Home Ogólnie Worst 90′ kid ever * czyli wszystko co ominęło zwierza

Worst 90′ kid ever * czyli wszystko co ominęło zwierza

autor Zwierz

Macie cza­sem wraże­nie że coś was ominęło? Jeśli chodzi o kul­turę pop­u­larną zwierz pyszni się tym, że bard­zo mało go omi­ja. Nie znaczy to jed­nak że zwierz nie ma wynie­sionych z młodoś­ci fun­da­men­tal­nych braków. Oto – mniej lub bardziej wsty­dli­wa lista rzeczy, które zwierza ominęły, bądź te które nadro­bił bard­zo późno. To dla wszys­t­kich którzy mają wraże­nie że tylko oni nie uczest­niczyli w jakimś niesły­chanie ważnym przeży­ciu pokoleniowym.

Big Broth­er – kiedy pro­gramy typu real­i­ty show pojaw­iły się w telewiz­ji wszyscy wieszczyli, że świat się zmieni nie do poz­na­nia. Fakt, że się nie zmienił zwierz uważa za jeden z ciekawszych fenomenów współczes­nej kul­tu­ry. Zami­ast oglą­dać nud­nych ludzi w domach zajęliśmy się oglą­daniem tych samych ludzi śpiewa­ją­cych czy gotu­ją­cych. Nie mniej kiedy Big Broth­er wszedł do Pol­s­ki przez pewien czas wid­zowie byli tym bard­zo zain­tere­sowani. Zwłaszcza ci którzy byli w podob­nym wieku co zwierz – pod­stawówkowo / gim­naz­jal­nym. Zwierz pamię­ta jak jego koleżan­ka z tren­ingów karate kupowała kole­jne numery wydawanego z okazji emisji pro­gra­mu mag­a­zynu i czy­tała je przed treninga­mi. Sam zwierz nie widzi­ał nigdy żad­nego odcin­ka. Kiedyś ze dwa razy trafił w telewiz­ji na frag­ment, ale może z ręką na ser­cu powiedzieć, że ominęły go wszys­tkie z pier­wszych Pol­s­kich real­i­ty show. Zwierz jakoś nie odczuwa wielkiej luki w swoim życiu, choć musi przyz­nać, że pew­na fas­cy­nac­ja (niez­nanym) for­matem mu została. Do dziś zwierz śledzi uważnie gdzie jeszcze nada­je się pro­gram. Jed­nym z kra­jów który zaskaku­ją­co dłu­go nadawał Big Brothera – z dobry­mi wynika­mi oglą­dal­noś­ci była Wiel­ka Bry­ta­nia, która doro­biła się kilku­nas­tu edy­cji w tym takich z udzi­ałem celebrytów.

BigBrother2011_Huvudlogotyp_RGB

Czar­o­dziej­ka z Księży­ca – zwierza otacza­ją na co dzień przy­jaciół­ki które do dziś doskonale wiedzą którą są czar­o­dziejką. Zwierz przyglą­da się im z zaz­droś­cią. Sam jest po pros­tu kom­plet­nie niewyk­sz­tał­cony w kwestii czar­o­dziejek. Jego jedyne spotkanie z seri­alem (serio jedyne) ogranicza­ło się do pier­wszych min­ut czołów­ki – potem ktoś przy­chodz­ił i przełączał. Do tego zwierz próbował oglą­dać nową wer­sję ale prz­er­wał po kilku odcinkach – głównie dlat­ego, że jak się dowiedzi­ał, w niczym nie umy­wała się ona do ory­gi­nału. Zwier­zowi jest smut­no że nie wie jaką jest czar­o­dziejką ale jed­nocześnie ma wraże­nie, że gdy­by dziś spróbował nadro­bić tą kary­god­ną lukę w swo­jej pop­kul­tur­al­nej edukacji mogło­by się okazać że nie jest to już tak wspani­ałe. Zwierz spoglą­da więc z boku, stara się jak najwięcej zrozu­mieć (bez oglą­da­nia) i przede wszys­tkim wspier­ać radosne fanos­t­wo swoich przy­jaciółek. Ale jed­nocześnie wie, że nigdy ser­i­al nie sprawi mu takiej przy­jem­noś­ci, jak tym którzy oglą­dali go w podstawówce.

sailormoon

Przys­tanek Alas­ka – kiedy zwierz był dzieck­iem, cią­gle słyszał od swoich pod­stawówkowych zna­jomych o tym seri­alu. Więcej – ponieważ zwierz jest istotą przedzi­wną, to pamię­ta nawet artykuł w cza­sopiśmie Film w którym pisali o tym jaka to dobra pro­dukc­ja. Zwierz lata żył zas­tanaw­ia­jąc się o co właś­ci­wie chodzi. Zan­im w jego życiu pojaw­ił się Inter­net zwierz był abso­lut­nie przeko­nany, że to opowieść o jakiejś stacji kole­jowej położonej z dala od cen­trum cywiliza­cji. Wydawało mu się też – wszak nigdy nie miał bezpośred­niego kon­tak­tu z pro­dukcją, że to ser­i­al typu „soap opera”. Wiecie jakie było zaskocze­nie zwierza kiedy po maturze – ciesząc się najdłuższy­mi wakac­ja­mi w życiu, odkrył, że to bard­zo sym­pa­ty­czny i przyz­woity ser­i­al oby­cza­jowy. To doświad­cze­nie spraw­iło, że zwierz zas­tanaw­iał się potem dość częs­to o jakich jeszcze innych wyt­worach kul­tu­ry i pop­kul­tu­ry ze swo­jego dziecińst­wa (na które się nie zała­pał) a zupełnie błędne zdanie.

NWcast

Zbun­towany Anioł — zwierz nie zała­pał się w swoim życiu na żaden z wenezuel­s­kich, argen­tyńs­kich czy innych połud­niowoamerykańs­kich seri­ali. Nie mniej nigdy nie miał wraże­nia że tak bard­zo go coś omi­ja jak w przy­pad­ku Zbun­towanego Anioła. W pewnym momen­cie zwierz odnosił wraże­nie, że wszyscy wokół niego wiedzą co dzieje się z Mila­gros – główną bohaterką pro­dukcji. Zwierz pode­jrze­wa, że podob­ne uczu­cia raz na jak­iś czas przeży­wa­ją wszyscy młodzi ludzie którym nigdy nie dano oglą­dać tej aktu­al­nie najpop­u­larniejszej telenow­eli. Co ciekawe – raz na jak­iś czas w towarzys­t­wie zwierza ktoś przy­pom­i­na o Zbun­towanym Aniele i wtedy okazu­je, się że gru­pa ludzi którzy naprawdę z otwartym sercem śledzili losy bohaterów była zde­cy­dowanie więk­sza niż zwierz mógł­by kiedykol­wiek przy­puszczać. Nie mniej nigdy zwierza nie kor­ciło by tą lukę nadro­bić, zwłaszcza że tu chy­ba liczy się bardziej oglą­danie konkret­nej telenow­eli jako przeży­cie – na swój sposób pokole­niowe, niż sama treść wybit­nego dzi­ała pop­kul­tu­ry. Co nie zmienia fak­tu, że choć teorię budowy wenezuel­s­kich telenow­el zwierz doskonale zna to nigdy przed żad­ną nie wysiedział.

