Home Ogólnie Jak się ładnie sprzedać czyli Zombie vs Zwierz vs Reklama w Internecie

Jak się ładnie sprzedać czyli Zombie vs Zwierz vs Reklama w Internecie

autor Zwierz
Jak się ładnie sprzedać czyli Zombie vs Zwierz vs Reklama w Internecie

Jede­nasty listopa­da, jede­nastym listopa­da ale dziś mamy przede wszys­tkim piątek. A to oznacza, że zwierz będzie pan­icznie sprzą­tał mieszkanie przed przy­by­ciem przyszłych teś­ciów, a wy posłucha­cie sobie pod­cas­tu który z wydarzeni­a­mi społeczno- poli­ty­czny­mi nie będzie miał wiele wspól­nego za to sporo wspól­nego z życiem w sieci. Poroz­maw­iamy sobie bowiem o reklamie w Internecie.

Punk­tem wyjś­cia do naszej roz­mowy o reklamie i jej grani­cach jest ostat­nia rekla­ma w ser­wisie Anty­web. Wisi­ała tylko kil­ka godzin ale nie dało się nic zro­bić by ją wyłączyć i wejść do ser­wisu. Szczegóły zna­jdziecie w pod­caś­cie, ale ta rekla­ma spraw­iła, że zaczęliśmy się zas­tanaw­iać gdzie są granice. Co wypa­da reklam­odaw­cy, co wyda­je się przekrocze­niem pewnych granic i właś­ci­wie jak to zro­bić by z jed­nej strony reklam­ować a z drugiej — jed­nak nie zapom­nieć że to nie rekla­ma ma nami rządz­ić. Oczy­wiś­cie nie jesteśmy eksper­ta­mi (Paweł w dużo więk­szym stop­niu niż zwierz który nic sprzedać nie umie) ale sama roz­mowa wyda­je się nam ciekawa bo w pewnym stop­niu doty­czy nas wszys­t­kich. Bo od reklam naprawdę nie da się uciec.

Jed­nocześnie zwierz przeprasza, że dziś tak późno i szy­bko, ale trwa u niego naprawdę sza­leńcze sprzą­tanie które ma stworzyć iluzję że naprawdę nikt w naszym mieszka­niu nigdy z niczego nie korzys­ta i wszys­tko jest tak piękne i lśniące jak w dniu w którym zostało odd­ane do użytku. Co może spraw­iać pewne trud­noś­ci w sytu­acji kiedy wszys­tko jest nie tylko uży­wane ale też — użytkown­i­cy mieli ostat­ni­mi cza­sy lep­sze rzeczy do robo­ty niż sprzą­tanie. Tak więc zwierz wraca do swoich obow­iązków i życzy wam mimo wszys­tko miłego świę­ta Niepodległoś­ci.

Ps: Dla czeka­ją­cych na listy z Secret San­ta — zostaną rozesłane w ten week­end

2 komentarze
0

Powiązane wpisy