Home Fandom Wpis emocjonalny z okazji 25 sekund szczęścia

Wpis emocjonalny z okazji 25 sekund szczęścia

autor Zwierz

Hej

Wczo­raj stała się rzecz dla każdego stęsknionego fana Sher­loc­ka cud­ow­na — po 18 miesią­cach wyczeki­wa­nia pojaw­ił się zwias­tun trze­ciego sezonu Sher­loc­ka — zwias­tun to może dużo powiedziane — 25 sekund które nie ujaw­ni­a­ją nic z treś­ci odcin­ka ale za to pozwala­ją fanom na powrót nadziei, że ich oczeki­wanie w końcu dobieg­nie koń­ca i ów wyczeki­wany, wyśniony i wymar­zony trze­ci sezon pojawi się w telewiz­ji. Sko­ro więc zro­bil­iśmy kole­jny krok w kierunku trze­ciego sezonu czas pod­sumować co na jego tem­at wiemy. Zwierz wie, że nie wszyscy lubią spoil­ery, a trochę ich tu pewnie będzie. Stąd zwierz solen­nie uprzedza. A i to nie jest wpis do koń­ca na poważnie — pow­stał raczej z koniecznoś­ci wyraże­nia całego spek­trum radoś­ci zwierza.

Czy tylko zwierz ma wraże­nie, że to kadr wysoce genial­ny — a to tylko trailer.

 

Rat, Wed­ding, Bow — zaczęło się od wyjaw­ionych dość dawno trzech słów, które dziś zmieniły się w trzy tytuły odcinków, zaczniemy więc od “The Emp­ty Hearse” (zami­ast od The Emp­ty House), potem prze­jdziemy do ““The Sign of the Three”” (zami­ast jak w kanon­ie The Sign of Four) a zakończymy odcinkiem His Last Vow (od His Last Bow). To o tyle dobra wiado­mość, że po miesią­cach speku­lacji wiado­mo mniej więcej do których opowiadań odniosą się na pewno twór­cy — choć oczy­wiś­cie nie było to takie zupełnie nie do przewidzenia zważy­wszy na dość łatwe do rozszyfrowa­nia pod­powiedzi. Nato­mi­ast zwierz musi przyz­nać, że nie może się doczekać by dowiedzieć się jak owe tytuły przetłu­maczą w Polsce, o ile tytuł 2 i 3 wyda­ją się dość proste do przełoże­nia to pier­wszy może być pewnym wyzwaniem. Co do sce­nar­iuszy to tym razem o tym jak Sher­lock przeżył opowie nam Mark Gatiss, o Mary i o ślu­bie opowie nam Steven Thomas, zaś w bolesnym oczeki­wa­niu na więcej pozostawi nas Steven Mof­fat, który napisze ostat­ni odcinek.

Jak­by ktoś jeszcze jakimś cud­em nie widzi­ał tej cudowności.

Mary - sko­ro ślub to musi się też pojaw­ić znana z kanonu ukochana Wat­sona  czyli Mary Morstan. Wszys­tkie zna­ki na niebie i zie­mi wskazu­ją że gra ją Aman­da Abbing­ton. Dla tych, którzy nie spędza­ją swo­jego życia śledząc ang­iel­s­kich aktorów, zwierz infor­mu­je, że Aman­da poza byciem dobrą aktorką seri­alową, jest też w pry­wat­nym życiu part­nerką Mar­ti­na Free­m­ana. Czyli inny­mi słowy — nie było lep­szej kandy­dat­ki do tej roli. Co nie zmienia fak­tu, że część widzów aut­en­ty­cznie obraz­iła się na pomysł by nasz dro­gi Wat­son miał z kimkol­wiek brać ślub a co ważniejsze wyprowadzać się na swo­je. Zwierz przy­pom­i­na jed­nak że Mary po ślu­bie nie żyła dłu­go, grzecznie umier­a­jąc, co by nie przeszkadzać w śledztwie. Zna­jąc skłon­noś­ci Mof­fa­ta do dręczenia fanów — nie zapom­ni on o tym wątku.

Sher­lock i Mary — zdje­cia z planu wskazu­ją, że ci dwo­je spędzą trochę cza­su razem na ekranie, raczej bez Johna.

Nowi panowie z kamerą - reżyser więk­szoś­ci doty­chcza­sowych odcinków Sher­loc­ka Paul McGuigan zrezyg­nował z pra­cy przy sezonie trzec­im. Oznacza to, że w jego miejsce mamy trzech nowych reży­serów. Pier­wszy odcinek wyreży­seru­je Jere­my Lover­ing, który wyreży­serował min. Miss Austen Regrets — bard­zo sym­pa­ty­czny i rzeczy­wiś­cie dobrze narkę­cony film telewiz­yjny o pry­wat­nym życiu Jane Austen, drugim odcinkiem, dru­gi odcinek wyreży­seru­je Colm McCarthy i tu zwierz raczej jest pełen entuz­jaz­mu bo to ten sam reżyser który stoi za abso­lut­nie genial­nym odcinkiem seri­alu Rip­per Street ( The Weight of One Man’s Heart) poza tym to on reży­serował Bells of St. John w ostat­nim sezonie Dok­to­ra Who. NO i kończymy sezon odcinkiem wyreży­serowanym przez Nic­ka Hur­rana — który odpowiedzial­ny będzie też za reży­ser­ię odcin­ka na 50 lecie Dok­to­ra Who.

Jak widać na załąc­zonym orbazku nie tylko coś czai się w mroku ale też pod nieobec­ność Sher­loc­ka, niek­tórzy przy­na­jm­niej zmie­nili fryzury.

Ten zły — Sue Virtue pro­du­cen­t­ka seri­alu ujawniła, że głównym prze­ci­wnikiem Sher­loc­ka w sezonie trzec­im będzie  Charles August Mag­nussen co oczy­wiś­cie naw­iązu­je do  Charlesa Augus­tusa Mil­ver­tona  z opowiada­nia “The Adven­ture of Charles Augus­tus Mil­ver­ton”.  Jest to prze­ci­wnik równie może podły co Mori­ar­ty i spec­jal­izu­ją­cy się w szan­tażach. Zmi­ana nazwiska na bardziej skan­dy­nawskie z brzmienia ma swój sens. Zgod­nie z zasadą — chcesz mieć hit zatrud­nij Mikkelse­na, twór­cy Sher­loc­ka do roli Mag­nusse­na zatrud­nili Larsa Mikkelse­na, bra­ta Mad­sa. Obaj panowie mają jakieś niepoko­jące zło wyp­isane na twarzy, więc zwierz jest bard­zo zad­owolony z takiego castin­gu i nie może się doczekać tego nowego poje­dynku na ekranie.

Zdaniem zwierza każdy cast­ing direc­tor w Hol­ly­wood sprawdza ter­az czy nie został im jeszcze jak­iś Mikkelsen w tej Daniii

Spotkanie po lat­ach — jak wiado­mo między zniknię­ciem Sher­loc­ka a jego ponownym pojaw­ie­niem się w życiu Wat­sona i innych bohaterów opowiadań minęło kil­ka lat. Twór­cy seri­alu nie ujawnili czy w świecie seri­alowym upłynie dokład­nie tyle samo cza­su, ale zapewnili (usta­mi Mar­ka Gatis­sa), że pogodze­nie się Wat­sona z powrotem Sher­loc­ka nastąpi równie szy­bko jak w książce — nie wiado­mo jeszcze czy seri­alowy Wat­son zemdle­je podob­nie jak te książkowy (sugeru­je się raczej, że bied­ne­mu Sher­lock­owi przyłoży), ale ma zbyt dłu­go nie trzy­mać urazy. Ponieważ czas płynie nieubła­ganie mamy pewne zmi­any styl­isty­czne — Wat­son pojawi się z bard­zo kanon­icznym wąsem (ale chy­ba tylko w odcinku pier­wszym) zaś Lestrade zetnie krótko włosy  — choć tym razem wiemy, że wyni­ka to nie z jakiegoś  fab­u­larnego zabiegu tylko z fak­tu, że Rupert Graves musi­ał mieć krót­sze włosy na potrze­by innych pro­jek­tów. Jest nato­mi­ast pewne, że deer­stalk­er powróci.

