Home Ogólnie Nie wszystko złoto co nas bawi czyli o Szefowej

Nie wszystko złoto co nas bawi czyli o Szefowej

autor Zwierz
Nie wszystko złoto co nas bawi czyli o Szefowej

Zwierz zawsze pow­tarza, że wszyscy chce­my lubić dobre filmy, zdol­nych aktorów i czy­tać tylko najlep­sze książ­ki. Prawdzi­wy prob­lem pojaw­ia się wtedy kiedy dobrze baw­imy się czy­ta­jąc złą lit­er­aturę, poświę­camy czas na śledze­nie kari­ery śred­nio utal­en­towanego akto­ra i wychodz­imy całkiem zad­owoleni z nie najlep­szego fil­mu. A tak było w przy­pad­ku zwierza i Szefowej.

Zwierz czy­tał recen­z­je i wie, że film ogól­nie cieszy się opinią wyjątkowej chały – takiej pro­dukcji z której wychodzi się w połowie. Nie był­by to pier­wszy raz kiedy duet Ben Fal­cone i Melis­sa McCarthy zal­iczyli wpad­kę – poprzed­nim filmem który spotkał się z takim niechęt­nym odbiorem była pro­dukc­ja Tam­my, która nawet nie trafiła do kin w Polsce.  Ogól­nie uważa się, że o ile to aktorskie małżeńst­wo dobrze wypa­da razem na ekranie to ich reży­ser­skie współprace nie wypada­ją najlepiej.  Zwierz musi powiedzieć, że przy­na­jm­niej oglą­da­jąc Sze­fową pode­jrze­wa że rozu­mie dlaczego nie uzna­je się tego due­tu za dobry. Otóż moi drodzy Sze­fowa to film który ma dwa skład­ni­ki które nie dzi­ała­ją za dobrze kiedy pokaże się je masowej wid­owni – jeden to naprawdę ryn­sz­tokowy język, dru­ga to absurdal­ny i bezsen­sowny humor. To nie może zadzi­ałać na więk­szość widzów.

boss

Dlaczego? Sze­fowa to film, który pozornie wyda­je się jed­ną z tych pro­dukcji w których będzie zabawne że ktoś spadł ze schodów, czy fakt, że użył brzy­d­kiego słowa. To humor sto­sukowo bez­pieczny. Ludzie się z tego śmieją i śmi­ać się będą. Ale kiedy wyda­je się już że wiemy o czym mowa – wtedy pojaw­ia się absurd. Ale nie taki jak­iś ogranic­zony, tylko kom­plet­ny absurd od cza­py. Dorzuć­cie do tego jeszcze ele­men­ty klasy­cznego kina famil­i­jnego, gdzie oso­ba która nigdy nie zaz­nała rodzin­nego wspar­cia zna­jdzie sobie qua­si rodz­inę i dostaniecie film, który prędzej waszych widzów roz­drażni niż rozbawi. Do tego ilekroć będzie się wydawało, że fabuła wchodzi na dobrze nam znane tory, należy zro­bić jak­iś zwrot akcji który wyda się od cza­py. Tak by widz właś­ci­wie nigdy nie był do koń­ca pewien jaką his­torię oglą­da. Przy czym najważniejsza jest tu kon­strukc­ja świa­ta przed­staw­ionego. Ten zaś z jed­nej strony skła­da się z ele­men­tów dobrze znanych, z drugiej – dość szy­bko ori­en­tu­je­my się, że mamy do czynienia z pewną alter­naty­wną rzeczy­wis­toś­cią. Jeśli poz­wolimy sobie na zaak­cep­towanie tego świa­ta przed­staw­ionego, będziemy się nieźle baw­ić. Jeśli nie – cóż nie ma dla nas ratunku. Dobrze to widać po głównej bohater­ce która zawsze ma tą fryzurę przy­wodzącą na myśl lata 80 i doskonale zro­biony mak­i­jaż. Zawsze. Przez cały film.

pobrane (1)

