Home Ogólnie Typowanie, Wróżenie i Nieporozumienia czyli zwierz i nominacje do Emmys

Typowanie, Wróżenie i Nieporozumienia czyli zwierz i nominacje do Emmys

autor Zwierz

Hej

Zwierz zwyk­le stara się wszys­tko komen­tować jak najbardziej na bieżą­co ale doszedł do wniosku, że może w natłoku komen­tu­ją­cych nom­i­nac­je do Emmys sta­tusów na face­booku przy­da się jeden wpis pisany bez lęku o to, że zginie gdzieś w pom­rokach face­bookowych tablic. Zwierz przyjął przy każdej nom­i­nacji zasadę trzech uwag. Pier­wsza doty­czy nie tyle typów co wyboru samego zwierza — co on z tych pro­ponowanych nom­i­nacji by wybrał. Dru­ga część odnosi się do zdol­noś­ci wróżeb­nych zwierza i doty­czy tego co być może wybierze Akademia, trze­cia doty­czyć będzie zaskoczeń pominięć i kuri­ozów. Pod koniec zaś zwierz podzieli się z wami dość ogól­ną reflek­sją na tem­at Emmys jako nagród jako takich. A i jeszcze jed­no — ponieważ zwierz jest strasznie leni­wy to kopi­u­je nomi­nowanych z listy dostęp­nej na Imdb więc będzie ona po ang­iel­sku.  Zwierz was za to przeprasza ale po pros­tu szukanie wszys­t­kich pol­s­kich nazw seri­ali (niek­tóre mają pol­skie nazwy bo Imdb samo tak robi) zajęło­by czas który zwierz musi­ał wczo­raj przez­naczyć na spanie i szukanie odpowied­nich gifów.

Zwierz postanow­ił że wpis będzie ilus­trował dzi­wny zestaw obrazków z dużą iloś­cią Han­ni­bala który zje wszys­t­kich członków akademii

 

Out­stand­ing Com­e­dy Series

Teo­ria wielkiego podry­wu” (2007)

Louie” (2010)

Współczes­na rodz­i­na” (2009)

Orange Is the New Black” (2013)

Sil­i­con Val­ley” (2014)

Fig­u­ran­t­ka” (2012)

Zwierz typu­je: Zwierz powie wam szcz­erze, że nigdy nie zrozu­mie obec­noś­ci Orange is The New Black w kat­e­gorii komedii. To, że ser­i­al jest śmieszny nie znaczy, że jest komedią. OITNB zdaniem zwierza jest co najwyżej kome­dio­dra­matem a właś­ci­wie bard­zo zabawnym dra­matem. No ale nie od zwierza zależy decy­dowanie (pamięta­cie jak Nurse Jack­ie była komedią?) a sko­ro już tak zade­cy­dowano to bard­zo kibicu­je seri­alowi — ciekawe­mu, mądremu i bard­zo ory­gi­nal­ne­mu.

Zwierz wróżbi­ta: Zdaniem zwierza Orange is The New Black może prze­grać, bo jest dys­try­bułowane przez Net­flix a Emmys ma jed­nak spore związ­ki z kanała­mi telewiz­yjny­mi, plus pytanie ilu członków gło­su­ją­cych ją widzi­ało. Zwierz raczej staw­ia na Fig­u­ran­tkę, bo to ser­i­al dla Polaków zabawny umi­arkowanie ale dla amerykanów niezwyk­le.

Nieporozu­mienia: Zwierz nie rozu­mie to w tym zestaw­ie­niu robi niez­abaw­na od kilku sezonów Teo­ria Wielkiego Podry­wu. Co więcej — jeśli porów­namy ją do innych pro­dukcji to jest to jedyny sit­com starego typu. Z drugiej strony — to dobrze pokazu­je jaką telewiz­ję nagradza się na Emmys — czyli głown­ie pro­dukc­je stacji kablowych omi­ja­jąc bard­zo wiele — niekiedy całkiem ciekawych pro­dukcji stacji dostęp­nych w sze­rok­iej ofer­cie. Inny­mi słowy — tego co amerykanie naprawdę oglą­da­ją raczej się nie nagradza. Nato­mi­ast nomin­u­je się Sil­i­con Val­ley, który to ser­i­al jest bard­zo rozczarowu­ją­cy

Orange is The New Black to bard­zo niebez­pieczny ser­i­al człowiek zaczy­na oglą­dać i nie może przes­tać

Out­stand­ing Dra­ma Series

Break­ing Bad” (2008)

Down­ton Abbey” (2010)

Gra o tron” (2011)

House of Cards” (2013)

Mad Men” (2007)

Detek­tyw” (2014)

Zwierz typu­je: Trud­no zwier­zowi się zde­cy­dować z całego zestaw­ienia najbardziej lubi Mad Men ale ostat­ni sezon nie był tak dobry by od razu rzu­cać się z nagro­da­mi, z kolei House of Cards zasługu­je na nagrodę choć sezon dru­gi robi mniejsze wraże­nie niż pier­wszy

Zwierz wróżbi­ta: Zdaniem zwierza nagrodę na odchodne może dostać Brak­ing Bad ale biorąc pod uwagę jakie wraże­nie zro­bił True Detrec­tive może ode­jść ze stat­uetką. Przy czym nie gryź­cie zwierza ale mam wraże­nie, że ten ser­i­al był zro­biony po to by pro­du­cen­ci czyli HBO mogło ode­jść ze stat­uetką.

Nieporozu­mienia: Down­ton Abbey — od dłuższego cza­su ser­i­al jest już po pros­tu telenow­elą służącą Fel­lowe­sowi i jego pobratym­com  z wyższej klasy społeczeńst­wa ang­iel­skiego pokazać jak to pięknie w dawnych cza­sach było i żaden pan na włoś­ci­ach nie był ani zły, ani homo­fo­biczny ani rasis­tows­ki. Zwierz nie rozu­mie tej amerykańskiej fas­cy­nacji. Chy­ba oni tam za oceanem naprawdę myślą że  oglą­da­ją ser­i­al his­to­ryczny a nie fan­tazję na tem­at. No i tu pow­sta­je jeszcze jed­no pytanie. Gdzie jest w tym zestaw­ie­niu najlep­szy ser­i­al zeszłego roku czyli Mas­ters of Sex? Ser­i­al który nie miał ani jed­nego złego odcin­ka. I gdzie jest Han­ni­bal? Którego chy­ba jedyną winą było to, że jest pro­dukowany przez NBC. Spoko­jnie jeden z tych dwóch tytułów mógł­by zająć miejsce DA czy nawet Mad Men. Fani pyta­ją też dlaczego nie ma Good Wife? Seri­alu który miał taki dobry pią­ty sezon że krzyk fanów rozle­gał się w naj­dal­szych zakątków Inter­ne­tu. Czyż­by nadawanie dobrego seri­alu na CBS oznacza­ło brak nom­i­nacji z automatu?

 

  Orange is The New Black pod­powia­da kto powinien wygrać w tej kat­e­gorii

Out­stand­ing Minis­eries

Amer­i­can Hor­ror Sto­ry” (2011)

Bon­nie and Clyde” (2013)

Far­go” (2014)

Luther” (2010)

Treme” (2010)

The White Queen” (2013)

Zwierz typu­je: Całym sercem Far­go — ser­i­al po pros­tu wybit­ny, dow­cip­ny, przewrot­ny a przy tym obnaża­ją­cy prawdę o ludzkiej naturze lep­iej niż nie jed­na pro­dukc­ja. Doskon­ały warty wszys­t­kich nagród.  Dlaczego jest w kat­e­gorii mini series? Bo tam go zgłos­zono – pewnie dlat­ego, że bano się iż w kat­e­gorii Dra­ma Series prze­gra z pro­dukc­ja­mi HBO – i słusznie się zde­cy­dowano na tą pod­mi­ankę.

Zwierz wróżbi­ta: Zdaniem zwierza z doskon­ałym Far­go może jed­nak wygrać Amer­i­can Hor­ror Sto­ry bo to chy­ba przy wszys­t­kich dzi­wnych wątkach his­to­ria bardziej amerykańs­ka niż się wid­zowi może wydawać. Zwierz AHS nie oglą­da ale ostat­ni sezon budz­ił bard­zo mieszane uczu­cia.

Nieporozu­mienia: Luther był doskon­ałym seri­alem ale nieste­ty ostat­ni sezon pozwala jedynie wspom­i­nać to jak wiele się zmieniło. Nie rozu­mie zwierz też obec­noś­ci The White Queen które jest co praw­da przeu­roczą fan­tazją na tem­at his­torii Anglii ale to najczyst­sze śred­niowiecze jakie zwierz widzi­ał na ekranie od daw­na. Guli­ty Plea­sure proszę bard­zo ale Emmys? Zwierz ma wraże­nie, że wybór seri­ali jest tu prosty  — co tam ostat­niego nadawał PBS.

 

Jak moż­na nie nagrodz­ić seri­alu i akto­ra w którym są takie kwest­ie? No jak

Out­stand­ing Lead Actor in a Com­e­dy Series

Don Chea­dle for “Kłamst­wa na sprzedaż” (2012)

Louis C.K. for “Louie” (2010)

Matt LeBlanc for “Episodes” (2011)

William H. Macy for “Niepokorni/ Shame­less” (2011)

Jim Par­sons for “Teo­ria wielkiego podry­wu” (2007)

Ricky Ger­vais for “Derek” (2012)

 

Zwierz typu­je: Zwierz zawsze kibi­cow­ał, kibicu­je i będzie kibi­cow­ał Ricky Ger­vaisowi który upraw­ia komedię trud­ną niesym­pa­ty­czną i męczącą ale ile obnaża­ją­ca wiele z naszych codzi­en­nych zachowań. To lep­szy aktor niż część osób chci­ała­by przyz­nać. Poza tym na więk­szą uwagę zawsze zasługu­je Louis C.K z doskon­ałego Louie. Ogól­nie jeśli wygra któryś z tych dwóch panów zwierz będzie zad­owolony.

Zwierz wróżbi­ta: Gdy­by kto zwierza pytał to powiedzi­ał­by, że Louis C.K ma w tym zestaw­ie­niu całkiem spore szanse. Lubiany w Stanach ma swój włas­ny doskon­ały ser­i­al i na tle konkurencji bard­zo się wybi­ja. Tak więc trzy­mać kciu­ki zawsze moż­na. Choć może Jim Par­sons jako aktor którego przy­na­jm­niej aka­demi­cy kojarzą…

Nieporozu­mienia: Dla zwierza dwa. Pier­wsze to Matt LeBlanc w Episodes — nie gra źle ale to po pros­tu od dwóch sezonów jest tak marny ser­i­al że nawet gdy­by stawał na rzęsach to nic dobrego do zagra­nia ta, nie ma. Co więcej gra wciąż na jed­nym gagu czyli że gra samego siebie. Jak maw­ia się w rodzinie zwierza – dow­cip jest zabawny raz. Drugie nieporozu­mie­nie to Jim Par­sons z TBBT. Par­sons to dobry aktor ale gra Shel­dona dokład­nie tak samo od kilku sezonów. Nie ma tu  żad­nej nowoś­ci, żad­nego ruchu nic. Prawdę powiedzi­awszy trud­no nagradzać kogoś za to, że umie zawsze mówić tym samym tonem gło­su.

 

Nawet udawanie Bat­mana niewiele tu pomoże

Out­stand­ing Lead Actor in a Dra­ma Series

Bryan Cranston for “Break­ing Bad” (2008)

Jeff Daniels for “News­room” (2012)

Jon Hamm for “Mad Men” (2007)

Woody Har­rel­son for “Detek­tyw” (2014)

Matthew McConaugh­ey for “Detek­tyw” (2014)

Kevin Spacey for “House of Cards” (2013)

Zwierz typu­je: Gdy­by to miało od zwierza należeć Kevin Sapcey dostał­by Emmys pocztą w chwili pojaw­ienia się napisów koń­cowych do pier­wszego odcin­ka drugiego sezonu House of Cards. To jest rola wybit­na. Nie było by źle gdy­by Bryan Cranston dostał na zakończe­nie Break­ing Bad nagrodę. Co jest praw­dopodob­ne choć chy­ba wszyscy byli­by już znudzeni

Zwierz wróżbi­ta: Zdaniem zwierza Matthew McConaugh­ey za Detek­ty­wa bo jak już zwierz wspom­ni­ał to jest ser­i­al po to by Matthew McConaugh­ey dostał nagrodę. Czy zwierza to cieszy? Trud­no powiedzieć, grał dobrze ale zdaniem zwierza nie aż tak dobrze jak niek­tórzy mu przyp­isu­ją.

