Home Ogólnie Tylko nie Śródziemie! czyli Elfy w rolach ludzi (cz.I)

Tylko nie Śródziemie! czyli Elfy w rolach ludzi (cz.I)

autor Zwierz
Tylko nie Śródziemie! czyli Elfy w rolach ludzi (cz.I)

Hej

W ostat­nich dni­ach wraca­cie z Hob­bita i leci­cie do zwierza by Inter­ne­towo zapy­tać go co jeszcze oglą­dać z którymś z obec­nych na ekranie aktorów. Zwierz chęt­nie tych odpowiedzi udziela ale doszedł do wniosku, że zde­cy­dowanie łatwiej i szy­b­ciej jest po pros­tu wkle­jać link do serii wpisów które kon­cen­tru­ją się na pole­ca­niu wam filmów w których wys­tąpili aktorzy z obsady Hob­bita i LOTR a które nie są Hob­bitem i LOTR. Zwierz zas­tanaw­iał się jak podzielić wpisy – tak by miały sens i łat­wo było coś gdzieś znaleźć. Ostate­cznie zwierz doszedł do wniosku, że będą trzy wpisy – pier­wszy gdzie zwierz omówi fil­mo­grafie aktorów gra­ją­cych elfy, dru­gi gdzie zwierz zajmie się kras­nolu­da­mi (od razu zas­trzeże­nie – zwierz nie zna dobrze fil­mo­grafii wszys­t­kich kras­noludów z Hob­bita więc to będzie wpis pod tym wzglę­dem ogranic­zony) i hob­bita­mi i trze­ci poświę­cony ludziom i czar­o­dziejom. Przy czym Gol­lum będzie rzecz jas­na towarzyszył Hob­bit­om zaś Smok ludziom. Zwierz oczy­wiś­cie ogranicza się wyłącznie do fil­mo­grafii aktorów którzy mają nieco więk­szy dorobek i co najważniejsze – których zwierz w ogóle coś widzi­ał. Bo wbrew obiegowej opinii zwierz nie widzi­ał wszystkiego.

Wenrivendell

Dziś na tapecie role aktorów którzy grali elfy. Wyda­je się wam że mało? Wyszło sześć stron

 

Orlan­do Bloom (Lego­las) – zaczni­jmy od elfa który potrafi chodz­ić po śniegu I prze­chodzi do następ­nego eta­pu na kodach. Kari­era Blooma to ciekawy przy­padek – aktor z niego śred­ni (zwierz Orlan­do lubi ale nie będziemy chy­ba udawać, że to najz­dol­niejszych aktor nowego pokole­nia) ale decyz­je fil­mowe jakie pode­j­mował – bard­zo różnorodne – zna­jdzie się miejsce i na wielkie prze­bo­je i na wielkie klapy. Na pewno — jeśli seans LOTR czy Hob­bita pozostaw­ił was z ochotą na więcej Orlan­do – powtórzyć sobie Piratów z Karaibów. Will (postać grana przez akto­ra) jest całkiem sym­pa­ty­czny w pier­wszej odsłonie by potem robić się co raz bardziej iry­tu­ją­cym. Co nie zmienia fak­tu, że Orlan­do pasu­ją ciuchy z epo­ki i machanie szpadą.  Z późniejszych filmów zwierz może ewen­tu­al­nie pole­cić Tro­ję, którą oglą­damy odkłada­jąc na bok wszelkie wiz­je, że ma to cokol­wiek wspól­nego z prawdzi­wy­mi czy mity­czny­mi wydarzeni­a­mi – cieszymy się urodą obsady i ład­nym słońcem, nie jest nato­mi­ast w stanie zwierz pole­cić Królest­wa Niebieskiego – fil­mu który wywołu­je u zwierza trudne do opanowa­nia zgrzy­tanie zębów. Niek­tórzy chęt­nie wraca­ją do Eliz­a­beth­town – jed­nego z tych licznych filmów gdzie bohater jest tak nieokreślony i taki nieszczęśli­wy że mamy ochotę raczej dać mu po łbie niż go pocieszać. No ale niek­tórych film pod­nosi na duchu. Całkiem dobrze wypadł Orlan­do w swoim seg­men­cie Zakochanego Nowego Jorku – zde­cy­dowanie pokazu­jąc, że nie koniecznie pisane mu na zawsze kino kostiu­mowe, z kolei jego pode­jś­cie do nieco innej niż zwyk­le roli w Dobrym Dok­torze pozostaw­ia efekt trud­ny do jed­noz­nacznej oce­ny. Bloom jest w filmie całkiem niezły ale sam film rozczarowu­je. Nato­mi­ast zwierz bard­zo pole­ca jego rolę w Trzech Muszki­eter­ach. Sam film jest sła­by ale aku­rat Bloom jest w nim fan­tasty­czny (jest jedynym powo­dem dla którego zwierz żału­je, że nie nakrę­cono wyraźnie planowanej kole­jnej częś­ci). Zwierz powie wam szcz­erze, że sam Orlan­do Bloom to ciekawy przy­padek akto­ra bo jako jeden z nielicznych właś­ci­wie nie miał kari­ery przed Wład­cą Pierś­cieni (to był jego pier­wszy duży film po ukończe­niu szkoły fil­mowej) i właś­ci­wie całą kari­erę Jack­sonowi i jego fil­mom zawdz­ięcza. To jak w sum­ie ład­nie się odnalazł w świecie fil­mu pokazu­je z jed­nej strony jak wiele może jed­nak duża pro­dukc­ja zmienić w kari­erze akto­ra. Z drugiej – biorąc pod uwagę role i możli­woś­ci Orlan­do – jak niesły­chanie wysoko moż­na wskoczyć jeśli zostanie się elfem. Bo Bloom to aktor dość powszech­nie rozpoz­nawal­ny mimo, że przy­na­jm­niej zdaniem zwierza jego kari­era jest śred­nio udana (nie tyle komer­cyjnie co pod wzglę­dem ciekawych ról).

