Home Ogólnie Rozplątane węzełki czyli mnóstwo zbędnych ciekawostek na rozwiązanie konkursu

Rozplątane węzełki czyli mnóstwo zbędnych ciekawostek na rozwiązanie konkursu

autor Zwierz

Hej

Zwierz zgod­nie z obiet­nicą przed­staw­ia dziś wyni­ki konkur­su “niteczkowego” (tak został nazwany i zwierz aprobu­je) ogłos­zonego kil­ka dni temu na zwierzu. Zwierz chci­ał­by wam szcz­erze pograt­u­lować bo wszyscy razem podal­iś­cie poprawne odpowiedzi na wszys­tkie pyta­nia — ale nikt nie podał pełnego zestawu poprawnych odpowiedzi. Nato­mi­ast jak zwyk­le zaskoczyliś­cie zwierza kreaty­wnoś­cią. Takich pow­iązań jakie część z was przed­staw­iła zwierz nigdy by się nie spodziewał. Z drugiej strony które­goś dnia zwierz zas­tanaw­iał się co łączy Lov­ley Bones z Wład­cą Pierś­cieni i znalazł doskonale połącze­nie zan­im przy­pom­ni­ał sobie, że obie pro­dukc­je wyreży­serował Peter Jack­son. Inny­mi słowy, mózg zwierza też cza­sem podąża dzi­wny­mi droga­mi. Co zresztą dowodzi, że każde dwa tytuły da się ze sobą pow­iązać i to na takie sposobu na jakie nigdy sam zwierz by nie wpadł. A ter­az już dla was wszys­t­kich poprawne odpowiedzi na pyta­nia no i nazwisko zwycięz­cy.

Proszę sobie wyobraz­ić, że w tym momen­cie pod­chodzi do mikro­fonu bard­zo ele­gancko ubrany gen­tle­man ( wybór rysów twarzy zwierz pozostaw­ia czytel­nikowi) i poda­je zwier­zowi kop­ertę z nazwiskiem zwycięz­cy, które to nazwisko zwierz zaraz przeczy­ta z odpowied­nim entuz­jazmem.

Aby nie trzy­mać was dłużej w niepewnoś­ci to zabawę wygrała Mysza z Mysza Movie. Co praw­da zwierz nie wie czy w ogóle powin­na star­tować, bo chodzą po internecie słuchy, że ona w ogóle nie ist­nieje tylko jest kreacją zwierza (a właś­ci­wie kreacją umysłu zwierza) więc jasne, że zna odpowiedzi na zadane pyta­nia. Na całe szczęś­cie nawet Mysza nie podała pełnego zestawu poprawnych odpowiedzi. No właśnie zan­im dojdziemy do koń­ca — zwierz zde­cy­dował, że ostate­cznie to on decy­du­je jakie pow­iązanie jest właś­ci­wie:) Może to nie do koń­ca ucz­ci­we ale dzię­ki temu zwierz bez trudu mógł wybrać zwycięzców :) Zwierz przy­pom­i­na, że stawką o jaką gral­iśmy był wpis na blogu na życze­nie do zre­al­i­zowa­nia w najbliższych dni­ach.

No a ter­az odpowiedzi

1.) The Fall i Jak zostać Królem łączy oczy­wiś­cie frag­ment VII Sym­fonii Beethove­na, w jed­nym filmie towarzyszy sce­nie otwar­cia, w drugim zamknię­cia. Co ciekawe kiedy zwierz wychodz­ił z Jak zostać Królem usłyszał jak kon­spir­a­cyjnym szeptem jed­na dziew­czy­na mówiła do drugiej, że to co grali na końcu to byuł najlep­szy frag­ment muzy­ki fil­mowej jaki słysza­ła w życiu. Lud­wig wciąż ma to coś.

Muzy­ka, obraz i w końcu film. Tak zaczy­na się The Fall genial­nego Tarse­ma.

