Home Ogólnie Takie sobie zdolności czyli o tym co potrafią aktorzy (poza graniem)

Takie sobie zdolności czyli o tym co potrafią aktorzy (poza graniem)

autor Zwierz

Hej

Dziś będzie wpis z cyk­lu tych, które zwierz ma zawsze w głowie i tylko cią­gle odkła­da ich napisanie na później. Zwierz ma kil­ka takich tem­atów, które są ciekawe, ale nie aż tak ciekawe i jakoś zawsze wypa­da coś ważniejszego. Ponieważ jed­nak zwierz doskonale wie, że dziś znacz­na część z was cała jest z czeka­nia to tekst nie będzie wyma­gał od was zbyt wiele wysiłku intelek­tu­al­nego. A o czym będzie? Widzi­cie wszyscy żyje­my trochę w przeko­na­niu, że nikt nie powinien posi­adać zbyt wielu umiejęt­noś­ci. Tak, więc kiedy dowiadu­je­my się, że ktoś jest aktorem dopuszcza­my do siebie, że może umieć śpiewać czy tańczyć, ale to mniej więcej tyle. Resz­ta wyda­je się nad­datkiem do dość pożą­danej umiejęt­noś­ci. Tym­cza­sem jak wszyscy ludzie aktorzy posi­ada­ją też oprócz swo­jego daru udawa­nia ludzi, którzy nie ist­nieją całkiem spory zapas umiejęt­noś­ci, które wynieśli a to z cza­sów szkol­nych a to po pros­tu poświę­cili temu czas nieprzez­nac­zony na aktorstwo. Ale zwierz wcale nie ma was zami­aru zanudzać listą ludzi wszech­stron­nych. Zami­ast tego wybrał kil­ka filmów i seri­ali gdzie świado­mi uzdol­nień swoich aktorów reży­serzy i sce­narzyś­ci spec­jal­nie wyko­rzys­tali je na planie. Niekiedy będą to umiejęt­noś­ci nieco bardziej banalne niekiedy dość niespodziewane. Oczy­wiś­cie to wybór niepełny, super subiek­ty­wny i opar­ty po trosze o to, co zwierz ma w głowie.

Dziś będzie o aktorach którzy są jak Check­ov i potrafią zro­bić coś więcej niż grać (i oczy­wiś­cie jeźdz­ić kon­no). Gif stąd

Christi­na Hen­dricks — w jed­nym z sezonów Mad Men grana przez Hen­dricks Joan — namówiona przez swo­jego męża, (co jest w ogóle podłym i wred­nym typem) zabaw­ia goś­ci gra­jąc na ako­rdeonie. Sce­na, choć na pier­wszy rzut oka wyda­je się trochę dzi­w­na doskonale pokazu­je wid­zowi, że bohater­ka zde­cy­dowanie nie wybrała dobrego mężczyzny dla siebie. Zwierz przez dłuższy czas zas­tanaw­iał się, dlaczego twór­cy zde­cy­dowali się by bohater­ka grała na ako­rdeonie. Początkowo zwierz pomyślał, że może ówcześnie ako­rdeon był — jak bywał w Polsce — instru­mentem tan­im kupowanym dzieciom, które miały się uczyć na czymś grać ale rodz­iców nie było stać na żaden dro­gi instru­ment. I choć pewnie taka myśl przyświecała twór­com seri­alu (nie jest to aż tak niepraw­dopodob­ne) to zapewne bard­zo w decyzji pomógł fakt, że Christi­na Hen­dricks po pros­tu umie grać na akordeonie.