500full

Od góry: Orlan­do ład­nie się ubiera jako zły Buck­ing­ham, spoglą­da w odległe przestrze­nie jako Will z Piratów z Karaibów i zapom­i­na że to nie LOTR w Troi 

Hugo Weav­ing  (Elrond) – zwierz przyz­na wam bez bicia, że o ile akto­ra bard­zo lubi i ceni to nieste­ty jest to jego zdaniem wyjątkowo nieu­dany przykład posunię­cia obsad­owego. Weav­ing mimo, że jest doskon­ałym aktorem to jed­nak na elfa nawet przy dobrym oświ­etle­niu nie wyglą­da. A na elfa jed­nak trochę wyglą­dać trze­ba. Zwierz nie będzie przed wami udawał że widzi­ał wszys­tkie filmy akto­ra. Na pewno z jego ról sprzed wład­cy pierś­cieni zwierz najlepiej kojarzy Priscil­lę Królową Pustyni – doskon­ały filmy który wszyscy powin­ni nadro­bić. Potem rzecz jas­na był Matrix i słyn­ny Agent Smith. Zaskaku­ją­ca to rola bo widać jak z fil­mu na film robi się co raz ważniejsza i zwierz nie mógł pozbyć się wraże­nia, ze to głównie za sprawą akto­ra i jego doskon­ałej gry. Choć z drugiej strony – doskon­ała gra w jego przy­pad­ku była o tyle trud­na że oczu właś­ci­wie widać nie było a i mina przez więk­szość cza­su musi­ała pozostawać mniej więcej taka sama. Co nie zmienia fak­tu, że Agent Smith to jed­na z najlep­szych postaci ze świa­ta Matrixa. Fakt, że Weav­ing nie potrze­bu­je twarzy by grać wyko­rzys­tano w V jak Vendet­ta gdzie grał główną rolę – to ciekawe jak sil­ną postać może stworzyć aktor cały czas kryją­cy twarz za maską. W Kap­i­tanie Ameryce wyko­rzys­tano jego umiejęt­ność gra­nia bez twarzy gdzie bard­zo dobrze zagrał Red Skul­la.  Z kolei  w Trans­form­er­sach jak­by go nie było a jed­nak bard­zo jest uży­cza­jąc swo­jego charak­terysty­cznego głębok­iego gło­su Mega­tronowi. Zwierz nie pole­ca wam nato­mi­ast oglą­dać Wilkoła­ka – jed­nego z naj­gorszych filmów z najlep­szą obsadą jaki zwierz widzi­ał. Nato­mi­ast naprawdę warto rzu­cić okiem na Oranges and Sun­shine – doskon­ały angielsko/ aus­tral­i­js­ki dra­mat gdzie mamy prob­lem łącz­nia rodzin – a właś­ci­wie rodz­iców i dorosłych już dzieci. Warto obe­jrzeć cho­ci­aż­by by dowiedzieć się o trud­nym do poję­cia pro­ced­erze odsyła­nia dzieci do Aus­tralii, Nowej Zelandii czy innych kolonii przez rząd ang­iel­s­ki w lat­ach 60 i 70. Zwierz pole­ca też Last Ride taki typowy film dro­gi z ojcem synem i dość dobrze znanym wszys­tkim zakończe­niem. Nato­mi­ast wraca­jąc do filmów real­i­zowanych poza Aus­tral­ią to zwierz bard­zo pole­ca Atlas Chmur, który mimo wad był pro­dukcją zaskaku­ją­co satys­fakcjonu­jącą dla widza. Weav­ing pojaw­ia się jak wszyscy to tu to tam i najlepiej wychodzi mu jak zwyk­le granie postaci niezbyt miłych.

