Home Ogólnie Wiecie wszystko dowiecie się więcej czyli 50 kulturalnych faktów o zwierzu.

Wiecie wszystko dowiecie się więcej czyli 50 kulturalnych faktów o zwierzu.

autor Zwierz
Wiecie wszystko dowiecie się więcej czyli 50 kulturalnych faktów o zwierzu.

Cza­sem są dni kiedy zwierz ma ochotę paść psykiem na klaw­iaturę i pozostać w takiej pozy­cji. Dziś jest taki dzień. To znaczy wczo­raj był bo zwierz pisze prze­cież do was z przeszłoś­ci. W każdym razie w dni takie jak ten, zwierz decy­du­je się cza­sem na rzeczy straszne. Jak np. kradzież jed­nego z najbardziej banal­nych pomysłów na wpis od innych blogerów.

Pomysł jest prosty. Wybiera się jakąkol­wiek okazję a potem zasy­pu­je się czytel­ników fak­ta­mi na tem­at blogera. Jest w tym coś zabawnego choć nikt do koń­ca nie umie powiedzieć co. W każdym razie zwierz takie wpisy uwiel­bia i zas­tanaw­iał się ostat­nio dlaczego nigdy sam takiego nie popełnił. Oczy­wiś­cie w wyda­niu kul­tur­al­nym bo prze­cież jed­nak tem­aty­ka blo­ga zobow­iązu­je. Przy czym zwierz zas­tanaw­ia się czy przy­pad­kiem nie powiedzi­ał wam już o sobie wszys­tkiego kul­tur­al­nego ale ist­nieje możli­wość że nie czyta­cie mnie aż tak strasznie uważnie. Poza tym – to też jest urok zabawy zebranie tego wszys­tkiego w jed­nym miejs­cu. No dobra tyle wymówek i tłu­maczeń. Ter­az 50 fak­tów (kul­tur­al­nych) o zwierzu. Miejmy nadzieję że będziecie się dobrze baw­ić czytając.

InstagramCapture_ce923446-a9fc-45a6-a185-4e8cb6a7629d (1)

Zwierz tak się zmęczył robi­e­niem sobie self­ie w wianku, że dziś wpis z gatunku bzdurnych i leniwych

1. Zwierz nie pamię­ta jaki był pier­wszy film jaki widzi­ał w kinie. Mówi,że Kevin sam w Nowym Jorku ale tylko dlat­ego, że pamię­ta szept swo­jej mat­ki czy­ta­jącej mu napisy.

 

2. Pier­wsze DVD jakie posi­adał zwierz to Przem­inęło z Wia­trem – dostał je na gwiazd­kę od Dzi­ad­ka. Oczy­wiś­cie pier­wszym Blu-Ray też jest Przem­inęło z Wiatrem.

 

3. Zwierz ma zawsze na biurku stosik DVD do obe­jrzenia. Obec­nie na stosiku jest 12 płyt. Kiedyś na stosiku było 25 płyt. Potem stosik się zawalił.

 

4. Cza­sem zwierz spędza długie godziny przeglą­da­jąc klipy na kanale movieclips wybier­a­jąc je tylko po słowach kluczowych.

 

5. Jedyną antyk­waryczną książką jaką zwierz kiedykol­wiek sprowadz­ił sobie z zagrani­cy były wspom­nienia Ken­netha Branagha które aktor napisał kiedy miał  zaled­wie 28 lat.

 

6. Dopiero niedawno zwierz odkrył, że wcale nie lubi siedzieć w ostat­nim rzędzie w kinie. Zde­cy­dowanie woli siedzieć nieco niżej, zwłaszcza zimą (moż­na powiesić płaszcz na oparciu).

 

7. Ponieważ zwierz wyszedł z sean­su Rapor­tu Mniejs­zoś­ci jakieś pół godziny przed końcem fil­mu przez lata uważał że to doskon­ała pro­dukc­ja. Dopiero potem obe­jrzał resztę i zrozu­mi­ał że niekoniecznie.

 

8.Zwierz był choć raz we wszys­t­kich  kinach w Warszawie.

 

9. Kiedy zwierz zaczął pisać mag­is­teri­um o kinach w Warsza­w­ie jego zna­jo­mość przed­wo­jen­nych filmów była prak­ty­cznie zerowa. Zresztą filmy w całym tym tema­cie intere­su­ją zwierza najmniej.

 

1o. Filmem który zwierz oglą­dał najwięcej razy są Dźwię­ki Muzy­ki. Na drugim miejs­cu są Cztery Wesela i Pogrzeb.

 

 

WP_20150702_001

 

Wspom­ni­any stos filmów czeka­ja­cych na (zazwyczaj ponowne) obejrzenie

 

11.Zwierz widzi­ał wszys­tkie częś­ci High School Musi­cal i mimo swoich najlep­szych chę­ci nie jest w stanie się pow­strzy­mać przed śledze­niem roz­wo­ju kari­ery Zaca Efrona

 

12.Zwierz nadal nie jest do koń­ca pewien o co chodzi z One Direc­tion (serio to jed­na z niewielu rzeczy od których zwierz się men­tal­nie odciął).

