Home Ogólnie Oby padało czyli serialowe powroty i premiery

Oby padało czyli serialowe powroty i premiery

autor Zwierz

Lato to teo­re­ty­cznie czas wyjazdów i wychodzenia z domu. Teo­re­ty­cznie bo jak co roku w telewiz­ji jest więcej pre­mier niż moż­na zliczyć i więcej tytułów niż moż­na zawrzeć w jed­nym wpisie. Zwierz, który zawsze latem i wios­ną ma prob­lem by spamię­tać które jego seri­ale wraca­ją i jakie nowe tytuły pojaw­ia­ją się na hory­zon­cie postanow­ił wybrać kil­ka seri­ali, których sam nie chci­ał­by tej wiosny/lata ominąć. A przy­na­jm­niej chci­ał­by zobaczyć choć jeden odcinek. Nie jest to wszys­tko (zwłaszcza wśród powrotów zwierz kierował się przede wszys­tkim włas­nym gustem) ale może wam poz­woli się jakoś zori­en­tować co was ominie kiedy będziecie na urlopach

Grace and Frankie

Net­flix prag­nie pokon­ać wszys­t­kich więc w tym roku ma mnóst­wo nowych propozy­cji. Jed­ną z nich jest Grace and Frankie — mate­ri­ały nie są pewne czy jest to ser­i­al raczej kome­diowy czy dra­maty­czny. Pewne jest nato­mi­ast że w obsadzie jest Jane Fon­da i Lily Tom­lin jako dwie kobi­ety które muszą się ze sobą zaprzy­jaźnić po tym jak ich mężowie (grani przez Mar­ti­na SHeena i Sama Water­stona) oświad­cza­ją że od lat 90 mają romans i właś­ci­wie to chcieli­by wziąć ślub. Ponieważ ser­i­al miał pre­mierę 8 maja są już pier­wsze recen­z­je i kry­ty­cy raczej nie wych­wala­ją seri­alu pod niebiosa. Z drugiej jed­nak strony obsa­da jest dobra a wszys­tkie nasze kalen­darze zieją pustka­mi więc moż­na dać pro­dukcji szan­sę. Zwierz zabierze się za nią pewnie za tydzień dwa i zda raport.

lead_960

Aquar­ius

Ponown­ie ser­i­al który miał już pre­mierę (kil­ka dni temu) ale zwierz jeszcze go nie dzi­ała. His­to­ria dzieje się w lat­ach sześćdziesią­tych i opowia­da o polic­jan­cie który stara się zła­pać niko­go innego jak Chal­re­sa Man­sona. Pomysł na ser­i­al dość ryzykowny — zważy­wszy na wagę prob­le­mu i wciąż świeże wspom­nienia dzi­ałal­noś­ci bandy Man­sona. Nie mniej w głównej roli pojaw­ia się David Duchovny co dla wielu — w tym zwierza — jest doskon­ałym powo­dem by dać seri­alowi szan­sę. Ponown­ie zwierz pewnie postara się w ciągu najbliższych kilku dni rzu­cić okiem na odcinek i donieść wam o wynikach. Kry­ty­cy na razie nie pieją z zach­wytu ale sam zwierz jest ciekawy seri­alu roz­gry­wa­jącego się w lat­ach 60. Na nieko­rzyść pro­dukcji może dzi­ałać fakt, że jest to mimo wszys­tko pro­dukt NBC a nie jed­nej z telewiz­ji kablowych.

aquarius-cast-photo

The Whis­pers

ABC postanow­iło nakrę­cić ser­i­al opar­ty o opowiadanie Raya Brad­bu­rego “Godz­i­na Zero”. Mamy więc tajem­niczą para­nor­mal­ną siłę która do swoich planów wyko­rzys­tu­je dzieci. Streszcze­nie nie brz­mi za mądrze ale to raczej wynik pró­by nie powiedzenia zbyt wiele. Ser­i­al miał pre­mierę dość odpowied­nio 1 czer­w­ca i na razie zebrał pochwały od kry­ty­ki. Z drugiej strony — powiedzmy sobie szcz­erze — nie ma nic bardziej creepy (z braku lep­szego słowa) niż dzieci których trze­ba się bać. Zwierz nie ma najm­niejszej ochoty oglą­dać pro­dukcji siedząc sam w domu. No ale z drugiej strony – jeśli rzeczy­wiś­cie jest takie sym­pa­ty­czne jak twierdzą kry­ty­cy to może warto spróbować.