Nieporozu­mienia: Jeff Daniels za News­room. Sorokin znów napisał mu odcinek pod Emmys ale to nie jest po pros­tu dobra rola. Nie jest zła ale nie prze­sadza­jmy z tymi nom­i­nac­ja­mi. Serio nie wiem co on tu robi. No i pozosta­je pytanie gdzie jest w tym zestaw­ie­niu Michel Sheen z Mas­ters of Sex czy Mads Mikkelsen za Han­ni­bala. Choć jeden z nich powinien pojaw­ić się za Jona Ham­ma który nagrodę za rolę Dona Drapera powinien dostać na zakończe­nie Mad Men. A Sheen bije więk­szość panów z zestaw­ienia na głowę a Daniel­sa to już na pewno.

Czy to znaczy że oni losu­ją te nom­i­nac­je z kapelusza?

Out­stand­ing Lead Actor in a Minis­eries or Movie

Idris Elba for “Luther” (2010)

Chi­we­tel Ejio­for for “Danc­ing on the Edge” (2013)

Bene­dict Cum­ber­batch for “Sher­lock: His Last Vow (#3.3)” (2014)

Mar­tin Free­man for “Far­go” (2014)

Mark Ruf­fa­lo for Odruch ser­ca (2014) (TV)

Bil­ly Bob Thorn­ton for “Far­go” (2014)

Zwierz typu­je: Zwierz powinien tu wyjaśnić że z nie do koń­ca znanych przy­czyn BBC uzna­je że odcinek Sher­loc­ka to film telewiz­yjny chy­ba uznali, że ma więk­sze szanse niż mini ser­i­al. O trzec­im sezonie może­cie myśleć co chce­cie ale Bene­dict za swo­ją rolę powinien dostać nagrodę. Ale jeśli nie on to serce zwierza idzie do Mar­ti­na Free­m­ana za Far­go ewen­tu­al­nie do Bil­ly Bob Thorn­tona obaj grali tam jak natch­nieni. Bil­ly Bob chy­ba nawet bardziej.

Zwierz wróżbi­ta: Zwierz pode­jrze­wa, że jeśli nagrody nie dostanie Thorn­ton to trafi ona do Mar­ka Ruf­fa­lo za rolę w Nor­mal Heart bo to jest jed­nak dra­maty­czny film o walce z AIDS zro­biony przez HBO więc jak­by z góry ma fory, a Ruf­fa­lo gra naprawdę dobrze.

Nieporozu­mienia: Cała ta kat­e­go­ria zestaw­ia­ją­ca wys­tęp w kilku­nas­tu odcinkach i wys­tęp w jed­nym filmie jest trochę kuri­ozal­na. Ale najbardziej zwierza dzi­wi obec­ność Idrisa Elby. Zwierz kocha Idrisa i poszedł­by z nim wszędzie anu­lować każdą apokalip­sę ale ostat­ni sezon Luthra po pros­tu się nie udał.

Bene­dict zwyk­le bywa zwierza fawory­tem ale nie tym razem

Out­stand­ing Lead Actress in a Com­e­dy Series

Lena Dun­ham for “Dziew­czyny” (2012)

Edie Fal­co for “Sios­tra Jack­ie” (2009)

Julia Louis-Drey­fus for “Fig­u­ran­t­ka” (2012)

Melis­sa McCarthy for “Mike i Mol­ly” (2010)

Amy Poehler for “Parks and Recre­ation” (2009)

Tay­lor Schilling for “Orange Is the New Black” (2013)

Zwierz typu­je: Skom­p­likowane — zwierz zawsze kibicu­je Orange is The New Black ale bard­zo by chci­ał  żeby nagro­da trafiła do Amy Poehler bo jej rola w Parks and Recre­ation jest naprawdę inspiru­ją­ca. Choć gdy­by np. na sce­nie pojaw­iła się Melis­sa McCarthy zwier­zowi też nie było­by jakoś strasznie przykro.

Zwierz wróżbi­ta: Zwierz ponown­ie staw­ia na Julię Louis Drey­fus w Fig­u­rantce bo jego zdaniem to bard­zo lubiana przez amerykanów rola. Może jed­nak dostać Poehler  aktor­ka Emmy jeszcze nie ma choć ma Zlo­ty Glob.

Nieporozu­mienia: Zdaniem zwierza wielkim nieporozu­mie­niem jest zal­iczanie Dziew­czyn do komedii i nomi­nowanie Leny Dun­ham która gra w sum­ie śred­nio. Ponown­ie w świecie komedii mamy tylko jed­ną nie pro­dukowaną przez kablów­ki czyli Mike i Mol­ly z bard­zo lubianą przez zwierza Melis­są MCarthy która jed­nak chy­ba nie ma szans na nagrodę właśnie dlat­ego że Mike i Mol­ly to ser­i­al nawet nie dla klasy śred­niej społeczeńst­wa amerykańskiego tylko raczej niższej. A takich Akademia nie nagradza.

I tak przez całe roz­danie nagród

Out­stand­ing Lead Actress in a Dra­ma Series

Lizzy Caplan for “Mas­ters of Sex” (2013)

Claire Danes for “Home­land” (2011)

Michelle Dock­ery for “Down­ton Abbey” (2010)

Julian­na Mar­gulies for “Żona ide­al­na” (2009)

Ker­ry Wash­ing­ton for “Skan­dal” (2012)

Robin Wright for “House of Cards” (2013)

Zwierz typu­je: Lizz Caplan. Lizz Caplan. Lizz Caplan. Lizz Caplan. Lizz Caplan jest zwierza spir­it ani­mal. Ale tak serio to w seri­alu Mas­ters of Sex jest po pros­tu świet­na, inteligen­ta, odważ­na i tworzy wspani­ałą postać.

Zwierz wróżbi­ta: Zwier­zowi wyda­je się, że nagrodę dostanie nawet słusznie amerykańs­ka Lady Mak­bet czyli Robin Wright. I nie było­by to bard­zo złe. Bo to jed­nak jest bard­zo dobra rola i w drugim sezonie lep­sza niż  w pier­wszym. Może też dostać Jil­ian­na Mar­gulies bo ostat­ni sezon Good Wife był bard­zo dobry.

Nieporozu­mienia:  Co w tym zestaw­ie­niu robi Michelle Dock­er­ty? Jeśli już chciano kogoś nomi­nować to trze­ba było nomi­nować gra­jącą WSZYSTKIE ważne role w swoim seri­alu Tatianę Maslany która mogła­by pozwać Akademię za oczy­wiste pominię­cie jej doskon­ałej roli w Orphan Black (zwierz może zrozu­mieć, że ser­i­al nie został nomi­nowany bo BBC Amer­i­ca nie ma takiej siły prze­bi­cia ale pom­inąć tą rolę to się skom­pro­mi­tować).  Część wiel­bi­cieli dopom­i­na się też o Keri Rus­sel która w The Amer­i­cans pokaza­ła, jak daleko zaszła od Felic­i­ty.

