Home Ogólnie Swąd Big Bena czyli zwierz o Londyn w Ogniu

Swąd Big Bena czyli zwierz o Londyn w Ogniu

autor Zwierz
Swąd Big Bena czyli zwierz o Londyn w Ogniu

Cin­e­ma City Unlimt­ed robi zwier­zowi straszne rzeczy. Ten niegdyś szanu­ją­cy się blog w którym zwierz anal­i­zował pop­kul­tur­alne tropy stał się ostat­nio miejscem na które może­cie piel­grzy­mować by przeczy­tać recen­zję złego fil­mu. To wszys­tko przez ten nieogranic­zony dostęp do filmów i brak guz­icz­ka w głowie który mów że sko­ro nie trze­ba płacić nie znaczy, że trze­ba oglą­dać. Dlat­ego dziś zwierz zaprasza na Lon­dyn w Ogniu. Czyli film dla wiel­bi­cieli Ger­ar­da But­lera i joggingu.

 Widzi­cie kil­ka lat temu na naszych ekranach mieliśmy ciekawy zbieg okolicznoś­ci ale bowiem ter­ro­ryś­ci dwukrot­nie zaatakowali Biały dom – raz mierzyli się z Ger­ar­dem But­lerem raz z Chan­ningiem Tatumem. O ile dla Tatu­ma była to jed­no­ra­zowa akc­ja w świat ratowa­nia prezy­den­ta o tyle But­ler postanow­ił się tym zająć zawodowo. Dla zwierza tamten tytuł Olimp w Ogniu jest o tyle ciekawy, że był to pier­wszy raz od … odkąd zwierz pamię­ta kiedy cała jego rodz­i­na była razem w kinie. Zwierz nie do koń­ca rozu­mie jakim cud­em udało się wszys­t­kich zwier­zowych rodz­iców i braci zebrać w kinie aku­rat na pro­dukcji w której Ger­ard But­ler w poje­dynkę rozpraw­ia się z zastę­pa­mi Kore­ańczyków ale tak właśnie było. I dlat­ego film ten pozostanie na zawsze w mojej ciepłej pamię­ci, jako osobli­wy przykład na to, że człowiek nigdy nie wie jaki film pozostanie w jego ciepłej pamięci.

London-Has-Fallen-Movie-Review-Image-3

Zwierz jest zaw­iedziony tym, że w filmie nikt nie wspom­i­na, że to się dzieje już dru­gi raz

Prze­jdźmy jed­nak od Olimpu w Ogniu do Lon­dynu w Ogniu. O ile atak ter­ro­rys­tów na Biały Dom to w kine­matografii Amerykańskiej wydarze­nie wręcz cyk­liczne to rozwalanie Lon­dynu… nie zaraz co zwierz ple­cie, prze­cież widok  roz­pada­jącego się Big Bena albo Lon­don Eye też ser­wu­je się nam dość częs­to – a to w arcy­dziełach takich jak G.J Joe (chy­ba w pier­wszym) czy Fan­tasty­cznej Czwórce, par­la­ment wybuchał też z bardziej lokalnych powodów w V jak Vendet­ta czy nie tak dawno temu w Sher­locku. W każdym razie tym razem Lon­dyn w licznych miejs­cach wysadza­ją ter­ro­ryś­ci, którzy rzecz jas­na nie robią tego dla czys­tej rozry­w­ki ale dlat­ego, że chcą wykończyć wszys­t­kich przy­wód­ców świa­ta zachod­niego (którzy właśnie zjechali się na pogrzeb pre­miera Wielkiej Bry­tanii) z prezy­den­tem Stanów Zjed­noc­zonych na czele. Założe­nie w zami­arze twór­ców fil­mu rozry­wkowe jest takim jed­nak tylko do pewnego stop­nia – choć zwierz zaraz opisze wam dzielne  i szla­chetne czyny Ger­ar­da But­lera to jed­nak nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że w ostat­nich miesią­cach trud­no na dzi­ała­nia ter­ro­rys­tów w stol­i­cy europe­jskiej patrzeć wyłącznie jako na rozry­wkę. Choć zwierz zal­iczył­by film do kat­e­gorii „oswa­janie demonów” (jeśli pokaże­my coś w filmie to na pewno się nie zdarzy) to jed­nak sce­narzyś­ci i pro­du­cen­ci muszą czuć że coś jest na rzeczy. Pre­mierę prze­sunię­to z październi­ka na marzec a i tak zwierz ma wąt­pli­woś­ci czy aby na pewno dobrze zro­biono w ogóle dając film do dys­try­bucji kinowej w Europie. No ale to zwierz.

