Home Ogólnie O tym jak zwierz seriale kupował czyli poruszający serial w 11 odcinkach plus komentarz autorski

O tym jak zwierz seriale kupował czyli poruszający serial w 11 odcinkach plus komentarz autorski

autor Zwierz

 ?

Hej

 

Na początek parę odcinków z seri­alu pod tytułem  życie zwierza. Odcinków, które jak wypa­trzy pil­ny czytel­nik coś łączy. Owo połącze­nie stanowi zestaw najwięk­szych bolączek pol­skiego rynku seri­alowych DVD. I jest to ser­i­al zde­cy­dowanie tragikomiczny z ele­men­ta­mi hor­roru i sur­re­al­iz­mu.

 

 

 

 

 Zdję­cie kolekcji seri­ali zwierza wyko­nane kil­ka lat temu, więc sporo jeszcze braku­je.

 

Odcinek 1.

Czeka­jąc na obniżkę

 Wys­tępu­ją: Niesły­chanie cier­pli­wy Zwierz i Ser­i­al 30 Rock który miał pre­mierę w 2006

     

        Zwierz pod­chodzi do pół­ki z DVD — pier­wszy sezon 30 Rock. Zaglą­da na tył okład­ki ‑140 zł. Zwierz odkła­da DVD. Zwierz pod­chodzi do pół­ki wielokrot­nie przez kil­ka lat. W końcu cena pier­wszego sezonu 30 Rok spa­da do 30 zł. Jest to jedyny sezon jaki moż­na kupić. Zwierz kupu­je staw­ia na półce. Gdzie sezon stoi czeka­jąc na pozostałe 5 których nie wydano w Polsce.

 

Odcinek 2.

Czeka­jąc na plo­ty

Wys­tępu­ją: Nieco zniecier­pli­wiony Zwierz i wciąż nie przy­by­wa­ją­cy 4 sezon Plotkary

 

       Zwierz właśnie skończył oglą­dać czwarty sezon Plotkary. W Pol­s­kich sklepach kupił już trzy poprzed­nie tak by być na bieżą­co z kolekcją. Czwarty sezon Plotkary się kończy, DVD z kole­jną odsłoną seri­alu nie ma, Pią­ty sezon seri­alu się kończy, DVD z czwartym sezonem wciąż nie ma, Nad­chodzi szósty ostat­ni już sezon, na półkach wciąż nie ma sezonu czwartego.

 

Odcinek 3.

Timey Wimey

Wys­tępu­ją: Wielce zdu­miony Zwierz, zupełnie obo­jęt­ny acz posi­ada­ją­cy zaskaku­jącą zdol­ność prekog­nicji brat zwierza, 1 sezon Dok­to­ra Who, Pier­wsze 7 odcinków 6 sezonu Dok­to­ra Who

 

       Jest 2006 rok, zwierz kupu­je razem z bratem pier­wszy sezon Dok­to­ra Who z Pol­skim Lek­torem i Napisa­mi. Zwierz nie ma poję­cia co kupił, DVD leży u bra­ta. Sześć lat później wychodzi DVD z pier­wszy­mi sześ­cioma odcinka­mi szóstej serii Dok­to­ra Who. Nie wydano w Polsce żad­nej z pię­ciu serii seri­alu pomiędzy tymi dwoma. Co więcej szós­ta seria nie stanowi nawet odd­ziel­nej całoś­ci bo naw­iązu­je wydarzeni­a­mi i posta­ci­a­mi do serii poprzed­nich.

 

Odcinek 4

 Dro­gie Koś­ci 

Wys­tępu­je: Lekko zaskoc­zony zwierz, oraz pier­wszy sezon seri­alu Koś­ci

 

          Jest rok 2011 na ekranach telewiz­orów w Polsce 6 i 7 sezon Bones. W sklepie pojaw­ia się pier­wszy sezon bard­zo pop­u­larnego seri­alu. Zwierz który posi­a­da pier­wsze trzy sezony, kupi­one w UK sprawdza cenę — 129 zł za pier­wszy sezon, który ma już kil­ka lat, odchodzi od pół­ki zdzi­wiony i obiecu­je sobie wró­cić po czwarty sezon. Jak na razie nie ukazał się żaden inny poza 1.