  

Lizzy Caplan na prezy­den­ta

Out­stand­ing Lead Actress in a Minis­eries or Movie

Hele­na Bon­ham Carter for Bur­ton and Tay­lor (2013) (TV)

Min­nie Dri­ver for Return to Zero (2014)

Jes­si­ca Lange for “Amer­i­can Hor­ror Sto­ry” (2011)

Sarah Paul­son for “Amer­i­can Hor­ror Sto­ry” (2011)

Cice­ly Tyson for The Trip to Boun­ti­ful (2014) (TV)

Kris­ten Wiig for “The Spoils of Baby­lon” (2014)

Zwierz typu­je: Zwierz zori­en­tował się że nie ma tu żad­nych sil­nych typów. Lubi Sarah Pul­son i chęt­nie będzie jej kibi­cow­ał mimo, że nie oglą­da AHS. Zwierz słyszał też bard­zo dobre słowa o The Spoils of Baby­lon ale nie oglą­dał jeszcze choć Kris­ten Wiig lubi kibi­cow­ać.

Zwierz wróżbi­ta: Zdaniem zwierza wygra Jes­si­ca Lange lub Sarah Paul­son — bo widać że w US bard­zo cenią aktorsko Amer­i­can Hor­ror Sto­ry. Z drugiej strony kto wie – w tej kat­e­gorii cza­sem wygry­wa­ją oso­by niespodziewane i gdy­by tak miało być zwierz obstaw­iał­by Min­nie Dri­ver

Nieporozu­mienia: Zwierz nie do koń­ca rozu­mie dlaczego nomi­nowano Helene Bon­ham Carter za śred­nie Bur­ton and Tay­lor. Gdy­by kogoś z tego fil­mu nomi­nować to chy­ba Domini­ca Wes­ta a nie gra­jącą w dość manieryczny sposób aktorkę która choć bard­zo się stera Eliz­a­beth Tay­lor jed­nak nie jest.

Każdy kto dobrowol­nie nosi taką perukę powinien dostać jakąś nagrodę

Out­stand­ing Sup­port­ing Actor in a Com­e­dy Series

Ty Bur­rell for “Współczes­na rodz­i­na” (2009)

Jesse Tyler Fer­gu­son for “Współczes­na rodz­i­na” (2009)

Adam Dri­ver for “Dziew­czyny” (2012)

Tony Hale for “Fig­u­ran­t­ka” (2012)

Andre Braugh­er for “Brook­lyn 9–9” (2013)

Fred Armisen for “Port­landia” (2011)

Zwierz typu­je: Zwierz bard­zo chci­ał­by wygrał Tony Hale  Fig­u­ran­t­ki, bo jego rola jest naprawdę znakomi­ta i wcale nie taka łat­wa do zagra­nia. Ewen­tu­al­nie Fred Armisen za Port­landie po to by zwró­cić uwagę na ser­i­al.

Zwierz wróżbi­ta:  Ponieważ Panowie z Mod­ern Fam­i­ly już nagradzanie byli zwierz typu­je że HBO może zgar­nąć nagrodę za rolę Adama Dri­vera w Dziew­czy­nach. Choć kto wie może coś trafi do Brook­lyn 9–9

Nieporozu­mienia: Niech ktoś zwier­zowi wyjaśni o co chodzi z Brook­lyn  9–9. Zwierz próbował zrozu­mieć i nie rozu­mie, ten ser­i­al ma Zlo­ty Glob ale zwierz ma dzi­wne wraże­nie jak­by był chwalony ale nie jakoś powszech­nie oglą­dany.

Taki mądry ser­i­al takie mądre słowa. Zwierz jest śpią­cy i chce wyjść z Inter­ne­tu

Out­stand­ing Sup­port­ing Actor in a Dra­ma Series

Jim Carter for “Down­ton Abbey” (2010)

Josh Charles for “Żona ide­al­na” (2009)

Peter Din­klage for “Gra o tron” (2011)

Mandy Patinkin for “Home­land” (2011)

Aaron Paul for “Break­ing Bad” (2008)

Jon Voight for “Ray Dono­van” (2013)

Zwierz typu­je: Z tego zestaw­ienia zwierz najchęt­niej widzi­ał­by Petera Din­klage ze stat­uetką choć nie ma poję­cia jakim cud­em to jest rola dru­go­planowa. Choć gdy­by Jon Voight dostał za Ray Dono­van to zwierz by nie łkał

Zwierz Wróżbi­ta: Zwierz pode­jrze­wa że Aaron Paul może dostać na dowodzenia, może też dostać Josh Charles po tym co stało się w ostat­nim sezonie Good Wife.

Nieporozu­mienia: Co tu robi ktokol­wiek z Down­ton Abbey — to naprawdę nie jest ta sama liga seri­alowa. Plus serio nikt z Han­ni­bala ani Mas­ters of Sex? Serio? Zwierz jest porus­zony poziomem przeoczeń w tym roku. Ciekawe że dopiero tu pojaw­ił się wynos­zony swego cza­su pod niebiosa Home­land o którym Akademia jak­by zapom­ni­ała.

Wiecie Tyri­on jest Lan­nis­terem. Zwierz dał­by nagrodę i wyco­fał się w pokłonach

Out­stand­ing Sup­port­ing Actor in a Minis­eries or Movie

Matt Bomer for Odruch ser­ca (2014) (TV)

Mar­tin Free­man for “Sher­lock: His Last Vow (#3.3)” (2014)

Col­in Han­ks for “Far­go” (2014)

Alfred Moli­na for Return to Zero (2014)

Jim Par­sons for Odruch ser­ca (2014) (TV)

Joe Man­tel­lo for Odruch ser­ca (2014) (TV)

Zwierz typu­je: Tu zwierz jest trochę roz­dar­ty. Z jed­nej strony — jest pod wraże­niem roli Mat­ta Bomera w Nor­mal Heart,  z drugiej — Mar­tin Free­man powinien za Sher­loc­ka dostać coś więcej niż BAFTA. Col­in Han­ks z Far­go też zwier­zowi się podobał. I Jim Par­sons był zaskaku­ją­co dobry w Nor­mal Hart.

