Home Ogólnie Powiedz mi że cię boli czyli dowcipy które nie bawią zwierza (choć powinny)

Powiedz mi że cię boli czyli dowcipy które nie bawią zwierza (choć powinny)

autor Zwierz
Powiedz mi że cię boli czyli dowcipy które nie bawią zwierza (choć powinny)

Ten wpis chodz­ił za zwierzem od daw­na i zwierz nadal ma pewne wąt­pli­woś­ci, czy aby napewno go pisać. Nie mniej ponieważ należy co pewien czas podążać w kierunku, który się wskazu­je, zwierz postanow­ił przeła­mać wewnętrzne opory  i jed­nak napisać. Napisać że zupełnie nie bawi go par­o­dia reklamy leku prze­ci­w­bólowego „Weź niepierdol”.

Zan­im zwierz powie dlaczego zupełnie nie bawi go ten krót­ki filmik – kil­ka założeń. Po pier­wsze zwierz doskonale rozu­mie, że dow­cip kierowany jest głównie prze­ci­wko strasznie nadę­tym i krę­conym w czerni i bieli reklam­om leków prze­ci­w­bólowych. Za dużo jest tych reklam, są one zde­cy­dowanie za częs­to emi­towane a my łykamy za dużo lekarstw. Do tego zwierz nie ma nic prze­ci­wko autorce filmiku, rozu­mie że dow­cip opier­a­ją­cy się na grze językiem jest osad­zony w określonym kon­tekś­cie i niko­go nie hej­tu­ję, nie zachę­cam do hej­towa­nia i cieszę się, że pod filmem nie moż­na zostaw­iać komen­tarzy bo nikt nie przeczy­ta tego pos­tu jako zachętę do takich. Nie uważam też że te 4 mil­iony odsłon to rzecz strasz­na, wręcz prze­ci­wnie podzi­wiam każdego komu uda się przy­ciągnąć taką wid­own­ię – o której ja oso­ba piszą­ca raczej nie mam co marzyć, moje najpoczyt­niejsze wpisy czy­ta ułamek ułam­ka tej licz­by osób.

To o czym chcę napisać to mój prob­lem z tym klip­iem. Słyszymy w nim „ Zmęcze­nie, smutek, lęki bie­da?” A potem radę „Weź niepier­dol” i taką naw­iązu­jącą do ogłoszeń pod koniec reklam leków deklarację – skon­sul­tuj się z lekarzem i far­ma­ceutą ale i tak każdy ci powie „weź niepier­dol”.  Tak więc niepier­dol uśmiech­nij się i żyj. Zwierz jeszcze raz pod­kreśla że rozu­mie iż dow­cip kry­je się w tym że „weź niepier­dol” w tym kon­tekś­cie jest zabawą słowem. To nie umknęło mojej per­cepcji.  Przyj­mu­ję to do wiado­moś­ci. Ale jed­nocześnie coś się we mnie bun­tu­je.  Głown­ie dlat­ego, że nieste­ty żyje­my w Polsce. W kra­ju gdzie rada „weź niepier­dol” jest zde­cy­dowanie zbyt częs­to uznawana za jedyną słuszną poradę czy lek na problemy.

Od wielu lat krok po kroku próbu­je­my wyjaśnić ludziom – albo sobie samym – że mówie­nie o smutku czy lękach jest ważne. Że nie poradzi na to zestaw klasy­cznych rad z których „główa do góry”, „Uśmiech­nij się” czy w ostrej formie właśnie „weź niepier­dol” są najpowszech­niejsze. Jasne jakaś część społeczeńst­wa – bard­zo wąs­ka, bard­zo dobrze wyk­sz­tał­cona i sytuowana – zaczęła się miejs­ca­mi nieco upa­jać swoim nieszczęś­ciem. Ale nie zmienia to fak­tu, że wciąż żyje­my w społeczeńst­wie gdzie o słaboś­ci ducha i ciała mówi się mało. Ludzie nie przyz­na­ją się do swoich lęków, nie umieją poradz­ić sobie ze smutkiem – niekoniecznie wtedy kiedy jest zwias­tunem depresji, zaś o biedzie to w ogóle nikt nie chce słyszeć. Do tego dochodzi jeszcze smut­na praw­da – że z równą beztroską pod­chodz­imy w naszej kul­turze do bólu ciała. W Polsce bólu się prak­ty­cznie nie leczy, leki prze­ci­w­bólowe dostęp­ne bez recep­ty ludzie łyka­ją garś­ci­a­mi, ale kiedy dochodz­imy do sytu­acji gdzie ból nie pozwala na codzi­enne funkcjonowanie wtedy jakość naszego życia sta­je się śmieszną fan­aber­ią. W sum­ie to jest jed­na z najwięk­szych wad naszego sys­te­mu opie­ki zdrowot­nej ale też pewnej społecznej per­cepcji – przeko­nanie że musi i powin­no boleć.