 

Odcinek 5

Wyjątkowa pro­moc­ja

Wys­tępu­ją: total­nie zash­er­lock­owany i roznoszą­cy zarazę Zwierz, Mat­ka zwierza z sza­leńst­wem w oczach, dwa sezony Sher­loc­ka

 

      Zwierz prag­nie zachę­cić swo­ja matkę do Sher­loc­ka. Mat­ka nie anglo­języ­cz­na potrze­bu­je Sher­loc­ka po pol­sku. Zwierz wyda­je 20 zł na pier­wszy odcinek w ramach zachę­ty, kole­jne dwa mat­ka zwierza kupi sama wciąg­nię­ta w nar­rację. Razem na ser­i­al bez dodatków pójdzie 60 zł. Więcej niż za dwa sezony Sher­loc­ka w ory­gi­nale z dodatka­mi.

 

Odcinek 6

Więcej nie będzie

Wys­tępu­ją: całkiem zaciekaw­iony zwierz, pro­moc­ja pier­wszego sezonu seri­alu Bananowy Dok­tor

 

      Zwierz zna­j­du­je na półce w sklepie pier­wszy sezon seri­alu tłu­mac­zonego na Pol­s­ki Bananowy Dok­tor. Ser­i­al podo­ba się zwier­zowi i ma bard­zo korzyst­ną cenę (mniej niż 50 zł). Zwierz kupu­je i ma szcz­erą chęć kolekcjonować. Jak na razie jest to jedy­na seria jaka ukaza­ła się w Polsce. Podob­nie jest w U nas w Filadelfii.

 

Odcinek 7

Pier­wszy sezon, najlep­szy sezon

Wys­tępu­ją:  Zwierz w stanie gorącz­ki seri­alowej, uzdol­niona wyszuki­waw­c­zo mat­ka zwierza, pier­wszy sezon seri­alu Bez skazy, mity­czny dru­gi sezon seri­alu Bez Skazy

 

        Zwierz dosta­je chwilowej obsesji na punkcie seri­alu Bez Skazy. W Polsce wychodzi jeden sezon, mat­ka zwierza zna­j­du­je infor­ma­c­je o drugim, zwierz czeka, drugiego sezonu nigdzie nie ma. Wyszedł? Nie wyszedł? Zwierz nie ma poję­cia, bo infor­ma­c­je o pre­mier­ach DVD roznoszą się gorzej niż wirus Ebo­la, każdy kto coś wie ginie zan­im zdąży powiedzieć innym. Bez Skazy skończyło się dwa lata temu. Zwierz nadal ma sezon 1.

 

Odcinek 8.

Nikt nie kocha się za dar­mo

Wys­tępu­ją:  Zwierz na przestrzeni lat, Pier­wszy Sezon Sek­su w Wielkim Mieś­cie na VCD, Sprowad­zone z zachodu Sezony Sek­su w Wielkim Mieś­cie, Wydane Po pol­sku Sezony Sek­su w Wielkim Mieś­cie

 

         Parę dobrych lat temu zwierz dosta­je na VCD pier­wszy sezon Sek­su w Wielkim Mieś­cie. Tylko z lek­torem. Zwierz oglą­da pły­ty aż odmaw­ia­ją posłuszeńst­wa. Idzie do sklepu gdzie zna­j­du­je Seks w Wielkim Mieś­cie sprowad­zony z zachodu tylko po ang­iel­sku. Zwierz nie zna wtedy na tyle dobrze ang­iel­skiego. Odchodzi zaw­iedziony. Rok 2010 — Seks w wielkim mieś­cie w końcu wychodzi po pol­sku. Kole­jne sezony kosz­tu­ją około 120 zł. Nawet te, które są jeszcze z poprzed­niego wieku. Zwierz rezygnu­je, zna już ang­iel­s­ki na tyle dobrze by móc sobie je kupić za jed­ną trze­cią tej ceny na Ama­zonie.

