Home Seriale Młode, piękne, bogate czyli o nowej “Plotkarze”

Młode, piękne, bogate czyli o nowej “Plotkarze”

autor Zwierz
Młode, piękne, bogate czyli o nowej “Plotkarze”

Nie ukry­wam – kiedy usłysza­łam, że kręcą nową „Plotkarę” byłam co najm­niej zaskoc­zona, żeby nie powiedzieć – nieco zaw­iedziona. Ser­i­al który nadawało CW wydawał mi się tak bard­zo zako­rzeniony w pewnych cza­sach (zade­bi­u­tował przed kryzy­sem finan­sowym 2008 roku), że nie sposób go przełożyć na dzisiejszą – bardziej skom­p­likowaną i pod wielo­ma wzglę­da­mi bardziej świadomą rzeczy­wis­toś­ci. Dlat­ego nawet nie próbowałam wcześniej obe­jrzeć nowych odcinków poko­rnie czeka­jąc aż trafią do Pol­s­ki. Stało się to wczo­raj wiec mogę już wam napisać co sądzę.

 

Wyz­nam wam szcz­erze – trochę mnie ta nowa „Plotkara” zaskoczyła. Czym? Tym, że będąc seri­alem dość nie ory­gi­nal­nym i w sum­ie – mało nowa­torskim, wciąż mnie wciągnęła. To ciekawy przykład bo mamy do czynienia z kon­tynu­acją a nie z rebootem – w pier­wszych odcinkach mamy naw­iąza­nia do ory­gi­nal­nych postaci i nawet może­my zobaczyć posty z pier­wszej Plotkary. To otwiera twór­com sporo możli­woś­ci – zwłaszcza kiedy skończą im się jakieś pomysły, by wprowadz­ić aktorów i postaci z pier­wszych serii. Jak pode­jrze­wam – wcześniej czy później na pewno dojdzie do tego w dużo szer­szym zakre­sie niż się ter­az spodziewamy.

 

 

2007 rok był bard­zo inny niż 2021 i dość dobrze widać to w tych pier­wszych odcinkach nowej Plotkary. Przede wszys­tkim – tak naprawdę blog śledzą­cy każdy krok naszych bohaterów nie jest potrzeb­ny – wystar­czy to jak budu­ją swo­ją kari­erę w social media i jak są obser­wowani non stop przez swoich rówieśników którzy nie muszą się już chować za żad­nym pseudon­imem. To jest niesamowi­ta różni­ca, która wpły­wa też na część kon­flik­tów w seri­alu. Nie chodzi już bowiem tylko o dos­tosowanie się do szkol­nej eli­ty ale o stworze­nie swo­jego wiz­erunku, który będzie atrak­cyjny dla odbior­ców. Pod tym wzglę­dem sława Sere­ny i Blair jest niczym – gdy porów­namy ją ze współczes­ny­mi nas­to­latka­mi, które mają niemal codzi­en­nie spon­sorowane współprace na swoich kon­tach. Zresztą dużo bardziej widać w tym nowym wyda­niu, że już ter­az nas­to­lat­ki właś­ci­wie pracu­ją prowadząc swo­je social media i naukowa przyszłość nie jest dla nich najważniejsza — dużo więcej mogą zdzi­ałać dzię­ki sław­ie i pop­u­larnoś­ci jaką daje im inter­net. Julien — nasza cen­tral­na bohater­ka — właś­ci­wie jest małą fir­mą, a jej wiz­erunek — czymś o co dba bardziej biz­ne­sowo niż pry­wat­nie. Blair mogła drżeć co pomyśli o niej towarzyst­wo, Julien musi się liczyć z tym, że straci twarz przed tysią­ca­mi czy mil­ion­a­mi osób. Pod tym wzglę­dem kon­to na Ins­ta z plotka­mi wyda­je się niewielką przeszkodą.

