Home Ogólnie Po co rodzina, jest telewizor czyli 11 programów na święta (i nie tylko)

Po co rodzina, jest telewizor czyli 11 programów na święta (i nie tylko)

autor Zwierz
Po co rodzina, jest telewizor czyli 11 programów na święta (i nie tylko)

Zwierz wie, że dopiero zaczy­na się grudzień i więk­szość z was jeszcze nie myśli nad tym co będzie dokład­nie robić w cza­sie świąt, ale zwierz aku­rat znalazł się w świątecznym nas­tro­ju i postanow­ił was przy­go­tować na to co ang­iel­skie telewiz­je (i nie tylko) szyku­ją na świę­ta i oko­lice. Może brzmieć dzi­wnie, ale pod­czas gdy my oglą­damy po raz mil­ionowy powtór­ki tych samych filmów tam pojaw­ia­ją się pro­dukc­je nowe i warte wyczeki­wa­nia. Tak więc dłu­gopisy w dłoń i zaz­nacz­cie sobie w które świąteczne dni będziecie musieli zasy­mu­lować poważne przez­ię­bi­e­nie i zostać w domu (zwierz tak  naprawdę nie pole­ca, rodz­i­na najważniejsza, telewiz­ja nie zając nie ucieknie.

Down­ton Abbey – nie tylko spec­jal­ny odcinek świąteczny ale przede wszys­tkim naprawdę ostat­ni odcinek seri­alu. Zwierz który powró­cił do reg­u­larnego oglą­da­nia Down­ton Abbey dopiero w tym sezonie jest bard­zo ciekawy co też takiego wymyśli sce­narzys­ta. Zwłaszcza, że w sum­ie jak na razie trud­no powiedzieć dlaczego his­to­ria miała­by się ury­wać aku­rat w tym momen­cie. Do tego ostat­ni sezon, mimo licznych wydarzeń snuł się dość powoli  i najwięk­szą nagrodą był Matthew Goode w stro­jach z epo­ki. Zwierz jest naprawdę ciekawy, czy pod sam koniec seri­alu uda się przy­wró­cić jego dawny blask. Zwierz ma nadzieję, że tak choć jed­nocześnie cieszy się, że ser­i­al już się kończy bo rzeczy­wiś­cie, był nadawany dłużej niż powinien. Dla tych którym nie dość jeszcze jed­na infor­ma­c­ja, stac­ja ITV będzie w świę­ta nadawać dodatkowo pro­gram BAFTA cel­e­brates Down­ton Abbey – gdzie jak zwierz mniema moż­na „przeżyć to jeszcze raz” (25.12)

downton_christmas_2015

Doc­tor Who – nie wiemy jeszcze co stanie się w finale sezonu, ale trze­ba przyz­nać, że świąteczny odcinek Dok­to­ra to pozy­c­ja na którą zawsze warto czekać. Nie zawsze wychodzi ide­al­nie, ale częs­to są to odcin­ki naprawdę doskon­ałe (zwierz uwiel­bia co najm­niej trzy z nich). Na razie nie za dużo o samym odcinku wiemy, poza abso­lut­nie kluc­zową infor­ma­cją, że w odcinku pojawi się Alex Kingston jako Riv­er Song. To może być naprawdę ciekawe spotkanie bo Riv­er jeszcze nie spo­tykała 12 a coś mówi zwier­zowi, że mogą do siebie ide­al­nie pasować. W każdym razie przy­na­jm­niej to jed­no zdję­cie pro­mo­cyjne spraw­iło, że niem­ra­wo pod­chodzą­cy ostat­nio do seri­alu zwierz wpisał Dok­to­ra niemal na sam szczyt wyczeki­wanych świątecznych pre­mier. (25.12)