 

Odcinek 9

A ja wiem nie powiem

Wys­tępu­ją: zaskoc­zony zwierz, równie zaskoc­zony swo­ją obec­noś­cią w Polsce pier­wszy sezon seri­alu Jus­ti­fied

 

        Zwierz wchodzi do sklepu i zas­ta­je na półce pier­wszy sezon Jus­ti­fied za 129 zł. Jest zaskoc­zony. Ser­i­al cieszą­cy się nie małą pop­u­larnoś­cią w Polsce jest mało znany bo nadawany tylko na AXN w godz­i­nach moc­no wiec­zornych. Zwierz zas­tanaw­ia się czy gdzieś słyszał o tym, że wyjdzie na DVD, zas­tanaw­ia się ile osób kupi ser­i­al. Dochodzi do wniosku, że na pewno nie On. Na pewno nie odczekawszy do sezonu drugiego na DVD na tej samej półce.

 

Odcinek 10

Kasuj za ska­sowane

Wys­tępu­ją: Pełen nadziei zwierz, podła stac­ja ABC, dru­gi sezon Brzy­duli Bet­ty

 

 

          Stac­ja ABC kasu­je ser­i­al Brzy­du­la Bet­ty. Zwierz który ma już jeden sezon na DVD uda­je się do sklepu by sprawdz­ić, czy może nie ist­nieje żad­na korelac­ja między zjawiskiem ska­sowa­nia seri­alu przed­w­cześnie a ceną DVD. Dru­gi sezon seri­alu nadal kosz­tu­je pon­ad 100 zł. To było dwa lata temu, sytu­ac­ja nie uległa zmi­an­ie. Zwierz nadal ma tylko pier­wszy sezon.

 

Odcinek 11

Emi­grac­ja

Wys­tępu­ją: Zwierz na wakac­jach, Pier­wszy sezon Cas­tle w rozsąd­nej cenie.

 

       Cas­tle jest nadawany obec­nie na co najm­niej dwóch kanałach w tym jed­nym pub­licznym. Spory hit amerykańskiej telewiz­ji właśnie doszedł do 4 sezonu. Zwierz idzie do sklepu. Wychodzi z Cas­tle na DVD. Jest w Niem­czech. W Polsce żaden sezon nie ukazał się na pły­tach.

 

Jak widzi­cie odcinków mogło­by być więcej (coś jak w Modzie na sukces), ale obrazu­ją one ide­al­nie najwięk­sze bolącz­ki Pol­skiego rynku seri­ali na DVD.  Dys­try­b­u­torzy popeł­ni­a­ją w kółko kil­ka tych samych grzechów. Wyda­ją DVD z mniej pop­u­larny­mi seri­ala­mi, bez pro­mocji czeka­jąc aż same się sprzedadzą, mimo wysok­iej ceny i niewielkiej infor­ma­cji. Potem zaś kiedy ser­i­al nie idzie czeka­ją z obniże­niem ceny do momen­tu kiedy już nikt o seri­alu nie pamię­ta, albo gdy wszyscy zain­tere­sowani dawno kupili DVD za granicą. Po drugie wyda­je się DVD chao­ty­cznie — właś­ci­wie nie sposób powiedzieć jak dobiera się seri­ale które ukażą się na pły­tach — stąd częs­to na naszych półkach lądu­ją pro­dukc­je, które tak naprawdę intere­su­ją wąską grupę osób a co za tym idzie ponown­ie się nie sprzedają,a  bard­zo pop­u­larne pro­dukc­je nie trafi­a­ją na pły­ty. Co więcej jak w przy­pad­ku Dok­to­ra Who — wydawane są tak total­nie bez pomyślunku, że aż głowa boli, bo kto to kupi?  Kole­jnym grzechem, to wydawanie tylko pier­wszych sezonów i kom­plet­na utra­ta zain­tere­sowa­nia ser­ią jeśli pier­wszy sezon nie sprze­da się w genial­nym nakładzie. Sko­ro już z góry kon­sument wie, że nie dostanie wszys­tkiego to po co ma w ogóle kupować cokol­wiek w Polsce. To już  zwierz woli zachować este­ty­czną spójność serii i od razu kupić ser­i­al na zachodzie. A to połąc­zone z tym, że mało kto w ogóle kupu­je seri­ale na DVD (bo ich cena jest poraża­ją­ca) prowadzi do uby­wa­nia z rynku najlep­szych kon­sumen­tów czyli takich którzy są gotowi kupić cały ser­i­al bez wzglę­du na jego spada­jącą jakość. A sko­ro przy cenach jesteśmy — jak to się dzieje, że wszys­tko tanieje z cza­sem poza seri­ala­mi na DVD. Obniż­ka ceny seri­alu to coś niespo­tykanego, najczęś­ciej pojaw­ia się wtedy kiedy już na początku wprowad­zono ser­i­al na rynek w znacznie prze­sad­zonej cenie. Sko­ro ser­i­al którego pier­wszy sezon jest z 1998 roku trafia na rynek z ceną 129 zł (czyli dokład­nie taką samą jak ser­i­al wypro­dukowany w 2011) to klient czu­je się wyki­wany. Jeszcze bardziej zaś czu­je się wyki­wany kiedy nagle cena spa­da o połowę, kiedy on już swo­je pieniądze wydał. A cena spaść musi bo od początku była nie real­na. Do tego dochodzi jakość wydań. W przy­pad­ku kupowa­nia w Polsce DVD z seri­ala­mi właś­ci­wie nie mamy do czynienia z zaku­pa­mi impul­sowy­mi. Jeśli ktoś chce kupić DVD to znaczy, że mu zależy. Inaczej zabawa jest po pros­tu za dro­ga. Sko­ro więc oso­ba decy­du­je się kupić ser­i­al, to może zami­ast wyda­nia okro­jonego zafun­dować jej takie dobrej jakoś­ci? Zwłaszcza, że dodat­ki z pro­dukcji, komen­tarze audio czy wywiady z aktora­mi cza­sem stanow­ią nie poboczny a główny cel kupi­enia seri­alu na DVD — świet­nym przykła­dem wyda­je się Sher­lock, którego wielu widzów kupiło między inny­mi dla możli­woś­ci wysłucha­nia komen­tarza sce­narzys­tów i aktorów.