52678ae47f3c2_g

Dirty Danc­ing – zwierz śmi­ał się z tłu­maczenia tytułu zan­im jeszcze dokład­nie wiedzi­ał o czym jest film. Więcej – obe­jrzał go niesły­chanie późno – jak na bycie młodym dziew­czątkiem żyją­cym w lat­ach 90 bo dopiero w liceum (zmus­zony przez koleżan­ki). Powodów dla których zwierz nigdy wcześniej po Dirty Danc­ing nie sięgnął było wiele – jed­nym z głównych – olbrzymia niechęć do Patric­ka Swayze – który zwierza wów­czas, jak i dziś zupełnie odrzu­cał. Ponown­ie obe­jrze­nie fil­mu po raz pier­wszy sto­sunkowo późno okaza­ło się, marnym pomysłem. Co praw­da zwierz nadro­bił lukę w fil­mowym wyk­sz­tałce­niu ale nieste­ty nie udało mu się nawet przez chwilę utożsamić z bohaterką i poczuć że też chci­ał­by być wywołany do tań­ca przed wszys­tki­mi. Choć ist­nieje możli­wość, że nieza­leżnie od wieku zwierz nie poczuł­by związku z bohaterką bo wszak wiadomym jest że zdaniem zwierza zmuszanie ludzi do tańczenia to wyrafi­nowana for­ma tortur.

3-13

Szkoła uwodzenia – zwierz o filmie sporo słyszał kiedy był jeszcze młody, gdy pro­dukc­ja trafiła do kin wszyscy się nią zach­wycali. Nawet później zwierz słyszał o filmie same dobre opinie. Jedyne co przez lata zwierz wiedzi­ał o tym filmie młodzieżowym to fakt, że fabuła jest luźno opar­ta o Niebez­pieczne Związ­ki. Nadro­bi­e­nie luki w fil­mowym wyk­sz­tałce­niu zajęło zwier­zowi dłu­go, bo dopiero na stu­di­ach, budu­jąc swo­ją wielką kolekcję DVD zwierz kupił płytę z filmem na jakiejś przece­nie. I choć ma o samej pro­dukcji dość dobre zdanie to jed­nak kole­jność w której najpierw oglą­da się doskon­ałą ekraniza­cję Niebez­piecznych Związków a dopiero potem – Szkołę Uwodzenia spraw­ia, że zwierz nie mógł być filmem w pełni zach­wycony. Co nie zmienia fak­tu, że na tle bard­zo wielu pro­dukcji młodzieżowych które przenoszą klasykę lit­er­atu­ry w licealne mury, Szkoła Uwodzenia wyróż­nia się zarówno poziomem gry jak i zaskaku­ją­co wiernym przełoże­niem niek­tórych tropów z oryginału.

f2e5049d

Jezioro Marzeń – och zwierz do dziś pamię­ta roz­mowy u koleżanek które zas­tanaw­iały się którego z dwóch kandy­datów do ser­ca wybierze głów­na bohater­ka seri­alu. Zwierz kojarzył pro­dukcję jedynie ze zdjęć w gaze­tach. Przez lata zwierz nie miał najm­niejszej ochoty nadra­bi­ać tej zaległoś­ci, słusznie sądząc że młodzieżowe seri­ale dobre są tylko wtedy kiedy jest się młodzieżą. Śmiej­cie się, lub nie ale ostate­cznie do nadro­bi­enia seri­alu (zwierz bez bicia przyz­na – ostat­nie sezony oglą­dał już wyry­wkowo) skłoniła go doku­men­tal­na pro­dukc­ja która pokazy­wała co się z młody­mi wów­czas aktora­mi stało dalej. Jak to zwyk­le w takich przy­pad­kach bywa – nie ci na których by postaw­iono w cza­sie trwa­nia seri­alu, zro­bili najwięk­sze kari­ery. Co nie zmienia fak­tu, że jed­nak zwierz oglą­dał ser­i­al bard­zo już nas­to­latkiem nie będąc i był w stanie dostrzec wszelkie wady pro­dukcji. Do najwięk­szej z nich należał fakt, że zwierz nie darzył sym­pa­tią żad­nej z głównych postaci seri­alu. Co nieco utrud­nia wczu­cie się w atmos­ferę pro­dukcji. Jed­nocześnie ostat­nio oglą­da­jac ser­i­al — Nie ufaj Zołzie spod 23 zwierz poczuł lekkie sen­ty­men­talne uczu­cie, ilekroć wspom­i­nano o produkcji.

