Home Ogólnie Produkcja nie boska czyli 7 teorii na temat tego co się stało z Bogam Egiptu

Produkcja nie boska czyli 7 teorii na temat tego co się stało z Bogam Egiptu

autor Zwierz
Produkcja nie boska czyli 7 teorii na temat tego co się stało z Bogam Egiptu

Raz na jak­iś czas zdarza się film tak zły, że zwierz jako widz siedzi  i zada­je sobie pytanie co właś­ci­wie zaszło. Ktoś musi­ał prze­cież musi­ał wyłożyć pieniądze, zaan­gażować aktorów być może napisać sce­nar­iusz. Ale kiedy przyglą­damy się efek­towi koń­cowe­mu odnosimy wraże­nie, że film po pros­tu się stał. Nikt go nie wyreży­serował, nikt w nim za bard­zo nie gra i wszyscy chcieli­by jak najszy­b­ciej zapom­nieć o jego ist­nie­niu. Tak jest w przy­pad­ku Bogów Egip­tu. Oto teorie zwierza co się stało.

Teo­ria I

Tam w ogóle nie było Egipcjan”

Teo­ria zwierza brz­mi – sce­narzys­ta napisał film dzieją­cy się na dalekiej planecie, gdzie mieszka­ją dwie rasy – jed­na więk­sza i sprawu­ją­ca władzę, dru­ga mniejsza która pełni funkc­je pod­danych. Wśród jed­nej rasy następu­je zmi­ana wład­cy z dobrego na złego i trze­ba przy­wró­cić ład. Sce­narzys­ta wrzu­cił tam wszys­tko łącznie ze statka­mi kos­miczny­mi i obow­iązkowy­mi kos­miczny­mi robal­a­mi. Zaniósł do wytwórni gdzie powiedziano mu, że po klęsce Jupiter Ascend­ing jest między­nar­o­dowy ban na filmy kos­miczne, które nie mówią wielkiej prawdy o ludzkoś­ci na co najm­niej pięć lat, ale właśnie znie­siono ban na naw­iązy­wanie do mitologii (ustanowiony po Immor­tals) i może by tak sięgnąć do czegoś co ludzie zna­ją. I dziel­ny sce­narzys­ta pon­azy­wał wszys­tko zgod­nie z Egip­ską mitologią. I to jedy­na zmi­ana jaką zaprowadz­ił. Ta teo­ria ma o tyle sens, że wszys­tko co w filmie widz­imy ma ze wszys­tkim co jest log­iczne dokład­nie tyle wspól­nego co egip­skie wierzenia z treś­cią obrazu.

gods-of-egypt2

Teo­ria II

Ger­ard But­ler chci­ał na kogoś pokrzyczeć”

Zwierz ma wraże­nie, że Ger­ard But­ler raz na jak­iś czas musi uwol­nić na ekranie swo­jego wewnętrznego Leonid­sa. Więk­szość szkotów real­izu­je tą potrze­bę wrzeszcząc na siebie wza­jem­nie w Pub­ach ale But­ler jako oso­ba pub­licz­na nie może wszczy­nać burd. Dlat­ego raz na jak­iś czas Hol­ly­wood pro­duku­je film tylko po to by aktor mógł a.) pochodz­ić w krótkiej spód­niczce b.) pokrzy­czeć na jak­iś odd­zi­ały. I wyglą­da na to, że But­ler doskonale czu­je się na planie i jak krzy­czy na zebranych żołnierzy swo­jej armii to przy­pom­i­na mu się piękny czas kiedy wszyscy zach­wycali się jego Leonidasem. Zwierz może nie lubić fil­mu ale rozu­mie, że takie pro­dukc­je pow­sta­ją dla utrzy­ma­nia bez­pieczeńst­wa. Zwłaszcza w Szkocji.

gods-of-egypt (1)

Teo­ria III

Bogowie Egip­tu to zem­s­ta za Star­cie Tytanów”

Co praw­da Egipc­janie nie mają nic wspól­nego z nowym Star­ciem Tytanów (i jeszcze gorszym Gniewem Tytanów) ale to wyraź­na pró­ba pociąg­nię­cia na dno kole­jnej mitologii. Sko­ro już roz­jechal­iśmy, prze­wałkowal­iśmy i zro­bil­iśmy kuku bogom Greckim to właś­ci­wie dlaczego bogowie Egip­scy mieli­by się czuć lep­iej? Zwłaszcza że zasa­da obsadza­nia bogów bez wzglę­du na pochodze­nie zawsze będzie taka sama. Bogów gra­ją albo aktorzy z Europy (kon­ty­nen­tal­nej) albo Bry­tyjczy­cy. Choć Bry­tyjczy­cy częś­ciej bo prze­cież abso­lut­nie jas­nym jest, że bóst­wa mówił­by po ang­iel­sku z jakimś raczej lep­szym akcen­tem. Plus dzię­ki temu Ger­ard But­ler może mówić ze szkockim akcen­tem a jak wiemy niko­mu to nie przeszkadza. Zwierz ma prob­le­my z fak­tem, że najwyższego boga Ra gra Geof­frey Rush, ale nie dlat­ego, że mi nie pasu­je do teorii ale dlat­ego, że w ogóle taki dobry aktor zaplą­tał się do tego filmu.

GodsOfEgypt_DOMTrlr1_Texted_HD 2861.tif

Teo­ria IV

Założymy się że pokon­am amerykańską cenzurę?”

Jak wiecie w fil­mach które dosta­ją bard­zo niskie ograniczenia wiekowe ist­nieją bard­zo ostre przepisy doty­czące pokazy­wa­nia krwi. Zdaniem zwierza cały ten film nakrę­cono tylko w ramach instruk­tarzu jak obe­jść ten zakaz i zro­bić krwawy film, który dostanie grzeczną i opła­cal­ną kat­e­gorię PG-13. Co trze­ba zro­bić? Ogłosić, ze Bogowie krwaw­ią złotem. Dzię­ki temu, możesz mieć scenę w której bohater czoł­ga się we włas­nej krwi i nadal niską kat­e­gorię wiekową bo przepisy doty­czą jedyne tej naszej czer­wonej a nie boskiej złotej krwi. Dla zwierza jest jasne, że cała fabuła ( o ile to co jest na ekranie moż­na nazwać fabułą) służ tylko po to by zademon­strować i zareklam­ować innym fil­mow­com jak genial­ny jest to pomysł. Ewen­tu­al­nie ktoś się założył że pokaże na ekranie mnóst­wo krwi i cen­zu­ra to puś­ci. Tylko niech się ter­az z nam podzieli tym alko­holem który wygrał!

Gods-of-Egypt (2)

Teo­ria V

To spisek Geor­ga Millera!”

Otóż jak wieść gmin­na niesie nad Boga­mi Egip­tu pra­cow­ało aż 200 tych samych osób co nad Mad Max­em. Najwyraźniej w świecie fil­mow­ców jest nowa sil­na uderzeniowa gru­pa do spraw filmów toczą­cych się na pustyni. Teo­ria spiskowa zwierza brz­mi następu­ją­co – George Miller spec­jal­nie zaaranżował pro­dukcję fil­mu byśmy się przekon­ali, że te dwieś­cie osób i pusty­nia w rękach innego reży­sera zami­ast dać wid­zowi nieza­pom­ni­ane przeży­cie i nową jakość w filmie rozry­wkowym mogą dać wid­zowi niespodziewaną ochotę na bard­zo długą drzemkę. Prze­biegłe ale trze­ba przyz­nać, że budzi podziw. Zwłaszcza że jak­by nie patrzeć, zwierz co raz bardziej umac­nia się w przeko­na­niu, że te dwieś­cie osób zde­cy­dowanie powin­no związać swo­je wszys­tkie przyszłe wyprawy na fil­mową pustynię z aus­tral­i­jskim reżyserem.

pobrane

Teo­ria VI

Film pokazu­je że white­wash­ing może być pozy­ty­wnym zjawiskiem”

Jak wiecie lub nie wiecie w filmie Bogowie Egip­tu nie zatrud­niono, żad­nego Egip­skiego akto­ra. Najbardziej egip­skiego Egipc­jan­i­na w tej mieszaninie gra Rufus Sewell co wystar­czy za nieobec­ny w filmie wątek kome­diowy (Rufus co ty właś­ci­wie musisz zro­bić ?Poma­lować zamek na różowo? Myślał zwierz, że to prob­lem Jere­miego Iron­sa). Nato­mi­ast poza tym – głównych bogów gra cała sze­ro­ka gama aktorów którzy jako żywo z byciem Egipc­ja­ninem czy nawet osobą o odpowied­nich rysach nie mają wiele wspól­nego. Co praw­da wśród bohaterów jest jeden czarnoskóry – bóg mądroś­ci grany przez przyszłego pana Czarną Pan­terę — Chad­wic­ka Bose­m­ana, ale tem­po w jakim zostanie wye­lim­i­nowany wskazu­je, że nikt go tam za bard­zo nie chce. Nie mniej zdaniem zwierza taka obsa­da to prze­jaw daleko idącej litoś­ci czy sza­cunku. Im mniej aktorów o odpowied­nich rysach pojaw­ia się w tym filmie tym zde­cy­dowanie lep­iej dla nich. To jest taki film w którym nikt się nie powinien pojaw­ić. Ogól­nie tego fil­mu nie powin­no być. Sko­ro jed­nak pow­stał i jest tak nud­ny i kosz­marnie idio­ty­czny to może dobrze że ten idio­tyzm niosą na swoich barkach aktorzy, których obec­ność w filmie Bogowie Egip­tu i tak budzi śmiech, niż pięknie dobrana pod wzglę­dem reprezen­tacji obsa­da która dostała­by tak żenu­ją­cy mate­ri­ał do grania *

god-of-egypt-trailer-slide-750x375

Teo­ria VII

Film pow­stał by przy­pom­nieć nam jak dobrze że Alex Proyas rzad­ko krę­ci filmy”

Reżyser fil­mu Alex Proyas nie nakrę­cił żad­nego fil­mu pełnome­trażowego od 7 lat. Bogowie Egip­tu to film który przy­pom­i­na nam, że to bard­zo dobre zjawisko i powin­niśmy rad­ować się z fak­tu, że twór­ca nie raczy nas co roku nową pro­dukcją. I rzeczy­wiś­cie jeśli zwierz miał­by coś pozy­ty­wnego o filmie powiedzieć, to właśnie był­by to fakt że zrozu­mi­ał jakie miał szczęś­cie, że reżyser zaw­iesił na chwilę swo­ją pracę nad pro­dukcją filmową.

NEgeTZPNQjjdkj_2_b

Takie są teorie. Nie są one oczy­wiś­cie pisane na poważnie, choć zwierz pode­jrze­wa, że  w niek­tórych przy­pad­kach mogą być bliskie prawdy. Nie zmienia to jed­nak fak­tu, że film zwierza nieco znies­maczył. Widzi­cie zwierz jest zda­nia, że jako przed­staw­iciele kul­tu­ry zachod­niej mamy pra­wo dowol­nie zmieni­ać i masakrować naszą europe­jską spuś­ciznę. Może­my krę­cić głupie, filmy o bóst­wach Grec­kich, robić musi­cale o Jezusie czy stepu­ją­cych bogów słowiańs­kich. Nie ma w tym nic złego, mamy do czynienia z ciągłym i nieusta­ją­cym remik­sem kul­tu­ry, potrze­bą opowiada­nia rzeczy na nowo czy naw­iązy­waniem do powszech­nie znanych tek­sów kul­tu­ry. To jest „nasze” i może­my robić z tym co żywnie się nam podo­ba. Oczy­wiś­cie moż­na okazy­wać sza­cunek ale ogól­nie nic grekom nie ubędzie od Zmierzchu Tytanów. Przy robi­e­niu tego samego z kul­turą Egip­ską – której i tak wyrząd­zono niekiedy dość niedźwiedz­ią przysługę kolo­nial­nym nastaw­ie­niem zwierz ma wąt­pli­woś­ci. Gdy­by Egipc­janie czy nawet mieszkań­cy północ­nej Afry­ki zrzu­cili się na podob­nie kre­tyńs­ki film zwierz nie miał­by zas­trzeżeń. Nie chodzi bowiem o poziom. Tylko o takie beztroskie pode­jś­cie do cud­zej kul­tu­ry którą sprowadza się do takiego pop­cornowego zestawu sym­boli. Niby dobrze jak kul­tu­ry się miesza­ją ale w tym momen­cie było mi jakoś strasznie głu­pio. Jak­bym dostała całą zachod­nią igno­rancję i aro­gancję na pozła­canym talerzu. Nie miłe to uczucie.

gods-of-egypt-00

Z kolei w spraw­ie obsady – zwierz może się zgodz­ić że nie ma tu więk­szego powodu by prze­j­mować się tym jak wyglą­da­ją Egipc­janie bo to świat który jedynie nazwy prze­jął z Egip­tu. Ale… no właśnie. Sko­ro już sięgamy po nazewnict­wo, po sym­bole, po ele­men­ty Egip­s­kich mitów to obsadzanie w głównych rolach przede wszys­tkim białych aktorów (na Boga! Obsadzanie Skan­dy­nawa w roli Horusa!) wyda­je się być taką właśnie biz­ne­sową bezczel­noś­cią. Jak chce­cie brać nazewnict­wo Egip­skie to idź­cie za ciosem. Sko­ro aż się prosi o śni­adą obsadę to przełam­cie ten wasz strasznych stra­ch że jak nie daj Boże główny bohater nie będzie miał niebies­kich oczu albo blond włosów lub bry­tyjskiego akcen­tu to nikt nie przyjdzie do kina. Prze­cież o to właśnie chodzi – żeby jak się pokaże taka dobra okaz­ja to wybrać nieco inną obsadę. Kto wie może ten film był­by odro­bię mniej idio­ty­czny gdy­by Egip­skiego boga Seta nie grał Szkot uda­ją­cy Spar­tan­i­na. Zwierza ten film iry­tu­je bo właśnie jest tak cud­own­ie zakon­ser­wowany w świecie gdzie jeśli główny bohater nie jest naszym dobrym kon­ty­nen­tal­nym mięś­ni­akiem to komu właś­ci­wie mamy zaufać.

gods-of-egypt-lionsgate-3-640x480

Ostate­cznie Bogowie Egip­tu to taki film na który idzie się w nadziei że będzie co najm­niej tak cud­own­ie głupi jak Pom­pe­je czy tak cud­own­ie niez­god­ny z zary­sem znanej his­torii jak Van Hels­ing a wychodzi się… znud­zonym. Tak bohaterowie idą nieśpiesznie, pokonu­ją przeszkody, mało ciekaw­ie, zbier­a­ją drużynę a ostate­cznie jakieś dwadzieś­cia do trzy­dzi­es­tu min­ut to film niemy gdzie wszyscy jakoś ignoru­ją wielkiego zakończe­nie bo muszą prze­myśleć swo­ją wewnętrzną przemi­anę. Zwierz wyszedł z fil­mu strasznie znud­zony. Ale na szczęś­cie – wy nie musicie

Ps: Ogłos­zono że nowy Kap­i­tan Amery­ka ma trwać 2 godziny 26 min­ut. Zwierz jest zaniepoko­jony bo rzad­ko mamy dobre długie filmy superbohaterskie

Ps2: The Night Man­ag­er nadal się zwier­zowi bard­zo podo­ba i nikt go nie przekona, że to nie jest abso­lut­na perełka.

33 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online