Jak widać zgod­nie z kanonem Wat­son zapuś­cił wąs. Naprawdę ciekawe jak prze­bieg­nie spotkanie po lat­ach obu panów. Wielu fanom marzy się miks kanonu z tym co sugeru­ją twór­cy seri­alu, ze współczes­ny Wat­son nieco ener­gicznie zareagował­by na taką sytuację.

Jak on to zro­bił? — najbardziej intrygu­jące są te zdję­cia z planu, które  sugeru­ją jak Sher­lock mógł się wydostać z pozornie bez­nadziejnej sytu­acji jaką jest wylą­dowanie na chod­niku pod dachem szpi­ta­la. Jed­no zdję­cie pokazu­je, że Sher­lock ma pewne zadat­ki na Mary Pop­pins, nato­mi­ast drugie (zwierz poda­je tylko link bo jest niesamowicie spoilerowe) sugeru­je, że widzieliśmy co innego niż nam się zdawało. Kto wie jak to zro­bił Sher­lock? Cóż na pewno sce­narzyś­ci i Mycroft — Mark Gatiss zdradz­ił na Com­ic conie, że brat Sher­loc­ka raczej będzie się z tej śmier­ci śmi­ał niż trzy­mał żałobę co sugeru­je, że domyśli się iż wszys­tko było ściemą.

Że też nikt przez te wszys­tkie lata nie załuważył parasola.

Co pokazano na Com­ic con — zwierz zała­pał się jeszcze na obec­ność w sieci może nie klipu ale audio i tran­skryp­tu z pokazu na Com­ic Con. Wszyscy ci którzy padli ofi­arą bana jaki nałożono na te mate­ri­ały nie powin­ni się bard­zo prze­j­mować. Nie dowiecie się z tego frag­men­tu jak Sher­lock przeżył, ani niczego czego wcześniej nie wiedzieliś­cie. To uroczy frag­ment i bard­zo dow­cip­ny, choć zna­jąc życie cześć wiel­bi­cieli kanonu będzie nieco krę­cić nosem. Dla tych ciekaws­kich, którzy nie wiedzą czego frag­ment doty­czył a prag­ną jakiekol­wiek pod­powiedzi zwierz podrzu­ca to zdję­cie.

Moż­na byc nieco prze­ję­tym kiedy trze­ba poin­for­mować wszys­t­kich zna­jomych i blis­kich że jed­nak się nie jest martwym.

Dobra tyle z Infor­ma­cji Oczy­wistych — co by się trochę podarować wspól­nie. Zwierz doskonale zda­je sobie sprawę, że więk­szość z was wie już o wszys­tkim co zwierz tu napisał, a nawet ma jeszcze więcej infor­ma­cji — czer­pa­nych z setek inter­ne­towych źródeł. Ale nawet zwierz uważa, że nie należy zbier­ać zbyt wielu infor­ma­cji bo gdzie potem radość z tego co zobaczymy na ekranie? Choć z drugiej strony jak na czeka­ją­cy osiem­naś­cie miesię­cy fan­odm zachowu­je­my się jeszcze w miarę nor­mal­nie. Choć zwierz zła­pał się na tym, że zdję­cie pro­mu­jące teas­er trail­er zwró­ciło jego uwagę bo był to kadr którego jeszcze zwierz wcześniej nie widzi­ał. Jeśli kojarzy się wszys­tkie kadry z seri­alu to zaczy­na to być nieco niepoko­jące. Co do emisji Sher­loc­ka — wyda­je się, że ponown­ie dostaniemy prezent gwiazdokowo/noworoczny i Sher­lock pojawi się na ekranach pod koniec roku (jak się wyda­je koło godziny 20:30) nato­mi­ast dokład­nych dat emisji odcinków jeszcze nie ma.

No zobacz­cie jaki szczęśli­wy Sher­lock, który już od kilku lat chodzi w dokładne tym samym płaszczu. Doskon­ała inwest­y­c­ja bo nadal nie widać najm­niejszych śladów noszenia.

Ps: To nie jedyny wpis na dziś, będzie jeszcze jeden, już nieco mniej Sher­lock­owy ale także odmi­en­ny od wpisów codziennych.

25 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online