Home Ogólnie Po pierwsze: konkurs! Po drugie: konkurs! czyli książki i bilety do rozdania !

Po pierwsze: konkurs! Po drugie: konkurs! czyli książki i bilety do rozdania !

autor Zwierz
Po pierwsze: konkurs! Po drugie: konkurs! czyli książki i bilety do rozdania !

Zwierz postanow­ił wam dziś trochę popraw­ić humor (wyda­je się że wszyscy tego trochę potrze­bu­je­my) więc dziś będzie dzień pełen konkursów. Dokład­nie będą dwa konkursy a w każdym będzie moż­na wygrać coś cud­ownego. Cieszy­cie się? Słusznie. Zwierz musi się wam przyz­nać, że sam uwiel­bia orga­ni­zować konkursy. Konkursy są fajne dla orga­ni­za­torów  bo nie moż­na w nich prze­grać a moż­na spraw­ić komuś prawdzi­wą przy­jem­ność. To raz… dwa… okej trzy nie będzie bo konkursy są dwa. Ale czy­ta­j­cie dalej :)

KONKURS I

Zwierz musi wam powiedzieć, że jest zach­wycony sam sobą bo to pier­wszy konkurs przy którym zde­cy­dował się sam wyjść z inic­jaty­wą. O co chodzi? O abso­lut­nie cud­owny zbiór krót­kich komik­sów Emi­ly Car­roll „Przez Las” wydane w wydawnictwie Entliczek. Emi­ly Car­roll zwierz pole­cał już na swoim blogu jak­iś czas temu – znał ją wów­czas wyłącznie z sieci ale był to chy­ba pier­wszy inter­ne­towy komiks który tak zwierza poruszył. Do tego stop­nia, że zwierz nawet pamię­ta, że pisał autorce że jest fenom­e­nal­na a jej rysun­ki – naprawdę świetne.

c48952e8500ac7799b2e62072783b678

Na czym pole­ga niesamow­ity urok krót­kich komik­sów Car­roll? Fakt, że łączą ory­gi­nal­ność pomysłów z wyko­rzys­taniem dobrze znanych tropów – z bajek i lit­er­atu­ry – tropów które odwołu­ją się do rzeczy dzi­wnych, niepoko­ją­cych, budzą­cych prz­er­aże­nie i spraw­ia­ją­cych że czu­je­my dreszcz na ple­cach. Wszys­tko jest tutaj niby znane – dzieci zosta­jące same w domu w środ­ku ciem­nego lasu, mło­da żona która słyszy kobiecy głos dochodzą­cy zza ściany, czy jakieś niepoko­jące przeczu­cie tuż za granicą światła. Autor­ka doskonale porusza się w dobrze znanych tropach opowieś­ci goty­c­kich i hor­roru. Zresztą jej his­to­rie – właś­ci­wie wszys­tkie – roz­gry­wa­ją się gdzieś w przeszłoś­ci, na skra­ju ciem­nego lasu gdzie miesz­ka coś czego nawet nie sposób nazwać imie­niem. Zwierz czy­tał jej komiksy w sieci i to był chy­ba jedyny raz w życiu kiedy aut­en­ty­cznie czuł dreszczyk grozy na ple­cach prze­suwa­jąc pasek na ekranie i bojąc się tego co przyniesie puen­ta.

Dlaczego zwierz tak się zach­wyca wydaniem sko­ro opowieś­ci Car­roll są dostęp­ne w Internecie? Przede wszys­tkim zwierz – mimo że niemal całe swo­je życie spędz­ił w Internecie ma do niego pode­jś­cie dość zdys­tan­sowane, i cią­gle łapie się na tym, że nie za bard­zo wierzy by to co jest w Internecie zostało w nim na zawsze. Ale nie chodzi jedynie o wrod­zoną nieufność zwierza – chodzi też o samo wydanie.  Zwierz musi wam powiedzieć, że dawno nie miał w ręku tak pięknie wydanego zbioru opowieś­ci graficznych. Od okład­ki przez kole­jne kart­ki – to czys­ta przy­jem­ność dla każdego kto lubi dobrze wydany komiks czy powieść graficzną. Zresztą jeśli zas­tanaw­ia­cie się nad jakimś prezen­tem to zdaniem zwierza to ide­al­na pozy­c­ja do wpisa­nia na listę. Tylko ważne – musi­cie zaz­naczyć wcześniej żeby nie czy­tać tego przed zapad­nię­ciem zmroku.

1474963549_6aeeaae6cdca11baaa7645fd9493feb4

No dobra a jaki jest konkurs?