Od góry: Hugo uda­je zwykłego człowieka w Oranges and Sun­shine, mul­ti­p­liku­je się w Matrix­ie i cier­pi po peeelin­gu w Kap­i­tanie Ameryce

Cate Blanchett (Garadiela) – wszyscy kocha­ją Cate Blanchett bo jest pięk­na, zdol­na i inteligen­ta. No i oczy­wiś­cie umie doskonale grać (a także prowadzi chwilowo Aus­tral­i­jczykom ich teatr nar­o­dowy). Przyglą­da­jąc się jej fil­mo­grafii koniecznie musi­cie obe­jrzeć Oscara i Lucindę – prze­cu­d­owną, mag­iczną i bard­zo smut­ną his­torię dwój­ki bard­zo kocha­ją­cych się ludzi, których jed­nak życie nie było szczegól­nie łatwe. Wszyscy wiedzą że doskon­ała była w Elż­biecie – usta­la­jąc dla współczes­nego widza jedyny słuszny wiz­erunek Elż­bi­ety I (choć zwierz jed­nocześnie odradza Elż­bi­eta: Zło­ty Wiek gdzie reżyser przeszarżował i por­wał ze sobą aktorów). Za to jeśli będziecie mieli czas koniecznie obe­jrzyj­cie niewiel­ki film na pod­staw­ie Oscara Wilde – Ide­al­ny Mąż, który to film jest cud­owny i przeu­roczy nie tylko ze wzglę­du na bard­zo dobrą rolę Blanchett. Idąc dalej – chy­ba nikt nie prze­gapi Utal­en­towanego Pana Rip­ley ale zwierz mimo wszys­tko radzi rzu­cić okiem na film Człowiek który płakał. To dzi­w­na pro­dukc­ja mają­ca lep­sze i gorsze frag­men­ty ale aku­rat aktorsko jest bard­zo doba. Nato­mi­ast koniecznie musi­cie zobaczyć Wła­manie na Śni­adanie – jeden z tych filmów które wyda­ją się na pier­wszy rzut oka marne, ale potem sce­narzyś­ci zde­cy­dowali się na tak nieortodoksyjne rozwiąza­nia fab­u­larne że wyszło coś uroczego. O ile o Kro­nikach Por­towych (których zwierz nie lubi) raczej nikt nie zapom­ni, to zdaniem zwierza warto dać szan­sę Niebu Tyk­w­era które jest prze­cież frag­mentem tej niezre­al­i­zowanej try­logii Kieślowskiego. Jeśli coś oglą­dać dla ról Blanchett to koniecznie Zagin­ione – zdaniem zwierza jeden z najlep­szych filmów z punk­tu widzenia gry aktor­ki (choć sam film aż tak dobry nie jest) Zwierz mimo miłoś­ci do Wesa Ander­sona nie koniecznie pole­ca Pod­wodne życie ze Stevem Zis­sou (bo to film mniej udany choć zwierz go kocha),  nato­mi­ast może­cie sobie spoko­jnie darować Dobrego Niem­ca (Blanchett gra obok Clooneya) który to film zwierz uważa za bard­zo nieu­daną pro­dukcję.  Koniecznie należy za to obe­jrzeć Notat­ki o skan­dalu – znakomi­ty film ze świet­ny­mi rola­mi nie tylko Cate Blanchett ale i Judi Dench. Oczy­wiś­cie o Avi­a­torze zwierz wspom­i­nać nie będzie, chce was nato­mi­ast zachę­cić do rzuce­nia okiem na frag­ment I’m Not There gdzie Blanchett jest lep­szym Bobem Dylanem niż Bob Dylan. Wiele zależy od waszego gus­tu ale zdaniem zwierza może­cie pom­inąć Ciekawy Przy­padek Ben­jam­i­na But­tona (dłu­gi film o niezbyt ciekawym człowieku) i zde­cy­dowanie nie musi­cie oglą­dać Robin Hoo­da, do mniej udanych pozy­cji z Blanchett należy też Indi­ana Jones część czwarta (której ist­nienia zwierz nie uzna­je) i kosz­marni Obroń­cy Skar­bów (film bez sce­nar­iusza, właś­ci­woś­ci i sen­su). No i listę zwierz zakończy zachętą by obe­jrzeć Blue Jas­mine ale musi­cie zwier­zowi obiecać że obe­jrzy­cie ją w ramach pod­wójnego sean­su z Tramwa­jem zwanym Pożą­daniem. Nawet jeśli film zna­cie najlepiej oglą­dać te dwa filmy razem bo wtedy wyraźnie widać intenc­je reżysera.