Przy czym kiedy pisze się o absurdal­nym humorze, to do głowy przy­chodzi coś raczej wyrafi­nowanego. Jeśli by dzielić humor amerykańs­ki na jakieś krę­gi to pewnie więk­szość widzów europe­js­kich przy­chyl­niej patrzyła­by na jak­iś intelek­tu­al­ny humor nowo­jors­ki. Ale Sze­fowa to film roz­gry­wa­ją­cy się nie bez przy­czyny w Chica­go. Wcale nie naw­iązu­je on do humoru, czy nawet pewnych punk­tów odniesień widza Europe­jskiego. Wręcz prze­ci­wnie wyda­je się, że jest on moc­no osad­zony w świecie amerykańskiej klasy pracu­jącej i to nie klasy śred­niej. Stąd też bohater­ka – stanow­ią­ca pewną wyol­brzymioną wer­sję Marthy Stew­art, będzie podob­na do tych zde­cy­dowanych amerykańs­kich bizneswoman doradza­ją­cych swoim naślad­own­iczkom z robot­niczych dziel­nic jak zdobyć majątek. Punk­ty odniesienia w tym świecie są nieco inne i choć zwierz nie mówi że to jak­iś wyrafi­nowany przekaz to jed­nak – chy­ba mniej czytel­ny tutaj niż za oceanem.

974636_1_04-07theboss_standard

Ale nie tylko o to chodzi. Sze­fowa to jed­na z tych komedii w których komizm sytu­acji bierze się z połączenia zupełnego absur­du który to dla bohaterów jest abso­lut­nie codzi­en­ny nor­mal­ny i oczy­wisty. Dowcipem nie ma być więc ide­al­na fryzu­ra głównej bohater­ki ale to, że nikt jej nie kwes­t­ionu­je. Bru­tal­na i niesamowicie prze­sad­zona wal­ka dwóch zastępów skautek bawi bardziej tym, że wszyscy zachowu­ją się jak­by to była sprawa codzi­enne niż tym, że sce­na została nakrę­cona tak jak­byśmy byli w środ­ku fil­mu akcji. W całym filmie sporo jest scen które są zabawne tylko dlat­ego, że nikt ich nie kwes­t­ionu­je a bohaterowie zachowu­ją się jak­by przedzi­w­na sytu­ac­ja w której się znaleźli była jak najbardziej codzi­en­na i nor­mal­na. Nie wszys­t­kich będzie to baw­ić, bo nie wszyscy wid­zowie taki rodzaj humoru lubią. Zwierza to jed­nak bawi i to – ku jego zaskocze­niu – nawet wtedy kiedy robi się zaskaku­ją­co wul­gar­nie. Dlaczego? Bo nie chodzi o same wul­gar­yzmy tylko o to, że bohaterowie trak­tu­ją wszys­tko poważnie.

(L to R) Michelle Darnell (MELISSA MCCARTHY) gets a little cosmetic help from Claire (KRISTEN BELL) in "The Boss." McCarthy headlines the comedy as a titan of industry who is sent to prison after she’s caught for insider trading. When she emerges ready to rebrand herself as America’s latest sweetheart, not everyone she screwed over is so quick to forgive and forget.