2.) Dawno Temu w Traw­ie i Sied­miu Samu­ra­jów — pow­iązanie jest zabawne bo to jest tak Sied­miu Samu­ra­jów zain­spirowało Sied­miu Wspani­ałych co z kolei zain­spirowało Dawno Temu w Traw­ie i tak na jed­nym pomyśle fab­u­larnym roze­gra­no japońs­ki film his­to­ryczny, amerykańs­ki west­ern i ani­mację o insek­tach. Ludz­ka wyobraź­nia nie ma granic.


Od Samu­ra­jów do Insek­tów, po drodze kow­bo­je — takie rzeczy tylko w filmie

3.) Tho­ra 2 i Ostate­czne Rozwiązanie - zabawne że tu wszyscy poprawnie odpowiedzieli, że oba filmy łączy Tom Hid­dle­ston . Co ciekawe kiedy zwierz pier­wszy raz oglą­dał znakomi­ta pro­dukcję BBC poświę­coną kon­fer­encji w Wannsee, dostrzegł ład­nego telegrafistę i nawet zan­otował men­tal­nie, że jest on taki całkiem całkiem i trze­ba kiedyś sprawdz­ić kto zacz (podob­nie zro­bił kiedy w Bękar­tach Wojny na ekranie pojaw­ił się przys­to­jny ang­iel­s­ki ofi­cer). Dopiero niedawno gdy pokazy­wał pro­dukcję rodz­i­com zer­wał się z krzesła zda­jąc sobie sprawę, czyją twarz ma ów przys­to­jny telegrafista o którym pamię­tał.

Conspiracy-tom-hiddleston-24997191-564-407

Zwierza najbardziej bawi kiedy widzi akto­ra w filmie, zupełnie bez kon­tek­stu, zapamię­tu­je go a potem kiedy wraca to ów aktor już jest zde­cy­dowanie sławny. A w ogóle film jest doskon­ały, naprawdę zwierz pole­ca.

4.) Księżną i Kochanka Królowej — pow­iązań znaleźliś­cie wiele ale to o które chodzi zwier­zowi zasadza się w kostiu­mach — zarówno w Księżnej jak i w Kochanku Królowej głów­na bohater­ka ma w częś­ci scen tą samą suknię. zwierz to wie bo oglą­da­jąc Kochanka Królowej (ależ to dobry film) nie mógł się pozbyć wraże­nia, ze skądś ta suknie zna. Resztę powiedzi­ał zwier­zowi Inter­net.

Spójrz­cie na wzór — to ta sama suk­nia — w Anglii do gry w Kart w Danii moż­na się już ubrać na Bal.

5.) Hal­loween i Star Trek — ponown­ie trud­no was zwieść. Oczy­wiś­cie mas­ka morder­cy ze słyn­nego koloru to mas­ka Kap­i­tana Kir­ka (oczy­wiś­cie odpowied­nio podra­sowana). Zdaniem zwierza to cichy dowód, że naw­iąza­nia do Star Tre­ka moż­na znaleźć wszędzie ;)

A kiedy kap­i­tan Kirk jest w złym humorze…

6.) Bat­mana (Bur­tona) i Nową Nadzieję — to było trochę podłe ze strony zwierza wybrać te dwa tytuły i tak zestaw­ić ale wiado­mość tak swego cza­su zwierza ubawiła/zszokowała, że postanow­ił znaleźć pretekst by się tą cieka­wostką podzielić. Otóż ponoć i Bur­ton i Lucas mieli po lat­ach twierdz­ić, że rozważali do ról kole­jno Bat­mana i Hana Solo … Bil­la Mur­raya. I ter­az wszyscy zachodzą w głowę, czy to taki żart fil­mow­ców, których za dłu­go się pyta o cast­ing czy rzeczy­wiś­cie ten bard­zo nie pasu­ją­cy do obu ról aktor kiedykol­wiek znalazł się na wstęp­nej liś­cie do cast­ingów.