Zwierz wróżbi­ta: Matt Bomer — bo powiedzmy sobie szcz­erze, nie chud­nie się tyle by nie dostać nagrody. A jeszcze do tego Bpmer naprawdę przyz­woicie gra. Chy­ba najlepiej w kari­erze. Zwierz wie, ż chud­nię­cie do roli to spore poświęce­nie i że nikt nie robi tego dla nagród. Co nie zmienia fak­tu, że chud­nię­cie zdoby­ciu nagrody sprzy­ja.

Nieporozu­mienia: Ponown­ie kat­e­go­ria pokazu­je, że strasznie braku­je odd­ziela­nia Minis­eries i fil­mu telewiz­yjnego. Jeden wys­tęp nie może być rozważany na równi z grą w jed­nym odcinku jed­nego sezonu seri­alu. Tu się inaczej kon­stru­u­je grę, pisze postać i ma się zupełnie inny tryb pra­cy.

  Tak mówi Mar­tin ilekroć trzy­ma w rękach jakąś nagrodę. BAFTę przyjął.

Out­stand­ing Sup­port­ing Actress in a Com­e­dy Series

May­im Bia­lik for “Teo­ria wielkiego podry­wu” (2007)

Julie Bowen for “Współczes­na rodz­i­na” (2009)

Anna Chlum­sky for “Fig­u­ran­t­ka” (2012)

Alli­son Jan­ney for “Mom” (2013)

Kate Mul­grew for “Orange Is the New Black” (2013)

Kate McK­in­non for “Sat­ur­day Night Live” (1975)

Zwierz typu­je: Jest Orange is the new black zwierz kibicu­je zwłaszcza że Kate Mul­grew jest DOSKONAŁA. Rzekł zwierz.

Zwierz wróżbi­ta: Zwierz nie ma poję­cia ale w sum­ie na tle innych nomi­nowanych ro zwierz staw­ia albo na Anna Chlum­sky albo właśnie na Kate Mul­grew. Ogól­nie wyda­je się, że jeśli Akademia nie będzie łaskawa dla Orange is The New Black to trochę braku­je sil­nej konkurencji.

Nieporozu­mienia: Zwierz nie rozu­mie jak moż­na nomi­nować kogokol­wiek z bard­zo nieu­danego seri­alu jakim jest Mom. Z kolei May­im Bia­lik była ciekawa w pier­wszym swoim sezonie TBBT ter­az jed­nak zwierz nie może oglą­dać jej roli choć to praw­da jest to wina sce­narzys­tów a nie aktor­ki.

  Niby chci­ała tylko zjeść kur­cza­ka a może być z tego nagro­da

Out­stand­ing Sup­port­ing Actress in a Dra­ma Series

Chris­tine Baran­s­ki for “Żona ide­al­na” (2009)

Joanne Frog­gatt for “Down­ton Abbey” (2010)

Anna Gunn for “Break­ing Bad” (2008)

Lena Head­ey for “Gra o tron” (2011)

Christi­na Hen­dricks for “Mad Men” (2007)

Mag­gie Smith for “Down­ton Abbey” (2010)

Zwierz typu­je: Och trud­no wybrać zwierz uwiel­bia Chris­tine Baran­sky z Żony Ide­al­nej i Chris­tine Hen­dricks więc jeśli którakol­wiek z nich dostanie nagrodę zwierz się ucieszy. Nie mniej strasznie mało nowych twarzy w tej kat­e­gorii – zwierz ma wraże­nie jak­by już wszys­t­kich kiedyś nomi­nowano.

Zwierz wróżbi­ta: Anna Gunn z Brak­ing Bad tak na pociesze­nie i na koniec. taka jest wiz­ja zwierza. Bo raczej za rolę w Grze o Tron nagrody jeszcze się ter­az nie dostanie, nawet jeśli się zginie, a co gorsza jak się przeży­je.

Nieporozu­mienia: Zwierz nie rozu­mie dwóch nom­i­nacji dla Down­ton Abbey. Mimo miłoś­ci do Mag­gie Smith nomi­nowanie jej co roku nie ma sen­su. Jeden czy dwa razy tak ale jest tyle seri­ali ról poza DA. Cho­ci­aż­by jak wskazu­ją wszyscy — doskon­ałe kobiece role w Sons of Anar­chy. Ogól­nie zwierz jest bard­zo zaw­iedziony tymi nom­i­nac­ja­mi.

  Pode­jrze­wa zwierz że tak Mag­gie Smith reagu­je na kole­jne nom­i­nac­je

Out­stand­ing Sup­port­ing Actress in a Minis­eries or Movie

Angela Bas­sett for “Amer­i­can Hor­ror Sto­ry” (2011)

Kathy Bates for “Amer­i­can Hor­ror Sto­ry” (2011)

Ellen Burstyn for Flow­ers in the Attic (2014) (TV)

Frances Con­roy for “Amer­i­can Hor­ror Sto­ry” (2011)

Julia Roberts for Odruch ser­ca (2014) (TV)

Alli­son Tol­man for “Far­go” (2014)

Zwierz typu­je: Alli­son Tol­man — jej rola w Far­go jest genial­na. Aktor­ka jest wspani­ała, świet­nie gra, doskonale wyglą­da i jest po pros­tu super, zwierz dawno niko­go tak nie pol­u­bił na ekranie. Zwierz będzie łkał jak aktor­ka nie dostanie nagrody.

Zwierz wróżbi­ta: Julia Roberts w Nor­mal Hart, nie ma mak­i­jażu, jeździ na wózku i ratu­je chorych na AIDS. A i jeszcze  całkiem nieźle gra. W sum­ie było­by bard­zo dzi­wne gdy­by nie wygrała. To taka rola przy której się wygry­wa.

Nieporozu­mie­nie: Zwierz nie jest w stanie uwierzyć by dobre posta­cie kobiece były tylko w Amer­i­can Hor­ror Sto­ry, zwierz ma jakieś dzi­wne wraże­nie jak­by nom­i­nac­je dla kobi­et były leni­we — zami­ast szukać nowych nazwisk, seri­ali, ról nomin­u­je się trochę hurtem. A jeśli rzeczy­wiś­cie tylko w AHS były dobre posta­cie kobiece to amerykańs­ka telewiz­ja powin­na się wsty­dz­ić.