Jed­nocześnie zwierz musi powiedzieć, że gdzieś w połowie fil­mu zdał sobie sprawę, jak bard­zo odb­ie­ga on od pewnych abso­lut­nie dla nas nat­u­ral­nych wzor­ców. Głów­na bohater­ka jest gru­ba ale nie jest to w żad­nym momen­cie ele­ment wyko­rzysty­wany komicznie. Nie to jest w niej zabawne. Więcej to nawet nie jest cecha którą się tu omaw­ia. Jej waga jest przezroczys­ta – prob­le­mem jest jej charak­ter i sposób zachowa­nia. Do tego główny wątek fil­mu roz­gry­wa się właś­ci­wie wyłącznie między kobi­eta­mi. Czy się nam to podo­ba czy nie – to jest film w którym kobi­ety roz­maw­ia­ją między sobą głównie o innych kobi­etach. Kole­j­na sprawa – która przy­na­jm­niej zwierza bard­zo ucieszyła – bohater­ka grana przez Kris­ten Bell w pewnym momen­cie zaczy­na rand­kować z kolegą z pra­cy. I wiecie co? Bell jest ślicz­na i szczu­plut­ka a kole­ga z pra­cy? Wyglą­da jak facet pracu­ją­cy w biurze.  Ani wybit­nie przys­to­jny, ani doskonale umięśniony, żaden wiel­ki przys­to­j­ni­ak. To jed­na z tych rzeczy, które wcale nie zdarza­ją się w fil­mach częs­to. Podob­nie jak fakt, że byłego ukochanego granej przez Melis­sę McCarthy bohater­ki gra Peter Din­klage, i film właś­ci­wie nigdzie – nawet przez chwilę, nie wspom­i­na jego wzros­tu. Ot jest on prz­erysowanym,  karykat­u­ral­nym złym biz­nes­men­em. Ale jest trak­towany dokład­nie tak samo jak inne posta­cie. Jest komiczny – jak więk­szość bohaterów – ale komizm jego postaci nie leży w fizyczności.

7845138_new-the-boss-red-band-trailer-features_t557626

Zwierz nie broni Sze­fowej jako genial­nego fil­mu, który przeła­mu­je bari­ery. Z pewnoś­cią nie jest to taka pro­dukc­ja. Zwierz nawet nie twierdzi, że to dobry film i może wam już ter­az powiedzieć, że więk­szość z was pewnie z przy­jem­noś­cią obe­jrzy go na DVD. Część z was nigdy go z przy­jem­noś­cią nie obe­jrzy. Ale jed­nocześnie zwierz baw­ił się na nim dobrze. Więcej – śmi­ał się kil­ka razy na głos, i to z żartów o których nigdy by nie pomyślał że wydadzą mu się śmieszne. Zaś oglą­da­jąc całą absurdal­ną końcówkę fil­mu, doszedł do zaskaku­jącego wniosku, że już dawno nie był w kinie na pro­dukcji przy której tak bard­zo nie wiedzi­ał­by co się zdarzy dalej. Co więcej fakt, ze wydarzenia są pozbaw­ione sen­su bard­zo mu pasu­je. Zwłaszcza, że dzię­ki temu dość mimo wszys­tko banal­ny morał całej his­torii uda­je się całkiem ład­nie zatus­zować albo przy­na­jm­niej – ukryć.

The-Boss-Official-Restricted-Trailer

Przy czym najwięk­szą krzy­wdą jaką wyrząd­zono pro­dukcji jest tłu­macze­nie napisów. W przy­pad­ku dialogów które są pełen wul­gar­yzmów ale też sfor­mułowań bal­an­su­ją­cych na grani­cy wul­gar­yz­mu tłu­macze­nie jest kluc­zowe. Nieste­ty w Pol­s­kich napisach zwierz znalazł dużo mniej zabawny film, w którym brakowało nawet tych momen­tów kiedy dow­cip nabier­ał lekkoś­ci. Gdy­by zwierz miał obe­jrzeć film bez ory­gi­nal­nej ścież­ki dźwiękowej najpraw­dopodob­niej był­by wyłącze­nie zażenowany pro­dukcją. Jed­nocześnie zwierz ma wraże­nie, że jest sporo ele­men­tów całej tej his­torii których nie da się łat­wo przełożyć. Jed­ną z nich jest np. sposób w jaki bohater­ka nosi golf – naciąg­nię­ty tak, że zasła­nia całą brodę. Taki sposób ubiera­nia się od razu przynosi cały ciąg sko­jarzeń z pewną klasą społeczną i pewną pozy­cją społeczną w Stanach. Zwierz nie jest do koń­ca pewien czy to się dobrze przekła­da na per­cepcję pol­skiego widza, dla którego będzie to tylko dziwne.