Od Góry: Cate Blanchett jest lep­szą królową Elż­bi­etą niż królowa Elż­bi­eta, bohaterką wari­acji na tem­at Tramwa­ju zwanego Pożą­daniem w Blue Jas­mine i Najlep­szym Bobem Dylanem od cza­sów Boba Dylana

Lee Pace (Thraduril) – O ile w przy­pad­ku Cate Blanchett moż­na było poczuć klęskę urodza­ju to w przy­pad­ku Lee pro­dukcji w ogóle nie ma aż tak dużo a dobrych nieste­ty jest nieco mniej. Kari­era Lee zaczy­na się od jego doskon­ałej roli w Dziew­czynie Żołnierza gdzie gra postać trans­gen­derowej kobi­ety w której zakochu­je się żołnierz z pob­liskiej jed­nos­t­ki. His­to­ria opar­ta na fak­tach, bard­zo trag­icz­na i… doskonale zagrana. Potem koniecznie musi­cie obe­jrzeć ist­niejące odcin­ki seri­alu Won­der­falls – Bryan Fuller daje tam popis swoich możli­woś­ci jako sce­narzys­ta aktorzy gra­ją dobrze fabuła jest faj­na i tylko oglą­dal­ność była niska i ser­i­al nieste­ty został ska­sowany. Kole­jny film Lee który warto zobaczyć to The Fall (po pol­sku szło to jako Magia Uczuć) abso­lut­nie cud­owny, przepiękny, fan­tasty­czny film Tarse­ma, pokazu­ją­cy jak snu­je się opowieść i jak real­ny świat wpły­wa na bajkową his­torię. Cud­owny film. Bard­zo przy­jem­ną komedią z Lee jest Cud­owny dzień Pani Pet­tigerw —  jeden z tych filmów który zwierz oglą­da ilekroć mu źle na świecie. Jeden dzień z życia ubo­giej opiekun­ki której nic w życiu nie wychodz­iło. Do chwili kiedy pod jej opiekę nie trafiła mło­da początku­ją­ca aktor­ka. Potem oczy­wiś­cie macie kochane przez zwierza Push­ing Daisies gdzie Lee gra Neda – piekarza który potrafi jed­nym dotknię­ciem przy­wracać do życia – zwierz pisał TU o tym seri­alu jeśli jesteś­cie ciekawi dlaczego zwierz tak go lubi. Wśród kole­jnych pro­dukcji zna­jdziecie min. Samot­nego Mężczyznę (aktor gra tam bard­zo dru­go­planową rolę) – jeden z filmów który najbardziej poruszył zwierza w ostat­nich lat­ach czy Lin­col­na gdzie Lee ma małą rólkę która jest abso­lut­nie doskon­ała. Aktor gra tam abso­lut­nie paskud­nego i wzniosłego typa – jak­by ćwiczył przed graniem Elfa. Zwierz nato­mi­ast ma bard­zo mieszane uczu­cia odnośnie Cer­e­mo­ny bo o ile Lee dobrze bawi się swo­ją rolą to sam film jest bard­zo śred­ni, nato­mi­ast koniecznie musi­cie omi­jać  Pewnego Razu w Rzymie który to film jest kosz­marną i mało śmieszną komedią roman­ty­czną. Aktor mignął także w Zmierzchu i wiecie co może­cie wejść na youtube i obe­jrzeć sce­ny z nim – bo nie ma sen­su oglą­dać całego fil­mu (chy­ba żeby się pośmi­ać). Nato­mi­ast ostat­nio skończył się pier­wszy sezon Halt and Catch fire – seri­alu o twór­cach kom­put­erów w lat­ach 80 i jest to ser­i­al doskon­ały a sam Lee gra w nim kon­cer­towo – jego bohater jest psy­chopaty­czny, zdol­ny do wszys­tkiego i fas­cynu­ją­cy. Jeśli cier­picie na głód wys­tępów akto­ra koniecznie nadrób­cie ser­i­al. Na koniec może­cie sobie zobaczyć Guardians of the Glaxy gdzie Lee gra “tego złego” i jest niebieski.

