Home Ogólnie Wiecie wszystko dowiecie się więcej czyli 50 kulturalnych faktów o zwierzu.

Wiecie wszystko dowiecie się więcej czyli 50 kulturalnych faktów o zwierzu.

autor Zwierz
Wiecie wszystko dowiecie się więcej czyli 50 kulturalnych faktów o zwierzu.

Cza­sem są dni kiedy zwierz ma ochotę paść psykiem na klaw­iaturę i pozostać w takiej pozy­cji. Dziś jest taki dzień. To znaczy wczo­raj był bo zwierz pisze prze­cież do was z przeszłoś­ci. W każdym razie w dni takie jak ten, zwierz decy­du­je się cza­sem na rzeczy straszne. Jak np. kradzież jed­nego z najbardziej banal­nych pomysłów na wpis od innych blogerów.

Pomysł jest prosty. Wybiera się jakąkol­wiek okazję a potem zasy­pu­je się czytel­ników fak­ta­mi na tem­at blogera. Jest w tym coś zabawnego choć nikt do koń­ca nie umie powiedzieć co. W każdym razie zwierz takie wpisy uwiel­bia i zas­tanaw­iał się ostat­nio dlaczego nigdy sam takiego nie popełnił. Oczy­wiś­cie w wyda­niu kul­tur­al­nym bo prze­cież jed­nak tem­aty­ka blo­ga zobow­iązu­je. Przy czym zwierz zas­tanaw­ia się czy przy­pad­kiem nie powiedzi­ał wam już o sobie wszys­tkiego kul­tur­al­nego ale ist­nieje możli­wość że nie czyta­cie mnie aż tak strasznie uważnie. Poza tym – to też jest urok zabawy zebranie tego wszys­tkiego w jed­nym miejs­cu. No dobra tyle wymówek i tłu­maczeń. Ter­az 50 fak­tów (kul­tur­al­nych) o zwierzu. Miejmy nadzieję że będziecie się dobrze baw­ić czytając.

InstagramCapture_ce923446-a9fc-45a6-a185-4e8cb6a7629d (1)

Zwierz tak się zmęczył robi­e­niem sobie self­ie w wianku, że dziś wpis z gatunku bzdurnych i leniwych

1. Zwierz nie pamię­ta jaki był pier­wszy film jaki widzi­ał w kinie. Mówi,że Kevin sam w Nowym Jorku ale tylko dlat­ego, że pamię­ta szept swo­jej mat­ki czy­ta­jącej mu napisy.

 

2. Pier­wsze DVD jakie posi­adał zwierz to Przem­inęło z Wia­trem – dostał je na gwiazd­kę od Dzi­ad­ka. Oczy­wiś­cie pier­wszym Blu-Ray też jest Przem­inęło z Wiatrem.

 

3. Zwierz ma zawsze na biurku stosik DVD do obe­jrzenia. Obec­nie na stosiku jest 12 płyt. Kiedyś na stosiku było 25 płyt. Potem stosik się zawalił.

 

4. Cza­sem zwierz spędza długie godziny przeglą­da­jąc klipy na kanale movieclips wybier­a­jąc je tylko po słowach kluczowych.

 

5. Jedyną antyk­waryczną książką jaką zwierz kiedykol­wiek sprowadz­ił sobie z zagrani­cy były wspom­nienia Ken­netha Branagha które aktor napisał kiedy miał  zaled­wie 28 lat.

 

6. Dopiero niedawno zwierz odkrył, że wcale nie lubi siedzieć w ostat­nim rzędzie w kinie. Zde­cy­dowanie woli siedzieć nieco niżej, zwłaszcza zimą (moż­na powiesić płaszcz na oparciu).

 

7. Ponieważ zwierz wyszedł z sean­su Rapor­tu Mniejs­zoś­ci jakieś pół godziny przed końcem fil­mu przez lata uważał że to doskon­ała pro­dukc­ja. Dopiero potem obe­jrzał resztę i zrozu­mi­ał że niekoniecznie.

 

8.Zwierz był choć raz we wszys­t­kich  kinach w Warszawie.

 

9. Kiedy zwierz zaczął pisać mag­is­teri­um o kinach w Warsza­w­ie jego zna­jo­mość przed­wo­jen­nych filmów była prak­ty­cznie zerowa. Zresztą filmy w całym tym tema­cie intere­su­ją zwierza najmniej.

 

1o. Filmem który zwierz oglą­dał najwięcej razy są Dźwię­ki Muzy­ki. Na drugim miejs­cu są Cztery Wesela i Pogrzeb.

 

 

WP_20150702_001

 

Wspom­ni­any stos filmów czeka­ja­cych na (zazwyczaj ponowne) obejrzenie

 

11.Zwierz widzi­ał wszys­tkie częś­ci High School Musi­cal i mimo swoich najlep­szych chę­ci nie jest w stanie się pow­strzy­mać przed śledze­niem roz­wo­ju kari­ery Zaca Efrona

 

12.Zwierz nadal nie jest do koń­ca pewien o co chodzi z One Direc­tion (serio to jed­na z niewielu rzeczy od których zwierz się men­tal­nie odciął).

