Home Ogólnie Rzeczy o których nie myślimy czyli kino niepodpisane

Rzeczy o których nie myślimy czyli kino niepodpisane

autor Zwierz
Rzeczy o których nie myślimy czyli kino niepodpisane

O wielu rzeczach nie myślimy. Nie myślimy bo nie musimy myśleć. Nie liczymy ile schodów dzieli windę od pię­tra na którym mieszkamy, rzu­camy okiem na światło zan­im prze­jdziemy przez ulicę, nasłuchu­je­my komu­nikatu nadawanego przez głośnik na dwor­cu o zmi­an­ie kur­sowa­nia pociągu. Cza­sem jed­nak warto stanąć i pomyśleć. Może się wtedy okazać, że otacza­ją­ca nas rzeczy­wis­tość może spraw­iać dużo więcej prob­lemów. Nawet jeśli chodzi o rzecz tak banal­ną jak kupowanie DVD z rodz­imą pro­dukcją. Bo okazu­je się, że jeśli macie prob­le­my ze słuchem nie każdy film będzie dla was.

funny_subtitles_1

Pol­skie napisy przy pol­s­kich fil­mach. Jasne przy ang­iel­s­kich i amerykańs­kich pro­dukc­jach zawsze są – pol­skie albo ang­iel­skie jeśli sprowadza się je zza grani­cy. Zwierz zresztą zawsze wybiera napisy dla osób niesłyszą­cych bo oprócz infor­ma­cji o tym co jest w dialo­gach ang­iel­skie napisy dla niesłyszą­cych zaw­ier­a­ją też nazwy utworów granych w tle. Czyli przy­datne infor­ma­c­je. Ale przy fil­mach pol­s­kich? Zwierz nigdy się nad tym nie zas­tanaw­iał – mało pol­s­kich filmów kupu­je na DVD, jeszcze mniej oglą­da z napisa­mi (choć cza­sem przy­dał­by się biorąc pod uwagę jakość dźwięku w pol­s­kich fil­mach). Dopiero autor­ka blo­ga O ruchomych obrazkach zwró­ciła zwier­zowi uwagę, że to o czym on w ogóle nie myśli jest prob­le­mem. Zwierz postanow­ił więc zro­bić małe badanie – udał się do najbliższego empiku (w Cen­trum Hand­lowym Arka­dia) i obe­jrzał wszys­tkie sto­jące na półce „Film Pol­s­ki” DVD (obe­jrzał też okład­ki wszys­t­kich DVD z pol­ski­mi seri­ala­mi sto­ją­cych w sekcji seri­ale) – razem około 100 płyt. Ter­az dowiecie się jak oso­ba słabo słyszą­ca może w Polsce kupować DVD z Pol­ski­mi filmami.

REONrz8

Po pier­wsze – na 82 DVD z fil­ma­mi tylko 16 miało infor­ma­cję o pol­s­kich napisach. Jed­nocześnie drugie tyle filmów posi­adało napisy tylko w języku ang­iel­skim (bądź np. włoskim, fran­cuskim, hisz­pańskim) nie posi­ada­jąc napisów w języku pol­skim. Aż sześć filmów posi­adało audiodyskrypcję ale trze­ba powiedzieć, że znacznie tą liczbę zawyżyło Repozy­to­ri­um Cyfrowe które wyda­je swo­je filmy w zgodzie ze wszys­tki­mi możli­wy­mi stan­dar­d­a­mi (co niesły­chanie cieszy). Jed­nocześnie w przy­pad­ku seri­ali wyglą­da to zde­cy­dowanie lep­iej – na dwadzieś­cia tytułów ok. 10 ma napisy. Trze­ba jed­nak zauważyć, że tu znacznie zawyża śred­nią Telewiz­ja Pol­s­ka która pod swoim szyl­dem wyda­je seri­ale z napisami.