doctor-who-christmas-special-2015

And Then There Were None – adap­tac­ja słyn­nego krymi­nału Agaty Christie, w trzech odcinkach może nie budz­iła­by szyb­szego bicia zwier­zowego ser­ca gdy­by nie obsa­da. Okej, zna­cie zwierza za dłu­go by dało się was zwodz­ić, uwagę zwierza przykuło jed­no nazwisko w obsadzie czyli – Aidan Turn­er, który ponown­ie gra w stro­jach z epo­ki ale jest to nieco inna epo­ka niż w Poldarku.  Choć trze­ba tu zaz­naczyć, że w obsadzie oprócz niego zna­jdą się min. Charles Dance, Dou­glas Booth czy Miran­da Richard­son. Ogól­nie jak to w pro­dukc­jach BBC bywa obsa­da doskon­ała i kojarzy się nawet aktorkę gra­jącą sprzą­taczkę. Jak sami rozu­miecie trud­no będzie zwierza pow­strzy­mać przed oglą­daniem. Jed­nocześnie ekraniza­c­je krymi­nałów Agaty Christie – nawet jeśli doskonale zna się zakończe­nie zawsze cieszą i zwierz jest przeko­nany, że to dokład­nie ta ilość zagadek, morder­stw i niewy­jaśnionych spraw jakiej potrze­ba nam na świę­ta. (26–28.12)

624

Rip­per Street (Sezon 4) – wyb­ie­gamy trochę poza świę­ta ale zwierz nie jest w stanie pow­strzy­mać się by nie poin­for­mować nas że w ramach swo­jego nowego życia poza BBC a w ramach plat­formy Ama­zon (nie dokład­nie ale Ama­zon to w tym momen­cie rekla­mu­je) powraca najcu­d­own­iejszy ser­i­al o ludzi­ach nie ze swo­jej epo­ki czyli Rip­per Street. Jeśli wydawało się wam że ostat­ni sezon był tym final­nym, to się myli­cie, bo czymże jest Lon­dyn bez stroskanego wzroku inspek­to­ra Rei­da. Zwierz nie jest się w stanie doczekać, zwłaszcza, że przy­na­jm­niej trail­er zapowia­da powrót częś­ci postaci których dal­szych losów zwierz jest bard­zo ciekaw. A na dodatek ser­i­al trzy­mu­je swo­je wyz­wolone spod pręgierza ramów­ki odcin­ki, które ter­az trwa­ją godzinę.W obsadzie nowego sezonu zna­jdzie się też znany z Har­rego Pot­tera Matthew Lewis. (sty­czeń)

93234

Mozart in the Jun­gle (Sezon 2) – właśnie sko­ro przy Ama­zonie jesteśmy, to zasłoń­cie kotary, poin­for­mu­j­cie zna­jomych że nie może­cie wyjść, uda­j­cie że jesteś­cie w cha­cie w górach i 30.12 postara­j­cie się obe­jrzeć za jed­nym kilku­godzin­nym zamachem wszys­tkie odcin­ki drugiego sezony Mozart in the Jun­gle. Jeśli szuka­cie czegoś eks­cen­trycznego, bard­zo dow­cip­nego i łapiącego za serce to his­to­ria nowo­jors­kich fil­har­moników, ich nowego dyry­gen­ta i jed­nej bard­zo ambit­nej oboist­ki powin­na wam na pewno przy­paść do ser­ca. Zwierz może z ręką na ser­cu powiedzieć, że na te kilka­naś­cie odcinków naprawdę czekał cały rok wydep­tu­jąc kole­jne krę­gi przed kom­put­erem. A w ramach bonusu ukochany kies­zonkowy meksykańs­ki aktor zwierza czyli Gael Gar­cia Bernal w roli Rodri­go czyli dyry­gen­ta. Serio ide­al­ny sposób na koniec roku. (30.12).

219646971_4637833516001_4637733433001-vs

Sher­lock – ponown­ie wychodz­imy poza czas świąteczny ale wracamy do BBC. Infor­mować was że 1.01 BBC One nada spec­jal­ny odcinek Sher­loc­ka to jak pisać wam, że 24 grud­nia jest Wig­ilia Bożego Nar­o­dzenia. Zwierz mniema że dla więk­szoś­ci z was są to fak­ty abso­lut­nie oczy­wiste i nie wyma­ga­jące przy­pom­nienia. Jed­nak dla porząd­ku zwierz prag­nie was uczulić, żebyś­cie pamię­tali, że jaki pier­wszy dzień roku taki cały rok. Jeśli więc w nowy rok wejdziecie wraz z wik­to­ri­ańskim Sher­lock­iem, to kto wie co was czeka przez kole­jne dwanaś­cie miesię­cy. Zwierz czeka bard­zo, bo nieza­leżnie od tego co się stanie w odcinku sama zabawa wyda­je się przed­nia. Zwłaszcza, że pomysł by dla odmi­any Sher­lock roz­gry­wał się w tych cza­sach w których powinien jest szoku­ją­cy. W każdym razie świę­ta z Sher­lock­iem. Wydarze­nie które wcale nie towarzyszy nam tak częs­to jak powin­no. (1.01)

