Home Seriale Zmieszani czyli “Szkoła Woltera” (Mixte 1963)

Zmieszani czyli “Szkoła Woltera” (Mixte 1963)

autor Zwierz
Zmieszani czyli “Szkoła Woltera” (Mixte 1963)

Od daw­na już nie trafiłam na ser­i­al, który spraw­ił­by, że moja godz­i­na położe­nia się spać prze­sunęła się na czwartą w nocy. Widzi­cie jeszcze parę lat temu zary­wanie nocy dla seri­alu było dla mnie niemal nor­mą, ale kiedy się tyle oglą­da łat­wo zła­pać dys­tans. Ale cza­sem zdarza się coś co łapie i nie chce puś­cić. Takim ser­i­al jest „Szkoła Woltera” (ory­gi­nal­ny tytuł „Mixte 1963”). Fran­cus­ki ser­i­al od Ama­zon Prime, który opowia­da o pier­wszej koe­duka­cyjnej stron­ie w niewielkim fran­cuskim miasteczku.

Rozpisana na osiem odcinków (jak na razie bo jest tu duży potenc­jał na dru­gi sezon) his­to­ria opowia­da o losach uczniów i nauczy­cieli ze szkoły do której – w 1963 zaczę­to przyj­mować dziew­czę­ta. Jest ich na razie tylko kilka­naś­cioro ale to pojaw­ie­nie się ich wśród zastępów nas­to­let­nich chłopaków wywołu­je wystar­cza­ją­co duże porusze­nie. Nauczy­ciele i uczniowie sta­ją przed wyzwa­ni­a­mi dotąd im niez­nany­mi – jak trak­tować dziew­czę­ta i jak przyjąć wszelkie kon­sek­wenc­je jakie wynika­ją z ich pojaw­ienia się w szkol­nych murach. Jak szy­bko okazu­je się, wraz z dziew­czę­ta­mi w szkole pojaw­ia się i więcej miłoś­ci i więcej prze­mo­cy. A ostate­cznie – nie jed­no serce zostanie zła­mane, wybuch­nie nie jeden skan­dal a i nauczy­cielom przyjdzie prze­wartoś­ciować swo­je spo­jrze­nie na świat.

 

 

Tym co przy­cią­ga do „Szkoły Woltera” jest nieco inne – dalekie od amerykańskiego, pode­jś­cie do szkol­nej dynami­ki. Tak jasne, pojaw­ia­ją się wąt­ki które dobrze znamy – jak wyśmiewanie grubego ucz­nia, czy wypom­i­nanie komuś gorszego pochodzenia, ale te relac­je pomiędzy ucz­ni­a­mi są dużo bardziej skom­p­likowane. Znacznie mają nie tylko rodz­ice, czy sytu­ac­ja mate­ri­al­na, ale też oce­ny i fakt czy jest się lubianym przez nauczy­cieli. Oglą­da­jąc szkol­ną dynamikę miałam wraże­nie, że jest dużo bliższa tej którą ja znam ze szkoły, gdzie oce­ny nie pozosta­ją bez znaczenia w ustaw­ia­n­iu hier­ar­chii. Czułam się w cza­sie sean­su dużo bliżej tego co znam niż kiedy oglą­dam amerykańskie produkcje.

 

Nie mniej tym co seri­alowi wychodzi najlepiej to tworze­nie ciekawych postaci i nat­u­ral­nie rozwi­ja­ją­cych się wątków oby­cza­jowych. Na pier­wszym planie mamy rodzeńst­wo, Jean – Piere to najprzys­to­jniejszy chłopak w szkole (aż pięknego młodzień­ca wybrali) który dodatkowo wyróż­nia się doskon­ały­mi oce­na­mi, jego sios­tra Michele dopiero zaczy­na naukę i dość szy­bko sta­je się jasne, że nie będzie najbardziej potul­ną i grzeczną ze wszys­t­kich uczen­nic. Kluc­zową postacią jest też ich wujek — Paul Bel­langer, który pracu­je w szkole jako opiekun do spraw uczniów. Paul do początku intrygu­je, z jed­nej strony wiemy, że jest żonaty (jego żona jest w szkole pielęg­niarką) ale od chwili kiedy w poko­ju nauczy­ciel­skim pojaw­ia się nowa mło­da nauczy­ciel­ka ang­iel­skiego zachowu­je się dzi­wnie. Ten wątek jest dużo ciekawszy i bardziej zaskaku­ją­cy widza niż wyni­ka z jego pobieżnego streszczenia.

 

Wśród nowych uczen­nic zna­j­du­je się też Simone, której rodz­i­na pochodzi z Algierii a ona sama miesz­ka chwilowo z wujost­wem, bo rodz­ice zostali w rodzin­nym kra­ju. To ciekawy wątek – myślę, dla widza pol­skiego wyma­ga­ją­cy pewnego dopowiedzenia, bo nie ma wąt­pli­woś­ci że z jed­nej strony Simone nie jest kimś obcym a z drugiej, że żaden szanu­ją­cy się chłopak w mieś­cie nie powinien umaw­iać się z dziew­czyną pochodzącą z fran­cuskiej rodziny z Algierii. Inną ciekawą postacią jest Annick – prześlicz­na dziew­czy­na o energii tych wszys­t­kich gwiazd ekranu lat sześćdziesią­tych. Annick to niesły­chanie inteligent­na i zdol­na dziew­czy­na, która na każdym kroku musi wal­czyć z fak­tem, że dla takich pię­knoś­ci widzi się tylko jed­ną życiową drogę.