2172

Z tym co nas śmieszy nigdy nie jest łat­wo. Wszyscy chcielibyśmy mieć humor wyrafi­nowany, i poczu­cie, że co jak co ale my się z potknię­cia na skórce od banana nie śmieje­my. Stąd trud­no się przyz­nać gdy rozbawi nas coś nie najwyższych lotów. Sze­fowa nie jest filmem najwyższych lotów ale kiedy w jed­nej z ostat­nich scen zwierz zori­en­tował się, że widzi kadr którego nigdy by się w takim filmie nie spodziewał – poczuł że być może cza­sem dobrze być zaskoc­zonym swoim brakiem gus­tu. Zwłaszcza, że zwierz ma wraże­nie, iż nieste­ty zbyt częs­to daje­my się ponieść chę­ci ukrycia takiej słaboś­ci. O ile łatwiej jest napisać, ze rzeczy­wiś­cie nie śmieszny nas to samo co wszyscy i że na pewno jesteśmy bardziej wyrafi­nowani. Zwierz nieste­ty obser­wu­je, że to taki nie gas­ną­cy trend. Więcej, im lep­iej się na czymś znamy i im bardziej zda­je­my sobie sprawę, że bawi nas coś co nie jest wybitne tym chęt­niej spieszymy do wyp­iera­nia się uczuć. Zwierz będzie więc specy­ficznie odważny i powie że baw­ił się dobrze. Zaskaku­ją­co dobrze. Śmi­ać się moż­na z wielu rzeczy, niekoniecznie tych które podoba­ją się większości.

the-boss-movie-2016-reviews-mccarthy-bates

Nie będzie was jed­nak zwierz zachę­cał byś­cie gnali do kina na pro­dukcję. Ist­nieje możli­wość, że was nie rozbawi tak jak zwierza. Więcej, ist­nieje mnóst­wo pozornie podob­nych filmów na których zwierz nie zaśmi­ał się ani razu. Przy czym, chy­ba najlep­sze co w tym filmie jest to fakt, ze abso­lut­nie nie da się go ocenić po trail­erze, który sprzeda­je nieco inny film. Co ciekawe, zarówno amerykańs­cy jak i polscy wid­zowie narzekali na zestaw­ie­nie for­muły kina famil­i­jnego z ele­men­ta­mi które zde­cy­dowanie z kinem famil­i­jnym nie powin­ny mieć nic wspól­nego. Ale ponown­ie – to jest właśnie zabawne.  Kino famil­i­jne jest jed­nym z najbardziej nurzą­cych i sfor­mal­i­zowanych gatunków w Stanach. Fakt, że twór­cy z niego sko­rzys­tali doda­jąc przek­leńst­wa, świn­tusze­nie i absurd – jakoś zwier­zowi nie przeszkadza. Na koniec – nieza­leżnie od tego co o filmie siądziecie (jeśli go widzieliś­cie) albo będziecie sądz­ić (kiedy go zobaczy­cie) zwierz pozostaw­ia was z myślą, że naprawdę cza­sem warto napisać zupełnie szcz­erze, że podo­ba się wam coś co nie jest dobre. Bo nie wszyscy myślimy to samo. Nie wszys­t­kich nas bawi to samo. A poza tym – jest  w nas dość nat­u­ral­na ten­denc­ja do tego by porzu­cać własne poglądy, uczu­cia i prze­myśle­nia na rzecz tego, co naszym zdaniem spodo­ba się innym. I w ten sposób pozwalamy by cud­zy osąd był ważniejszy od naszej wrażli­woś­ci. To nie ma sen­su. Jesteśmy jacy jesteśmy – nie zawsz będziemy mieć doskon­ały gust. Ale przy­na­jm­niej będziemy aut­en­ty­czni.  A to już zawsze coś jest. Cza­sem więcej niż zgodze­nie się ze wszys­tki­mi, że dany film rzeczy­wiś­cie jest słaby.

Ps: Zwierz znów wojażu­je (tym razem mias­to Uć) więc nie wie kiedy jutro będzie post.

Ps2: A już dziś Gra o Tron! Pamiętajcie!

8 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online