Sherlock-Special-1

Dick­en­sian– po pier­wsze zwierz trzy razy spo­jrzał ale wszys­tkie wiado­moś­ci mówiły to samo – że ma być to ser­i­al 20 odcinkowy. Jakim cud­em BBC zaplanowało coś na dwadzieś­cia odcinków zwierz nie rozu­mie, ktoś musi­ał się potknąć wychodząc z budynku stacji telewiz­yjnej albo jak­iś niew­prawny stażys­ta nie zda­ją­cy sobie sprawy z zasad rządzą­cych bry­tyjski­mi seri­ala­mi, pomyślał że to nie możli­we by jakakol­wiek pro­dukc­ja nazy­wana seri­alem miała tylko dwa odcin­ki, i po pros­tu dopisał zero. Nieza­leżnie od tego co za tym stoi his­to­ria przed­staw­iona w seri­alu ma być zasied­lona bohat­era­mi z powieś­ci Dick­en­sa którzy wcześniej być może (a właś­ci­wie na pewno) nie mieli szans się spotkać. Brz­mi jak coś bard­zo w sty­lu współczes­nych seri­ali zafas­cynowanych bohat­era­mi wik­to­ri­ańskiej prozy. Jak wyjdzie? Trud­no powiedzieć, BBC swoich klasyków zna, obsa­da jest bard­zo dobra więc…. Poczekamy zobaczymy. No i dopiero wtedy uwierzymy w te 20 odcinków. (26.12)

dickens_hpg_3449889b

Luther – trud­no mówić o świątecznej telewiz­ji w przy­pad­ku seri­alu który powraca już 15.12. Jed­nocześnie dla wielu może to być niespodzian­ka – jeśli, podob­nie jak zwierz spodziewali się, że Luther raczej już nie wró­ci. Jeśli chodzi o ten ser­i­al to poję­cie sezonu jest bard­zo mgliste i odnosi się wraże­nie, że bry­tyjs­ki min­i­mal­izm odcinkowy świę­ci tu dość niespodziewane tri­um­fy bo naprawdę sezon na dwa odcin­ki brz­mi jak żart kogoś kto uznał, że trze­ci sezon Sher­loc­ka ciąg­nie się z powodu zbyt dużej licz­by epi­zodów (tak to angl­i­cyzm zwierz nie chci­ał dwa razy pow­tarzać w zda­niu słowa odcinek). W każdym razie jed­no jest pewne – zarówno wiel­bi­ciele Idrisa Elby jak i ponurego londyńskiego detek­ty­wa mogą być usatys­fakcjonowani. Albo kosz­marnie zaw­iedzeni. W sum­ie nie wiemy co będzie w tych dwóch odcinkach. Poza Idrisem Elbą, bez niego było­by trud­no. (15.12)

p039d8ns

Peter and Wendy – telewiz­ja ITV chy­ba musi­ała sto­sunkowo wcześnie wyczuć, że po nieu­danym filmie Pan, wśród wiel­bi­cieli Piotru­sia Pana zapanu­je głód jakiegoś nowego dzieła które będzie się odnosiło do ich ulu­bionej his­torii. Pro­dukc­ja ITV ma być współczes­ną wari­acją na tem­at Piotru­sia Pana. Tyle zwierz wyczy­tał. Dowiedzi­ał się także że w roli dzwonecz­ka ma wys­tąpić Palo­ma Faith – bry­tyjs­ka aktor­ka i piosenkar­ka a Kap­i­tana Haka ma zagrać… Stan­ley Tuc­ci. W sum­ie zwierz widzi­ał (i słyszał) już Christo­phera Walke­na w tej roli więc abso­lut­nie przes­tał przy­wiązy­wać się do jakichkol­wiek wyobrażeń. Niech się dzieje co chce, zwierz i tak aż tak bard­zo do Piotru­sia Pana przy­wiązanym nie jest. (26.12)

