Home Seriale Jeśli polityka to lokalna czyli o serialu “Pan Burmistrz”

Jeśli polityka to lokalna czyli o serialu “Pan Burmistrz”

autor Zwierz
Jeśli polityka to lokalna czyli o serialu “Pan Burmistrz”

 Zna­cie tą sytu­ację kiedy zna­j­du­je­cie w sieci infor­ma­c­je o jakimś seri­alu ale nigdzie go nie ma. Więc myśli­cie sobie „może kiedyś wejdzie do Pol­s­ki” a potem okazu­je się, że on już jest w Polsce? No ja tak miałam z „Panem Bur­mistrzem” nowym seri­alu, za którym stoi min. Tina Fey. Byłam przeko­nana, że tej pro­dukcji w Polsce nie ma. A tym­cza­sem jest — na CANAL + Online — tej plat­formie, która niby nie przes­ta­je mnie zaskakiwać.

 

Pan Bur­mistrz” ma punkt wyjś­cia który może przy­pom­i­nać wydarzenia z ostat­nich lat amerykańskiej poli­ty­ki. Oto bur­mistrz Los Ange­les po kosz­marnym roku 2020 decy­du­je się ode­jść z pra­cy. Zosta­ją rozpisane przedter­mi­nowe wybo­ry i stanowisko wygry­wa mil­ion­er, przed­siębior­ca, który przez lata zaj­mował się wyna­j­mowaniem przestrzeni reklam­owych na bill­boar­d­ach. To brz­mi nieco jak his­to­ria, która mogła­by się fatal­nie skończyć. Ale Neil Bre­mer to nie Don­ald Trump. Tak to człowiek spoza poli­ty­cznej układan­ki, ale jego motywac­je są zupełnie inne. Chce uczynić swo­je życie i mias­to dla cór­ki, nas­to­lat­ki, którą sam wychowuje.

 

Zdję­cie: Tina Thorpe/NBC

 

Kome­dia bardziej niż na niepo­rad­noś­ci bur­mistrza spoza świa­ta sku­pia się na relac­jach pomiędzy jego pra­cown­ika­mi w ratuszu. Mamy tu nas­trój dość  podob­ny do tego który towarzyszy 30 Rock — grupę jas­no zarysowanych postaci, które wchodzą pomiędzy sobą w najróżniejsze, ciekawe kon­stelac­je. Mamy więc Arpi Meski­men — zastępczynię bur­mistrza, która jest od lat w poli­tyce lokalnej reprezen­tu­jąc jej najbardziej postępowe i wiecznie niezad­owolone skrzy­dło. Bur­mistrza wspier­a­ją Mikaela i Tom­my — odpowiedzial­ni za strate­gię i całe biuro bur­mistrza. Ele­ment kome­diowy doda­je Jay­den który jest spec­jal­istą do spraw komu­nikacji ale przede wszys­tkim — jest życiowo niepo­rad­ny. Obok tych postaci mamy też min. Orly — córkę Neila, z którą nasz bohat­era chce utrzymy­wać dobre sto­sun­ki, co częs­to wchodzi w kon­flikt z jego obow­iązka­mi jako bur­mistrza. Orly w pier­wszych odcinkach może się wydać nieco roz­puszc­zona ale ciekaw­ie się ta postać rozwi­ja w kole­jnych odcinkach.

 

Ser­i­al ma ten typowy dla komedii przy których pracu­je Tina Fey sur­re­al­isty­czny humor. Mój ukochany odcinek to ten w którym Neil musi się wybrać do jed­nej z najzamożniejszych dziel­nic mias­ta by namówić mieszkańców do nowego sposobu skład­owa­nia śmieci. W każdym razie mamy tu fan­tasty­czną scenę w której nas bohater próbu­je przekon­ać o czymś Andie McDow­ell która gra samą siebie, a właś­ci­wie cud­owną wer­sję samej siebie. Uśmi­ałam się bard­zo na całym tym odcinku. Jed­nocześnie udało się też w tym seri­alu uniknąć jakiegoś nad­miernego odwoły­wa­nia się do kwestii związanych z Trumpem. Jak na razie ser­i­al dość dobrze bal­an­su­je pomiędzy kome­diową niekom­pe­tencją swo­jego bohat­era a takim amerykańskim marze­niem o kimś spoza estab­lish­men­tu, kto przyniesie do poli­ty­ki swo­je wartości.

 

Zdję­cie: Tina Thorpe/NBC

 

Podo­ba mi się też to, że ostate­cznie — bohaterowie okazu­ją się dużo sym­pa­ty­czniejsi niż się wyda­je — ponown­ie — doskon­ałe jest pode­jś­cie do postaci Jay­de­na, który początkowo służy jedynie jako postać kome­diowa, ale z cza­sem naw­iązu­je więzi z inny­mi bohat­era­mi, którzy jed­nak trak­tu­ją go coraz cieplej i bardziej jak rodz­inę. Zresztą w ogóle sto­sun­ki w tym ratuszu sta­ją się coraz bliższe a ja coraz bardziej czułam właśnie tą atmos­ferę 30 Rock, gdzie uda­je się powiedzieć coś ważnego o relac­jach między­ludz­kich korzys­ta­jąc z sur­re­al­isty­cznego humoru. Co ciekawe pier­wszy sezon seri­alu ma ciekawy odcinek, który doskonale kore­spon­du­je z tym odcinkiem o poprawnoś­ci poli­ty­cznej w bry­tyjskiej wer­sji „Biu­ra”. Tu też mamy szkole­nie z wrażli­woś­ci, ale pode­jś­cie do kwestii tego co wol­no a czego nie wol­no jest już zupełnie inne ale też dow­cipy się zmieni­a­ją bo powoli —  to dow­cipy osób, których już nie bawi, że ktoś jest niepoprawny.

 

Przyz­nam szcz­erze zro­biło mi się bard­zo smut­no, kiedy okaza­ło się, że jest dostęp­nych tylko kil­ka odcinków. Bo naprawdę to jest taki rodzaj seri­alu jakiego bard­zo potrze­bu­ję, czyli właśnie zako­rzeniony w trochę wykrzy­wionej rzeczy­wis­toś­ci. Jed­nocześnie obsad­ową jest bard­zo dobrze — główną rolę gra  Ted Dan­son, który przeży­wa chy­ba drugą fale swo­jej sti­co­mowej pop­u­larnoś­ci. Jego zastępczynię gra Hol­ly Hunter która doskonale udowad­nia, że cza­sem najlep­szą rzeczą jaką moż­na zro­bić — to dać dra­maty­cznej aktorce kome­diową rolę. Bard­zo ucieszyłam się widząc w obsadzie Vel­lę Lovell, którą bard­zo lubiłam w „Razy Ex-Girl­friend”.  Sporo jest też wys­tępów gościn­nych znanych gwiazd co dobrze pokazu­je, że łat­wo namówić mieszkańców Los Ange­les do śmi­a­nia się z ich włas­nego mias­ta. Zresztą samo Los Ange­les jawi się jako metropo­lia ludzi abso­lut­nie karykat­u­ral­nych, zaś samo mias­to raczej pomysłem z piekła rodem niż rajem na ziemi.

 

Zdję­cie: Tina Thorpe/NBC

 

Jak wiecie, ja zawsze poszuku­ję dobrych nowych ser­i­al kome­diowych. Choć „Pan Bur­mistrz” nie zebrał najlep­szych recen­zji, to moim zdaniem jest zde­cy­dowanie lep­szy od więk­szoś­ci kome­diowych pro­dukcji Net­flixa (ten ser­i­al wypro­dukowało NBC które ma na swoim kon­cie najlep­sze sit­comy ostat­nich lat). Zresztą chy­ba sama stac­ja wierzy w jego potenc­jalne powodze­nie bo już zamówiono dru­gi sezon pro­dukcji. W każdym razie ja wam pole­cam jeśli np. Tak jak ja trochę tęskni­cie za „30 Rock”. Nie jest to może ser­i­al najbardziej innowa­cyjny czy wybit­ny ale obe­jrza­łam wszys­tkie odcin­ki za jed­nym razem i był to bard­zo miło spęd­zony wieczór a nawet dwa, bo w połowie oglą­da­nia sezonu zaw­iesił mi się komputer.

 

Ps: Cały czas mam wraże­nie, że “30 Rock” jest jed­nym z najbardziej niedoce­ni­anych sit­comów. Tym­cza­sem on aut­en­ty­cznie jest najlep­szym seri­alem amerykańskim opisu­ją­cym cza­sy Trumpa mimo, że pow­stał jeszcze przed jego prezydenturą.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online