Biorąc to pod uwagę nie umiem śmi­ać się z tego klipu i dow­cipu i trochę mnie boli kiedy widzę jak wiele osób jest gotowych przyk­las­nąć. Tak gdy­by zwierz roz­toczył wam wiz­ję tego jak mu bied­nie i źle w jego mieszka­niu to moż­na by powiedzieć ‘weź niepier­dol”, tylko jak­by to, ze cza­sem za bard­zo się nad sobą rozczu­lamy nie znaczy, że wszys­tko moż­na wrzu­cić do jed­nego wor­ka. Jeśli oso­ba mówi o swoim smutku należy jej wysłuchać – oczy­wiś­cie w więk­szoś­ci przy­pad­ków to nic nie jest ale z drugiej strony – dlaczego ignorować te negaty­wne emoc­je? Dlaczego odpowiedz­ią na lęk miało­by być jego ignorowanie ? Uśmiech może wiele zmienić ale nie wszys­tko. Poza tym pomiędzy rozczu­laniem się nad sobą a kom­plet­nym ole­waniem prob­lemów jest mnóst­wo różnych stadiów. Mamy pra­wo przyz­nać, że mamy prob­le­my i oczeki­wać że świat zareagu­je nieco inaczej niż zby­waniem naszej postawy. I tak wiem, że inni mają gorzej. Zawsze ktoś ma gorzej. Ale to nie znaczy, że nasze prob­le­my się nie liczą. Wiem że w porów­na­niu z tym co cier­pią oso­by przewlek­le cier­piące na bolesne choro­by fakt, że cza­sem piekiel­nie bolą mnie ręce nie ma wielkiego znaczenia. Nie mniej wolałabym żeby reakcją nie było „weź niepierdol”.

Z poczu­ciem humoru jest tak, że może­my je wyro­bić ale w ostate­cznym rozra­chunku albo nas coś bawi albo nie. Wiem że ludzi bawi ten filmik i nie oce­ni­am ich bard­zo surowo. Sama siebie jestem w stanie przekon­ać, że ponieważ doskonale znam kon­tekst pow­sta­nia filmiku oraz mate­ri­ał do którego się on odnosi to wiem z czego się naśmiewa. Ale nieste­ty z takim filmikiem jest tak, że odklei się on od swo­jego pier­wot­nego znaczenia, od tego czego jest par­o­dią. Już dziś co raz mniej osób kojarzy o co chodzi. I zosta­je tylko sam filmik, który traci znacze­nie par­o­dii. Zosta­je dow­cip językowy. Ten raczej się nie zes­tarze­je. Niezły choć nie wybit­ny. Na koniec zosta­je to co filmik mówi dosłown­ie – kiedy odrzucimy warst­wę kome­diową.  I z tym mam prob­lem. Wiem, że nie wszyscy tak to zin­ter­pre­tu­ją (może nawet więk­szość nie) ale dla mnie za dużo jest w tym dokłada­nia się do naszych pewnych społecznych przy­war. Paradok­sal­nie gdy­by ten filmik pojaw­ił się np. w telewiz­ji amerykańskiej baw­ił­by mnie bardziej. Bo był­by bardziej oder­wany od tego co jest prawdą. Zwierz wie, że sporo osób może jako argu­ment za brakiem szkodli­woś­ci wpisu przy­wołać jego autorkę i jej blog i pod­kreślać, że jed­nak blog zde­cy­dowanie nie emanu­je taką postawą. Prob­lem w tym, że zwierz jest przeko­nany, że mało kto na blo­ga wejdzie i poczy­ta na tyle dużo by zdać sobie sprawę jaki jest pełny kon­tekst. Dlat­ego prob­le­mem dla zwierza nie jest samo stworze­nie tego klipu tylko to jak się roznosi — w sposób zupełnie oder­wany od pier­wot­nych znaczeń.

Zwierz chci­ał­by więc wam powiedzieć, że choć sam uważa że Pola­cy zaży­wa­ją za dużo leków bez recep­ty to jed­nocześnie za częs­to biorą też jedyny skuteczny lek na wszys­tko czyli „weź niepier­dol”. Najczęś­ciej apliku­ją go innym, przeko­nani że wyświad­cza­ją im przysługę. Cza­sem zaży­wa­ją go sami, stwierdza­jąc że nie będą dzielili się swoi­mi lęka­mi i prob­le­ma­mi tylko radośnie z uśmiechem na ustach prze­jdą przez życie – nieza­leżnie od tego ile nieza­łatwionych spraw i traw­ią­cych ich prob­lemów mają wewnątrz. Dlat­ego zdaniem zwierza czas poz­wolić sobie na to by jed­nak wyrzu­cić „weź niepier­dol” przez okno. Nauczyć się mówić jas­no i głośno – o smutku, lękach, zmęcze­niu i biedzie. Tak nie wszyscy zawsze jesteśmy ide­al­ni, tak życie może nam się spieprzyć – nieza­leżnie od tego czy mamy aparta­ment w środ­ku mias­ta, czy braku­je nam na chleb, czy po pros­tu nie jesteśmy w stanie zwlec się z łóż­ka. Co więcej zdaniem zwierza jed­nym z pier­wszych kroków do tego by się z wielu takich prob­lemów wyleczyć, jest znaleźć kogoś kto nas posłucha, zrozu­mie i udzieli rady. Kogoś kto nas nie oceni, kto nie będzie się z nas śmi­ał i przy­pom­i­nał nam że dzieci w Afryce mają gorzej.

Zwierz może jest za bard­zo czuły. Przyz­na­je –to jest trochę praw­da. Zwierz ma niepoko­jącą skłon­ność do szuka­nia zawsze drugiej strony i zadawa­nia sobie pytań – czy jeśli coś bawi czy radu­je wszys­t­kich to czy oznacza to, ze wszyscy się z tym dobrze czu­ją. Kosz­mar­na cecha bo nieste­ty – mało który dow­cip prze­chodzi przez to sito. Zwyk­le zwierz umie wyciszyć te wąt­pli­woś­ci (cza­sem z ego­isty­cznej potrze­by śmi­a­nia się z rzeczy niepoprawnych). Ale nie tym razem, bo to jed­nak chy­ba zbyt ważne dla zwierza zas­trzeże­nie.  Poziom roz­mowy o prob­lemach z psy­chiką, o depresji, lękach czy po pros­tu o nie do koń­ca udanych życiowych planach jest u nas wciąż bard­zo nis­ki. Wciąż boimy się o tym mówić bo wciąż ludzie nie umieją słuchać. Dlat­ego zwierz się z tego dow­cipu nie śmieje. Wręcz prze­ci­wnie. Gdy­by miał do czegoś zachę­cać to powiedzi­ał­by „weź pier­dol”. Aż będzie ci lepiej.

Ps: Zwierz miał dziś wpisu nie pisać ale znalazł chwilkę.

Ps2: Jutro Wal­lan­der a potem wpis bard­zo wielkanocny.

Zdję­cie w nagłówku — miniatu­ra z klipu na Youtube autorstwa Magdy Mikoła­jczyk autor­ki blo­ga http://matkojedyna.blogspot.com/. Blo­ga zresztą bard­zo dobrego, dobrze pisanego  i wyróż­ni­anego. Do którego nie mam żad­nych zastrzeżeń.

48 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online