Otóż zwierz jest ciekawy jakiej baj­ki, his­torii czy postaci najbardziej bal­iś­cie się jako dzieci. Zwierz np. stras­zli­wie bał się czarown­i­cy z fil­mu Wil­low i oglą­dał film wyłącznie siedząc pod stołem i chowa­jąc się za krzesłem.

Nieste­ty zwierz ma do roz­da­nia tylko jeden egzem­plarz (konkurs potr­wa do koń­ca tygod­nia czyli do piątku wiec­zo­ra)

KONKURS II

Zwierz nie wie czy zauważyliś­cie ale ostat­nie tygod­nie przyniosły wzmożoną współpracę z siecią Mul­ti­ki­no. Tak wyszło, że zwierz w tym roku objął swoim patronatem właś­ci­wie wszys­tkie retrans­mis­je sztuk, baletów i oper jakie ofer­u­je kino. Nadal zwierz nie jest w stanie w to uwierzyć i szczyp­ie się trochę bo serio – kiedy idzie się do kina i widzi własne logo na plaka­cie to jest trochę jak z innego świa­ta. Sko­ro zwierz świę­tu­je i się wzrusza – czas by zro­bili to też inni.

lcd-zlodziej-theentertainer-2016

Otóż moi drodzy 17.11 w Warsza­wskim Mul­ti­kinie Złote Tarasy odbędzie się trans­mis­ja „Złodzie­ja” czyli Entertein­era – sztu­ki wys­taw­ianej w ramach sezonu który w tym roku Ken­neth Branagh wys­taw­iał w Gar­rick The­atre. To też sztu­ka którą zwierz zde­cy­dował się obe­jrzeć na żywo w Lon­dynie tuż przed swoi­mi trzy­dzi­esty­mi urodz­i­na­mi. Będzie to więc pier­wszy w życiu zwierza przy­padek kiedy będzie mógł porów­nać ogląd­nie sztu­ki na żywo z trans­misją i powiedzieć wam jak bard­zo te dwa doświad­czenia się od siebie różnią.

Ale czy było­by chodze­nie na fajną sztukę gdy­byś­cie wy też czegoś z tego nie mieli. Jak sami wiecie każdy widok Sir Kena – czy to w filmie czy to w sztuce powodu­je szyb­sze bicie ser­ca zwierza i głębok­ie westch­nienia. Cóż powiedzmy sobie szcz­erze, zwierz rzadziej bywa bardziej porus­zony niż wtedy kiedy może oglą­dać jak jego ulu­biony aktor gra … no gra w czymkol­wiek. Jeśli chce­cie zobaczyć zwierza w takim stanie (a przy okazji rzu­cić okiem na Sir Kena!) to nic prost­szego. Oto bowiem otwiera się przed nami niezwykła możli­wość – może­my iść razem.

carousel_entertainer_quotes_9

Tak moi drodzy dru­gi konkurs który zwierz dziś dla was ma wiąże się z pro­ponowanym wspól­nym wyjś­ciem do kina. Mul­ti­ki­no przy­go­towało dla was dziesięć biletów – byś­cie mogli razem ze zwierzem obe­jrzeć tą naprawdę doskon­ałą sztukę. Wystar­czy tylko, że w komen­tarzach napisze­cie dlaczego aku­rat wy chce­cie się wybrać ze zwierzem do kina. Nieste­ty bile­ty obow­iązu­ją tylko na to jed­no wyjś­cie do Zło­tych Tarasów, choć sztu­ka będzie pokazy­wana też w innych kinach. Tym razem zwierz daje wam czas do 14.11 – tak, żebyś­cie jeszcze zdążyli sobie kupić bilet gdy­by nie udało się wam wygrać.

No dobrze to tyle konkursów na dziś- zdaniem zwierza – jest całkiem ciekaw­ie. Wyglą­da zresztą na to że w najbliższym cza­sie będzie konkursów trochę więcej bo współpra­ca zwierza z Mul­ti­kinem uwzględ­nia też … konkursy na niemal wszys­tkie pokazy właśnie dla was. Zwierz będzie je najpewniej orga­ni­zował głównie na Face­booku, więc może czas (choć oczy­wiś­cie nie obow­iązek) pol­u­bić tam zwierza – by móc trzy­mać rękę na pulsie – zwłaszcza że bile­ty będą do wygra­nia nie tylko w Warsza­w­ie. Zwierz zaś czeka na wasze odpowiedzi i ma nadzieję że będą ciekawe. Nie zapom­ni­j­cie tylko dopisać w którym konkur­sie bierze­cie udzi­ał.  Wszys­tkim wam życzę powodzenia.

Ps: Dla niecier­pli­wych – The Crown się oglą­da ale bez poś­piechu – odcinek po odcinku. Ma to swój sens.

48 komentarzy
0

Powiązane wpisy