lex Corp  ( Super­man i Uni­ver­sum DC) — choć fir­ma zatrud­nia praw­ie 3/4 mieszkańców Metrop­o­lis ( w pewnym momen­cie także Super­mana sko­ro Lex Corp posi­adał Dai­ly Plan­et). Dla swoich pra­cown­ików może Lex Corp nie jest naj­gorszy ale wszyscy wiemy że fir­ma na któej czele stoi Luthor musi być wred­na. Jeśli pracu­je­cie w dziale opra­cowywa­nia nowych broni z kryp­toni­tu pewnie szy­bko straci­cie włosy — a promienowanie w końcu was zabi­je. Tak więc poproś­cie o prze­niesie­nie do dzi­ału pub­lic rela­tions i tłu­macz­cie ludzkoś­ci że wcale nie dszi­ała­cie po to by zniszczyć człowieka ze stali

8.) RDA Cor­po­ra­tion ( Avatar) — być może jest to jed­na z najpotężniejszych i naj­gorzej zarządzanych firm w his­torii kine­matografii. Z jed­nej strony fir­ma ma w posi­ada­niu złoża naj­droższego met­alu na jed­nynej planecie na której odkry­to życie ( poza ziemią), do tego ma tech­nologię by przewieść tam ludzi tak by nie zauważyli sześ­ci­o­let­niej podróży. Nie mniej na miejs­cu zami­ast poważnego menagera mają jakiegoś młodego niedoświad­c­zonego fac­eta plus sza­lonego wojskowego. Do tego ich zdol­noś­ci dyplo­maty­czne są na poziomie minus jeden (powin­ni uczyć się od Shel­la). Ja bym dla nich nie pra­cow­ała bo każą ci zabi­jać wyso­kich niebies­kich ludzi którzy zabi­ją cię dzidą. No i dlaczego oni nie zro­bili bom­bar­dowa­nia orbital­nego.

7.)Weyland-Yutani ( Alien) — napewno nie chce­cie dla nich pra­cow­ać. Po pier­wsze wyślą was na zawszony koniec wszechświata,po drugie dołączą do waszej zało­gi androi­da, po trze­cie nie zwrócą ci pieniędzy za uszkodzenia ciała spowodowane wylęnię­ciem się z ciebie Obcego. Ogól­nie nie dosta­niesz za nic odszkodowa­nia nawet jeśli Obcy zjedzą ci całą rodz­inę. Chęt­nie za to wyko­rzys­ta­ją two­je DNA do ekspery­men­tów bio­log­icznych. No ale przy­na­jm­niej wierzą w równouprawnie­nie.

6.)Tyrell Cor­po­ra­tion ( Blade Run­ner) — ta fir­ma ist­nieje tylko po to by ułatwić ci życie. Zami­ast męczyć się w pra­cy na innych plan­e­tach podaru­je ci rep­likan­ta. Jeśli jesteś człowiekniem nie masz się czego obaw­iać. O ile jesteś pewny że jesteś człowiekiem, o ile nie pogadasz z rep­likan­tem który nie jest maszyną tylko człowiekiem. O ile nie życzysz śmier­ci tym maszynom które czu­ją tak jak ty. W sum­ie to lep­iej porzu­cie te pyta­nia egzys­tenc­jalne i zna­jdź­cie sobie inną robotę.

5.) Cyber­dyne Cor­po­ra­tion ( Ter­mi­na­tor) — w sum­ie to moż­na u nich pra­cow­ać. Teo­re­ty­cznie nie chcieli źle — stworzyli bard­zo fajne robo­ty, i bard­zo fajne opro­gramowanie — zapom­nieli tylko utrzy­mać nad nim kon­trolę. Ogól­nie jeśli chcą cię zatrud­nić zacznij się zas­tanaw­iać czy nie czas poczekać się ze światem. Bo nic już nie pow­strzy­ma machiny która ku niemu dąży.

4.) Stark Indus­tries ( Iron Man) — Tony Stark może jest Iron Manem i nie pro­duku­je już broni ale przez lata zdążył uzbroić w najnowsze tech­nolo­gie wszys­t­kich dużych i małych drabów tego świa­ta. Tak więc nawet jeśli Tony poka­jał się przed ludzkoś­cią i postanow­ił bronić amerykańs­kich wartoś­ci to i tak jest to mar­na pró­ba odkręce­nia tego co już udało mu się nap­suć. I kiedy widzi­cie jego majątek to zada­j­cie sobie pytanie — czy zaro­bił je na sprzedaży szczepi­onek w trzec­im świecie.

3.) Mer­rick Biotech ( Wys­pa) — jeśli jesteś pra­cown­ikiem w sum­ie masz nieźle — dobrze płacą, miejsce pra­cy ładne czyste i przy­jazne. Co praw­da trze­ba mil­czeć ale moż­na zobaczyć wielu sławnych ludzi. Oczy­wiś­cie niek­tóre ele­men­ty tej pra­cy nie są ety­czne i este­ty­czne no ale w sum­ie bywa­ją gorsze zawody na świecie a gru­ba kasa piechotą nie chodzi. Nie wol­no się tylko za bard­zo przy­wiązy­wać. Do niko­go. Jeśli nosisz biały unifrom zacznij się zas­tanaw­iać czy na pewno chcesz pojechać na wyspę. My oso­biś­cie odraza­my.

2.)The Union ( Repo Man) — zasa­da jest pros­ta — jeśli chcesz mieć zapa­sową nerkę,wątrobę czy serce nie musisz już sobie hodować klona — wystar­czy że kupisz sobie now­iutkie świetne organy wewnęytrzne firmy the Union. Nieste­ty jeśli nie masz kasy aby reg­u­larnie spła­cać raty Union radośnie przyśle Repo Mena ( zwierz ilekroć słyszy nazwę tego zawodu słyszy w głowie piosenkę Repo Repo Men na melodię Macho Men;) który nie opła­cony organ wyjmie. Bezwzględ­nie. Jeśli dla nich pracu­je­cie sprawdź­cie co macie napisane drob­nym druczkiem w umowie pracowniczej.Może się okazać że organy które otrzy­masz w ramach ubez­pieczenia są dla ciebie zbyt dro­gie.

1.) Microsoft  ( praw­ie wszys­tkie filmy katas­troficzne)- kiedy dali nam Win­dows 1995 mogliśmy jeszcze się oszuki­wać, że to tylko pomył­ka. Kiedy jed­nak sprezen­towali nam Win­dowsa Vistę nie ma wąt­pli­woś­ci. MIcrosoft to imperi­um zła które prag­nie naszej wściekłoś­ci i roz­paczy. I na dodatek chy­ba nie za bard­zo się z tym kry­je. Ale ponoć płacą nieźle ;)

0 komentarz
0

Powiązane wpisy