  O ile w his­torię z Gwiezd­ny­mi Woj­na­mi nawet zwierz śred­nio wierzy, o tyle wyda­je się że Bur­ton rzeczy­wiś­cie rozważał Mur­ray’a jako Bat­mana — świad­czy o tym cho­ci­aż­by fakt, że pozostał przy komikach zatrud­ni­a­jąc Keatona

7.) Ter­mi­na­to­ra 2 i Nie wierz­cie bliź­ni­aczkom - jak widzi­cie zawsze zna­jdzie się jakieś pow­iązanie pomiędzy fil­ma­mi — nawet najbardziej nikłe — jed­nak nawet zwierz był swego cza­su zaskoc­zony kiedy oglą­da­jąc sym­pa­ty­czny film famil­i­jny usłyszał utwór, który doskonale znał z Ter­mi­na­to­ra czyli “Bad to the Bone”. Ciekawe co o takim zestaw­ie­niu filmów w którym wyko­rzysty­wany był utwór myślą sami twór­cy.

Ten sam pod­kład muzy­czny pod Ter­mi­na­to­ra i ten uroczy film famil­i­jny. Ponown­ie — tylko w Hol­ly­wood

8.) To nie jest kraj dla starych ludzi i Aż pole­je się krew — cóż z całą pewnoś­cią to jest kraj dla fil­mow­ców bo dwie pro­dukc­je sąsi­ad­owały ze sobą tak blisko, że dym z jed­nej wchodzi w kadr drugiej i trze­ba było prz­er­wać zdję­cia. To praw­ie tak jak wtedy kiedy Szwedzi i Bry­tyjczy­cy krę­cili swo­je osob­ne Wal­lan­dery w tym samym cza­sie na jed­nym dwor­cu kole­jowym ale różnych per­onach i potem obie ekipy spo­tykały się na lunchu.

Jeden pan Dymi, dru­gi dym widzi. A co jeśli aktorzy porozu­miewali się w ten sposób np. “Każą nam nosić straszne fryzury”, “Ten sza­lony Anglik nigdy nie wychodzi z roli”, “zabierz­cie nas stąd tu jest pusty­nia” itp.

9.) Sprzedaw­cy i Sie­dem — początkowo oba filmy miały mieć zupełnie inne zakończenia — aby nie zdradzać za dużo zwierz powie, że jeden film miał nieco lep­sze dru­gi zde­cy­dowanie gorsze. Na całe szczęś­cie obaj twór­cy zde­cy­dowali się skończyć filmy inaczej niż planowali i wszys­tkim to wyszło na dobre.

Prawdę powiedzi­awszy zwierz nie wyobraża sobie jakiegokol­wiek innego zakończenia Sie­dem.

10.) Orlan­do i Tomb Rid­er - oba filmy dzieją się min. w Hat­field House jed­nym z częś­ciej wyko­rzysty­wanych budynków w kine­matografii. Jed­nak jak śmieli się znaw­cy tem­atu tylko w Orlan­do ktokol­wiek czy­ta książ­ki ze wspani­ałej bib­liote­ki gdzie zawsze roz­gry­wa się cześć scen.

Ponoć tylko w Orlan­do książ­ki nie pełniły roli czys­to deko­ra­cyjnej

11. Nigdy nie mów nigdy (film Bib­era) i Dredd — jeśli jeszcze nie zakochal­iś­cie się w nowym filmie o Dred­dzie to zde­cy­dowanie powin­niś­cie po tym fak­cie. Zwol­niona kilka­set razy piosen­ka Bib­era została wyko­rzys­tana jako pod­kład w sce­nach ze Slow-Mo czyli wtedy kiedy bohaterowie którzy zażyli narko­tyk postrze­ga­ją świat jako bard­zo bard­zo zwol­niony. Czy to nie genial­ny pomysł czynić z Bib­era pod­kład narko­ty­cznych zwidów?

wszys­tko brz­mi dobrze jeśli się to bard­zo bard­zo bard­zo spowol­ni

12.Thora i Rozważną i Roman­ty­czną — oczy­wiś­cie Patrick Doyle kom­pozy­tor muzy­ki do obu filmów. Doyle to kom­pozy­tor, który zyskał na rozs­ta­niu się Emmy Thomp­son i Ken­netha Branagha. Pozosta­jąc z obo­jgiem aktorów w przy­jaźni stał się ich nad­wornym kom­pozy­torem — i tak tworzy muzykę zarówno do filmów Branagha jak i tych do których sce­nar­iusze pisze Thomp­son. Zaś na jego poświę­conym mu galowym kon­cer­cie wystar­czyło tylko strate­gicznie ustaw­ić byłe małżeńst­wo bard­zo daleko w rzędzie dzięku­ją­cych mu współpra­cown­ików.