 

Twór­cy próbu­ją też wpleść do seri­alu nową wrażli­wość co wychodzi im tak w kratkę. Z jed­nej strony nauczyli się, że dobrze mieć w pro­dukcji sce­ny zaw­ier­a­jące głośne wyrażanie zgody na pewne sprawy, z drugiej – nie byli się w stanie pow­strzy­mać i nie wrzu­cić do seri­alu wątku roman­su nauczy­ciela z uczniem. To jest niesamowite jak ser­i­al kocha­ją ten wątek – mimo, że w rzeczy­wis­toś­ci to nigdy nie jest dobry układ (jest też karany przez pra­wo). Już reakc­ja na ten wątek w Riverdale” powin­na nauczyć, że lep­iej już po niego nie się­gać.  Oczy­wiś­cie zawsze pozosta­je jeden prob­lem – finan­sowego uprzy­wile­jowa­nia naszej grupy, które to z roku na rok coraz mniej fas­cynu­je młodych ludzi a coraz bardziej ich den­er­wu­je. Widać, że sce­narzyś­ci chcieli tu nadać pewien rys społecznej świado­moś­ci (pojaw­ia się i sprze­ciw wobec dzi­ałal­noś­ci rodz­iców, i roz­mowa o szla­chet­nych kamieni­ach pozyski­wanych niewol­niczą pracą) ale nie powin­no to jed­nak przysła­ni­ać nam fak­tu, że siłą seri­alu jest to, że jed­nak o tym jed­nym pro­cen­cie opowiada.

 

 

Przy czym mam wraże­nie, że pewną próbą obe­jś­cia tem­atu jest stworze­nie grupy zde­cy­dowanie bardziej zróżni­cow­anej niż w przy­pad­ku pier­wszych serii. Seri­alowy odpowied­nik Sere­ny van der Wood­sen — Julien Cal­loway, nie jest blon­dynką z długi­mi włosa­mi, ale ciem­noskórą ogoloną na łyso dziew­czyną, która bardziej przy­pom­i­na mod­elkę niż uczen­nicę. Szkol­ny uwodzi­ciel to już nie Chuck Bass, uwodzą­cy każdą dziew­czynę, ale Max Wolfe – pansek­su­al­ny chłopak, wychowany przez dwóch ojców. Tute­jszy Nate Archibald to Akeno “Aki” Men­zies, z różowy­mi włosa­mi i mnóst­wem pytań doty­czą­cych włas­nej tożsamoś­ci. Jeśli pier­wsza „Plotkara” przekony­wała nas że światem nowo­jorskiej eli­ty rządzą białe dzieci­a­ki, które wyglą­da­ją jak­by ich przod­kowie właśnie zes­zli z Mayflower, o tyle nowa „Plotkara” stara się nas przekon­ać że wiele się zmieniło. Wciąż jed­nak – mówimy o grupce młodych ludzi którzy nigdy nie będą się musieli za bard­zo prze­j­mować finansa­mi i którzy czas po szkole spędza­ją na imprezach.

Tu dochodz­imy do chy­ba naj­ciekawszego ele­men­tu nowej „Plotkary” czyli kwestii tożsamoś­ci osób prowadzą­cych tytułową stronę (na całe szczęś­cie wciąż słyszymy w tle głos Kris­ten Bell). W tej wer­sji za stworze­nie strony odpowiedzial­ni są (przy­na­jm­niej tak się ter­az wyda­je) zdes­per­owani nauczy­ciele, którzy próbu­ją w ten sposób przy­wołać uczniów do porząd­ku. To ciekawy pomysł – trochę nada­ją­cy do całej nar­racji takiego iron­icznego pos­maku – który zde­cy­dowanie nie pozwala seri­alu trak­tować śmiertel­nie poważnie. Jed­nocześnie mam wraże­nie, że to dość dobry komen­tarz do dzisiejszych trzy­dziesto­latków, którzy wciąż chcą żyć młodzieżową dramą – o czym świad­czy fakt, że stanow­ią sporą grupę widzów każdego seri­alu dla nastolatków.

 

 

Nie wiem czy pamięta­cie kon­trow­er­sje jakie wzbudza­ła kam­pa­nia reklam­owa pier­wszej Plotkary – gdzie  wyko­rzysty­wano mnóst­wo kadrów naw­iązu­ją­cych do sek­su nas­to­let­nich bohaterów. Wtedy to było coś przeło­mowego, ale dziś niko­go nie dzi­wi. Także dlat­ego ta nowa „Plotkara” spraw­ia wraże­nie (mimo pewnych wysiłków) strasznie grzecznej – w ciągu ostat­nich kilku­nas­tu lat chy­ba nie ma takich scen z nas­to­let­ni­mi bohat­era­mi których byśmy nie widzieli – czy to „Riverdale” czy to  „Sex Edu­ca­tion” czy w każdej innej młodzieżowej dramie (z późniejszy­mi sezon­a­mi „Plotkary” włącznie). To ciekawe, że bard­zo widać, że twór­com zde­cy­dowanie nie udało się stworzyć, żad­nego nowego kul­tur­owego momen­ty, czy nawet odt­worzyć napię­cie pier­wszej „Plotkary”. Moż­na pode­jrze­wać, że chodz­iło tu raczej o przy­ciąg­nię­cie widzów do nowej platformy.