 

13.Zwierz nie ma dźwięku na swoim kom­put­erze w pra­cy co oznacza, że więk­szość podsyłanych mu klipów czy trail­erów oglą­da najpierw bez dźwięku. Zdarza się że zapom­i­na obe­jrzeć potem dru­gi raz z dźwiękiem.

 

14.Zwierzowi jest total­nie obo­jęt­na jakość nagra­nia. Póki mniej więcej widać zwierz jest zad­owolony. Jed­nocześnie jeśli dźwięk jest śred­ni zwierz nie jest w stanie obe­jrzeć nawet kilku min­ut filmu.

 

15. Filmy w kolekcji zwierza są uporząd­kowane wedle chronologii ich kupowa­nia. Zwierz pamię­ta co kiedy i gdzie kupił. Filmów jest ok. 2 tys.

 

16. Zwierz nien­aw­idzi pokazy­wać ukochanych filmów rodzinie. Zawsze się boi że film się nie spodo­ba. W ogóle zwierz najbardziej lubi oglą­dać filmy w samotności.

 

17.Zwierz widzi­ał jakieś 99% amerykańs­kich i ang­iel­s­kich komedii roman­ty­cznych. Podobało mu się zaled­wie kilka.

 

18. Zwierz wyci­na ze starych numerów Empire i Total Film zdję­cia aktorów i aktorek które mu się podoba­ją i trzy­ma je w teczce. Nie ma dla nich żad­nego zastosowania.

 

19. Zwierz naprawdę nie przepa­da za muzyką Chopina. Jed­nocześnie ma plakat z Chopinem (w dresie) na drzwiach wejściowych.

 

20.Zwierz NAPRAWDĘ żału­je, że nie leci już Gos­sip Girl. To był ukochany ser­i­al zwierza do oglą­da­nia z wyłąc­zonym mózgiem.

 

WP_20150702_003

 

Zwierz naprawdę żału­je że Plotkara już nie leci w telewizji

 

21.Czasem wychodząc z sean­su zwierz myśli o filmie zupełnie co innego niż wtedy gdy przys­tępu­je do pisa­nia recenzji.

 

22.Dwa razy w życiu zwierz zan­im zaczął pisać recen­zję sprawdz­ił co napisali inni by się upewnić czy nie wyjdzie na idiotę.

 

23.Zwierz jest tak uza­leżniony od inter­ne­tu że wie w której windzie w jego bloku jest lep­szy zasięg.

 

24. Zwierz lubi dzieci i szcz­erze nie cier­pi dziecię­cych aktorów. Gra­jące dziecko niemal zawsze budzi w zwierzu niechęć i agresję.

 

25.Zwierz cza­sem przes­ta­je oglą­dać seri­ale które nawet lubi zupełnie bez powodu. Zwyk­le dlat­ego, że nie chci­ało mu się szukać linku do odcin­ka. Tak stało się np. z Suits.

 

26.Zwierz nien­aw­idzi wymyśla­nia swoich wymar­zonych obsad – tzn. cza­sem może się w to pobaw­ić ale zazwyczaj na pytanie czy wie dokład­nie kto powinien grać jakąś postać może tylko wzruszyć ramionami.

 

27.Zwierz jest na sali kinowej bard­zo tol­er­an­cyjny, nie przeszkadza mu picie, pop­corn, obś­ciski­wanie się nawet ciche roz­mowy. Mor­dował­by tylko za korzys­tanie z komór­ki bo inne źródło światła na ciem­nej sali jest niesły­chanie irytujące.

 

28.Czasem zwierz oglą­da Trudne Sprawy i bard­zo przeży­wa to jakie głupie są postawy bohaterów. Jed­nocześnie mając pełną świado­mość co ogląda.

 

29.Zwierz uważa że Ojciec Mateusz to jest jeden z nielicznych pol­s­kich seri­ali które da się oglądać.

 

30.Zwierz nien­aw­idzi fanows­kich filmików do seri­ali. Zwłaszcza takich w których mon­taż scen jest zastą­pi­ony jakąś łza­wą piosenką.

 

10402968_10205311876091285_1505159604356613797_n

Dobry zasięg w windzie to pod­stawa. Choć światło też się przydaje

 

 

31.Zwierz nien­aw­idzi współczes­nej inter­ne­towej mody na „pran­ki” (czyli robi­e­nie sobie dow­cipów kosztem innych ludzi). Nigdy nie oglą­da podsyłanych mu filmików z taki­mi dowcipami.

 

32.Zwierz ma w domu trzy pły­ty z filmem Thor bo aż trzy razy zgu­bił ten film (potem się jakoś znajdował).

 

33.Dopiero w zeszłym roku zwierz pier­wszy raz obe­jrzał ani­mację Nowe Szaty Króla (poza Rogatym Ranczem jedyny z nowszych filmów Dis­neya którego zwierz nie widział).

 

34.Od kilku lat zasi­a­da zwierz do oglą­da­nia Oscarów w ele­ganc­kich ciuchach (prze­biera się potem ale czer­wony dywan twar­do oglą­da w sukience).