gallery-1446745637-movies-london-has-fallen-gerard-butler-aaron-eckhart

Dziel­ny prezy­dent i ochro­niarz głównie biegają

Wróćmy do Ger­ar­da But­lera który tym razem gra dziel­nego ochro­niarza. Dziel­ny ochro­niarz już raz ura­tował prezy­den­ta Stanów Zjed­noc­zonych (sam jeden w poje­dynkę) a ter­az trzy lata później, najwyraźniej nikt o tym nie pamię­ta. To znaczy nikt przez cały film nie naw­iązu­je do tego, że bied­nego prezy­den­ta już dru­gi raz w cza­sie jed­nej prezy­den­tu­ry ktoś próbu­je w bard­zo skom­p­likowany sposób zapić. Serio, jakim cud­em nikt nie zaczął jeszcze o wszys­tko pode­jrze­wać Mor­gana Free­m­ana który gra tu wiceprezy­den­ta. Gdy­by ktokol­wiek w tym świecie oglą­dał House of Cards wiedzi­ał­by, że takie rzeczy nie zdarza­ją się przy­pad­kiem. Jak wszyscy wiemy Mor­gan Free­man w obsadzie fil­mu o ludzi­ach w Białym Domu oznacza koniec świa­ta albo przy­na­jm­niej ter­ro­rys­tów. Dlaczego jeszcze nikt go nie pode­jrze­wa? To pewnie przez ten głos. Ale serio to jest naprawdę pode­jrzane. Ile razy zupełnie bezbar­wny prezy­dent może stać się ofi­arą ataku w cza­sie jed­nej kadencji?

a3

Dlaczego nikt nie pode­jrze­wa Mor­gana Freemana?

Wróćmy jeszcze do naszego zde­molowanego Lon­dynu z którego kom­plet­nie wywiało mil­iony ludzi. W prze­ciągu jed­nego dnia udało się ograniczyć liczbę ludzi na uli­cach mias­ta do prezy­den­ta, jego ochro­niarza i ter­ro­rys­tów. Przy czym prezy­dent i ochro­niarz ucieka­ją dziel­nie bo najpierw samo­cho­dem, potem helikopterem a potem na piechotę. Przy czym zwierz podzi­wia ich nabytą w prze­ciągu dwóch filmów niezniszczal­ność. Nie pokona ich ani wypadek samo­chodowy, ani spada­ją­cy helikopter (na którego pokładzie się zna­j­du­ją) ani nawet fakt, że spadli kil­ka pięter w dół szybem windy płonącego wieżow­ca. Są stworzeni z najbardziej niezniszczal­nego tworzy­wa które pozwala na wys­taw­ian­ie ich na coraz więk­sze prze­ci­wnoś­ci losu bez lęku, że prezy­dent wyk­i­tu­je a nasz bohater nigdy nie zobaczy swego jeszcze nien­ar­o­d­zonego dziecię­cia (ale bowiem żona jego jest w ciąży bo to jest jeden z nielicznych ale zawsze pewnych gwaran­tów że bohaterowi na pewno nic się nie stanie choć­by nie wiado­mo co).

london-has-fallen

W pewnym momen­cie trochę żal terrorystów.

I tu właś­ci­wie fabuła fil­mu się trochę kończy, głównie dlat­ego, że nasi bohaterowie gra­ją bard­zo fair. Wiedząc że na uli­cach są tylko oni i prze­brani za polic­jan­tów czy przed­staw­icieli innych służb ter­ro­ryś­ci, nigdy nie próbu­ją się zaka­mu­flować czy ukryć. Ukraść strój polic­jan­ta od obezwład­nionego ter­ro­rysty? To było­by niegrzeczne. Lep­iej gani­ać po mieś­cie w wyjś­ciowym gar­ni­turze i niewygod­nych butach dzię­ki czemu ter­ro­ryś­ci nie będą mieli najm­niejszej wąt­pli­woś­ci, że to właśnie mija ich prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych ze swoim wiernym wściekłym Szkotem (zdaniem zwierza najwięk­szą wadą fil­mu jest fakt, że Ger­ard But­ler nie gra ze swoim nat­u­ral­nym akcen­tem bo prze­cież nic nie dzi­ała lep­iej niż wściekły Szkot w Lon­dynie).  Do tego bohaterowie są tak dalece zafik­sowa­niu na grze fair, że zami­ast udać się do jakiejkol­wiek brat­niej ambasady (zwierz pole­cał­by np. Kanadyjską) bieżą ku ambasadzie amerykańskiej choć wiedzą, że będzie tam mnóst­wo ter­ro­rys­tów. Wyraźnie mają nadzieję, że ter­ro­ryś­ci nie są aż tak zde­ter­mi­nowani by naprawdę ich powstrzymać.