 

13.Zwierz nie ma dźwięku na swoim kom­put­erze w pra­cy co oznacza, że więk­szość podsyłanych mu klipów czy trail­erów oglą­da najpierw bez dźwięku. Zdarza się że zapom­i­na obe­jrzeć potem dru­gi raz z dźwiękiem.

 

14.Zwierzowi jest total­nie obo­jęt­na jakość nagra­nia. Póki mniej więcej widać zwierz jest zad­owolony. Jed­nocześnie jeśli dźwięk jest śred­ni zwierz nie jest w stanie obe­jrzeć nawet kilku min­ut filmu.

 

15. Filmy w kolekcji zwierza są uporząd­kowane wedle chronologii ich kupowa­nia. Zwierz pamię­ta co kiedy i gdzie kupił. Filmów jest ok. 2 tys.

 

16. Zwierz nien­aw­idzi pokazy­wać ukochanych filmów rodzinie. Zawsze się boi że film się nie spodo­ba. W ogóle zwierz najbardziej lubi oglą­dać filmy w samotności.

 

17.Zwierz widzi­ał jakieś 99% amerykańs­kich i ang­iel­s­kich komedii roman­ty­cznych. Podobało mu się zaled­wie kilka.

 

18. Zwierz wyci­na ze starych numerów Empire i Total Film zdję­cia aktorów i aktorek które mu się podoba­ją i trzy­ma je w teczce. Nie ma dla nich żad­nego zastosowania.

 

19. Zwierz naprawdę nie przepa­da za muzyką Chopina. Jed­nocześnie ma plakat z Chopinem (w dresie) na drzwiach wejściowych.

 

20.Zwierz NAPRAWDĘ żału­je, że nie leci już Gos­sip Girl. To był ukochany ser­i­al zwierza do oglą­da­nia z wyłąc­zonym mózgiem.

 

WP_20150702_003

 

Zwierz naprawdę żału­je że Plotkara już nie leci w telewizji

 

21.Czasem wychodząc z sean­su zwierz myśli o filmie zupełnie co innego niż wtedy gdy przys­tępu­je do pisa­nia recenzji.

 

22.Dwa razy w życiu zwierz zan­im zaczął pisać recen­zję sprawdz­ił co napisali inni by się upewnić czy nie wyjdzie na idiotę.

 

23.Zwierz jest tak uza­leżniony od inter­ne­tu że wie w której windzie w jego bloku jest lep­szy zasięg.

 

24. Zwierz lubi dzieci i szcz­erze nie cier­pi dziecię­cych aktorów. Gra­jące dziecko niemal zawsze budzi w zwierzu niechęć i agresję.

 

25.Zwierz cza­sem przes­ta­je oglą­dać seri­ale które nawet lubi zupełnie bez powodu. Zwyk­le dlat­ego, że nie chci­ało mu się szukać linku do odcin­ka. Tak stało się np. z Suits.

 

26.Zwierz nien­aw­idzi wymyśla­nia swoich wymar­zonych obsad – tzn. cza­sem może się w to pobaw­ić ale zazwyczaj na pytanie czy wie dokład­nie kto powinien grać jakąś postać może tylko wzruszyć ramionami.

 

27.Zwierz jest na sali kinowej bard­zo tol­er­an­cyjny, nie przeszkadza mu picie, pop­corn, obś­ciski­wanie się nawet ciche roz­mowy. Mor­dował­by tylko za korzys­tanie z komór­ki bo inne źródło światła na ciem­nej sali jest niesły­chanie irytujące.

 

28.Czasem zwierz oglą­da Trudne Sprawy i bard­zo przeży­wa to jakie głupie są postawy bohaterów. Jed­nocześnie mając pełną świado­mość co ogląda.

 

29.Zwierz uważa że Ojciec Mateusz to jest jeden z nielicznych pol­s­kich seri­ali które da się oglądać.

 

30.Zwierz nien­aw­idzi fanows­kich filmików do seri­ali. Zwłaszcza takich w których mon­taż scen jest zastą­pi­ony jakąś łza­wą piosenką.

 

10402968_10205311876091285_1505159604356613797_n

Dobry zasięg w windzie to pod­stawa. Choć światło też się przydaje

 

 

31.Zwierz nien­aw­idzi współczes­nej inter­ne­towej mody na „pran­ki” (czyli robi­e­nie sobie dow­cipów kosztem innych ludzi). Nigdy nie oglą­da podsyłanych mu filmików z taki­mi dowcipami.

 

32.Zwierz ma w domu trzy pły­ty z filmem Thor bo aż trzy razy zgu­bił ten film (potem się jakoś znajdował).

 

33.Dopiero w zeszłym roku zwierz pier­wszy raz obe­jrzał ani­mację Nowe Szaty Króla (poza Rogatym Ranczem jedyny z nowszych filmów Dis­neya którego zwierz nie widział).

 

34.Od kilku lat zasi­a­da zwierz do oglą­da­nia Oscarów w ele­ganc­kich ciuchach (prze­biera się potem ale czer­wony dywan twar­do oglą­da w sukience).