 

35.Zwierz nien­aw­idzi wiel­kich roman­ty­cznych i pub­licznych gestów w fil­mach. Zwierz zawsze ma wraże­nie, że wszyscy byli­by raczej zażenowani niż uszczęśliwieni.

 

36.Od cza­su pre­miery Gala­van­ta zwierz w kółko słucha ścież­ki dźwiękowej do serialu.

 

37.Zwierz nie przeczy­tał Per­swazji Jane Austen do cza­su gdy był na stu­di­ach bo mat­ka zwierza powiedzi­ała mu że to słab­sza książ­ka Austen. Wcale nie.

 

38. Zwierz ma na kom­put­erze plik pt.”Wszyscy Angl­i­cy” gdzie ma zapisane który ang­iel­s­ki aktor grał z kim. Zwierz szu­ka tego jed­nego co nie grał ze wszys­tki­mi pozostały­mi. Nie wie dlaczego.

 

39.Zwierz cza­sem wybiera film na wieczór wpisu­jąc w google po pros­tu frazę „film z dobrym zakończe­niem” (oczy­wiś­cie po angielsku).

 

40. Zwierz nigdy nie brał tak porząd­nie udzi­ału w żad­nym fes­ti­walu fil­mowym (tzn. nigdy nie spędz­ił na pokazach całego dnia choć chadzał na pokazy festiwalowe).

 

Wszyscy

 

Musi­cie wierzyć zwier­zowi na słowo ale ta mała ikon­ka po prawej to właśnie ów słyn­ny plik gdzie zwierz gro­madzi całą swo­ją wiedzę na tem­at Anglików

 

41.Zwierz był w kinie na Iron Manie 3 aż 3 razy. Za trzec­im razem oglą­dał film w IMAX i trochę przys­nął. Nadal zwierz nie zmienia zda­nia że to śred­ni film.

 

42.Mimo wszys­t­kich ostrzeżeń zwierz strasznie chci­ał­by jed­nak w końcu zobaczyć Trans­form­er­sy 4. Choć wie, że tam jest pust­ka i nic świętego.

 

43.Zwierz cza­sem się wzrusza czy­ta­jąc stronę „Humans of New York”.

 

44.Zwierz ma w głowie prze­gród­kę „wpisy do napisa­nia”. Najs­tarszy pomysł ma dwa lata. Zwierz o nim nie napisał bo nie umie znaleźć odpowied­niej licz­by przykładów.

 

45.Zwierz raz w tygod­niu wchodzi na Pudel­ka i czy­ta wszys­tkie nagłów­ki. Nigdy nie czy­ta więcej bo uznaje,że naprawdę nie ma sensu.

 

46.Zwierz abso­lut­nie uwiel­bia czy­tać książ­ki na ebooku. Zwierz zauważył że czy­ta dzię­ki temu zde­cy­dowanie szy­b­ciej i więcej

 

47.Kiedy zwierz jest w kinie i pokazu­ją zwias­tun hor­roru zwierz siedzi z zamknię­ty­mi ocza­mi dopó­ki ktoś mu nie powie, że już po wszys­tkim i moż­na otworzyć oczy. To wiel­ki test zaufania.

 

48.W tramwa­jach i auto­busach zwierz zawsze czy­ta ludziom przez ramię i stara się zgad­nąć jaka to książ­ka. W przy­pad­ku filmów nie ma prob­le­mu bo zwierz właś­ci­wie zawsze zgadu­je po jed­nym kadrze.

 

49.Zwierz czy­ta książ­ki Kinga tylko do połowy. Zupełnie go nie intere­su­je czym pis­arz będzie straszył – zde­cy­dowanie woli budowanie napięcia.

 

50.Zwierz abso­lut­nie uwiel­bia wszelkie show kuli­narne choć sam nie gotuje.

 

No i koniec. Zwierz wymyślił ten wpis jako sposób na to by móc się nieco wcześniej położyć ale okazu­je się, że napisanie dziesię­ciu w miarę ciekawych rzeczy trwa krótko a napisanie pięćdziesię­ciu całe wie­ki. Zwierz ma nadzieję, że nie macie do niego pre­ten­sji o taki zwier­zo cen­tryczny wpis no ale cza­sem zwierze muszą się czymś zająć co niekoniecznie pozostaw­ia dużo cza­su na rozmyśla­nia pop­kul­tur­alne. Na całe szczęś­cie niedłu­go Com­ic con i wszyscy utoniemy wręcz w potoku infor­ma­cji które naty­ch­mi­ast trze­ba będzie przekazać dalej. Zwierz czeka zupełnie jak na gwiazd­kę w środ­ku lipca.

Ps: Zwierz wie, że jest wam winien pod­sumowanie miesią­ca ale nie miał energii by wybier­ać lin­ki z innych blogów a jak wiado­mo to jest w tym pod­sumowa­niu najciekawsze.

Ps2: Widzieliś­cie zwias­tun Job­sa? Zwierz cały czas się zas­tanaw­ia czy dobrze zro­biono wybier­a­jąc do roli akto­ra tak niepodob­ne­go do Job­sa jak Fass­ben­der. Ale film zapowia­da się ciekawie

41 komentarzy
0

Powiązane wpisy