peter_and_wendy_09

The Wiz – Dokład­nie dziś czyli 3. 12 telewiz­ja NBC nada swój kole­jny musi­cal na żywo czyli The Wiz. To musi­cal inspirowany Czarnok­siężnikiem z Krainy Oz znany z tego, że wys­taw­ia się go z całkowicie czarnoskórą obsadą. Pytanie dlaczego ABC wybrało The Wiz padło wielokrot­nie – zdaniem niek­tórych, szukano czegoś nowszego niż pokazy­wany w zeszłym roku Piotruś Pan, inni zwracali uwagę na pop­u­larność  seri­alu The Empire – który być może skłonił stację do poszuka­nia musi­calu w którym znalazło­by się też miejsce, dla czarnoskórych śpiewaków. Jed­no jest pewne – nie moż­na tego prze­gapić, cho­ci­aż­by dlat­ego że od pop­u­larnoś­ci tego wys­taw­ienia zależy czy NBC będzie kon­tyn­uować wznowioną sto­sunkowo niedawno trady­cję puszcza­nia w okre­sie świąteczno/noworocznym musi­cali na żywo. Na koniec warto jeszcze wspom­nieć, że w obsadzie musi­calu znalazło się miejsce dla min. Queen Lat­i­fah, Uzo Adu­by, Amber Riley i Com­mona a to nie wszyscy. (3.12)

 

THE WIZ LIVE! -- Season: 2015 -- Pictured: (l-r) David Alan Grier as Lion, Shanice Williams as Dorothy, Ne-Yo as Tinman, Elijah Kelly as Scarecrow -- (Photo by: Kwaku Alston/NBC)

 

Grease Live! – a sko­ro przy musi­calach na żywo jesteśmy – amerykańs­ka stac­ja telewiz­yj­na FOX poza­z­droś­ciła NBC jej wielkiego oglą­dal­noś­ci i postanow­iła pod koniec sty­cz­nia pokazać włas­ny musi­cal na żywo – tym razem padło na chy­ba jeden z najbardziej rozpoz­nawal­nych musi­cali czyli na słynne, pełne prze­bo­jów Grease. Zwierz oczy­wiś­cie obe­jrzy i bard­zo się cieszy, że telewiz­je tak rywal­izu­ją bo to oznacza, że zwierz ma jeszcze więcej musi­cali na żywo – na dodatek z całkiem niezłą obsadą. No właśnie bo kogo usłyszymy – w pro­dukcji ma się pojaw­ić znany min. z Nędzników Aaron Tveit czy święcą­ca ter­az tri­um­fy na Broad­wayu w klasy­cznej Gigi Vanes­sa  Hud­gens. Ale ogól­nie obsa­da mło­da, zdol­na i potrafią­ca śpiewać. A że Greace to musi­cal który praw­ie gra się sam, to kto wie – może dobre wyni­ki oglą­dal­noś­ci spraw­ią, że kole­j­na stac­ja poza­z­droś­ci NBC i FOX ich oglą­dal­noś­ci. I będziemy w przyszłym roku czekać na np. trzy musi­cale na żywo. Zwierz by się nie pog­niewał. (31.01)

grease-live-featured

Na razie to tyle, zwierz przyz­na szcz­erze, że od cza­su kiedy odkrył iż w bry­tyjskiej telewiz­ji w świę­ta nadawane są nowe odcin­ki a nie setne powtór­ki tego samego, spędzanie świąt przed telewiz­orem (a właś­ci­wie przed lap­topem) nabrało sen­su. Zwłaszcza, że nie ma to jak się nieco powzruszać, pochli­pać a nawet trochę bać na świę­ta. Choć oczy­wiś­cie jeśli ole­je­cie rodz­inę, prze­gapicie wszys­tkie warte opisy­wa­nia po lat­ach momen­ty i zapom­ni­cie pójść na syl­wes­tra to pod żad­nym pozorem nie powin­niś­cie winić zwierza. Wręcz prze­ci­wnie – powin­niś­cie mu być wdz­ięczni że już wcześniej poin­for­mował was o zagroże­ni­ach jakie niesie za sobą zna­jo­mość świątecznej ramów­ki telewiz­yjnej. Żad­nych maili ani pry­wat­nych wiado­moś­ci, że znów wszys­tko zwierza wina. To nie jest trudne wszys­tkiego się wyprzeć.

Ps: Z niez­nanych zwier­zowi przy­czyn istotą która jest moty­wem prze­wod­nim prezen­tacji pro­gra­mu BBC na świę­ta jest… rysunkowa bruk­sel­ka. Takie rzeczy tylko w UK.

Ps2: Jak tam wasze Secret San­ta? Zwierz wczo­raj był cały w far­bkach.

15 komentarzy
0

Powiązane wpisy