Home Ogólnie Serce i rozum czyli Zombie vs Zwierz vs Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów

Serce i rozum czyli Zombie vs Zwierz vs Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów

autor Zwierz
Serce i rozum czyli Zombie vs Zwierz vs Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów

Piątek zanczy pod­cast. A w tym tygod­niu nie tylko mamy goś­cia ale mamy też odcinek z gatunku tych które cieszą się sporą pop­u­larnoś­cią. Roz­maw­iamy w nim bowiem o filmie a dokład­nie o ostat­nim Kap­i­tanie Ameryce: Wojnie Bohaterów. Do roz­mowy zaprosil­iśmy Ich­a­bo­da, który nie tylko ma włas­nego blo­ga ale i pod­cast.

Zwierz nie chce wam zbyt wiele z roz­mowy zdradzać ale trze­ba przyz­nać, że o posta­ci­ach z fil­mu Mar­vela nie tylko roz­maw­ia się łat­wo ale też po pros­tu chce się dysku­tować. Trud­no nie dostrzec w tym jed­nej z najwięk­szych zalet fil­mu który przekonu­je nas, że bohaterowie mają swo­je rac­je. Może­my ich bronić lub się z nimi nie zgadzać ale nie czuć tu obec­nej w innych fil­mach jałowoś­ci kon­flik­tu. Zresztą sko­ro o kon­flik­tach mówimy to nie zabrakło nie tylko tego między Kap­i­tanem a Iron Manem ale też tego pomiędzy fana­mi DC a fana­mi Mar­vela. Nie da się bowiem ukryć że najnowszy Kap­i­tan Amery­ka zja­da Bat­mana v Super­mana na śni­adanie i popi­ja chi­anti.

which-of-the-avengers-are-most-likely-to-die-in-captain-america-civil-war-828685

Jed­nak zapros­zony przez nas Ich­a­bod (wie co mówi) słusznie zauważa że ze słabych filmów o super bohat­er­ach nie ma się co cieszyć bo uderza to w całą branżę. To praw­da – nawet Mar­vel zaczy­na kom­bi­nować przy kole­jnych pro­dukc­jach mimo, że idzie mu najlepiej. To nie jest dobry znak dla pro­dukcji super bohater­s­kich bo nie ma co kryć – wielkie stu­dia fil­mowe inwes­t­u­ją w nie głównie dlat­ego, że przynoszą olbrzymie zys­ki. Zwłaszcza, że budżet takiego fil­mu jest naprawdę nie mały. Co praw­da nie ma się co bać o pro­dukc­je Mar­vela i o kole­jne fazy wielkiego planu ale chy­ba nie ma się co przyzwycza­jać do myśli że częs­totli­wość – jeden film na pod­staw­ie komik­su co pół roku zostanie z nami aż do emery­tu­ry. Może to i dobrze.

Na koniec warto dodać – że kole­jne filmy z cyk­lu zapowiada­ją się coraz bardziej ciekaw­ie. Zwłaszcza że wczo­raj pojaw­iła się infor­ma­c­ja że w filmie o Czarnej Pan­terze ma zagrać nagrod­zona Oscarem Lupi­ta Nyong’o. Zwierz był­by zach­wycony, zwłaszcza, że jego zna­jo­mi mogą zaświad­czyć że kil­ka dni temu, kiedy wypowiadał się na tem­at ide­al­nej obsady tego fil­mu mówił właśnie o Lupicie. Zwłaszcza, że to film mają­cy się roz­gry­wać w Afryce więc miło było­by gdy­by w obsadzie uwzględ­niono aktorów którzy są jakkol­wiek z Afryką związani. Lupi­ta speł­nia ten warunek a poza tym jest bard­zo utal­en­towana i bard­zo pięk­na więc jeśli naprawdę trafi do obsady to będzie prawdzi­we świę­to.

NinA Wersja Beta_poster_finalB2

Tyle na dzisi­aj a zwierz musi wam jeszcze powiedzieć, że na ostat­niej prostej przed wydaniem książ­ki w połowie maja w którym więcej chy­ba wyjeżdża niż siedzi na miejs­cu jest tak pot­wornie zmęc­zony, że nie da głowy, czy w week­end da radę napisać dwa wpisy. Zwłaszcza, że szli­fu­je swój tekst na kon­fer­encję. Za to przy­pom­i­nam że w nocy z 14 na 15 będę w ramach Nocy Muzeów prowadz­ić pan­el w ramach Nowej Fali Seri­ali. Na pokazie na którym będzie zwierz będzie moż­na obe­jrzeć odcin­ki Dok­to­ra Who i Sher­loc­ka więc samo dobro. Serdecznie was zapraszam do porzuce­nia snu i uda­nia się w to samo miejsce w którym będzie gra­sował zwierz. Pokazy będą trwały od 23:30 do 3 w nocy. Zwierz  i tak o tej porze nie śpi.

Ps: Zwierz niedłu­go napisze więk­szy tekst o swo­jej pow­ięk­sza­jącej się kolekcji gadżetów ale chci­ał­by wam bard­zo pole­cić sklep Geek.Up. Zwierz korzys­ta z niego od pewnego cza­su i musi powiedzieć, że jest zach­wycony. Przede wszys­tkim tem­po obsłu­gi jest niesamowite. Tzn. cza­sem fig­ur­ki lecą do paczko­matów tak szy­bko że moż­na je odbier­ać następ­nego dnia po złoże­niu zamówienia. Do tego właśnie pojaw­iły się tam fig­ur­ki Funko POP z Sher­lock­iem i zwierz dowiedzi­ał się, że mają sporą dostawę rzeczy Dok­torowych. Zwierz zamaw­iał tam kil­ka razy i nigdy się nie zaw­iódł na szy­bkoś­ci i jakoś­ci obsłu­gi.

PS2: ABC i FOX ogłosiły wczo­raj wiec­zorem co spad­nie z ramów­ki. ABC skończyło z Mup­peta­mi, Agent Careter, Cas­tle i … Gala­van­tem. Szko­da bo serio Gala­vant był ważniejszy niż wyni­ki oglą­dal­noś­ci. FOX zdjęło opisy­wane wczo­raj Grand­fa­thered które z kolei miało olbrzy­mi potenc­jał. Zwierz przyz­na szcz­erze, że tego nien­aw­idzi w seri­alach. Daje się otwarte zakończe­nie sezonu i ono już na zawsze otwarte pozostanie.

5 komentarzy
0

Powiązane wpisy