Home Ogólnie Ten wpis jest bardzo seksowny czyli zwierz i problem definicji

Ten wpis jest bardzo seksowny czyli zwierz i problem definicji

autor Zwierz

 ?

Hej

 

Tak już jest, że jed­nego dnia zwierz siedzi i wali głową w klaw­iaturę ( na całe szczęś­cie taką miękką) bo nie ma o czym pisać, a następ­nego dnia tem­atów jest tyle, że trud­no zwier­zowi zde­cy­dować się o czym by tu napisać. O dzi­wo zwierz nie zde­cy­dował się dziś podzielić z wami kry­tyką artykułu z Przekro­ju, o tri­um­fie kina Indie, ani też napisać jak bard­zo mieszane uczu­cia budzi w nim trafi­a­ją­ca dziś do sklepów kolekc­ja Ver­sace dla H&M, ani też nie odnieść się do fak­tu, że TV4 puszcza “Czar­o­dziej­ki z Księży­ca”  ale poświę­cić ten wpis reflek­sji nad rankingiem mag­a­zynu Peo­ple na najsek­sown­iejszego żyjącego mężczyznę na nad­chodzą­cy rok. Dlaczego zwierz się na to zde­cy­dował?  Wierni czytel­ni­cy blo­ga ( to znaczy ci którzy czy­tali notkę z 19 listopa­da 2009 kiedy zwierz dokony­wał anal­izy wszys­t­kich doty­chcza­sowych wyników) wiedzą, iż zwierz ów rank­ing śledzi z niezmi­en­ną mieszanką zdrowej reflek­sji i niezdrowej fas­cy­nacji. 

 

Zaczni­jmy od reflek­sji — toż zwierz zawsze jest zaskoczy ( a właś­ci­wie zain­try­gowany) tym jak bard­zo różnią się od siebie takie zestaw­ienia doty­czące kobi­et i mężczyzn. W najbardziej znanym inter­ne­towym rankingu najsek­sown­iejszych kobi­et ( jest ich aż 99) pub­likowanym na por­talu ASK MEN, głosy na uczest­nicz­ki odd­a­ją sami użytkown­i­cy ( w założe­niu mężczyźni w prze­waża­jącej licz­bie Bry­tyjczy­cy). Lista doty­czą­ca sek­sownych sławnych mężczyzn ogłaszana jest przez redakcję tygod­ni­ka Peo­ple bez żad­nych kon­sul­tacji z czytel­niczka­mi ( zwierz zakła­da że więk­szość naby­w­ców tego plotkarskiego mag­a­zynu stanow­ią kobi­ety). O Ile zestaw­ie­nie ASK MEN budzi raczej umi­arkowane zain­tere­sowanie mediów, i nikt nie pro­su wyty­powanych przez inter­nautów kobi­et o komen­tarz, o tyle zwierz wie, że o wynikach rankingu Peo­ple zostanie poin­for­mowany przez nie jed­ną stronę inter­ne­tową, zaś sam nagrod­zony w tym roku aktor Bradley Coop­er ( który t wybór nie budzi w zwierzu żad­nych emocji) nie tylko grzecznie sko­men­tował wyróżnie­nie ( pod­kreśla­jąc jaki czu­je się  niezwyk­le wyróżniony i szczęśli­wy), i moż­na przy­puszczać że odniesie się do tego wyróżnienia w jeszcze nie jed­nym wywiadzie. Podob­ne zapewnienia poczynili też inni zna­j­du­ją­cy się niżej na liś­cie aktorzy. Z resztą o rankingu zazwyczaj mówi się jeszcze przed jego opub­likowaniem — zwierz pamię­ta, że w cza­sach kiedy nało­gowo oglą­dał pro­gramy amerykańskiej telewiz­ji śni­adan­iowej i codzi­en­nej wielu aktorów nie tylko odnosiło się do wyniku rankingu ale też prowadz­iło niemalże kam­panie na rzecz uwzględ­nienia ich na wysokim miejs­cu. Zdaniem zwierza pokazu­je to ciekawy i chy­ba  nowy ele­ment naszej pop­kul­tu­ry, gdzie kobi­ety moż­na trak­tować przed­miotowo ale nie wypa­da  o tym głośno mówić ale nazwanie fac­eta “ciachem” czy ” towarem” jest całkowicie dopuszczalne. Zwierz jest ciekawy gdzie nas to zaprowadzi w naszej co raz bardziej kobiecej ( co nie znaczy fem­i­nisty­cznej) pop­kul­turze.

 

Tyle reflek­sji. Czas na niezdrową fas­cy­nację. Jeśli zwierz miał­by znaleźć słowo klucz dla współczes­nej pop­kul­tu­ry to było by to z pewnoś­cią słowo “sek­sowne”, przy czym zdaniem zwierza przymiotnik ów z sek­sem jako takim nie ma wiele wspól­nego, więcej zaś z tym, że seks się dobrze sprzeda­je  a społeczeńst­wo wcale nie jest takie wyz­wolone jak się może wdawać. Dziś przymiotnik sek­sowne moż­na zastępować niemal do wszys­tkiego od spod­ni po ulu­bioną piosenkę. Jed­nak w przy­pad­ku sław owo określe­nie jest raczej pewnym wyz­nacznikiem tego  co w danym momen­cie jest uznawane za atrak­cyjne pożą­dane i cokol­wiek by to znaczyło sek­sowne. Stąd zdaniem zwierza ciekawe, że w przy­pad­ku rankingu męskiego mamy do czynienia z takim arbi­tral­nie narzu­conym wyborem czego to kobi­ety mają w danym roku pożą­dać ( ogól­nie pomysł by stan­dardy zmieni­ały się z roku na rok wyda­je się zwier­zowi dość zabawny). Wbrew temu co ofic­jal­nie deklaru­je­my ( zwierz zda­je sobie sprawę że zapy­tani zna­jo­mi pewnie w 90% odpowiedzieli by że uro­da aktorów ma dla nich dru­gorzędne znacze­nie wobec tal­en­tu. Zwierz śmie wąt­pić) gwiazdy są dla nas pewnym punk­tem odniesienia tego co atrak­cyjne i piękne- oczy­wiś­cie nikt nie dobiera kandy­datów na part­nerów porównu­jąc ich z gwiaz­da­mi ( zwierz ma przy­na­jm­niej taką nadzieję), ale każdy chy­ba choć raz w życiu dysku­tował o kanon­ie urody czy wskaźnikach atrak­cyjnoś­ci odwołu­jąc się do powszech­nie znanych wiz­erunk­ów gwiazd. Być może kiedyś robilibyśmy to wyko­rzys­tu­jąc przykłady wspól­nych zna­jomych ale ludzie mają co raz mniej zna­jomych.

