Home Seriale Jeśli polityka to lokalna czyli o serialu “Pan Burmistrz”

Jeśli polityka to lokalna czyli o serialu “Pan Burmistrz”

autor Zwierz
Jeśli polityka to lokalna czyli o serialu “Pan Burmistrz”

 Zna­cie tą sytu­ację kiedy zna­j­du­je­cie w sieci infor­ma­c­je o jakimś seri­alu ale nigdzie go nie ma. Więc myśli­cie sobie „może kiedyś wejdzie do Pol­s­ki” a potem okazu­je się, że on już jest w Polsce? No ja tak miałam z „Panem Bur­mistrzem” nowym seri­alu, za którym stoi min. Tina Fey. Byłam przeko­nana, że tej pro­dukcji w Polsce nie ma. A tym­cza­sem jest — na CANAL + Online — tej plat­formie, która niby nie przes­ta­je mnie zaskakiwać.

 

Pan Bur­mistrz” ma punkt wyjś­cia który może przy­pom­i­nać wydarzenia z ostat­nich lat amerykańskiej poli­ty­ki. Oto bur­mistrz Los Ange­les po kosz­marnym roku 2020 decy­du­je się ode­jść z pra­cy. Zosta­ją rozpisane przedter­mi­nowe wybo­ry i stanowisko wygry­wa mil­ion­er, przed­siębior­ca, który przez lata zaj­mował się wyna­j­mowaniem przestrzeni reklam­owych na bill­boar­d­ach. To brz­mi nieco jak his­to­ria, która mogła­by się fatal­nie skończyć. Ale Neil Bre­mer to nie Don­ald Trump. Tak to człowiek spoza poli­ty­cznej układan­ki, ale jego motywac­je są zupełnie inne. Chce uczynić swo­je życie i mias­to dla cór­ki, nas­to­lat­ki, którą sam wychowuje.

 

Zdję­cie: Tina Thorpe/NBC

 

Kome­dia bardziej niż na niepo­rad­noś­ci bur­mistrza spoza świa­ta sku­pia się na relac­jach pomiędzy jego pra­cown­ika­mi w ratuszu. Mamy tu nas­trój dość  podob­ny do tego który towarzyszy 30 Rock — grupę jas­no zarysowanych postaci, które wchodzą pomiędzy sobą w najróżniejsze, ciekawe kon­stelac­je. Mamy więc Arpi Meski­men — zastępczynię bur­mistrza, która jest od lat w poli­tyce lokalnej reprezen­tu­jąc jej najbardziej postępowe i wiecznie niezad­owolone skrzy­dło. Bur­mistrza wspier­a­ją Mikaela i Tom­my — odpowiedzial­ni za strate­gię i całe biuro bur­mistrza. Ele­ment kome­diowy doda­je Jay­den który jest spec­jal­istą do spraw komu­nikacji ale przede wszys­tkim — jest życiowo niepo­rad­ny. Obok tych postaci mamy też min. Orly — córkę Neila, z którą nasz bohat­era chce utrzymy­wać dobre sto­sun­ki, co częs­to wchodzi w kon­flikt z jego obow­iązka­mi jako bur­mistrza. Orly w pier­wszych odcinkach może się wydać nieco roz­puszc­zona ale ciekaw­ie się ta postać rozwi­ja w kole­jnych odcinkach.

 

Ser­i­al ma ten typowy dla komedii przy których pracu­je Tina Fey sur­re­al­isty­czny humor. Mój ukochany odcinek to ten w którym Neil musi się wybrać do jed­nej z najzamożniejszych dziel­nic mias­ta by namówić mieszkańców do nowego sposobu skład­owa­nia śmieci. W każdym razie mamy tu fan­tasty­czną scenę w której nas bohater próbu­je przekon­ać o czymś Andie McDow­ell która gra samą siebie, a właś­ci­wie cud­owną wer­sję samej siebie. Uśmi­ałam się bard­zo na całym tym odcinku. Jed­nocześnie udało się też w tym seri­alu uniknąć jakiegoś nad­miernego odwoły­wa­nia się do kwestii związanych z Trumpem. Jak na razie ser­i­al dość dobrze bal­an­su­je pomiędzy kome­diową niekom­pe­tencją swo­jego bohat­era a takim amerykańskim marze­niem o kimś spoza estab­lish­men­tu, kto przyniesie do poli­ty­ki swo­je wartości.