Od góry: Lee spoglą­da roman­ty­cznie z nad piani­na w Wspani­ały Dzień Pani Pet­ti­grew, niepoko­ją­co w Halt and Catch Fire i radośnie w bard­zo śred­nim Cer­e­mo­ny (gdzie jed­nak wyglą­da fantastycznie)

Evan­ge­line Lil­ly (Tau­riel) – oj nie nagrała się wiele nasza pięk­na elf­ka nie nagrała. Istot­nie jest to aktor­ka znana przede wszys­tkim ze swo­jej roli w Lost, którego to seri­alu zwierz nie oglą­dał i jakoś nigdy szczegól­nie nie żałował choć śmieszy go, że aż dwie oso­by z obsady LOTR się tam znalazły. Co do innych pro­dukcji to jak byk stoi że Evan­ge­line pojaw­iła się także w obsadzie Hurt Lock­er fil­mu wartego zobaczenia – cho­ci­aż­by dlat­ego, że to jeden z nielicznych krę­conych w pewnym momen­cie hurtem filmów o wojnie który zapadał w pamięć. Aktor­ka pojaw­iła się też w Real Steel – filmie o bok­su­ją­cych się rob­o­t­ach. Zwierz ma z tym filmem prob­lem, bo choć widzi jego wady i bywał nieco podiry­towany niek­tóry­mi sce­na­mi to jed­nak… to jest film o bok­su­ją­cych rob­o­t­ach – są rzeczy które zwierz lubi i gdzieś na tej liś­cie są bok­su­jące się robo­ty. Nato­mi­ast pojaw­iła się infor­ma­c­ja ze aktor­ka ma znaleźć się w obsadzie Ant Mana i zwierz bard­zo czeka co z tego wyniknie. W Hob­bi­cie była zarówno bard­zo dobra jak i bard­zo zła więc po jej roli zwierz spodziewa się wszys­tkiego. W każdym razie kto wie – może to właśnie Evan­ge­line będzie tym elfem które­mu Hob­bit zro­bi karierę.

Od góry: Evan­ge­line wal­czy urodą z wielki­mi rob­o­t­a­mi w Real Steel i nie może znaleźć dro­gi do domu w Lost

Bret McKen­zie (Lindir) – to jest chy­ba jed­na z najpiękniejszych his­torii związanych z Wład­cą Pierś­cieni w fil­mowym wyda­niu. Początkowo ten Nowoze­landz­ki aktor i muzyk miał we Wład­cy Pierś­cieni rolę anon­i­mową w tle. Jed­nak jego elfie piękne oblicze przy­ciągnęło uwagę widzów i kaza­ło im ochrz­cić elfa w tle jako Fig­wit co jest akro­n­imem zda­nia “Fro­do is grea…who is THAT?!?”. W Hob­bi­cie aktor powró­cił już z imie­niem gra­jąc elfa który pojaw­ia się w książkach. Bret McKen­zie powinien wam być znany głównie ze swo­jej kari­ery muzy­cznej (napisał piosen­ki do Mup­petów i nawet za jed­ną z nich dostał Oscara) ale także z Flight of the Con­chords seri­alu gdzie dwóch muzyków z Nowej Zelandii (którzy nazy­wa­ją się tak samo jak gra­ją­cy ich aktorzy/muzycy) szuka­ją szczęś­cia i sławny w Nowym Jorku. To bard­zo dobry ser­i­al choć musi trafić w wasze poczu­cie humoru Aktor pojaw­ił się też w Austen­land filmie, który zwier­zowi strasznie się nie spodobał ale za to spodobał się wielu jego zna­jomym. Musi­cie sami rzu­cić okiem i zade­cy­dować. Na pewno warto też posłuchać muzy­ki McKen­ziego – taki z niego cud­own­ie utal­en­towany człowiek, że jego melodie i tek­sty są naprawdę fajne. A do tego jeszcze gra i jest miły dla oka. Jak ja nie cier­pię Nowej Zelandii.