To powiedzi­awszy – doskonale się baw­iłam przy nowej „Plotarze”. Obe­jrze­nie wszys­t­kich odcinków zajęło mi chwilkę. Bard­zo się ucieszyłam widzą że w rolach rodz­iców obsad­zono naprawdę doskon­ałych aktorów. Moje serce zabiło szy­b­ciej gdy na ekranie pojaw­ił się Luke Kir­by. Co też świad­czy o tym, że się starszej kiedy wąt­ki doty­czące rodz­iców intere­su­ją mnie bardziej niż te doty­czące rozkaprys­zonych nas­to­latków. Zresztą aktorsko pro­dukc­ja całkiem nieźle się broni. Chy­ba najsła­biej wypa­da nowa Blair — Emi­ly Alyn Lind – wydała mi się aktorsko najbardziej bez właś­ci­woś­ci. Nato­mi­ast bard­zo dobre wraże­nie zro­bił na mnie Thomas Doher­ty jako Max – jest to doskon­ałe stworze­nie postaci Chuc­ka Bas­sa na nowo – jest ten rozpoz­nawal­ny rys zad­u­fanego w sobie nas­to­lat­ka, a jed­nocześnie – jest to jego włas­na rola.

 

 

Nie wyda­je mi się by ta nowa „Plotkara” była w stanie wejść do kul­tu­ry pop­u­larnej w takim stop­niu jak swego cza­su zro­bił to ory­gi­nał. Co nie zmienia fak­tu, że po obe­jrze­niu tych sześ­ciu odcinków całkiem się cieszę, że pow­stały. Jak­iś czas temu próbowałam do „Plotkary” wró­cić i bard­zo poczułam jak zmi­ana men­tal­noś­ci i wrażli­woś­ci wpłynęła na moje oglą­danie. To co kil­ka lat temu mi nie przeszkadza­ło, dziś zde­cy­dowanie odrzu­cało mnie od niek­tórych postaci i wątków. Jed­nocześnie, zwłaszcza rozwój social mediów spraw­ił, że ser­i­al zes­tarzał się zaskaku­ją­co szy­bko. Patrze­nie na te nas­to­lat­ki, które nie mają jeszcze Insta­gra­ma było takie dzi­wne i zupełnie nie przys­ta­jące do tego co dziś jest codzi­en­noś­cią wielu młodych ludzi. Nowy ser­i­al choć też sku­pia się na spiskach, knu­ciu, pod­staw­ia­n­iu sobie nogi i niesamow­itych strasznych tajem­ni­cach z przeszłoś­ci — robi to zde­cy­dowanie bardziej w tonie, który jest dla mnie dziś strawny.

Nie ukry­wam – ów eskapizm w świat bogact­wa, imprez i nas­to­latków które nigdy nie muszą odro­bić pra­cy domowej, ale zawsze mają czas iść na imprezę i napić się szam­pana – to coś co spraw­ia mi fra­jdę. Lubię kiedy pod koniec odcin­ka okazu­je się, że te nas­to­lat­ki mają wielkie tajem­nice, które mogą zru­jnować nie tylko je ale całe ich rodziny. Wciągam się w his­torię, w której moż­na być pewnym tyko tego, że wszyscy cią­gle łga­ją. Nie jest to najmą­drze­jsze ani nie niesie ze sobą jakiegoś głębok­iego społecznego przekazu ale ta „Dynas­tia” w szkol­nych murach sama mnie do siebie przy­cią­ga. Byłam przeko­nana, że się rozczaru­ję a tym­cza­sem z olbrzymią przy­jem­noś­cią pochłonęłam każdy zaprezen­towany odcinek i jest we mnie głód by obe­jrzeć ich dużo więcej. Dru­ga część pier­wszego sezonu ma się w listopadzie pojaw­ić na HBO MAX więc liczę że szy­bko do nas też przyjdzie. I znów moje życie będzie składało się z długich wiec­zorów przy „Plotkarze”. Nie ukry­wam – mogło być gorzej.

0 komentarz
2

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online