Home Planszówki Jestem prawie pewna gdzie są piramidy czyli o grze “Terra”

Jestem prawie pewna gdzie są piramidy czyli o grze “Terra”

autor Zwierz
Jestem prawie pewna gdzie są piramidy czyli o grze “Terra”

Jest taki rodzaj gier który uważam, że moż­na pole­cić każde­mu w ciem­no – dają bowiem radość zarówno kiedy gra się w nie zupełnie poważnie jak i wtedy – kiedy niko­mu nic nie wychodzi, albo ktoś się wygłu­pia. Taką grą jest „Ter­ra” – geograficz­na gra od Egmont, która nada­je się zarówno do rodzin­nych roz­gry­wek jak i na wieczór z przyjaciółmi.

 

Ter­ra należy do tego gatunku gier, w których gracze obstaw­ia­ją odpowiedzi na zadane pytanie. W tym przy­pad­ku, pier­wszy gra czy­ta wszys­tkim pytanie doty­czące jakiegoś z geograficznych fak­tów – może być to pytanie doty­czące zarówno konkret­nych budowli, jak i cud­ów natu­ry, wydarzeń czy odkryć. Może­my więc dostać pytanie gdzie na mapie zna­j­du­je się atol Biki­ni, w jakim kra­ju zna­jdziemy najsz­er­szy wodospad, gdzie rośnie najwyższe drze­wo i odby­wał się Rajd Dakar.

 

 

Przy każdej z kart z zadaniem gracze nie tylko obstaw­ia­ją konkretne miejs­ca na mapie ale także obstaw­ia­ją lata (w pyta­ni­ach w których trze­ba określić datę), dłu­gość  (od cen­tymetrów do kilo­metrów), oraz liczbę (tu wszys­tko zależy od tego czego doty­czy dana kar­ta). Obstaw­ian­ie to trochę ele­ment haz­ardowy – punk­ty dosta­ją bowiem zarówno ci którzy trafili we właś­ci­wą odpowiedź jak i ci którzy trafili w odpowiedzi sąsiadu­jące. Co znaczy, że cza­sem czy­tanie na głos naszych odpowiedzi może być bard­zo zabawne (raz zdarzyło się nam obstaw­ić że najsz­er­szy wodospad ma 500 metrów i dwadzieś­cia kaskad co wszys­t­kich graczy bard­zo rozbaw­iło).  Podob­na zasa­da doty­czy regionów geograficznych – jed­na oso­ba może obstaw­ić jeden region, w związku z tym liczy się obstaw­ie­nie okolic – nie uwierzy­cie ile razy obstaw­iałam że jakaś waż­na budowla zna­j­du­je się na Morzu Śródziem­nym. Tylko dlat­ego, że miałam nadzieję zdobyć punk­ty za sąsiadu­jące przestrze­nie (ej no kto wie, może najwięk­szy księ­gozbiór na świecie jest na Morzu Śródziemnym).

 

Bard­zo łat­wo pode­jść do takiej gry z przeko­naniem, że zna się odpowiedzi na wszys­tkie pyta­nia. Tu od razu muszę powiedzieć – to tylko pozo­ry. W isto­cie gra ma pyta­nia na czterech poziomach trud­noś­ci. Na najłatwiejszym żół­tym poziomie zna­jdziemy np. pytanie gdzie jest Hagia Sofia. Nieco trud­niejsze są pyta­nia zielone, tam może się znaleźć pytanie – gdzie została odnaleziona najs­tarsza gra plan­szowa (dla was może to być już trudne pytanie ale Mateusz zaraz po jego przeczy­ta­niu wygłosił cały wykład o najs­tarszych grach plan­szowych), pyta­nia niebieskie są już naprawdę trud­niejsze bo choć pytanie gdzie jest Petronas Tow­ers jest jak najbardziej oczy­wiste to już taka rzecz jak – gdzie jest najwięk­sza rura odpły­wowa i jaką ma śred­nicę – to nie jest proste. Najwyższy poziom jest czer­wony – tu zna­jdziemy pyta­nia – gdzie są najniższe opady na świecie, czy najwięk­sza sztucz­na wyspa.