Po drugie — na mniej więcej połowie płyt na których pojaw­ia się infor­ma­c­ja o napisach nie jest napisane czy są to napisy dla osób niedosłyszą­cych. Tym­cza­sem taka infor­ma­c­ja jest kluc­zowa. Same napisy oczy­wiś­cie pomogą obe­jrzeć film ale napisy dla osób niesłyszą­cych zaw­ier­a­ją też (co na pewno rozpoz­na­je­cie z napisów anglo­języ­cznych) opisy dźwięków, muzy­ki i tonu gło­su. Wszys­tko to co spraw­ia, że film ma dźwięk a nie tylko suchą listę dial­o­gową. Nieste­ty sam fakt że film ma napisy nie oznacza, że są one dos­tosowane do oso­by niesłyszącej czy niedosłyszącej. Tych dla osób potrze­bu­ją­cych fil­mu z napisa­mi dla osób głuchych czy niedosłyszą­cych było w sprawd­zonej próbce kil­ka. Kil­ka. Tyle dokład­nie filmów z tych osiemdziesię­ciu może obe­jrzeć oso­ba mają­ca prob­le­my ze słuchem bez poczu­cia że traci co najm­niej 1/3 filmu.

Po trze­cie – jeśli wyda­je się wam, że w świecie umieszcza­nia napisów przy fil­mach ist­nieje jakaś zasa­da to grubo się myli­cie. Jak zwierz pisał – seria wydawana przez Repozy­to­ri­um cyfrowe rzeczy­wiś­cie charak­teryzu­je się wysoką jakoś­cią wydawanych treś­ci, ale kiedy już prze­chodz­imy do poszczegól­nych dys­try­b­u­torów czy wydań to mamy zupełną loter­ię – cza­sem film wydany przez jakiegoś dys­try­b­u­to­ra ma napisy, cza­sem nie, cza­sem w serii filmów niek­tóre filmy mają napisy a niek­tóre nie. W jaki sposób dotrzeć do tego co będzie wydane z napisa­mi? Trud­no powiedzieć ale z pewnoś­cią oso­by które niedosłyszą muszą przeży­wać nie lada stres kiedy wyczeki­wane przez nich pro­dukc­je zjaw­ia­ją się na DVD, nigdy bowiem nie wiado­mo czy będzie tak jak w przy­pad­ku Carte Blanche – wydanego z napisa­mi i audiodyskrypcją czy jak w przy­pad­ku Wymyku który ma napisy fran­cuskie i niemieck­ie ale np. nie ma polskich.

Po czwarte — szyku­j­cie się na całą masę sytu­acji w której nie dostaniecie infor­ma­cji – na więk­szoś­ci płyt z seri­ala­mi (nie wydany­mi przez TVP) nie to,że nie ma infor­ma­cji że napisy są niedostęp­ne – nie ma żad­nej infor­ma­cji czy na pły­cie są napisy czy nie – wobec takiej sytu­acji widz mają­cy prob­le­my ze słuchem musi przyjąć,że napisów na pły­cie nie ma. Innym prob­le­mem jest noto­ryczne zak­le­janie ceną miejs­ca w którym pojaw­ia się infor­ma­c­ja o tym czy na pły­cie zna­j­du­ją się napisy – w przy­pad­ku kilku filmów nie dało się dotrzeć do infor­ma­cji czy na pły­cie zna­j­du­ją się napisy w języku pol­skim. Nie sposób nie dostrzec, że komuś kto przyk­le­jał cenę nie przyszło do głowy, że właśnie zak­le­ja praw­dopodob­nie najis­tot­niejszą dla częś­ci kupu­ją­cych informację.

Po piąte – nie myśl­cie że jeśli film jest dofi­nan­sowany przez PISF – czyli bądź co bądź państ­wową agencję to ist­nieje jakikol­wiek obow­iązek by był dos­tosowany do potrzeb wszys­t­kich oby­wa­teli. PISF dając dotację nie wyma­ga by film zaw­ier­ał napisy dla osób niedosłyszą­cych czy audiodyskrypcję dla osób niedowidzą­cych. Inny­mi słowy insty­tuc­ja dzi­ała­ja­ca z ramienia państ­wa nie dba o to by dofi­nan­sowane przez nią pro­dukc­je były dostęp­ne dla wszys­t­kich oby­wa­teli tego państ­wa. Na przykład jeśli chce­cie zobaczyć na DVD nagrod­zoną Oscarem Idę a macie prob­lem ze słuchem to jest mi bard­zo przykro ale jej nie obe­jrzy­cie bo nie ma napisów. Jed­nocześnie ma znaczek PISF który co praw­da jest dum­ny z Oscara ale żeby pomyśleć o tym, że każdy oby­wa­tel ma się cieszyć pol­ską sztuką fil­mową to już nie pomyśli.