 

Oczy­wiś­cie zdaniem zwierza wszys­tkie tego typu rankin­gi nie mają sen­su przede wszys­tkim ze wzglę­du na to, że wszel­ka pró­ba zdefin­iowa­nia słowa “sek­sowny” jest abso­lut­nie niemożli­wa, nawet wtedy kiedy próbu­ją się dogadać zaled­wie dwie oso­by.  Aby uniknąć w cza­sie rozmów niepotrzeb­nych kon­frontacji, zwierz na własne potrze­by kwal­i­fiku­je wszys­t­kich aktorów do jed­nej z czterech grup. Tak więc mamy tych pięknych, których rysy, postawa i ogól­ny wygląd pasu­ją być może do wszys­t­kich ideałów ale nie budzą w zwierzu żad­nych pozy­ty­wnych ani negaty­wnych uczuć, choć zwierz uzna­je że rzeczy­wiś­cie wyglą­da­ją lep­iej od prze­cięt­nych śmiertel­ników. Dru­ga kat­e­go­ria to kat­e­go­ria sezonowych sław do której wierz wrzu­ca tych których urodą w danym momen­cie najbardziej każą się zach­wycać media zazwyczaj z powodów pro­mo­cyjnych. Na ten rodzaj sug­estii zwierz zazwyczaj okazu­je sie dość oporny, ale zda­je też sobie sprawę że jego ogól­nie kry­ty­czne pode­jś­cie do wszys­tkiego czyni go jed­nos­tką odporną na wiele zjawisk. Trze­cią ulu­bioną grupę zwierza stanow­ią wszyscy aktorzy charyz­maty­czni, którzy nawet jeśli nie odpowiada­ją ideałom urody i nigdy odpowiadać nie będą to są tak dobry­mi i mag­ne­ty­cznym aktora­mi, że oglą­da­jąc ich na ekranie moż­na to zupełnie zig­norować, wręcz nie zauważyć albo dać się przekon­ać, że to oni są chodzą­cym ideałem.  Ostat­nia kat­e­go­ria to ta, którą zapeł­ni­a­ją aktorzy, których zwierz naprawdę uważa za atrak­cyjnych wedle swoich włas­nych kry­ter­iów ( i zwierz naprawdę nie wie czemu ten zbiór zasied­la­ją niemal wyłącznie pod­dani Królowej bry­tyjskiej).

 

Moż­na stwierdz­ić że wszelkie tego typu kat­e­go­ryza­c­je czy rozważa­nia są raczej prze­jawem niedo­jrza­łoś­ci czy kole­jnym dowo­dem na to że określe­nie fan­girl  ( zwierz nadal nie wie czy to określe­nie należy trak­tować jako wyróżnie­nie czy obel­gę) ide­al­nie pasu­je do zwierza. Z drugiej jed­nak strony zwierz uważa, że nie ma co się wsty­dz­ić i unosić — atrak­cyjność jest jed­ną z najbardziej pożą­danych cech aktorów ( moż­na się zas­tanaw­iać czy nie bardziej niż tal­ent do gry) więc trud­no ją ignorować, pon­ad to jak już zwierz pisał fas­cynu­je go zmieni­a­ją­ca się niezwyk­le szy­bko definic­ja tego co należy uważać za sek­sowne w zestaw­ie­niu ( przy­na­jm­niej zdaniem zwierza) z dość niezmi­en­ny­mi stan­dar­d­a­mi które przyj­mu­je­my w real­ny życiu. Zwierz wieży bowiem że o ile nasz sposób postrze­gana tego co jest piękne moż­na dość łat­wo zmienić  i uksz­tał­tować to nasze pref­er­enc­je odnośnie czy­je­jś atrak­cyjnoś­ci są zde­cy­dowanie mniej plas­ty­czne ( o ile rozu­miecie o co chodzi zwier­zowi). Ale może właśnie o to w tym wszys­tkim chodzi — o  rozdzie­le­nie tego co należy do wyimag­i­nowanego świa­ta i tego co należy do naszej codzi­en­noś­ci. Wedy żadne jed­noz­naczne definic­je nie są potrzeb­ne. I dobrze bo prze­cież ilu ludzi tyle schowanych w umyśle ideałów. A przy­pom­i­na zwierz że jest nas już 7 mil­iardów.

 

PS: Może nie jest to szczegól­nie odkry­w­czy wpis zwierza, ale zwierz miał ochotę go napisać. W końcu po to założył blo­ga. By pisać co chce. Chy­ba :P W każdym razie zwierz wita swo­jego 100 fana ( a właś­ci­wie fankę na face­booku)!

Ps 2: Ilus­tracji nie będzie żeby niczego czytel­nikom nie narzu­cać. 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy