Home Ogólnie Studiować czy nie studiować czyli Zombie vs Zwierz vs Studia

Studiować czy nie studiować czyli Zombie vs Zwierz vs Studia

autor Zwierz
Studiować czy nie studiować czyli Zombie vs Zwierz vs Studia

Mamy sezon matur i więk­szość osób ma w głowie jedynie kwest­ie tego ile dostanie punk­tów i jak to zade­cy­du­je o ich życiu. Jed­nocześnie całkiem sporo osób, zda­ją­cych na stu­dia czy to już na stu­di­ach zada­je sobie pytanie czy na pewno dal­sza edukac­ja to dobry pomysł. A całe szczęś­cie jest pod­cast Zom­bie vs Zwierz gdzie zajmiemy się wszys­tki­mi prob­le­ma­mi.

Tem­at dzisiejszego odcin­ka podyk­tował (podyk­towała) nam słuchacz (czy też słuchacz­ka) w cza­sie naszej ostat­niej anki­ety doty­czącej pod­cas­tu. Pomysł na tem­at bard­zo dobry, bo jak może wiecie, stanow­imy z Pawłem ide­al­ny duet do roz­mowy o stu­di­ach. Zwierz z roz­machem skończył dwa kierun­ki studiów po czym poszedł na stu­dia trze­ciego stop­nia, zaś Paweł liczne kierun­ki studiów zaczy­nał ale ostate­cznie stwierdz­ił, że stu­dia nie są dla niego. Mamy więc pełen zbiór doświad­czeń, zwłaszcza że obo­je może­my się uznać, za oso­by mające na kon­cie kil­ka sukcesów.

Oczy­wiś­cie nieza­leżnie od tego co mówimy decyz­ja o pod­ję­ciu czy nie pode­jś­ciu studiów zawsze zależy tylko od was i od waszych możli­woś­ci i ambicji. Jed­nocześnie mamy nadzieję, że usłyszą nas nie tylko ludzie sto­ją­cy bezpośred­nio przed wyborem, ale także a.) może nieco młod­szym ‑bo mówimy nie tylko czy warto stu­diować ale też właś­ci­wie jak wybier­ać kierunek studiów i czego od niego oczeki­wać, b.) oso­by które już studi­u­ją i może są nieco zaw­iedzione swoim kierunk­iem – trochę roz­maw­iamy o tym co właś­ci­wie moż­na wynieść ze stu­diowa­nia. Zwierz zda­je sobie sprawę, że nie wszys­tkie prob­le­my związane ze stu­di­a­mi pod­jęliśmy w odcinku. Nie koniecznie roz­maw­iamy o tym, że mimo iż co raz więcej osób studi­u­je nie wszyscy mają taką szan­sę. Roz­maw­iamy też o stu­diowa­niu w Polsce nie pode­j­mu­je­my tem­atu tego jak stu­dia wpły­wa­ją na kari­erę za granicą. W każdym razie, nie tratu­je­cie naszego odcin­ka jako zespołu wszys­t­kich naszych pomysłów i prze­myśleń na tem­at studiów. To jest tylko takie kil­ka naszych prze­myśleń. Miłego słucha­nia.

books-magazines-building-school

A na sam koniec zwierz prag­nie przeprosić za prob­le­my tech­niczne, bo jak się okazu­je mikro­fon zwierza ma jakieś własne ciemne spraw­ki i nieste­ty w tym odcinku wypadło aż 10 sekund wybitych prze­myśleń zwierza. Jed­nocześnie jesteśmy ciekawi jak­byś­cie zareagowali gdy­by wpisy z pod­castem pojaw­iały się nieco później w ciągu dnia – tak byś­cie mogli np. od razu odsłuchać a nie czekać aż wyjdziecie z pra­cy, szkoły, zajęć. Daj­cie znać co o tym myśli­cie.

Ps: Jutro tekst o nowym Kap­i­tanie Ameryce bo zwierz  wiec­zorem idzie do kina. W Olsz­tynie, gdzie widzi­ał Czas Ultrona. Czas odczarować to miejsce.

Ps2: Zwierz jest w Olsz­tynie (o czym wielokrot­nie infor­mował) i bawi się doskonale, jak to na kon­fer­enc­jach naukowych bywa. Ale jak wró­ci to obiecu­je więcej takich poważniejszych wpisów. Bo ostat­nio przy­go­towywanie refer­atów i wys­tąpień nieco zwierza od blo­ga odcią­gało. Ale mam wraże­nie, że zrozu­miecie, w końcu pro­dukowanie się na kon­fer­enc­jach jest częś­cią nie tylko bycia zwierzem blogerem ale zwierzem naukow­ce

5 komentarzy
0

Powiązane wpisy