tumblr_mxgdylQK3K1t0xq1zo2_500

Po szóste – raport doty­czą­cy sytu­acji osób niesłyszą­cych i niedosłyszą­cych w Polsce poda­je cenę napisów do 10 min­ut fil­mu. Uwa­ga. 80 – 100 zł. Biorąc pod uwagę, że film trwa ok. 90–120 min­ut oznacza to, że dys­try­b­u­tor nie umieszcza­jąc pol­s­kich napisów nie ponosi kosz­tu się­ga­jącego – w przy­pad­ku najwyższej staw­ki i dłuższego fil­mu kosz­tu 1200 zł. Nie mówimy bowiem o tłu­macze­niu ale o sporządze­niu napisów pol­s­kich. Jasne trze­ba uwzględ­nić pod­sta­wowe wyty­czne doty­czące redagowa­nia napisów dla osób niedosłyszą­cych ale nie są one trud­niejsze niż sporządze­nie napisów pol­sko­języ­cznych do filmów ang­iel­s­kich. Jeśli nawet kosz­ty był­by dwu czy trzykrot­nie więk­sze to mówimy o takiej oszczęd­noś­ci dla twór­ców filmów/dystrybutora. Nawet jeśli koszt miał­by być więk­szy to wedle wszys­t­kich danych nie przekracza nigdy 1% kosztów produkcji.

Po siódme – jeśli kupu­jesz film na DVD i ma on napisy to masz szczęś­cie. Ale jeśli jesteś osobą niedosłyszącą i chcesz iść do kina to… to w ostat­nich lat­ach do pol­s­kich kin z napisa­mi dos­tosowany­mi do osób niedosłyszą­cych wszedł jeden film. Uwa­ga powtórzę bo może się pomylil­iś­cie w czy­ta­niu. Jeden. Popiełuszko. Wol­ność jest w nas. Jed­nocześnie jeśli jesteś­cie fana­mi ani­macji a macie prob­le­my ze słuchem to właś­ci­wie nie macie szans obe­jrzeć swo­jego ulu­bionego gatunku w kinie. Wyobraź­cie sobie że macie niedosłyszące dziecko. Nie jakieś małe – takie już czy­ta­jące. Nie zabierze­cie go do kina. Wedle autorów rapor­tu pol­skie kino jest obec­nie dla osób niedosłyszą­cych praw­ie niedostęp­ne i bard­zo źle wśród nich znane.

Po ósme – Jeśli myśli­cie że dys­try­b­u­torzy filmów czy płyt DVD łamią jakiekol­wiek przepisy to się myli­cie – w Polsce nie ma żad­nych reg­u­lacji doty­czą­cych umieszcza­nia napisów na pły­tach z fil­ma­mi DVD. Ich brak na pły­tach z fil­ma­mi w języku pol­skim bierze się z oszczęd­noś­ci dys­try­b­u­torów oraz z braku dostrze­ga­nia zapotrze­bowa­nia na napisy wśród widzów. Jed­nocześnie – trud­no by wid­zowie przed­staw­iali zain­tere­sowanie napisa­mi dla niedosłyszą­cych sko­ro przy obec­nej sytu­acji nie sposób być osobą zain­tere­sowaną pol­ską kine­matografią i cieszyć się nią na bieżą­co bez przeszkód. Przy czym zwracam uwagę, że w ogóle nigdzie nie mówimy o tłu­maczeni­ach na język migowy bo te właś­ci­wie nie ist­nieją. Jed­nocześnie — zupełnie teo­re­ty­cznie —  Pol­s­ka uzna­je, że nikt nie powinien być dyskrymi­nowany w dostępie do kultury.