Od góry: Bret uda­je bohat­era powieś­ci Jane Austen w Austen­land i próbu­je zro­bić wielką kari­erę w Ameryce w Flight of the Conchords

Liv Tyler (Arwe­na) – zan­im ślicz­na Arwe­na pojaw­iła się we Wład­cy Pierś­cieni miała na swoim kącie kil­ka intere­su­ją­cych ról.  Warto zobaczyć Ukryte Prag­nienia Bertoluc­ciego – nie jest to może jego najbardziej udany film, ale jest coś takiego w młodej Liv Tyler co rzeczy­wiś­cie nada­je pro­dukcji odpowied­niego tonu. Zwierz pamię­ta że swego cza­su bard­zo podobał mu się film Abot­towie Prawdzi­wi ale niewiele z niego pamię­ta poza tym że była to his­to­ria dwóch braci. Potem oczy­wiś­cie przy­chodzi Armagge­don który trze­ba oglą­dać i łkać we wszys­t­kich odpowied­nich momen­tach. Kiedy już obe­trze­cie łzy koniecznie zobacz­cie cud­owny film Alt­mana – Kto zabił ciotkę Cook­ie – jeden z lep­szych późniejszych filmów reży­sera, zwierz dorzu­cił­by jeszcze do tego zestawu wczes­nych filmów Onegi­na, bo choć film równie nieznośny jak poe­mat (nie poe­t­y­cko tylko fab­u­larnie) to aku­rat aktorsko bard­zo się broni. Po wład­cy pierś­cieni przyszło trochę śred­nich ról. Zwierz pole­ca zaskaku­ją­co dobre Regin Over Me, które może­cie obe­jrzeć by przekon­ać się że Adam San­dler umie grać tylko mu się nie chce. No i Liv podob­nie jak wiele aktorek i aktorów należy do MCU — grała ukochaną Hul­ka w drugiej odsłonie his­torii ner­wowego pra­cown­i­ka naukowego. Nato­mi­ast z ostat­nich ról Liv doskonale sprawdz­iła się w pier­wszym sezonie seri­alu Pozostaw­ieni. Zwierz musi przyz­nać, ze patrząc na kari­erę aktor­ki był zaskoc­zony ile w niej śred­nich i marnych filmów i ról. W końcu Liv Tyler umie grać i jest przepięk­na. Jak to się stało, ze nie znalazło się dla niej żadne dobre miejsce w kinie? To ciekawe, zwierz pewnie musi­ał­by poszukać gdzie to się wszys­tko zaczęło. I jest ciekawy co będzie dalej.

Od góry: Liv przyglą­da się Hulkowi, rozważa gdzie są wszyscy zaginieni z Pozostaw­ionych i pisze pamięt­ni­ki w Ukry­tych Pragnieniach

Dobra tyle elfów na dziś. Zwierz ma nadzieje, że wyro­bi się w trzech notkach bo nal­iczył, ze musi dla was omówić niemalże 30 aktors­kich kari­er. Dlat­ego zwierz ma nadzieję, że wpisy się wam przy­dadzą w pielęg­nowa­niu waszych pasji i obsesji. Pamię­ta­j­cie że ktoś wcześniej od was musi­ał zała­pać fazę na aktorów by ter­az przyjść i opowiedzieć wam czego się dowiedzi­ał. Ale zwierz jed­nocześnie przy­pom­i­na, że wszelkie pole­can­ki zwierza są wyłącznie odbi­ciem jego włas­nych fil­mowych pref­er­encji. Wiele tytułów zwierz widzi­ał ale ominął bo uznał, że nie zasługu­ją na wzmi­ankę. Wam mogą się spodobać. Bo praw­da jest taka, że kiedy ma się fazę na akto­ra to się sia­da przy Imdb i oglą­da się wszys­tko po kolei. Tak przy­na­jm­niej robi zwierz. Jak widzi­cie – w niek­tórych przy­pad­kach z całkiem dobry­mi wynikami.

Ps: pozostałe częś­ci cyk­lu pokażą się dopiero w nowym roku bo dwa dni poświęcimy na pod­sumowa­nia. Jutro jak co roku pod­sumowanie roku świa­towe a potem pod­sumowanie osobiste.

Ps2: Zwierz jeszcze tak zupełnie pro for­ma przy­pom­i­na, że 1.01 blog zawsze jest bez notki.

41 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online