 

Wyda­je się, że obec­nie dobrze wydawane są jedynie DVD HBO (a i to tyczy się jedynie tych flagowych seri­ali, bo już Znud­zonego na Śmierć czy Jak to się robi w Ameryce sprzedawano z taką pro­mocją że moż­na było seri­ale po pros­tu prze­gapić zaś z seri­alu Ekpia zwier­zowi udało się w sklepie dostać jedynie pier­wszą część trze­ciego sezonu. Serio tylko tyle.) — szy­bko, nie za dro­go i z dodatka­mi równy­mi wydan­iom zachod­nim. Nieźle wyda­je się też hity typu House MD czy Chirur­dzy albo Gotowe na Wszys­tko choć trochę za częs­to wkła­da się je do boxów — kto kupi box z sześ­cioma sezon­a­mi widząc, że właśnie leci siód­my? No ale z drugiej strony ludzie kupowali boxy z Har­rym Pot­terem przed siód­mym filmem więc może zwierz nie powinien się dzi­wić. Nieźle wydawane są też seri­ale pol­skie no ale to nie powin­no dzi­wić biorąc pod uwagę, że tu najczęś­ciej oprócz dys­try­b­u­to­ra dzi­ała jeszcze telewiz­ja która ser­i­al wypro­dukowała. Choć z drugiej strony niekiedy pewne pro­duk­ty dzi­wią — na przykład całą telenow­ele Brzy­du­la moż­na kupić w Empiku za pon­ad 700 zł — zwierz się naprawdę zas­tanaw­ia gdzie twór­cy takiego pro­duk­tu widzą popyt a po drugie czy naprawdę ten ser­i­al jest tyle wart. Serio 700 zł za telenow­elę? Czy naprawdę chcą mieć mag­a­zyny pełne zwrotów? A może przecenić to potem na 100 zł by tylko nie zale­gało w mag­a­zy­nach.

