Home Ogólnie Te urocze biedne kmiotki czyli nie ma jak zabawa kosztem innych

Te urocze biedne kmiotki czyli nie ma jak zabawa kosztem innych

autor Zwierz

Hej

Dzieci­a­ki w stanach osza­lały. Nie nie będzie zwierz pisał o wam­pirach ani o piosenkarkach z rozd­wo­je­niem jaźni. Będzie o real­i­ty show który mógł­by spełnić marze­nie nie jed­nego socjolo­ga. Za pewne tytuł show MTV „ Jer­sey Shore” nic wam nie mówi. Zwier­zowi też nic nie mówiło do cza­su kiedy niepoko­ją­co częs­to na stronach plotkars­kich zaczęły się pojaw­iać doniesienia doty­czące bohaterów tego real­i­ty show. Zwierz nieco pogrze­bał i dowiedzi­ał się o co chodzi. Otóż MTV które doty­chczas śledz­iło młodych i uprzy­wile­jowanych ( ewen­tu­al­nie nieco starszych i utal­en­towanych) ale przede wszys­tkim bogatych. Oglą­dało się to z pewnym zain­tere­sowaniem choć na dłuższą metę było to strasznie nudne. Ter­az jed­nak MTV postanow­iło pokazać nam jed­nak zupełnie innych przed­staw­icieli amerykańskiego społeczeńst­wa. Bohat­era­mi Jer­sey Shore są młodzi ludzie włosko- amerykańskiego pochodzenia. Nie mają zbyt wielu ambicji poza znalezie­niem miłoś­ci i jakiejś niebyt uciążli­wej pra­cy no i przede wszys­tkim impre­zowanie. Dziew­czyny lubią ostry mak­i­jaż i solar­i­um, face­ci spędza­ją cale dnie na siłowni, żel do włosów kupu­ją hurtem i trak­tu­ją dziew­czyny jak prawdzi­wi macho. MTV wybrał ośmioro takich młodych ludzi i dał im na dwa miesiące luk­su­sową rezy­dencję — za dnia pra­cow­ali w nad­morskim sklepie z pamiątka­mi po połud­niu ostro impre­zowali naduży­wa­jąc alko­holu i kilka­krot­nie trafi­a­jąc pod opiekę policji. Oglą­da­jąc przy­gody tych młodych ludzi ( których MTV zatrud­niło już na dru­gi sezon ) zwierz ma mieszane uczu­cia. Z jed­nej strony jako socjolog jest zach­wycony — o to poz­wo­lili mu oglą­dać grupę społeczną której inaczej zwierz nigdy nie mógł­by sobie pooglą­dać — nie są oni prze­cież szczegól­nie ciekawi dla prze­mysłu fil­mowego a i moż­na przy­puszczać że w seri­alach Włoch w Ameryce będzie prędzej kojarzył się z sze­fem mafii niż z niewyk­sz­tał­conym chłopakiem z niższej klasy śred­niej. Z drugiej jed­nak strony zwierz ma bard­zo mieszane uczu­cia — bądź co bądź nie pokazu­je się tych młodych ludzi by wzbudz­ić sza­cunek czy pokazać ich spec­jalne umiejęt­noś­ci. Wręcz prze­ci­wnie — zwierz odnosi wraże­nie że stali się oni pośmiewiskiem Amery­ki — taki­mi bied­ny­mi kmiotka­mi z których moż­na się śmi­ać na odległość. Oczy­wiś­cie zwierz też uważa że facet który kupu­je żel do włosów w iloś­ci­ach hur­towych czy dziew­czy­na która jest tak uza­leżniona od opala­nia iż jest przeko­nana że Oba­ma wprowadz­ił dodatkowy podatek od solar­iów spec­jal­nie by zro­bić jej na złość. Już ter­az widać jak sława i zain­tere­sowanie źle wpłynęło na bohaterów show — kilku z nich już miało nie miłe spotka­nia z policją. Przede wszys­tkim jed­nak zwierz nie ma wąt­pli­woś­ci że kiedy cala zabawa się skończy to ta ósem­ka nie będzie miała do czego wró­cić. Staną się zapewne na kil­ka lat lokalny­mi bohat­era­mi nawet nie świado­mi jak bard­zo zostali wys­taw­ieni na pośmiewisko. I tu zwierz musi stwierdz­ić że gdy zazwyczaj uważa że chcące­mu nie dzieje się krzy­w­da to w tym przy­pad­ku ma wraże­nie że uczest­niczymy w czymś zde­cy­dowanie moral­nie pode­jrzanym. Zwierz jest pewien że gdy­by nie chodz­iło o różnie społeczne a np. rasowe ser­i­al zdję­to by po jed­nym odcinku.
ps: Zwierz kupił sobie bilet na kon­cert. Pier­wszy w swoim życiu. Pójdzie posłuchać muzy­ki w towarzys­t­wie mnóst­wa innych osób. Zwierz jest lekko prz­er­ażony ale stwierdz­ił że sko­ro stu­dia za nim czas smakować życie. Po jutrze będziecie mogli więc przeczy­tać reflek­sje zwierza na tem­at kon­certów i to z per­spek­ty­wy obserwacji uczest­niczącej!
0 komentarz
0

Powiązane wpisy