London-Has-Fallen-6

Najbardziej w tym filmie braku­je szkock­iego akcen­tu aktora

Potem oczy­wiś­cie zna­jdziemy się w jakimś budynku gdzie Ger­ard But­ler pot­nie wszys­t­kich na kawał­ki ze sprawnoś­cią znaną tylko wściekłym szko­tom, którzy uważa­ją, że dźganie ludzi jeden po drugim jest zde­cy­dowanie lep­sze i bardziej wyrafi­nowane niż strze­lanie. W tym samym cza­sie prezy­dent Stanów Zjed­noc­zonych już po raz dru­gi w ciągu swo­jej poli­ty­cznej kari­ery będzie musi­ał zapew­ni­ać ter­ro­rys­tów, że jak bard­zo by mu nie grozili on nie zdradzi Stanów Zjed­noc­zonych. O ile pier­wsi ter­ro­ryś­ci mogli mieć jeszcze nadzieję, że poli­tyk się ugnie to drudzy powin­ny uważniej oglą­dać wiado­moś­ci. No ale w tym filmie wszyscy zachowu­ją się trochę tak jak­by udany zamach ter­ro­rysty­czny na amerykańskiego prezy­den­ta to była jed­na z tych rzeczy które zdarza­ją się cyk­licznie i nie ma się co za bard­zo przejmować.

london-has-fallen-820x510

 Panowie gra­ją fair więc np. nie prze­bier­a­ją się przez cały film

Zwierz nie będzie przed wami ukry­wał. Jest to film tak bard­zo pozbaw­iony charak­teru, że nawet trud­no się z niego naśmiewać. O ile jedyn­ka była klasy­cznym – filmem gdzie przy­pad­kowy bohater ratował wszys­t­kich i wszys­tko to dru­ga odsłona his­torii jest raczej nud­nym powtórze­niem schematu. Jed­nocześnie  to co dało się jakoś przeżyć w przy­pad­ku pier­wszego fil­mu, który dzi­ał się w jed­nym zamknię­tym budynku o tyle wiz­ja że da się podob­ną for­mułę powtórzyć w mieś­cie świad­czy o tym, że sce­narzyś­ci prag­ną byśmy raz na zawsze porzu­cili jakiekol­wiek pre­ten­sje do logi­ki. Zresztą pró­ba odreal­nienia Lon­dynu jest tu  olbrzymia – widać że twór­com zależy na tym by broń boże nikt postron­ny nie został postrzelony przez naszego dziel­nego bohat­era. Co ciekawe film pode­j­mu­je trochę na mar­gin­e­sie rzecz raczej kon­trow­er­syjną to znaczy akc­je USA pode­j­mowane przy pomo­cy samolotów bez­za­ło­gowych czy dronów. Jak wiado­mo w takim przy­pad­ku ktoś bez­piecznie siedzi w jed­nym miejs­cu, a ktoś umiera w drugim. Cza­sem uda­je się trafić wyłącznie w ter­ro­rys­tę i przestępcę, cza­sem pojaw­ia­ją się dodatkowe ofi­ary. Twór­cy fil­mu prze­chodzą nad tym do porząd­ku dzi­en­nego bo jasne że sprzedaw­cy broni jest przykro że zginęła jego niewin­na cór­ka ale nie powinien wysadzać połowy Lon­dynu. Co ciekawe film pokazu­je, że niewiele się nasi dziel­ni amerykańs­cy woja­cy nauczyli bo kiedy chcą ostate­cznie zakończy prob­lem ter­ro­rys­tów… tak się­ga­ją po dokład­nie te same środ­ki co na początku. Tylko tym razem Mor­gan Free­man mówi nam, że to wszys­tko w obronie amerykańskiej demokracji i wartoś­ci a prze­cież wiado­mo, że jak Mor­gan Free­man coś mówi to musi to być prawda.

Morgan-Freeman-in-London-Has-Fallen

Na koniec Mor­gan Free­man coś mówi, więc wszys­tko będzie dobrze

Na koniec zwierz musi się z wami podzielić smut­ną reflek­sją. Reflek­s­ja ta doty­czy Ger­ar­da But­lera, którego zwierz miał okazję oglą­dać w tym sezonie jako wściekłego szko­ta, uda­jącego wściekłego spar­tan­i­na, uda­jącego wściekłego egip­skiego boga, oraz jako wściekłego szko­ta uda­jącego wściekłego Amerykan­i­na. Otóż zwierz widzi­ał kil­ka filmów z But­lerem które pow­stały jeszcze zan­im wszyscy odkryli jak cud­own­ie potrafi się wściekać na ekranie – były to pro­dukc­je ze zde­cy­dowanie mniejszym budżetem i bez wybuchów. Ale jakoś zwierz wolał akto­ra w tam­tych rolach. Choć But­ler jest niezłym aktorem kina akcji to jed­nak zwierz ma wraże­nie, że mógł­by zagrać coś więcej – bez więk­szego wysiłku. Trochę szko­da że tak doskonale sprawdz­ił się jako Leonidas, na zawsze chy­ba zamyka­jąc się w szu­fladzie pełnej bard­zo wściekłych ludzi. Z bronią. W Lon­dynie. Albo okolicach.

PS: Okej zwierz nie widzi­ał ostat­nio więcej złych filmów s kinie więc przez kil­ka dni jesteś­cie bezpieczni

Ps2: Jak chce­cie może­cie wejść na twit­tera zwierza gdzie wczo­raj zwierz oglą­dał i komen­tował na żywo Crim­son Peak które właśnie wyszło na DVD.

17 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online