Patrick Dempsey — jeśli widzieliś­cie film Moja Dziew­czy­na Wychodzi za Mąż pewnie zwró­cil­iś­cie uwagę, na scenę gdzie bohater żonglu­je talerza­mi poma­ga­jąc swo­jej przy­jaciółce w zaku­pach, potem w jed­nym z odcinków dziesiątego sezonu Grey’s Anato­my aktor ponown­ie żon­glował (w odcinku z przyję­ciem). Tym razem zwierz nie ma wąt­pli­woś­ci, że twór­cy filmów zde­cy­dowali się na takie wyjś­cie z prostego powodu — zan­im Dempsey zaczy­nał swo­ją kari­erę aktorską jeszcze, jako dzieci­ak spec­jal­i­zował się w żon­glowa­niu, zdoby­wa­jąc nawet nagrody na konkur­sach (serio są konkursy dla żon­glerów). Sko­ro, więc ma się na planie akto­ra, który może podrzu­cać na raz kil­ka talerzy i żad­nego nie rozbić‑, czemu tego nie wyko­rzys­tać. Biorąc pod uwagę, że ter­az aktor z całkiem sporym powodze­niem star­tu­je w wyś­ci­gach samo­chodowych (stara dobra trady­c­ja wśród aktorów ści­gał się prze­cież też Paul New­man) to może niedłu­go zobaczymy jego bohat­era zasuwa­jącego z niesły­chaną pręd­koś­cią w swoim autku.

Pierce Bros­nan — jak wiado­mo do aktorstwa są trzy dro­gi — jed­na zaczy­na się od szkol­nego przed­staw­ienia, dru­ga od chę­ci bun­tu prze­ci­wko rodz­i­com i trze­cia, kiedy zwiewa się z cyrkiem. Bros­nan z cyrkiem nie zwiał, co nie zmienia fak­tu, że przez pewien czas wys­tępował, jako artys­ta cyrkowy — zaj­mu­jąc się połykaniem ognia. Zwierz nie pamię­ta, kiedy posi­adł ową infor­ma­cję ale nie zmienia to fak­tu, że kiedy w jed­nym z odcinków Rming­tona Steele (seri­alu ABC który uczynił Bros­nana sławnym) trze­ba było pod przykry­wką pra­cow­ać w cyrku, zgad­ni­j­cie czym zajął się grany przez niego bohater? Oczy­wiś­cie zwierz nie dzi­wi się twór­com seri­alu. Choć dzi­wi się komukol­wiek, kto ser­i­al ubez­pieczał ser­i­al wyraz­ił na to zgodę. Wiado­mo prze­cież, że uszkod­zony aktor to najwięk­sza zmo­ra twór­ców filmowych.

Zwierz pamię­ta, że oglą­da­jąc tą scenę czuł że coś jest w niej dzi­wnego. Ter­az jed­nak wszys­tko mu się zgadza.

Har­ri­son Ford — Hol­ly­woodz­ka leg­en­da głosi, że gdy­by Ford nie zdobył kilku całkiem dochodowych ról pewnie nadal pra­cow­ał­by, jako sto­larz. Oczy­wiś­cie, kiedy syp­ią się role w takich nis­zowych fil­mach jak Gwiezdne Wojny czy Indi­ana Jones nikt nie myśli o deskach i troci­nach. Co nie zmienia fak­tu, że zwierz zawsze się zas­tanaw­ia czy te kil­ka scen z bohaterem fil­mu Świadek, w których doskonale radzi on sobie właśnie w drob­nych pra­cach sto­lars­kich nie wynika­ją z fak­tu, że reżyser nie bał się, że aktor postaw­iony w warszta­cie sto­larskim nie będzie wiedzi­ał, co ze sobą zro­bić i dokona auto amputacji kilku pal­ców.  Jed­nak to chy­ba tyle ze sto­lars­kich wyczynów For­da na ekranie, bo nie za bard­zo lubi on do tych cza­sów swo­jej kari­ery wracać.