dawsons-creek-header_0

Słoneczny Patrol – no to jest potęż­na luka pop­kul­tur­al­na. Zwłaszcza jeśli zwierz doda, że przez wszys­tkie lata nie widzi­ał ani jed­nego odcin­ka. O pop­u­larnoś­ci słonecznego patrolu może świad­czyć fakt, że zwierz pewnie potrafił­by dziś z głowy wymienić kilka­naś­cie osób które się przewinęły przez obsadę seri­alu i nawet może odt­worzyć kil­ka linii fab­u­larnych. Zwierz nigdy jed­nak seri­alu nie oglą­dał choć oczy­wiś­cie kojarzy czołówkę i rozu­mie dlaczego pop­u­larność zyskało ciągłe bie­ganie bohaterów, a zwłaszcza bohaterek po plaży. Jed­nocześnie – zwierz nie miał wraże­nia by wszyscy w Polsce oglą­dali seri­ali ‑wręcz prze­ci­wnie wyda­je mu się, że pop­u­larność Słonecznego Patrolu bard­zo nakrę­cił fakt, że był on też pop­u­larny w Stanach i cza­sem wraca w naw­iąza­ni­ach w fil­mach i seri­alach (nawet Przy­ja­ciele oglą­dali Słoneczny Patrol). W każdym razie zwierz nigdy żad­nego odcin­ka nie widział.

baywatch_crew

Xena – tu zwierz widzi­ał kil­ka odcinków ale przyz­na szcz­erze – jako dziecię czy właś­ci­wie mło­da oso­ba nigdy nie rozu­mi­ał pop­u­larnoś­ci Xeny – czy też Herkule­sa. Nazwi­j­cie zwierza wybred­nym ale miał poważne prob­le­my z este­tyką seri­ali i ich bard­zo tan­i­mi efek­ta­mi spec­jal­ny­mi. Z cza­sem pode­jś­cie zwierza do seri­alu się zmieniło i ter­az nawet zwierz cieni Xenę – cho­ci­aż­by za to, że był to ser­i­al fan­tasty­czny z kobiecą bohaterką, który nie koniecznie podążał utar­ty­mi ścieżka­mi. Prob­lem z nadra­bi­an­iem tej pop­kul­tur­al­nej luki jest taki, że jak małe­mu zwier­zowi przeszkadza­ła este­ty­ka Xeny tak i duże­mu przeszkadzać nie przes­tała. I tak zwierz z jed­nej strony bard­zo by aku­rat ten brak chci­ał nadro­bić, z drugiej ma wraże­nie – że chy­ba się nie prze­bi­je przez pewien poziom telewiz­yjnych efek­tów specjalnych.

Xena-Warrior-Princess-Lucy-Lawless-1

Bev­er­ly Hills 90210 – zwierz musi przyz­nać, że widzi­ał dokład­nie jeden odcinek seri­alu. Co więcej ten który wcale nie dzi­ał się współcześnie (a właś­ci­wie ówcześnie) ale z jakiegoś powodu dzi­ał się w przeszłoś­ci. Zwierz wiedzi­ał oczy­wiś­cie, że w seri­alu dzieją się rzeczy straszne i niesły­chanie dra­maty­czne ale nigdy do koń­ca nie mógł się zori­en­tować kto jest tym dobrym a kto jest tym złym. Nie mniej wśród zna­jomych ist­ni­ały całe fron­ty sol­idaryzu­jące się z różny­mi bohat­era­mi i bohaterka­mi i jedyne co zwierz odno­tował jako bard­zo dra­maty­czne wydarze­nie to fakt, że postać Brendy zniknęła z seri­alu. Potem będąc już zupełnie dorosłym zwierzem, udało się kil­ka luk uzu­pełnić korzys­ta­jąc z filmików na youtube. Dzię­ki temu zwierz mniej więcej wie kto jest kim i o co chodz­iło. Jed­nak zwierz z jed­nego powodu się cieszy – dzię­ki wyko­rzys­ta­niu w tytule pro­dukcji kodu pocz­towego ze Stanów Zjed­noc­zonych zwierz nie ma prob­le­mu z wpisy­waniem kodu we wszys­t­kich for­mu­la­rzach którego tego z jakiegoś powodu wymagają.