Po dziewiąte – pamię­ta­j­cie że nawet filmy obco­języ­czne są w Polsce wydawane niemal wyłącznie z napisa­mi nie dos­tosowany­mi do osób niedosłyszą­cych. Oznacza to, że nawet te filmy które mają napisy mają je najczęś­ciej w formie która niekoniecznie oznacza ide­al­ny dostęp do ścież­ki dźwiękowej fil­mu. Choć w przy­pad­ku osób posługu­ją­cych się językiem ang­iel­skim zawsze moż­na sko­rzys­tać z wer­sji anglo­języ­cznych napisów dla osób niedosłyszą­cych – pamię­ta­j­cie jed­nak że oznacza to jeszcze więk­sze pogłębian­ie się granic w dostępie do kul­tu­ry. Bo oznacza to, że oso­ba niedosłyszą­ca prag­ną­ca obe­jrzeć „dobrze” film musi dodatkowo jeszcze całkiem dobrze opanować język ang­iel­s­ki co jak wszyscy wiemy nie jest proste.

Po dziesiąte – w Polsce wedle danych GUS wśród osób pomiędzy 15 a 70 rok­iem życia 14% jest dotknię­tych mniejszą lub więk­szą wadą słuchu. Daje to 850 tys. osób. Ok 100 tys. osób posługu­je się językiem migowym. To właśnie o tych setkach tysię­cy nie myślimy.

Awesome+subtitle_57b783_4100424

O wielu rzeczach nie myślimy. Bo nie musimy myśleć. Nie musimy stać przed półką z fil­ma­mi i zas­tanaw­iać się który będzie dla nas dostęp­ny. Nie musimy zas­tanaw­iać się nad tym czy film który chcieliśmy zobaczyć w kinie pojawi się na nośniku w formie która poz­woli nam na dostęp­ność. Nie musimy w ogóle odwracać pudeł­ka kiedy kupu­je­my film. Nie intere­su­je nas gdzie zna­j­du­je się infor­ma­c­ja, jak jest podana i czy przy­pad­kiem na jej środ­ku nie ma nakle­j­ki. Nie stanowi dla nas prob­le­mu wejść, wziąć film z pół­ki i obe­jrzeć. Nie musimy się zas­tanaw­iać czy napisy do naszego fil­mu są dostęp­ne online, czy zostały przez kogoś przy­go­towane na boku i jak je zgrać z zawartoś­cią pły­ty. Jed­nak to, że o czymś nie musimy myśleć nie znaczy, że nie powin­niśmy. Nie wiem jak zmienić to co udało mi się zobaczyć. Wyda­je mi się, że jedyne co mogę w tym momen­cie zro­bić to otworzyć oczy też wam. Kino jak to mówią od cza­su gdy pow­stało jest najbardziej demokraty­czną ze sztuk. Wyda­je się jednak,że w naszym wyda­niu jest to demokrac­ja w której brać mogą udzi­ał tylko ci którzy doskonale słyszą i widzą. Ja takiej demokracji nie chcę. Bo kino jak to kino – powin­no być dla wszystkich.

Ps: Dane we wpisie pochodzą z rapor­tu sporząd­zonego w 2014 roku przez zespół Rzeczni­ka Praw oby­wa­tel­s­kich o sytu­acji osób głuchych w Polsce. Dane doty­czące dostępu do filmów są tam zaprezen­towane także z dany­mi doty­czą­cy­mi dostęp­noś­ci do telewiz­ji, teatru i innych form kultury.

Ps2: O ile wywieranie presji na dys­try­b­u­torów może być trudne – zwłaszcza że dzi­ała­ją oni w sposób chao­ty­czny to wyda­je się,że powin­no się wywrzeć presję na PISF by otrzy­manie przez film dotacji było uza­leżnione od późniejszego udostęp­nienia go w formie która będzie oznacza­ła że każdy oby­wa­tel może obe­jrzeć film przy­go­towany z pieniędzy do których jako podat­nik się dołożył. Oczy­wiś­cie wiem że PISF dzi­ała na pod­staw­ie ustawy i pewnie jeśli w ustaw­ie nic nie ma to i zasadę trud­no zmienić, ale Insty­tut ma ter­az nową sze­fową i to było­by takie piękne posunię­cie na początek kadencji.

Ps3: Fun­dac­ja Kul­tu­ry Bez Bari­er zaj­mu­je się udostęp­ni­an­iem filmów i spek­tak­li osobom niedowidzą­cym i niedosłyszą­cym. Warto cho­ci­aż­by pol­u­bić jej stronę na face­booku cho­ci­aż­by po to by móc na bieżą­co śledz­ić i wspier­ać ludzi zaj­mu­ją­cych się wyrówny­waniem dostępu do kultury.

22 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online