the-whispers

Orange is The New Black

Zwierz pil­nu­je tylko żebyś­cie nie zapom­nieli — OITNB wraca już 12 czer­w­ca. Zwierz przyz­na szcz­erze, że nawet nie ma jakichś obaw związanych z pro­dukcją. To znaczy wiecie, cza­sem oglą­da się ser­i­al i człowiek boi się że następ­ny sezon nie będzie już taki dobry jak poprzed­nie. Przy Orange is The New Black zwierz nie wyczuwa u siebie ani odrobiny lęku. Co najwyżej stra­ch że obe­jrzy wszys­tko jed­nego dnia i potem znów jak głupi nie będzie musi­ał czekać cały rok na nowy sezon. Damn you Netflix.

orange-is-the-new-black-cast-pic

Mas­ters of Sex

Jeden z ukochanych seri­ali zwierza powraca 10 lip­ca. Jed­nak w prze­ci­wieńst­wie do Orange is the New Black zwierz pełen jest lęków. Pier­wszy sezon był wybit­ny, dru­gi miał abso­lut­nie doskon­ałe odcin­ki ale pojaw­iło się też trochę pomysłów które nie koniecznie się zwier­zowi podobały. Ter­az pytanie jaki będzie trze­ci sezon. Zwierz oczy­wiś­cie ma nadzieję, że będzie doskon­ały. Zwłaszcza, że ser­i­al jeszcze ma spory kawałek his­torii do opowiedzenia. Byle­by tylko nie zboczył za bard­zo w stronę seri­alu o dwójce ludzi i zaj­mował się spo­jrze­niem na całe społeczeńst­wo i zachodzące w nim przemi­any. W każdym razie zwierz chy­ba na nic nie czeka bardziej i niczego się bardziej nie lęka. CO w sum­ie jest — przy­na­jm­niej zdaniem zwierza — najlep­szym stanem w jaki może wprowadzać ser­i­al telewizyjny.

1002762_3_0_prm-returns_1024x640

Sense8

Pro­dukc­ja Net­flixa ma pre­mierę dzisi­aj i zapowia­da się na jeden z naj­ciekawszych seri­ali jakie pojaw­ią sie w najbliższych miesią­cach — ser­i­al ma opowiadać o ósem­ce ludzi z różnych kul­tur którzy zosta­ją ze sobą połączeni men­tal­nie i emocjon­al­nie połączeni. Ser­i­al ma się mierzyć z sze­rokim spek­trum spraw od poli­ty­ki, przez tożsamość, płeć, seks po religię. Kto jest za to odpowiedzial­ny? Tu rob się ciekaw­ie bo jest to współpra­ca Rodzeńst­wa Wachows­kich z twór­cą Baby­lon 5 J. Michaelem Straczyn­skim. Do tego wśród reży­serów odcinków zna­jdą się nie tylko Wachows­cy ale też np. Tom Tyk­w­er. Zdaniem zwierza czeka nas coś albo niesamowicie ciekawego, albo nieznośnie pre­ten­sjon­al­nego. Bez wąt­pi­enia trze­ba jed­nak dać seri­alowi szanse zwłaszcza że jeśli twór­cy spełnią swo­ją obiet­nicę to czeka nas ser­i­al odwołu­ją­cy się do najlep­szych trady­cji sf w których zawsze chodzi o reflek­sję nad ter­aźniejs­zoś­cią. W każdym razie albo to będzie ser­i­al o którym wszyscy mówią albo taki o którym wszyscy będą chcieli jak najszy­b­ciej zapomnieć.