 

35.Zwierz nien­aw­idzi wiel­kich roman­ty­cznych i pub­licznych gestów w fil­mach. Zwierz zawsze ma wraże­nie, że wszyscy byli­by raczej zażenowani niż uszczęśliwieni.

 

36.Od cza­su pre­miery Gala­van­ta zwierz w kółko słucha ścież­ki dźwiękowej do serialu.

 

37.Zwierz nie przeczy­tał Per­swazji Jane Austen do cza­su gdy był na stu­di­ach bo mat­ka zwierza powiedzi­ała mu że to słab­sza książ­ka Austen. Wcale nie.

 

38. Zwierz ma na kom­put­erze plik pt.”Wszyscy Angl­i­cy” gdzie ma zapisane który ang­iel­s­ki aktor grał z kim. Zwierz szu­ka tego jed­nego co nie grał ze wszys­tki­mi pozostały­mi. Nie wie dlaczego.

 

39.Zwierz cza­sem wybiera film na wieczór wpisu­jąc w google po pros­tu frazę „film z dobrym zakończe­niem” (oczy­wiś­cie po angielsku).

 

40. Zwierz nigdy nie brał tak porząd­nie udzi­ału w żad­nym fes­ti­walu fil­mowym (tzn. nigdy nie spędz­ił na pokazach całego dnia choć chadzał na pokazy festiwalowe).

 

Wszyscy

 

Musi­cie wierzyć zwier­zowi na słowo ale ta mała ikon­ka po prawej to właśnie ów słyn­ny plik gdzie zwierz gro­madzi całą swo­ją wiedzę na tem­at Anglików

 

41.Zwierz był w kinie na Iron Manie 3 aż 3 razy. Za trzec­im razem oglą­dał film w IMAX i trochę przys­nął. Nadal zwierz nie zmienia zda­nia że to śred­ni film.

 

42.Mimo wszys­t­kich ostrzeżeń zwierz strasznie chci­ał­by jed­nak w końcu zobaczyć Trans­form­er­sy 4. Choć wie, że tam jest pust­ka i nic świętego.

 

43.Zwierz cza­sem się wzrusza czy­ta­jąc stronę „Humans of New York”.

 

44.Zwierz ma w głowie prze­gród­kę „wpisy do napisa­nia”. Najs­tarszy pomysł ma dwa lata. Zwierz o nim nie napisał bo nie umie znaleźć odpowied­niej licz­by przykładów.

 

45.Zwierz raz w tygod­niu wchodzi na Pudel­ka i czy­ta wszys­tkie nagłów­ki. Nigdy nie czy­ta więcej bo uznaje,że naprawdę nie ma sensu.

 

46.Zwierz abso­lut­nie uwiel­bia czy­tać książ­ki na ebooku. Zwierz zauważył że czy­ta dzię­ki temu zde­cy­dowanie szy­b­ciej i więcej

 

47.Kiedy zwierz jest w kinie i pokazu­ją zwias­tun hor­roru zwierz siedzi z zamknię­ty­mi ocza­mi dopó­ki ktoś mu nie powie, że już po wszys­tkim i moż­na otworzyć oczy. To wiel­ki test zaufania.

 

48.W tramwa­jach i auto­busach zwierz zawsze czy­ta ludziom przez ramię i stara się zgad­nąć jaka to książ­ka. W przy­pad­ku filmów nie ma prob­le­mu bo zwierz właś­ci­wie zawsze zgadu­je po jed­nym kadrze.

 

49.Zwierz czy­ta książ­ki Kinga tylko do połowy. Zupełnie go nie intere­su­je czym pis­arz będzie straszył – zde­cy­dowanie woli budowanie napięcia.

 

50.Zwierz abso­lut­nie uwiel­bia wszelkie show kuli­narne choć sam nie gotuje.

 

No i koniec. Zwierz wymyślił ten wpis jako sposób na to by móc się nieco wcześniej położyć ale okazu­je się, że napisanie dziesię­ciu w miarę ciekawych rzeczy trwa krótko a napisanie pięćdziesię­ciu całe wie­ki. Zwierz ma nadzieję, że nie macie do niego pre­ten­sji o taki zwier­zo cen­tryczny wpis no ale cza­sem zwierze muszą się czymś zająć co niekoniecznie pozostaw­ia dużo cza­su na rozmyśla­nia pop­kul­tur­alne. Na całe szczęś­cie niedłu­go Com­ic con i wszyscy utoniemy wręcz w potoku infor­ma­cji które naty­ch­mi­ast trze­ba będzie przekazać dalej. Zwierz czeka zupełnie jak na gwiazd­kę w środ­ku lipca.

Ps: Zwierz wie, że jest wam winien pod­sumowanie miesią­ca ale nie miał energii by wybier­ać lin­ki z innych blogów a jak wiado­mo to jest w tym pod­sumowa­niu najciekawsze.

Ps2: Widzieliś­cie zwias­tun Job­sa? Zwierz cały czas się zas­tanaw­ia czy dobrze zro­biono wybier­a­jąc do roli akto­ra tak niepodob­ne­go do Job­sa jak Fass­ben­der. Ale film zapowia­da się ciekawie

41 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online