  Zdaniem zwierza Alli­son powin­na wygrać i to bez najm­niejszego prob­le­mu. Ale wicie jak jest…

Out­stand­ing Vari­ety, Music Or Com­e­dy Series

The Col­bert Report” (2005)

The Dai­ly Show” (1996)

Jim­my Kim­mel Live!” (2003)

The Tonight Show Star­ring Jim­my Fal­lon” (2014)

Real Time with Bill Maher” (2003)

Sat­ur­day Night Live” (1975)

Zwierz typu­je: Zwierz jest przeko­nany, że za rok wygra Last Week Tonight. Ale  w ogóle to jego zdaniem wygra Col­bert Report. Co oznacza, że wygra też Jon Stew­art który pro­duku­je pro­gram Col­ber­ta

Zwierz wróżbi­ta:  W sum­ie od lat to jest pró­ba odpowiedzi na pytanie kto ma lep­szy pro­gram Col­bert czy Jon Stew­art. Resz­ta to tylko dodat­ki.

Nieporozu­mienia: Wiecie że za  biurkiem moż­na posadz­ić kobi­etę? Bo na 6 nomi­nowanych show 5 prowadzą face­ci. I właś­ci­wie nie ma żad­nej log­iczne odpowiedzi na pytanie dlaczego włas­ny pro­gram kome­diowy w prime time może mieć tylko facet (View czy Ellen to day­time telev­sion)

  Jed­no z naj­cen­niejszych zdań w his­torii telewiz­ji

Out­stand­ing Direct­ing for a Com­e­dy Series

Glee” (2009): Paris Barclay(“100”)

Louie” (2010): Louis C.K.(“Elevator, Part 6”)

Współczes­na rodz­i­na” (2009): Gail Mancuso(“Vegas”)

Orange Is the New Black” (2013): Jodie Foster(“Lesbian Request Denied”)

Sil­i­con Val­ley” (2014): Mike Judge(“Minimum Viable Prod­uct”)

Episodes” (2011): Iain B. MacDonald(“Episode 309”)

Zwierz typu­je: Zwierz oczy­wiś­ci dał­by nagrodę Jodie Fos­ter za odcinek Orange is The New Black. W ogóle zwierz musi przyz­nać, że ser­i­al wydawał mu się wyreży­serowany przez jed­ną osobę do chwili kiedy zdał sobie sprawę że to nie możli­we.

Zwierz wróżbi­ta: Jeśli Louis C.K nie dostanie za aktorstwo to może dostać za reży­ser­ię. Tak na pociesze­nie. Chy­ba że Sil­i­con Val­ley okaże się nową wielką miloś­cią Akademii.

Nieporozu­mie­nie: Jakikol­wiek odcinek Glee (choć 100 był dobry ale bez prze­sady) i Episodes (serio? Trze­ci sezon Episodes? czego zwierz nie wie?)

Zwierz wyma­ga niewiele od seri­ali kome­diowych. Tylko tyle by były śmieszne

Out­stand­ing Direct­ing for a Dra­ma Series

Zakazane imperi­um” (2010): Tim­o­thy Van Patten(“Farewell Dad­dy Blues”)

Break­ing Bad” (2008): Vince Gilligan(“Felina”)

Down­ton Abbey” (2010): David Evans(“Episode 1”)

House of Cards” (2013): Carl Franklin(“Chapter 14”)

Detek­tyw” (2014): Cary Fukunaga(“Who Goes There”)

Gra o tron” (2011): Neil Marshall(“The Watch­ers on the Wall”)

Zwierz typu­je: Zdaniem zwierza wszyscy reży­serzy House of Cards powin­ni dostać Emmy bo to jest wybit­nie reży­serowany ser­i­al.  Choć zwierz nie jest tak głupi by nie wiedzieć że raczej Detek­tyw sprząt­nie mu nagrodę z przed nosa.

Zwierz wróżbi­ta: Ponown­ie albo Break­ing Bad na pożeg­nanie albo Cary Fuku­na­ga za niesamow­itą atmos­ferę w True Detec­tive. Wszyscy chwalą ten ser­i­al więc dlaczego Akademia miała­by się nieład­nie wyła­mać (zwłaszcza że to HBO)

Nieporozu­mie­nie: Ponown­ie co w ty, zestaw­ie­niu robi Down­ton Abbey? Ale tak serio? W ogóle ile razy moż­na nomi­nować śred­ni sezon co raz gorszego ser­i­al do prestiżowych nagród. Może oni tam w USA mają jakąś inną lep­szą wer­sję.

Ponoć takie pogróż­ki dosta­je nomin­u­ją­ca Akademia od twór­ców Gry o Tron

Out­stand­ing Direct­ing for a Minis­eries, Movie or a Dra­mat­ic Spe­cial

Amer­i­can Hor­ror Sto­ry” (2011): Alfon­so Gomez-Rejon

Far­go” (2014): Adam Bern­stein

Far­go” (2014): Col­in Buck­sey

Muham­mad Ali’s Great­est Fight (2013): Stephen Frears

Odruch ser­ca (2014) (TV): Ryan Mur­phy

Sher­lock: His Last Vow (#3.3)” (2014): Nick Hur­ran

Zwierz typu­je: Far­go! To jest jedne z  najlepiej wyreży­serowanych seri­ali jakie zwierz widzi­ał. Tak doskon­ałej reży­serii i pomysłu dawno w telewiz­ji nie było. Co więcej twór­cy musieli jeszcze naw­iązy­wać do braci Coen. Rzu­ca­jmy w nich nagro­da­mi!

Zwierz wróżbi­ta: Zwierz pode­jrze­wa, ze wygra Ryan Mur­phy za  Nor­mal Hart. Z powodów które już mogą wam świtać. Choć zdaniem zwierza to nie jest dobrze wyreży­serowany film.

Nieporozu­mie­nie: Zdaniem zwierza Nick Hur­ran nie powinien być nomi­nowany za Sher­loc­ka bo właś­ci­wie jego zdaniem było nakręce­nie odcinków które nie za bard­zo odsta­ją styl­isty­cznie od poprzed­nich serii. I dokład­nie to zro­bił. Więc więk­szość pomysłów raczej nie jest jego.

 Powin­no być spec­jalne wyróżnie­nie za reży­serowanie włosów Bene­dic­ta.