Neil Patrick Har­ris — aktor poza tym, że gra tańczy i śpiewa jest też całkiem uzdol­nionym iluzjon­istą. Jego miłość do mag­icznych sztuczek została najwyraźniej dostrzeżona przez sce­narzys­tów How I Met Your Moth­er bo ostat­nie sezony to właś­ci­wie popis zdol­noś­ci akto­ra, którego bohater Bar­ney niemal przez zupełny przy­padek także kocha mag­iczne sztucz­ki. To zdaniem zwierza nie może być przy­padek, co więcej — biorąc pod uwagę jak niekiedy waż­na dla fabuły odcin­ka jest umiejęt­ność wyko­na­nia, przez Bar­neya mag­icznego tricku moż­na to uznać za jeden z lep­szych przykładów jak oso­biste umiejęt­noś­ci i zain­tere­sowa­nia akto­ra przekłada­ją się na charak­ter i przy­gody jego bohat­era w seri­alu. Szko­da jedynie, że mag­iczne sztucz­ki pokazy­wane w telewiz­ji nie robią za bard­zo wraże­nia – w końcu tylko oglą­da­jąc je na żywo zada­je­my sobie pytanie – jak to jest możliwe.

Ed Helms — zapewne kojarzy­cie akto­ra z Kac Vegas gdzie śpiewa przeu­roczą piosenkę akom­pa­ni­u­jąc sobie na fortepi­anie. Praw­da jest taka, że aktor, który umie grać na fortepi­anie i ma całkiem niezły głos po pros­tu tą piosenkę napisał zaś reżyser, który uznał, że będzie doskonale pasować do atmos­fery pro­dukcji dorzu­cił ją do fil­mu. Co oczy­wiś­cie zaowocow­ało koniecznoś­cią powróce­nia (już w pełni świadomie i zaplanowanie) do śpiewa­nia w drugim Kac Vegas. Oczy­wiś­cie, śpiewanie i granie nie jest czymś szczegól­nie dzi­wnym, ale to doskon­ały przykład jak cza­sem dzi­wne sce­ny w fil­mach należy przyp­isać kreaty­wnoś­ci wszys­t­kich twór­ców nie tylko zrzu­cać je na sce­narzys­tów. Zresztą wyko­rzysty­wanie śpiewa­ją­cych aktorów na ścieżkach dźwiękowych nie jest odosob­nionym pomysłem. Twór­cy Zmierzchu wyko­rzys­tali piosenkę śpiewaną przez Pat­tin­sona na ścieżce dźwiękowej (nie jest to nawet złe), ale już skom­ponowaną przez niego melodię do fil­mu zastąpili pro­fesjon­al­nym kawałkiem soundtracku.

Robi­e­nie mag­icznych sztuczek doskonale pasu­je do postaci Bar­neya ale zwierz nie ma wąt­pli­woś­ci, że fakt że NPH trud­ni się ama­torsko mag­ią jest tu nie bez znaczenia

Rowan Atkin­son — zapewne nie wszyscy wiedzą, ale Rowan Atkin­son uwiel­bia jeźdz­ić szy­bki­mi samo­choda­mi i co więcej dość dobrze się na nich zna. Nie pozostało to bez wpły­wu na film John­ny Eng­lish — pomi­ja­jąc fakt, że będą­cy naprawdę dobrym kierow­cą Atkin­son uparł się na prowadze­nie samo­chodu właś­ci­wie we wszys­t­kich sce­nach, przy których ludzie z firmy ubez­pieczeniowej nie dostawali od razu zawału to w drugiej odsłonie fil­mu jego samochód wyposażony jest w niesły­chanie moc­ny i niemal leg­en­darny w moto­ryza­cyjnych krę­gach prawdzi­wy sil­nik, który udało się pozyskać między inny­mi dzię­ki pasji i staran­iom Atkin­sona. Biorąc pod uwagę, że aktor znany jest głown­ie z seri­alu Jaś Faso­la gdzie porusza się śmiesznym małym samo­chodzikiem, który zde­cy­dowanie nie pozwala bić reko­rdów szy­bkoś­ci, trud­no się dzi­wić, że aktor chci­ał sobie na planie trochę pojeździć.