 

Zdję­cie: Tina Thorpe/NBC

 

Podo­ba mi się też to, że ostate­cznie — bohaterowie okazu­ją się dużo sym­pa­ty­czniejsi niż się wyda­je — ponown­ie — doskon­ałe jest pode­jś­cie do postaci Jay­de­na, który początkowo służy jedynie jako postać kome­diowa, ale z cza­sem naw­iązu­je więzi z inny­mi bohat­era­mi, którzy jed­nak trak­tu­ją go coraz cieplej i bardziej jak rodz­inę. Zresztą w ogóle sto­sun­ki w tym ratuszu sta­ją się coraz bliższe a ja coraz bardziej czułam właśnie tą atmos­ferę 30 Rock, gdzie uda­je się powiedzieć coś ważnego o relac­jach między­ludz­kich korzys­ta­jąc z sur­re­al­isty­cznego humoru. Co ciekawe pier­wszy sezon seri­alu ma ciekawy odcinek, który doskonale kore­spon­du­je z tym odcinkiem o poprawnoś­ci poli­ty­cznej w bry­tyjskiej wer­sji „Biu­ra”. Tu też mamy szkole­nie z wrażli­woś­ci, ale pode­jś­cie do kwestii tego co wol­no a czego nie wol­no jest już zupełnie inne ale też dow­cipy się zmieni­a­ją bo powoli —  to dow­cipy osób, których już nie bawi, że ktoś jest niepoprawny.

 

Przyz­nam szcz­erze zro­biło mi się bard­zo smut­no, kiedy okaza­ło się, że jest dostęp­nych tylko kil­ka odcinków. Bo naprawdę to jest taki rodzaj seri­alu jakiego bard­zo potrze­bu­ję, czyli właśnie zako­rzeniony w trochę wykrzy­wionej rzeczy­wis­toś­ci. Jed­nocześnie obsad­ową jest bard­zo dobrze — główną rolę gra  Ted Dan­son, który przeży­wa chy­ba drugą fale swo­jej sti­co­mowej pop­u­larnoś­ci. Jego zastępczynię gra Hol­ly Hunter która doskonale udowad­nia, że cza­sem najlep­szą rzeczą jaką moż­na zro­bić — to dać dra­maty­cznej aktorce kome­diową rolę. Bard­zo ucieszyłam się widząc w obsadzie Vel­lę Lovell, którą bard­zo lubiłam w „Razy Ex-Girl­friend”.  Sporo jest też wys­tępów gościn­nych znanych gwiazd co dobrze pokazu­je, że łat­wo namówić mieszkańców Los Ange­les do śmi­a­nia się z ich włas­nego mias­ta. Zresztą samo Los Ange­les jawi się jako metropo­lia ludzi abso­lut­nie karykat­u­ral­nych, zaś samo mias­to raczej pomysłem z piekła rodem niż rajem na ziemi.

 

Zdję­cie: Tina Thorpe/NBC

 

Jak wiecie, ja zawsze poszuku­ję dobrych nowych ser­i­al kome­diowych. Choć „Pan Bur­mistrz” nie zebrał najlep­szych recen­zji, to moim zdaniem jest zde­cy­dowanie lep­szy od więk­szoś­ci kome­diowych pro­dukcji Net­flixa (ten ser­i­al wypro­dukowało NBC które ma na swoim kon­cie najlep­sze sit­comy ostat­nich lat). Zresztą chy­ba sama stac­ja wierzy w jego potenc­jalne powodze­nie bo już zamówiono dru­gi sezon pro­dukcji. W każdym razie ja wam pole­cam jeśli np. Tak jak ja trochę tęskni­cie za „30 Rock”. Nie jest to może ser­i­al najbardziej innowa­cyjny czy wybit­ny ale obe­jrza­łam wszys­tkie odcin­ki za jed­nym razem i był to bard­zo miło spęd­zony wieczór a nawet dwa, bo w połowie oglą­da­nia sezonu zaw­iesił mi się komputer.

 

Ps: Cały czas mam wraże­nie, że “30 Rock” jest jed­nym z najbardziej niedoce­ni­anych sit­comów. Tym­cza­sem on aut­en­ty­cznie jest najlep­szym seri­alem amerykańskim opisu­ją­cym cza­sy Trumpa mimo, że pow­stał jeszcze przed jego prezydenturą.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online