Out­stand­ing Writ­ing for a Com­e­dy Series

Louie” (2010): Louis C.K.(“So Did the Fat Lady”)

Episodes” (2011): David Crane, Jef­frey Klarik(“Episode 305”)

Orange Is the New Black” (2013): Jen­ji Kohan, Liz Friedman(“I Was­n’t Ready”)

Fig­u­ran­t­ka” (2012): Simon Black­well, Tony Roche, Arman­do Iannucci(“Special Rela­tion­ship”)

Sil­i­con Val­ley” (2014): Alec Berg(“Optimal Tip-To-Tip Effi­cien­cy ”)

Zwierz typu­je: Orange is The New Black — ten ser­i­al to poez­ja słowa. I to trud­nego słowa więzi­en­nego. Tak więc zdaniem zwierza zde­cy­dowanie należy to docenić. Plus to jest ser­i­al który pisze o rzeczach bard­zo trud­nych w sposób bard­zo przys­tęp­ny, a na dodatek wypa­da nat­u­ral­nie.

Zwierz wróżbi­ta: Ponown­ie zdaniem zwierza może wygrać Fig­u­ran­t­ka chy­ba że Louis C.K to właśnie tą nagrodę dostanie na pociesze­nie. Choć jeśli Akademia lubi Orange is The New Black? Cholera ich wie.

Nieporozu­mie­nie: Zwierz oglą­dał przed chwilą trze­ci sezon Episodes. Opowiedz­cie mi gdzie tam jest coś zabawnego. Serio może zwierz po pros­tu nie zrozu­mi­ał.

Nadzie­ja na Tacos umiera ostat­nia

Out­stand­ing Writ­ing for a Dra­ma Series

Break­ing Bad” (2008): Moira Walley-Beckett(“Ozymandias”)

Break­ing Bad” (2008): Vince Gilligan(“Felina”)

Gra o tron” (2011): David Benioff, D.B. Weiss(“The Chil­dren”)

House of Cards” (2013): Beau Willimon(“Chapter 14”)

Detek­tyw” (2014): Nic Pizzolatto(“The Secret Fate of All Life”)

Zwierz typu­je: Zwierz uważa, że House of Cards ma miejs­ca­mi natch­niony sce­nar­iusz. Oczy­wiś­cie Detek­tyw ma doskon­ałe sce­ny ale House of Cards to jest praw­ie jak sce­nar­ius­zowa poez­ja

Zwierz wróżbi­ta: Zdaniem zwierza True Detec­tive wró­ci do domu ze stat­uetką i nie będzie to aż tak nieucz­ci­wy wyrok. Choć z drugiej strony ten ser­i­al bardziej jed­nak dzi­ała obrazem.

Nieporozu­mie­nie: W sum­ie tu wyjątkowo mało nieporozu­mień bo wszys­tko brz­mi bard­zo rozsąd­nie. Choć może słyszeliś­cie o takim panu który nazy­wa się Fuller i pisze doskon­ałe sce­nar­iusze.  No i sce­nar­iusz do Mas­ters of Sex jest doskon­ały.

  Frank sprowadza nas na złą drogę. A my chce­my więcej.

Out­stand­ing Writ­ing for a Minis­eries, Movie or a Dra­mat­ic Spe­cial

Odruch ser­ca (2014) (TV): Lar­ry Kramer

Sher­lock: His Last Vow (#3.3)” (2014): Steven Mof­fat

Amer­i­can Hor­ror Sto­ry” (2011): Ryan Mur­phy, Brad Falchuk(“Bitchcraft”)

Far­go” (2014): Noah Hawley(“The Croc­o­dile’s Dilem­ma”)

Luther” (2010): Neil Cross

Treme” (2010): David Simon, Eric Overmyer(“…To Miss New Orleans”)

Zwierz typu­je: Far­go jest takie dobre, że aż boli. Daj­cie Far­go wszys­tkie nagrody. Deszcz nagród. Serio zwierz dawno nic takiego nie widzi­ał.

Zwierz wróżbi­ta: Zdaniem zwierza z nagrodą może ode­jść Lar­ry Kramer za Nor­mal Hart bo wiecie to jest sztu­ka o umier­a­ją­cych na AIDS homosek­su­al­is­tach i takie sce­nar­iusze dosta­ją nagrody zwłaszcza jeśli są na pod­staw­ie wielokrot­nie nagradzanej dobrej sztu­ki.

Nieporozu­mienia: NIe wiem dlaczego Mof­fat chce dostać nagrodę za odcinek Sher­loc­ka — to nieucz­ci­we kiedy ser­i­al jest dzieck­iem trzech sce­narzys­tów. Zwierz uwiel­bia Neila Crossa ale chy­ba za ostat­ni sezon Sher­loc­ka mu się nie należało. Ale i tak zwierz go lubi.

Spodziewana reakc­ja Idrisa jeśli Luther nie wygra

 

Out­stand­ing Guest Actress in a Dra­ma Series

Kate Mara for “House of Cards” (2013)

Diana Rigg for “Gra o tron” (2011)

Mar­go Mar­tin­dale for “The Amer­i­cans” (2013)

Alli­son Jan­ney for “Mas­ters of Sex” (2013)

Jane Fon­da for “News­room” (2012)

Kate Bur­ton for “Skan­dal” (2012)

Zwierz typu­je: Mas­ters of Sex — każ­da nagro­da dla Mas­ters of Sex. Zwierz uwiel­bia ten ser­i­al. Doskon­ały to ser­i­al. Niedłu­go wraca :)

Zwierz wróżbi­ta:  Z nie znanych powodów amerykanie lubią pre­ten­sjon­al­ny News­room więc Jane Fon­da może dostać nagrodę.

Nieporozu­mie­nie: Kate Mara jako Guest Actress to bard­zo dzi­wny sposób trak­towa­nia roli i postaci. Cóż to w ogóle dzi­w­na kat­e­go­ria jest.

  Zdaniem Jane Fondy nikt inny nie ma prawa zabrać stat­uet­ki do domu

Out­stand­ing Guest Actor in a Dra­ma Series

Paul Gia­mat­ti for “Down­ton Abbey” (2010)

Dylan Bak­er for “Żona ide­al­na” (2009)

Reg E. Cathey for “House of Cards” (2013)

Robert Morse for “Mad Men” (2007)

Beau Bridges for “Mas­ters of Sex” (2013)

Joe Mor­ton for “Skan­dal” (2012)

Zwierz typu­je: Beau Bridges w Mas­ters of Sex — widzi­cie że zwierz jest odrobinę stron­niczy ? Ale to dobra rola w doskon­ałym seri­alu tylko tak mało gościn­na. Raczej dru­go­planowa

Zwierz Wróżbi­ta: Zwierz staw­ia na House of Cards ewen­tu­al­nie nagrodę dostanie Robert Morse choć jak on jest guest Actor to zwier­zowi trze­ba jeszcze raz przeczy­tać definicję co to znaczy gościn­ny wys­tęp i ile sezonów może trwać.