Ponieważ zwierz wysłuchał już tylu Sound­track­ów Doy­la to kto jest autorem muzy­ki zori­en­tował się już w trak­cie sean­su, właś­ci­wie uchem a nie rozumem.

 

13. Czarnok­siężni­ka z Krainy Oz i Wład­cę Pierś­cieni — oba filmy łączy fakt zmi­any akto­ra tuż przed rozpoczę­ciem zdjęć. Początkowo zarówno Aragor­na jak i Blaszanego drwala mieli grać inni aktorzy. Bud­dy Ebsen był pier­wszym aktorem, który został wybrany do roli Blaszanego drwala ale dostał tak strasznie sil­nej reakcji aler­gicznej na zaw­ier­a­ją­cy alu­mini­um make-up, że trze­ba było go zmienić. Z kolei rolę Aragor­na powier­zono Stu­ar­towi Townsendowi, który przeszedł cały obóz treningowy by zostać zwol­nionym dzień przed rozpoczę­ciem zdjęć, Jack­son uznał, ze 29 let­ni wów­czas Townsend jest za młody do roli Aragor­na i obsadz­ił w tej roli Mortense­na. Co ciekawe Townsend nigdy nie dostał żad­nego odkszkodowa­nia. Prawdę powiedzi­awszy- nawet jeśli to była decyz­ja słusz­na to jed­nak — nie ład­nie panie Jack­son!.

 

Jak widać ominął nas bard­zo ale to bard­zo inny Aragorn od tego, którego dostal­iśmy na ekranie. Taki bardziej Emo.

14.Mad Men (sezon 4) i Karate Kid — obie pro­dukc­je łączy aktor­ka Randee Heller. Zwierz nie umieś­cił­by tego pyta­nia gdy­by nie fakt, ze sporo się męczył zan­im doszedł do tego skąd może rozpoz­nawać sekre­tarkę Donego Drapera.

To pytanie było wynikiem męczarni jakie przeszedł zwierz zas­tanaw­ia­jąc się skąd może znać ta aktorkę

15.Zabójczy Numer i Pulp Fic­tion — rzeczy­wiś­cie film łączy Bruce Willis ale nie tylko — łączy je też wątek zegar­ka po ojcu. Jeśli nie widzieliś­cie sce­ny z zegarkiem po ojcu z Pulp Fic­tion popełnil­iś­cie spory błąd w waszych fil­mowych wyb­o­rach, a Zabójczy Numer wyreży­serował ten sam pan co Sher­loc­ka — co też was powin­no zachę­cić (są tam też znakomite tapety i Lucy Liu)

LuckyNumberSlevin_unknown3

Co jest z zegarka­mi od ojców w tych fil­mach z Willisem…

16. Ryszar­da III i Wład­ców Wszechświa­ta - Ponoć Frank Lan­gel­la gra­ją­cy Skele­to­ra (zwierz nigdy nie przyzwyczai się by nazy­wać postać Szkiele­torem) bard­zo dużo dopisał swo­je­mu bohaterowi. Między innym poży­czył od Szek­spi­ra lin­ijkę z Ryszar­da III “I’m not in a giv­ing mood this day” co uczy nas, że nieza­leżnie od tego jaka będzie przyszłość i kto w nią będzie zaan­gażowany wciąż Ryszard III będzie na liś­cie sztuk do cytowa­nia

Na potęgę posęp­nego czere­pu mocy cytatu przy­by­waj

17. Mon­ster i Bridgi­et Jones Diary — obie aktor­ki gra­jące główne role musi­ały przy­tyć do wys­tępu — dokład­nie tyle samo przy­tyć. co ciekawe, w obu przy­pad­kach przy­branie na wadze uznano za oszpece­nie się dla roli, choć oszpeciła się jedynie Char­l­ize — spec­jal­nie ukry­wa­jąc urodę i to nie wagą a make upem zaś Reene Zell­weger wcale się nie oszpeciła co najwyżej zaokrągliła, choć szko­da, że twór­cy fil­mu nie zrozu­mieli, że postać z książ­ki nie bory­ka się z nad­wa­ga tylko z tymi pię­cioma kilo­gra­ma­mi z który­mi bory­ka się każ­da kobi­eta która nie ma fig­ury mod­el­ki.