sense8

True Detec­tive

Praw­da jest taka, że to z jed­nej strony powraca­ją­cy ser­i­al z drugiej — coś zupełnie nowego. Zgod­nie z zasadą seri­alu antologii w drugim sezonie poz­namy zupełnie nową obsadę. Całkiem ciekawą — w głównych rolach wys­tąpią min. Col­in Far­rell, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Tylor KItsch i Kel­ly Reil­ly. Wypuszc­zone doty­chczas mate­ri­ały wskazu­ją że dru­gi sezon nie będzie radośniejszy od pier­wszego i ponown­ie będziemy mieli do czynienia ze śledztwem, zbrod­nią, tajem­nicą i naprawdę niezbyt przy­jem­ny­mi okolicznoś­ci­a­mi. Jed­nak nic więcej nie dowiemy się do pre­miery a ta będzie miała miejsce pod koniec czer­w­ca (w US 21 w Polsce pewnie dzień później). Zwierz który uważa że pier­wszy sezon seri­alu był dobry ale jed­nocześnie bard­zo wyra­chowany, jest ciekawy czy za drugim razem HBO uda się ta sama sztucz­ka. Plus jak zadzi­ała ser­i­al antolo­gia w przy­pad­ku szer­szej wid­owni. Ogól­nie jed­nak nieza­leżnie od tego co sądzi­cie o sezonie pier­wszym warto na dru­gi rzu­cić okiem.

true-detective-season-2

The Astro­naut Wives Club

Ser­i­al ABC trochę ma streszcze­nie w tytule. Co jest w nim naj­ciekawsze to fakt, że początkowo  ser­i­al miał mieć pre­mierę rok temu ale ostate­cznie został przez stację prze­nie­siony dopiero na tegoroczne lato (pre­miera 18 czer­w­ca). Zwierz który ma słabość do filmów dzieją­cych się w niedalekiej przeszłoś­ci jest bard­zo pro­dukcją zain­tere­sowany. Choć zwierz nie ma złudzeń że dziesię­cio odcinkowy ser­i­al od ABC może nie być do koń­ca tym czego się spodziewał. Nie mniej na pewno da mu szansę.

astronauts_wives_club

Wet Hot Amer­i­can Sum­mer: First Day of Camp

Zwierz musi powiedzieć że rzu­ci na pro­dukcję okiem głównie ze wzglę­du na to, że nie jest do koń­ca w stanie uwierzyć że doszło do pro­dukcji tego seri­alu. Jest to bowiem wypro­dukowany przez Net­filx pre­quel do fil­mu z 2001 roku Wet Hot Amer­i­can Sum­mer. Widzi­cie Wet Hot Amer­i­can Sum­mer to jeden z tych kul­towych filmów, które wcale nie są szczegól­nie dobre ale nie sposób uwierzyć ile znanych osób jakoś znalazło się w jego obsadzie. Nie mniej w seri­alu wys­tąpią min. Paul Rudd, Amy Poehler, Bradley Coop­er, Eliz­a­beth Banksy, Chris Pine, Jon Hamm, Kris­ten Wigg, John Slat­tery czy Jason Schwartz­man. Zwierz jest niesamowicie ciekawy co z tego wyjdzie i czy znów będzie kochane przez nieliczną grupę zapaleńców fiasko. W każdym razie obe­jrzeć trze­ba bo takiej obsady ser­i­al dawno nie miał.