 

Plusem seri­alu jest kon­cen­trowanie się nie tylko na dziew­czy­nach ale też na chłopakach. Fan­tasty­czną postacią jest Hen­ri Pichon – grub­szy chłopak, który jed­nak nie boi się zagadać do dziew­czyn. Mając w domu cztery siostry Pichon nagle okazu­je się posi­adać mag­iczną umiejęt­ność komu­nikowa­nia się z dziew­czy­na­mi. To jeden z moich ulu­bionych wątków bo sugeru­je, że więk­szość nas­to­let­nich chłopców bardziej by się swoich rówieśniczek bała niż próbowała je prześlad­ować. Ciekawą postacią jest też Alain Laubrac chłopak, który musi łączyć pracę ze szkołą. Co nie jest proste i nie trud­no się dzi­wić, że wcześniej czy później pojaw­ia się pytanie – czy to się opłaca.

 

 

Jed­nocześnie mówimy tu o seri­alu, który kon­cen­tru­je się wokół typowo młodzieńczych prob­lemów. Są nauczy­ciele którzy mają niesamowicie wysok­ie wyma­gania. Są prace domowe które trze­ba odro­bić w zes­pole, mecze nauczy­cieli i uczniów, oszuki­wanie rodz­iców by móc wró­cić do domu później, głupie decyz­je, wielkie uczu­cia, i pró­ba dowiedzenia się – co właś­ci­wie w życiu robić. Przy czym co mnie naprawdę ujęło, to całkiem sporo zrozu­mienia dla real­iów w których żyją bohaterowie. Choć pojaw­ia­ją się postaci pro­gresy­wne to jed­nak – uczniom, którym daleko do współczes­nego myśle­nia twór­cy nie przy­czepi­a­ją od razu łatek ludzi złych. Chy­ba naj­ciekawszy jest tu Jean-Piere – chłopak który z jed­nej strony próbu­je wpisać się w mod­el męskoś­ci z lat sześćdziesią­tych, z drugiej tar­ga­ją nim wszys­tkie te młodzieńcze uczu­cia, których nie potrafi wyartykułować. To dokład­nie ten rodzaj bohat­era którego amerykańskie kino nie zawsze jest w stanie stworzyć.

 

Szkoła Woltera” ma w sobie jakąś lekkość, której częs­to braku­je mi w seri­alach. Być może dlat­ego, że dobrze wyko­rzys­tu­je budowanie napię­cia, ale jed­nocześnie – wcale z nim nie prze­sadza. To nie  jest jed­na z tych his­torii gdzie w pier­wszym odcinku ktoś kogoś mor­du­je a potem napię­cie rośnie. Wręcz prze­ci­wnie – pier­wszy odcinek jest chy­ba najbardziej dra­maty­czny a potem napię­cie powoli opa­da i zanurza­my się w rytm roku szkol­nego. I tak oczy­wiś­cie to jest fran­cus­ki ser­i­al, więc wcześniej czy później każdy poczu­je do kogoś miętę. Ale co ważne – pod wzglę­dem tego jak się pokazu­je starsze czy nas­to­let­nie uczu­cia to naprawdę bard­zo daleko temu do seri­ali amerykańs­kich gdzie młodzieży nigdy nikt nie pil­nu­je.  Tu trze­ba kom­bi­nować, łgać rodz­i­com, a cza­sem nie ma cza­su nawet na najwięk­szy ser­ca poryw bo trze­ba odro­bić prace domową. Co jest niesamowite kiedy zestaw­ia się to np. z fak­tem, że więk­szość młodych ludzi abso­lut­nie bezcer­e­mo­ni­al­nie w tym seri­alu pali, co jest zgodne z realia­mi ale trudne dziś do oglądania.

 

 

Jed­nym z najwięk­szych plusów „Szkoły Woltera” jest to że oglą­da­jąc emoc­je i pomysły młodych ludzi na ekranie moż­na dojść do wniosku, że rzeczy­wiś­cie – tak zachowu­ją się nas­to­lat­ki. W jed­nej z moich ukochanych scen, chłopak wyz­na­je miłość dziew­czynie a tak mówi, że spoko ale w sum­ie, to wcześniej z nią zer­wał i już jej nie obchodzi za bard­zo. Ta sama dziew­czy­na jeszcze kil­ka odcinków wcześniej umier­ała z miłoś­ci do niego. Ale właśnie tak jest nas­to­lat­ki kocha­ją na zabój a potem im prze­chodzi. I wcale nie jest tak, że to zawsze dziew­czę­ta odchodzą ze zła­manym sercem. Co zresztą też mi się podobało, podob­nie jak to, że młodzi ludzie wyglą­da­ją tu mło­do, i częs­to zupełnie bezradnie.

 

Oczy­wiś­cie chci­ałabym, żeby ser­i­al miał dru­gi sezon, ma takie otwar­cie, że spoko­jnie moż­na go nakrę­cić. Ale gdy­by miał się zatrzy­mać tylko na tych ośmiu odcinkach uznałabym to za cud­owną podróż do świa­ta prze­myślanej europe­jskiej pro­dukcji telewiz­yjnej, na którą ktoś wyłożył aku­rat tyle kasy by nie odstawała wiz­ual­nie od pro­dukcji amerykańs­kich. Właśnie dla takich seri­ali i taki odkryć sub­skry­bu­ję pięć plat­form streamin­gowych. Bo cza­sem nie ta która jest w danym momen­cie najgłośniejsza ma naj­ciekawszą ofertę.

0 komentarz
5

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online