Bene­dict Cum­ber­batch — żeby nie zostaw­ić was zupełnie bez szlaku Sher­lock­owego. Twór­cy mogą zwierza przekony­wać, że to zupełny przy­padek, ale zdaniem zwierza nie bez wpły­wu na to, że Sher­lock w pier­wszym odcinku trze­ciego sezonu jeździ po mieś­cie moto­cyk­lem jest fakt, że Bene­dict jest znany z tego, że właśnie w taki sposób porusza się po mieś­cie. Oczy­wiś­cie i tak 90% jeżdże­nia na ekranie robią spec­jal­iś­ci (inaczej fir­ma ubez­pieczeniowa nie poz­woliła­by na pro­dukcję), ale fakt, ze moż­na wsadz­ić akto­ra na moto­cykl i nie bać się, że zro­bi sobie krzy­wdę, (co wcale nie jest trudne) na pewno zachę­ca sce­narzys­tów by wyko­rzys­tać taką wcale nie niezwykłą umiejęt­ność akto­ra. Zwłaszcza, że dobrze wiedzieć, że aktor naprawdę coś potrafi a nie tylko uda­je (zgod­nie z zasadą, że wszyscy potrafią jeźdz­ić konno).

Robert Downey Jr — jak wiado­mo (ok może nie powszech­nie, ale przy­na­jm­niej zwier­zowi) aktor od dobrych paru, jeśli nie parunas­tu lat trenu­je chińs­ki boks. Zwierz nie wie czy jest w tym dobry, ale jest abso­lut­nie pewien, że ów fakt wzię­to pod uwagę w cza­sie chore­ografii scen wal­ki w Sher­locku Holme­sie. Choć nikt tak do koń­ca nie jest w stanie powiedzieć, jakie są zasady sztu­ki wal­ki, jaki­mi posługi­wał się Holmes (a był w nich mis­trzem) ale pewne jest to, że owa sztu­ka wal­ki w wyko­na­niu Downeya Jr. Ma więcej niż jeden cios prze­ję­ty z trenowanej sztu­ki wal­ki. Co aku­rat zdaniem zwierza jest bard­zo pozy­ty­wnym przykła­dem wyko­rzys­ta­nia już posi­adanych przez akto­ra zdol­noś­ci, zwłaszcza w sytu­acji gdzie właś­ci­wie trze­ba coś wymyślić od nowa.

Oczy­wiś­cie w więk­szoś­ci scen na moto­cyk­lu pomy­ka kaskad­er ale nie zmienia to fak­tu, że to niezły przykład jak sce­narzyś­ci decy­du­ją się dorzu­cić coś jeszcze bo wiedzą, że aktor nie będzie miał z tym więk­szego problemu.

OK zwierz nie ma dziesię­ciu przykładów (jest pewien, że tego jest mnóst­wo, ale zwierz pisał ten bard­zo późno w nocy, to znaczy później niż zwyk­le), ale w cza­sie swoich poszuki­wań dowiedzi­ał się czegoś nowego. Otóż okazu­je się, że aktor i komik Steve Mar­tin gra na Ban­jo. Ale nie tak jak więk­szość aktorów, którzy gra­ją na jakimś instru­men­cie nieźle o słuchamy ich tylko, dlat­ego, że są aktora­mi (przy całej sym­pa­tii dla Hugh Lau­riego zwierz ma wraże­nie, że jego płytę w połowie sprzedał Dok­tor House). Steve Mar­tin naprawdę doskonale gra na ban­jo. Ale tak naprawdę dobrze. Zwierz, który uwiel­bia dźwięk Ban­jo jest pod wraże­niem. I zostaw­ia was na koniec z bard­zo fajną piosenką przy akom­pa­ni­a­men­cie banjo.

Ps: Zwierz musi pra­cow­ać w poniedzi­ałek, więc wpis o Zło­tych Globach będzie dopiero we wtorek. Zaś wpis o Sher­locku będzie jak tylko zwierz go napisze. Co oznacza, ze może pojaw­ić się jeszcze w nocy.

Ps2: Dziś Zwierz OK 17 jest w Radiu Eska. Będzie mówił o Sher­locku. To tak ostat­nie przypomnienie.

32 komentarze
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online