wet-hot-american-summer-first-day-of-camp

Show me a Hero

Pro­dukc­ja HBO będzie miała pre­mierę dopiero w sierp­niu ale już ter­az warto zaz­naczyć sobie datę w kalen­darzu (dokład­niej 16 sierp­nia). Show Me a Hero to opar­ty o prawdzi­we wydarzenia mini ser­i­al opowiada­ją­cy o sporze mieszkańców białych przed­mieść z władza­mi mias­ta które chci­ały Yonkers (stan Nowy Jork) postaw­ić budyn­ki komu­nalne. Nie trud­no zauważyć, że taki spór musi­ał wpłynąć na całe mias­to a także oży­wić spory doty­czące rasy, klasy i wszys­tkiego co się z tymi poję­ci­a­mi łączy. W roli głównej zobaczymy Oscara Isaac­sa który ostat­nio przyzwycza­ił nas do pojaw­ia­nia się w pro­jek­tach których nie moż­na prze­gapić. Poza tym w seri­alu pojawi się Cather­ine Ken­ner i Jim Belushi. Zwierz nie może się doczekać bo czy jest coś lep­szego niż znakomi­cie obsad­zony dra­mat który anal­izu­je coś co bard­zo dręczy nasze współczesne społeczeńst­wo? A jeszcze jak się doda, że za pro­dukcję sa odpowiedzial­ni twór­cy The Wire…

show-me-a-hero-oscar-isaac-hbo

Han­ni­bal

Zwierz wie, że nie zapom­ni­cie ale jed­nak przy­pom­i­na że od 5 czer­w­ca wraca Han­ni­bal. Dwa odcin­ki trze­ciego sezonu które widzi­ał zwierz to jaz­da bez trzy­man­ki ale jaz­da w której warto wziąć udzi­ał. Plus — nie ma drugiego takiego seri­alu w telewiz­ji i pewnie niepręd­ko będzie. A w bonusie moż­na sobie popa­trzeć na Mad­sa Mikkelse­na i Gillian Ander­son co — nie ukry­wa­jmy — nigdy nie jest czyn­noś­cią a.) nieprzy­jem­ną b.) zbęd­ną. Tylko zwierz ter­az trochę łka bo będzie musi­ał czekać nieco dłużej – aż do trze­ciego odcin­ka by w końcu dowiedzieć się co dalej.

Mads-Mikkelsen-in-Hannibal-Season-3-Poster-Wallpaper (1)

Halt and Catch Fire

Ser­i­al powró­cił 31 maja a u nas pokaże się pod koniec czer­w­ca. Pier­wszy odcinek drugiego sezonu pokazu­je nam co dzieje się praw­ie dwa lata po tym jak ostat­nim razem widzieliśmy bohaterów. Sprawy mają się różnie ale przy­na­jm­niej po pier­wszym odcinku widz naty­ch­mi­ast chce wiedzieć co się już wydarzyło i co jeszcze się wydarzy. A przede wszys­tkim moż­na z sze­rokim uśmiechem na twarzy obser­wować ludzi na krawędzi przeło­mu, z którego owoców dziś korzys­tamy dość bezrefleksyjnie.

halt-and-catch-fire-season-2-joe-pace-cameron-davis-980

No dobra tyle na dziś. Zwierz pode­jrze­wa, że jeszcze pojawi się całe mnóst­wo tytułów o których dziś nie wspom­ni­ał a które już niedłu­go będą na ustach wszys­t­kich. Tak jest praw­ie zawsze kiedy człowiek próbu­je przewidzieć jakie pro­dukc­je odniosą w danym sezonie sukces. Oczy­wiś­cie zwierz jest też ciekawy waszych propozy­cji. Bo jak mniema — nawet bez pod­powiedzi zwierza macie coś zaplanowanego do oglą­da­nia na lato. W każdym razie jak się nie opal­imy przez najbliższe kil­ka miesię­cy to wiado­mo czy­ja to wina (nie patrz­cie na zwierza)

Ps: Zwierz nie pisze więcej o pre­mierze Halt and catch fire bo ma coś dla was w związku z pre­mierą w Polsce

Ps2: Zwierz spędz­ił wczo­raj cały dzień przy plan­szówkach. To niesamowite jaka to miła ale kosz­marnie zjada­ją­ca czas przy­jem­ność. Ale w sum­ie czy czas miło spęd­zony jest zjedzony?

Ps3: Zwierz ma wraże­nie że robił jak­iś przegląd pre­mier seri­alowych które nas czeka­ją ale zupełnie go nie pamię­ta. Stąd postanow­ił podrzu­cić ten wpis. I tak pamię­ta o pod­sumowa­niu miesiąca.

13 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online