 

Zwierz przyglą­da się swo­jej seri­alowej kolekcji. W całoś­ci ma tylko Kochane Kłopo­ty, Przy­jaciół, Sher­loc­ka, Dok­to­ra Who, Wal­lan­dera i Hotel Baby­lon. W Polsce kupił z tych seri­ali jedynie Przy­jaciół. Kochane Kłopo­ty dostał praw­ie całe kiedyś na gwiazd­kę. Resz­ta to kolekc­je poszarpane. Jeden sezon z UK, dru­gi z Francji, trze­ci z Niemiec, któryś dor­wany w Por­tu­galii inny w Holandii. Zwierz jeszcze nie wró­cił z zagranicznej wyciecz­ki nie przy­wożąc seri­alu. Bo to się naprawdę opła­ca. Zarówno jeśli chodzi o cenę jak i wybór pro­dukcji. Nie mniej zwierz od niko­go nie wyma­ga by kalku­lu­jąc cenę wyjaz­du dodawał sobie jeszcze wydat­ki na seri­ale. Zwierz uzna­je, że wpisy­wanie sobie seri­alu na DVD na każdą świąteczną i urodzi­nową listę jest prze­jawem lekkiego sza­leńst­wa. Ale, zwierz uzna­je też, że nie moż­na sprzedawać kon­sumen­towi wybrakowanego pro­duk­tu, w kosz­marnie wysok­iej cenie, bez gwarancji, że dostanie się częś­ci zami­enne a potem mieć pre­ten­sje, że kon­sument nie jest zad­owolony i nie chce kupować naszych pro­duk­tów.

 

Oczy­wiś­cie może­cie powiedzieć, że zwierz za przeprosze­niem rżnie głu­pa i nie wie, że seri­ale są dro­gie bo nikt ich nie kupu­je a wszyscy ścią­ga­ją. Nie mniej jed­nak zwierz zas­tanaw­ia się dlaczego naj­gorzej trak­towani są ci, którzy chcą kupić ser­i­al? Dlaczego wyma­ga się od nich nie tylko by sami dowiedzieli się, czy przy­pad­kiem ich ser­i­al nie wyszedł na DVD. Potem zaś mogą sobie popa­trzeć jak wszys­tko dookoła tanieje z cza­sem a ich seri­ale niczym naj­cen­niejsze dzieła cywiliza­cji zachodu pozosta­ją niezmi­en­nie kos­micznie dro­gie. Co więcej wyda­je się, że Pol­s­ki sprzedaw­ca nie za bard­zo uczy się od zachod­niego. Zwierz w ciągu ostat­nich kilku miesię­cy kupił chy­ba z cztery seri­ale w przed­sprzedaży. Inny­mi słowy zupełnie w ciem­no. Nawet wiedząc że zapłaci drożej i wie, że nie jest sam i to nie jest sam w Polsce. Być może to powin­no to dać do myśle­nia pol­skim sprzedaw­com, że odpowied­nio zachę­cony widz (czy­taj — tak który właśnie obe­jrzał w telewiz­ji) jest gotowy kupić wszys­tko w ciem­no. U nas jed­nak telewiz­ja roz­jeżdża się z rynkiem tak bard­zo, że uczu­cia — muszę kupić za wszelką cenę nawet jeśli następ­ne odcin­ki będą bez­nadziejne zdążą już dawno wystygnąć nawet w przy­pad­ku szy­bko pojaw­ia­ją­cych się na rynku seri­ali pol­s­kich. I tak zwierz napisze to na końcu. Zwierz doskonale sobie zda­je sprawę że pisze rzeczy znane.  No ale sko­ro nic się nie rusza, to póki ktoś zwierza nie przekona, że jest dobrze, zwierz będzie się wyzłośli­wiał.

 

Ps: zwierz ma ciekawy acz ryzykowany pomysł na jutrze­jszy wpis. Wszys­tko za sprawą mara­tonu filmów z pewnym aktorem, który zaprowadz­ił zwierza na zupełnie inne tory myśle­nia niż zwierz myślał że zaprowadzi

 

Ps2: Zwierz nie wymienia dys­try­b­u­torów z nazwy, bo nie jest to kruc­ja­ta zwierza prze­ciw jakiejś fir­mie a prze­ciw całe­mu Pol­skiemu rynkowi DVD. Poza tym zwierz ma zasadę, że chwali się szczegółowo, kry­tyku­je ogól­nie.

 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy