Home Ogólnie Pytania? Pytania! czyli Zombie vs Zwierz vs Koniec Sezonu!

Pytania? Pytania! czyli Zombie vs Zwierz vs Koniec Sezonu!

autor Zwierz
Pytania? Pytania! czyli Zombie vs Zwierz vs Koniec Sezonu!

Dziś najważniejsze wydarze­nie sezonu. Nie, nie mówię o pre­mierze Gwiezd­nych Wojen, które pewnie połowa z was sza­lonych dzieci­aków widzi­ała już pięć razy od wczo­ra­jszej nocy. Dziś mamy koniec drugiego sezonu Zom­bie vs Zwierz.

Jesteśmy lep­si i szyb­si od BBC. Na dru­gi sezon nie musieliś­cie czekać kilku lat. Wręcz prze­ci­wnie zro­bil­iśmy prz­er­wę god­ną co najwyżej amerykańs­kich stacji telewiz­yjnych. Między pier­wszym a drugim sezonem wiele się zmieniło – odcin­ki nieco się skró­ciły (choć pil­nowanie ich dłu­goś­ci wychodz­iło nam śred­nio) za to było ich bez porów­na­nia więcej, zgod­nie z zasadą – jeśli to piątek to mamy pod­cast. Jed­nocześnie odnieśliśmy mały sukces inau­gu­ru­jąc nasz kącik muzy­czny gdzie pro­mu­je­my nowych, młodych artys­tów i mamy nadzieję, że odniosą sukces i przyniosą wam trochę radochy. Zaczęliśmy też zapraszać do pod­cas­tu goś­ci i praw­ie udało się nam ich dop­uś­cić do gło­su. Część z nich zde­cy­dowała się przek­li­nać, mimo, że naprawdę niko­go spec­jal­nie nie zachę­camy. To się samo dzieje.

Dlaczego robimy prz­er­wę? Z kilku powodów – po pier­wsze dlat­ego, że może­my. Po drugie – ostat­nia prz­er­wa pokaza­ła, że chwila reflek­sji doskonale robi pod­cas­towi. Zawsze może­my coś zmienić, prze­r­o­bić, dopra­cow­ać, ustal­ić. Dlat­ego tak ważne są ważne są wasze sug­estie. Bo dzię­ki nim wiemy co się wam podo­ba, co się wam nie podo­ba, co może­my zmienić. Chce­my robić najlep­szy pod­cast w galak­tyce a to wyma­ga współpra­cy z najlep­szy­mi słuchacza­mi w galak­tyce. Co praw­da pod koniec ostate­cznie sami zro­bimy to co będziemy chcieli, ale naprawdę chce­my poz­nać wasze pomysły i opinie.

Ostat­ni odcinek sezonu to Q&A. Zestaw zebranych dość przy­pad­kowo pytań zadanych Pawłowi na ask. Niek­tóre pyta­ją­cy kierowali bezpośred­nio do Pawła, niek­tóre do naszego pod­cas­tu. Rozdzi­ał omaw­ianych tem­atów jest tak olbrzy­mi, że powin­no się wam spodobać, a na pewno nie powin­no się znudz­ić. No i jeśli po tym odcinku zatęskni­cie to mamy dla was niespodziankę. Zgod­nie ze wszys­tki­mi wyty­czny­mi bry­tyjskiej telewiz­ji będziemy mieli w tym roku bard­zo spe­cial, Chris­ti­mas spe­cial. A potem chwila ciszy na refleksję.

W każdym razie pisz­cie co chcielibyś­cie w pod­caś­cie zmienić ale też co się wam podo­ba. Może­cie napisać na naszej stron­ie na face­booku (jeśli ją pol­u­bi­cie zyska­cie mnóst­wo mate­ri­ałów z pro­dukcji pod­cas­tu które  głównie kom­pro­mi­tu­ją zwierza), albo w komen­tarzach pod postem.

Ps: Tekst o Gwiezd­nych Woj­nach będzie jutro bo ku zaskocze­niu zebranych zwierz idzie na nie dopiero dziś po południu.

Ps2: Wczo­ra­jszy obiecany tekst na Onet.pl zna­jdziecie pod tym linkiem. Piszę o tym, że wszyscy kocha­ją Toma Hardy’ego.

3 komentarze
0

Powiązane wpisy