 

 

Powiem tak – kiedy zaczy­nal­iśmy grać – biorąc pod uwagę naszą erudy­cję i wyk­sz­tałce­nie byliśmy abso­lut­nie przeko­nani, że rozwal­imy tą grę. Potem okaza­ło się, że o ile zada­nia które wyz­nac­zono dla 10 latków rozwiązu­je­my bez mrug­nię­cia okiem (choć nie powiem – nasze obstaw­ian­ie wysokoś­ci piramidy Cheop­sa nie było bard­zo pro­fesjon­alne) o tyle te najtrud­niejsze pyta­nia były już czys­tą zabawą, przy której – nie ukry­wam nie raz udało się nam skom­pro­mi­tować. Paradok­sal­nie jed­nak – taki wyso­ki poziom trud­noś­ci spraw­ia, że gra ide­al­nie nada­je się na imprezy. Moż­na się przy niej naprawdę pośmi­ać, doskonale baw­ić i rozważać – ile się pamię­ta z lekcji his­torii i geografii. To jed­na, z tych cechy tej gry która spraw­ia, że bard­zo szy­bko zamienia się w doskon­ałą zabawę. Do tego pytań jest tak dużo (150 kart), że nie za bard­zo jest szansa by zapamię­tać wszys­tkie odpowiedzi – zwłaszcza że na każdej kar­cie są trzy zada­nia więc trze­ba było­by zapamię­tać 450 fak­tów. Zresztą jeśli które­goś dnia okaże się że zapamię­tal­iś­cie wszys­tko z gry – bra­wo macie głowę pełną nowych całkiem przy­dat­nych wiadomości.

 

Zróżni­cow­anie trud­noś­ci pytań ma jeszcze jeden plus – jeśli wybier­amy grę rodzin­ną moż­na – co nie zawsze się zdarza, zagrać w nią naprawdę ucz­ci­wie – rodz­ice i dzieci mogą dostawać równie trudne dla siebie pyta­nia co spraw­ia, że niekoniecznie jest nat­u­ral­na przewa­ga wynika­ją­ca z doświad­czenia. Choć zna­jąc dzieci­a­ki – cza­sem mają lep­szą wiedzę co gdzie jest – bo są świeżo po szkole, pod­czas kiedy rodz­ice wycią­ga­ją z zaka­marków pamię­ci. Wiem, że wiele gier rekla­mu­je się jako rodzin­na rozry­wka, ale nie mam wąt­pli­woś­ci, że „Ter­ra” naprawdę jest jed­ną z tych gier które przynoszą radochę całej rodzinie.

 

 

Jeśli wszys­tkie moje zapewnienia wciąż was nie przekonu­ją to muszę jeszcze dodać, że twór­cą gry jest Fried­mann Friese, autor który stoi między inny­mi za moją ukochaną „Fauną” czy doskon­ałą grą „Wysok­ie napię­cie”. Ten autor to mar­ka sama w sobie – jeden z tych twór­ców którzy tworzą gry łatwe do zrozu­mienia (instrukc­ja „Ter­ry” ma sie­dem stron, co dla mnie jest jed­nym z pier­wszych syg­nałów że mamy do czynienia z dobrze zapro­jek­towaną grą), zabawne do gra­nia i naprawdę doskonale dos­tosowane do potrzeb odbior­ców gry. Wiem, że nie jesteśmy zwyk­le przyzwycza­jeni do patrzenia na nazwiska twór­ców gier plan­szowych, ale zapew­ni­am was – jed­ną z najlep­szych decyzji jaką może­cie pod­jąć to zwracać uwagę na twór­ców gier które się wam podobają.

 

Ter­ra” to doskon­ała gra jeśli chce­cie mieć na półce zarówno coś co może­cie zaofer­ować rodzinie, zna­jomym, czy kole­gom dzieci którzy właśnie wpadli. To też jed­na z tych gier, które aż się proszą by je wyciąć po niedziel­nym obiedzie, albo w cza­sie świąt czy ferii kiedy rodz­i­na częs­to chce trzy­mać się razem. Nie ukry­wam, że przekonu­je do niej też cena – jak na jakość wyko­na­nia, regry­wal­ność cena pro­ponowana przez Egmont jest naprawdę bard­zo korzyst­na (kiedy piszę te słowa gra jest dodatkowo na pro­mocji). Nie pozosta­je mi nic innego jak zachę­cić was do kupi­enia. A jak już będziecie mieli na półce może­cie mnie zaprosić. Do tego cza­su powin­nam już wiedzieć jak wyso­ka jest pirami­da Cheopsa.

 

 

A na koniec mam dla was super pro­mocję! Od 15–19.09 macie na hasło zpopk30 aż 30% na zakup „Ter­ry” i innych plan­szówek na stron­ie Egmont.pl. Musi­cie wpisać kod po zal­o­gowa­niu się do koszy­ka. Mam nadzieję, że potrak­tu­je­cie tą pro­mocję w jedyny log­iczny sposób – kupicie sobie nowe plan­szów­ki do kolekcji, bo to zawsze cieszą­cy człowieka zakup.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online