Nieporozu­mienia: Zwierz bard­zo lubi Paula Gia­mat­ti i to jest w ogóle bard­zo dobry aktor ale jego rola zde­cy­dowanie nie jest na Emmys. Co on tu robi?

Jak na przykład nagrody za wys­tępy gościnne

Out­stand­ing Guest Actress in a Com­e­dy Series

Uzo Adu­ba for “Orange Is the New Black” (2013)

Natasha Lyonne for “Orange Is the New Black” (2013)

Lav­erne Cox for “Orange Is the New Black” (2013)

Melis­sa McCarthy for “Sat­ur­day Night Live” (1975)

Tina Fey for “Sat­ur­day Night Live” (1975)

Joan Cusack for “Niepoko­rni” (2011)

Zwierz typu­je: Och każ­da z Pań z Orange is The New Black ma popar­cie zwierza ale chy­ba najbardziej zwierz kibicu­je Lav­erne Cox — bo to jest doskonale napisana postać (wątek żony!) i po pros­tu oso­ba którą zwierz całym sercem wspiera

Zwierz Wróżbi­ta: Trud­no powiedzieć kto wygra ale jeśli Akademia ma głowę na karku to powin­na wybrać między sza­loną Uzo Adubą a doskon­ałą LAv­erne Cox

Nieporozu­mie­nie: zwierz nie rozu­mie dlaczego aktor­ki które gra­ją jako reg­u­larne bohater­ki w więcej niż jed­nym sezonie są uznawane za “guest Actress” zwierz wie, że chodzi o zwięk­sze­nie szans na nom­i­nac­je ale wyglą­da to idio­ty­cznie.

Aktor­ka. Postać. Nagrodę. Już

 

Out­stand­ing Guest Actor in a Com­e­dy Series

Bob Newhart for “Teo­ria wielkiego podry­wu” (2007)

Nathan Lane for “Współczes­na rodz­i­na” (2009)

Steve Busce­mi for “Port­landia” (2011)

Jim­my Fal­lon for “Sat­ur­day Night Live” (1975)

Louis C.K. for “Sat­ur­day Night Live” (1975)

Gary Cole for “Fig­u­ran­t­ka” (2012)

Zwierz typu­je: Zwierz zawsze kibicu­je Nathanowi Lane w czymkol­wiek się pojawi. Wys­tępu nie widzi­ał ale nie da się obe­jrzeć wszys­tkiego

Zwierz wróżbi­ta: Zdaniem zwierza spore szanse ma Jim­my Fal­lon za wys­tęp w SNL bo jego wys­tęp był nie tylko sze­roko omaw­iany ale także bard­zo spodobał się pub­licznoś­ci.

Nieporozu­mie­nie: Kat­e­go­ria w której miesza się wys­tępy w seri­alach z wys­tę­pa­mi w pro­gramie ze skecza­mi gdzie skecze pisze się spec­jal­nie pod goś­cia wyda­je się nie za bard­zo mieć sens. To dwa różne rodza­je pro­gramów i różne rodza­je aktorstwa. Zwierz nie jest przeko­nany by moż­na to było porówny­wać.

 

  Niek­tórzy już nieco ograniczyli swo­je oczeki­wa­nia

Out­stand­ing Tele­vi­sion Movie

Muham­mad Ali’s Great­est Fight (2013)

Odruch ser­ca (2014) (TV)

Sher­lock: His Last Vow (#3.3)” (2014)

The Trip to Boun­ti­ful (2014) (TV)

Killing Kennedy (2013) (TV)

Zwierz typu­je: Ogól­nie to strasznie dzi­wne to zestaw­ie­nie ale chy­ba zro­bione tak by wygrało Nor­mal Harts. Co do Sher­loc­ka to zwierz jest fanem i z fanowskiego obow­iązku kibicu­je

Zwierz Wróżbi­ta: Zdaniem zwierza tu mamy praw­ie pewność że wygra Nor­mal Hart.

Nieporozu­mie­nie: Trze­ci odcinek Sher­loc­ka nie jest Tele­vi­sion Movie i krop­ka. Zwierz rozu­mie, że BBC kom­bin­u­je ale to jest aż śmieszne. Cho­ci­aż­by dlat­ego, że His Last Vow jest zakończe­niem całego sezonu i odwołu­je się do wydarzeń w nim opisanych. Jak wobec tego snuć rozważa­nia nad poje­dynczym odciekiem?

  Bied­ny Han­ni­bal

Dobra tyle na dziś. Rok temu zwierz skarżył się po roz­da­niu Emmys że to się zro­biła nud­na nagro­da. Zwierz patrząc na nom­i­nac­je podtrzy­mu­je opinię. Przez całe zestaw­ie­nie przewi­ja się kil­ka tytułów które spraw­ia wraże­nie, że w amerykańskiej telewiz­ji jest tylko kil­ka ciekawych tytułów z czego więk­szość pro­duku­je HBO i kil­ka innych telewiz­ji kablowych. Do tego z zagranicznych (czy­taj bry­tyjs­kich seri­ali) bierze się pod uwagę właś­ci­we tylko pro­gramy nadawane przez PBS (stąd ta ilość nom­i­nacji dla bard­zo śred­niego sezonu DA) przy pomi­ja­niu doskon­ałych pro­gramów BBC Amer­i­ca (Orphan Black). zwierz powie szcz­erze patrzy na te nom­i­nac­je patrzy to co go w zeszłym sezonie zach­wyciło i ma wraże­nie, że to nie jest jego telewiz­ja. I co więcej zwierz ma wraże­nie, że to jest niczy­ja telewiz­ja. Bo prze­cięt­ny Amerykanin oglą­da raczej to co pokazu­ją telewiz­je ogóln­o­dostęp­ne, widz między­nar­o­dowy szu­ka dobrych pro­dukcji i nie daje się zła­pać na to że DA jest dobre bo ang­iel­skie. Tak więc zwierz musi powiedzieć ilekroć patrzy na te nom­i­nac­je ma wraże­nie, że gdy­by był Han­ni­balem użył­by jed­nego słowa. Rude.

Ps: Bra­wo czytel­niku właśnie przeczy­tałeś wpis który w Wordzie miał 15 stron. Zwierz nie wie jak to się stało. Ale proszę oto najdłuższy wpis w his­torii zwier­zowego blo­ga. Zaz­nacz dzień w kalen­darzu. Praw­ie jak­byś przeczy­tał jakieś Terms and Con­di­tions.

81 komentarzy
0

Powiązane wpisy