Obie aktor­ki przy­tyły, obie za różne role mogły się w tym samym roku cieszyć Oscarem

18. 500 dni miłoś­ci i Dzień Pró­by - poza trag­icznym tłu­macze­niem tytułu oba filmy łączy… właś­ci­wie ten sam kadr — bohaterowie jed­nego i drugiego fil­mu, choć różni ich właś­ci­wie wszys­tko zna­j­du­ją się w Qual­i­ty Cafe i to przy tym samym sto­liku. A my narzekamy, że z Warsza­wy widzi się tylko pięć miejsc.

” Kochanie mówię ci musimy wyjść zan­im przyjdzie Den­zel by znów się pośmi­ać z bied­nego Ethana jak co wtorek”

19. Prawdzi­we Kłamst­wa i Avengers -Jeśli spo­jrzy­cie na bójkę w Hangarze pomiędzy Hulkiem a Thorem to w tle pojawi się ten sam samolot który moż­na było podzi­wiać w Prawdzi­wych Kłamst­wach. Zdaniem niek­tórych S.H.I.E.L.D skon­fiskowało go po tym jak dowiedzi­ało się, że pilo­tował je Ter­mi­na­tor.

Czy ktokol­wiek próbował tym samolotem tak po pros­tu latać?

20.Planetę Małp (remake) i Żołnierzy Kos­mo­su? — Albo inter­net wszys­t­kich poin­for­mował albo wszyscy mamy źle w głowie — prawdą jest że w niekończą­cym się recyk­lin­gu stro­jów bohaterowie zarówno mil­i­tarysty­cznej jak i post apokalip­ty­cznej wiz­ji przyszłoś­ci wylą­dowali w tych samych lekko tylko prze­r­o­bionych mundurach.

Słucha­j­cie czy ta mał­pa to jeden z naszych?”

 

No i dotar­liśmy do końća. Jak sami widzi­cie, nie było to aż tak trudne jak się mogło wydawać, ani tak łatwe jak być może niek­tórzy sądzili. Zwierz takie zabawy abso­lut­nie uwiel­bia i nie chce byś­cie sądzili, ze kiedykol­wiek przes­tanie. zbieranie takich zbęd­nych infor­ma­cji o fil­mach, ich twór­cach i pro­ce­sie pro­dukcji cza­sem okazu­je się wcale nie takie zbędne. Zwierz na przykład oglą­da­jąc ostat­nio pro­dukcję poświę­coną pier­wszym twór­com Dok­to­ra Who stwierdz­ił, że aktor­ka chodzi w tej samej sukience co bohater­ka z The Hour co potwierdza, że BBC ma tylko pięć stro­jów, sześ­ciu aktorów, trzy lokaliza­c­je i niewiele więcej rek­wiz­ytów. To daje poczu­cie, że człowiek praw­ie zna twór­ców. Poza tym, do pewnego momen­tu wiedzieć, że Rozważną i Roman­ty­czną łączy z Thorem ten sam kom­pozy­tor to dzi­wact­wo, ale kiedy zwierz usłyszał w Thorze wspani­ałą muzykę pomyślał “Doyle?”  I to moi drodzy już jest erudy­c­ja.

Ps: Zwierz prosił­by nagrod­zoną Myszę by na pomysł wpisu wpadła raczej szy­b­ciej niż później, bo potem zwierz ma plany w głowie ;)

ps2: Zwierz przy­pom­i­na, że zbliża się Secret San­ta. Jak wam idzie? Wczo­raj zwierz szczęśli­wie paćkał się w far­bie i był taki z siebie dum­ny, że wymyślił tą zabawę.

12 komentarzy
0

Powiązane wpisy