Home Ogólnie Tak nożyczki dla psów i ludzi są takie same czyli po co ludziom zwierz

Tak nożyczki dla psów i ludzi są takie same czyli po co ludziom zwierz

autor Zwierz

Hej

Zwierz widzi­ał takie wpisy na innych blo­gach — jeśli ma się tyle chę­ci i energii by podłączyć swo­jego blo­ga do różnych sys­temów liczą­cych statysty­ki ( zwierz uwiel­bia fakt, że nigdy nie otrzy­mał dwa razy tych samych wyników więc nie ma zielonego poję­cia ilu was jest czytel­ników ale dochodzi do wniosku, że będzie zakładał że są wasz rzesze nieprzelic­zone) dosta­je się też wyp­is źródeł z których ludzie wchodzą na stronę. To te pyta­nia które po wpisa­niu w google dosta­ją odpowiedź w postaci wpisu zwierza ( oczy­wiś­cie między inny­mi). No i najlep­sze z tych pytań zwierz postanow­ił wam przed­staw­ić rzecz jas­na z odpowied­nim komentarzem
1.)  ” Czy noży­cz­ki dla ludzi i  dla psów są te same?”- cóż zwierz nie wie dlaczego aku­rat to pytanie do niego przekierowu­je nie mniej ktokol­wiek pyta zwierz prag­nie odpowiedzieć że jego zdaniem nic się nie stanie jeśli ostrzyże­cie psa ludzki­mi noży­czka­mi. Ogól­nie z tego co wie zwierz ksz­tałt jest taki sam. 
2.) ” Czy Clarke Gable nie nosi pod­koszul­ka?” — cóż ponieważ aktor jest od dość daw­na martwy to zapewne nie nosi. Nie mniej jest prawdą że fakt iż nie miał pod­koszul­ka w filmie ” ich Noce” wpłynęła negaty­wnie na sprzedaż męs­kich pod­koszulków w lat­ach 30.
3.) ” Czy krav maga jest okul­tysty­cz­na?” — cóż jest to żydows­ka sztu­ka wal­ki więc co najwyżej kabal­isty­cz­na. Nie mniej zwierz radzi jej nie prak­tykować w koś­ciołach. No i jedy­na oso­ba którą zwierz zna, która prak­tykowała krav magę ma jak­iś błysk zła w oczach.

4.) ” O czym wiedzą wszyscy astronau­ci?” — zwierz nie ma zielonego poję­cia nie jest astro­nautą. Nie mniej jest kil­ka możli­woś­ci np. zapewne wszyscy astronau­ci wiedzą że ziemia jest okrągła. Choć może jacyś nie dowierza­ją a może widzieli ziemię z zewnątrz i wiedzą że to płas­ki ląd na grz­biecie czterech słoni sto­ją­cych na grz­biecie żółwia.

5.) ” Czy ktoś jest w stanie zagroz­ić Lady Gaga?” — cóż zwierz nie jest ekspertem ale wyda­je mu się, że bard­zo groźni dla Gagi mogą być wykon­aw­cy umieją­cy śpiewać. Ale to tylko taka uwa­ga. Dla Lady Gagi groźni mogą być też: fani, przestęp­cy, szan­tażyś­ci i Alek­sander Skars­gard ( tak to znaczy że zwierz widzi­ał więcej niż jeden klip Lady Gagi)
6.)” Czy Dominik z Sali Samobójców był gejem” ( abso­lut­ny hit — wszyscy chcą wiedzieć to od zwierza) — zwierz uważa że nie ale ktokol­wiek zada­je to pytanie powinien najpierw obe­jrzeć film. Albo jeszcze lep­iej w ogóle nie oglą­dać fil­mu bo jest beznadziejny.
7.)” Ile zara­bia John­ny Depp?” — zwierz nie wie ale jak tylko spot­ka Dep­pa to z nim przedysku­tu­je jego ostat­nie zez­nanie podatkowe. Nie mniej jeśli może odpowiedzieć ogól­nie to straszne dużo. Więcej niż czytel­nik zwierza będzie zara­bi­ał kiedykol­wiek. Za Alicję w Krainie Czarów dostał 50 milionów. 
8.) ” Czy magia ist­nieje?” — tak magia ist­nieje. Tego zwierz jest pewien, cza­sem nazy­wamy ją elek­trycznoś­cią. Kwes­t­ia nazw jest może nieco róż­na ale magia istnieje.
Jak sami widzi­cie ludzie trafi­a­ją do zwierza z najróżniejszy­mi pyta­ni­a­mi — zapewne na część z nich nie otrzy­mu­ją tu odpowiedzi ale być może blog zwierza poma­ga im znaleźć odpowiedź na te niezwyk­le ważne dla nich pyta­nia. Następ­ny ciekawy zbiór pytań do zwierza już za dwa miesiące kiedy się ich więcej zbierze. 
Ps: Zwierz natrafił w telewiz­ji na reklamę Fak­tu pole­ga­jącą na tym że gwiazdy najróżniejszego rodza­ju twierdzą że Fakt czy­ta­ją i z Fak­tem nie warto wal­czyć. Zwierz który wszys­tko rozu­mie, niko­go nie oce­nia przed­w­cześnie i ogól­nie stara się być chodzącą wyrozu­mi­ałoś­cią uzna­je to za zachowanie wyjątkowo wręcz nietak­towne. Choć z drugiej strony w ciekawych cza­sach żyje­my kiedy brukowiec zatrud­nia cele­bry­tów do reklamy. Czy tylko zwier­zowi wyda­je się to dzi­wne i pokrę­cone?       
0 komentarz
0

Powiązane wpisy