o-BEVERLY-HILLS-90210-PHOTOS-facebook

No dobra to dziesięć zwier­zowych luk pop­kul­tur­al­nych. Jak widzi­cie więk­szość wiąże się z dziecińst­wem zwierza. Wszys­tko za sprawą braku włas­nego telewiz­o­ra (pole­cam wszys­tkim rodz­i­com — dzieci nie mające telewiz­o­ra zna­j­du­ją sobie inne doskon­ałe zaję­cia np. czy­tanie o fil­mach) i nad­zoru tego co się w nim oglą­dało (ojciec zwierza był prze­ci­wnikiem seri­ali i zwolen­nikiem wiado­moś­ci). Zwierz nie ma do swoich rodz­iców pre­ten­sji że miał ogranic­zony dostęp do seri­ali – nawet się cieszy – ter­az zde­cy­dowanie częś­ciej przy­da­je mu się wyro­bione (przez tych samych rodz­iców) przyzwycza­je­nie oglą­da­nia filmów niż tamte dziecięce fas­cy­nac­je. Oczy­wiś­cie zwierz ma poczu­cie że był nieco poza naw­iasem, ale coś mówi zwier­zowi, że nieza­leżnie od tego co by oglą­dał był­by nieco poza naw­iasem. Zresztą, zwierz gdy­by bard­zo chci­ał pewnie mógł­by jak­iś ser­i­al u rodz­iców wyprosić. Ale jakoś nigdy go nie kor­ciło. Może i dobrze – dzię­ki temu w ogóle udało mu się skończyć szkołę. Wyobraża­cie sobie co by było gdy­by zwierz swo­ja pasję seri­alową (bo fil­mowa towarzyszy mu naprawdę od zawsze) rozpoczął wcześniej? Jak nic skończyło­by się zawaloną szkołą i jakimś odwykiem. Widzi­cie cza­sem rodz­ice wiedzą najlepiej. A ter­az wy – sko­ro zwierz się przyz­nał. Jakie wy macie najwięk­sze pop­kul­tu­arlne bra­ki? Niekoniecznie z młodoś­ci jak zwierz. Sko­ro już zwierz się przyz­na­je wy też może­cie. Obiecu­ję że niko­mu nie powiem.

Ps: Namówiona skarga­mi i jęka­mi zna­jomego zwierz obe­jrzał pier­wszy odcinek Lucyfera (zwyk­le trzy­mam się z dala od wszel­kich odcinków które wyciekły). Nieste­ty jedyne co zwierz może powiedzieć, to że znów próbu­je mu się zaofer­ować pro­duce­dur­al dokład­nie taki jak wszys­tkie inne prod­ce­du­rale. Szko­da bo mate­ri­ał wyjś­ciowy naprawdę zasługu­je na więcej. I tak Tom Ellis jest uroczy i dia­blo przys­to­jny ale jak­by w tym sce­nar­iuszu mogło być coś jeszcze, to było­by naprawdę miło.

PS2: Zwierz zobaczył alter­naty­wne zakończe­nie 50 twarzy Greya – jest to trzy min­u­towy klip właś­ci­wie streszcza­ją­cy wszys­tko co widzi­ało się w filmie wcześniej. Rzeczy­wiś­cie zwierz pole­ca jako alter­naty­wę dla oglą­da­nia filmu.

*Zwierz co praw­da nie urodz­ił się w lat­ach 90 ale nadal nie do koń­ca rozu­mie dlaczego ktoś urod­zony w lat­ach 90 miał­by kojarzyć ówczes­ną pop­kul­turę — był wtedy zap­wne za mały. Tak więc w sum­ie lata 90 pamię­ta­ją najlepiej ci urodzeni w lat­ach 80 jak zwierz właśnie.

70 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online