Home Ogólnie Wszystkiego najlepszego z okazji.… czyli idą święta tylko które?

Wszystkiego najlepszego z okazji.… czyli idą święta tylko które?

autor Zwierz

 

Hej

 

Idą świę­ta. Też nowość prych­ną czytel­ni­cy, którzy zapewne mają już dość świątecznych wpisów. Każdy głupi zauważy, że idą świę­ta. Boże Nar­o­dze­nie dokład­niej. Idzie, zbliża się i ataku­je ze wszys­t­kich stron. No ale prze­cież grudzień to nie tylko czas Bożego Nar­o­dzenia, ale też Kwaanzy i Hanuk­ki ( zwierz widzi­ał z osiem sposobów pisa­nia nazwy tego świę­ta więc przyj­mu­je to, które zapro­ponował mu jego przemądry ojciec). O ile o Kwaan­za w kul­turze pop­u­larnej pojaw­ia się rzad­ko, a zwierz musi przyz­nać, że nigdy się na nią nie natknął, o tyle Hanukkah ma swo­je miejsce. Niek­tórzy mogą złośli­wie stwierdz­ić, że to wyni­ki nad reprezen­tacji osób pochodzenia żydowskiego wśród elit Hol­ly­wood, ale zwierz woli uważać, że to raczej dowód na to, że  w tym wielokul­tur­owym państ­wie nawet rozry­wka odzwier­cied­la zróżni­cow­anie. Oczy­wiś­cie miejsce Hanukk­ki nie jest tak pokaźne jak Boże Nar­o­dze­nie ale trze­ba stwierdz­ić, że zwłaszcza w seri­alach telewiz­yjnych jest to świę­to jak najbardziej ist­niejące.

 

 Zwierz musi przyz­nać, że inspirac­ja do napisa­nia tego wpisu było pojaw­ie­nie się tego oto obraz­ka na jego tabl­i­cy na face­booku.

 

Zaczni­jmy od krótkiej infor­ma­cji — nie wszyscy prze­cież wiedzą o co w tym świę­cie chodzi. Tak więc najkrócej mówiąc Hanukkach upamięt­nia wydarzenia z okre­su pow­sta­nia Mach­abeusza kiedy po ponownym poświęce­niu Świą­tyni Jero­zolim­skiej ole­jek, którego powin­no star­czyć na jeden zaled­wie dzień pal­ił się przez osiem dni ( zwierz na pewno pom­inął jakieś ważne szczegóły ale to w końcu blog pop­kul­tur­al­ny, a nie religi­jny).  Tak więc Hanukkah trwa osiem dni a codzi­en­nie pali się jed­ną świeczkę na pamiątkę, stąd też świę­to to nazy­wa się świętem świateł.  Jak sami widzi­cie Hanukkah jest nieco mniej roman­ty­cznym świętem niż Boże Nar­o­dze­nie, a i w kalen­darzu żydows­kich świąt nie zaj­mu­je z religi­jnego punk­tu widzenia tak ważnego miejs­ca. Jest też zapewnie trud­niejsze do wyjaśnienia dzieciom ( choć zwierz uwierzył­by w świę­towanie każdej roczni­cy która wiąże się z dostaw­ian­iem prezen­tów codzi­en­nie przez osiem dni). Może dlat­ego, tak dużo Hanukkowych pro­dukcji toczy się wokół tłu­maczenia na czym to świę­to pole­ga.

 

 Cza­sem bohaterowie kreskówek naprawdę muszą wró­cić do źródeł by zrozu­mieć o co chodzi w ich świę­cie

 

Wszyscy wiel­bi­ciele Przy­jaciół pamię­ta­ją prześmieszny odcinek ” Hol­i­day Armadi­lo”, w którym Ross próbu­je przekon­ać swo­jego syn­ka do świę­towa­nia Hanuk­ki zami­ast Świąt — aby prze­bić wszys­t­kich Mikoła­jów wypoży­cza jedyny dostęp­ny w świę­ta kostium — Pancerni­ka. Zwierz nie będzie wam dalej streszczać, ale w każdym razie jest bard­zo śmiesznie.  Z kolei w ani­mowanym seri­alu o rodzinie Rugrates dzieci nie do koń­ca rozu­mieją znacze­nie Hanuk­ki ( wyda­je im się że jest to świę­to bycia niemiłym) i dopiero ich dzi­adek tłu­maczy im na czym pole­ga świę­towanie.  Co ciekawe częs­to pojaw­ia się w seri­alach wątek żydows­kich dzieci zaz­dros­nych o chrześ­ci­jańskie świę­ta — jeśli oglą­dal­iś­cie odcinek South Parku w którym przy­ja­ciele nie dopuszcza­ją Kay­la do świątecznych przy­go­towań ponieważ jest Żydem. Z resztą trze­ba przyz­nać, że South Park jeśli wierzyć inter­ne­towym poszuki­wan­iom dostar­czył w ten sposób jed­nego z najlepiej kojar­zonych z Hanukką frag­men­tów w telewiz­ji.  Jakkol­wiek South Park znany jest z prze­sady to jed­nak zawsze uda­je im się w porę zła­pać pewne społeczne zjawiska. Wyda­je się, że mnóst­wo dzieci­aków zaz­droś­ci Bożego Nar­o­dzenia swoim zna­jomym — nawet jeśli w Stanach życzy się już Wesołych Świąt w sposób bardziej neu­tral­ny ( Hap­py Hol­i­days) słusznie zakłada­jąc, że jest więcej niż jed­na opc­ja. O tym, że niek­tórym zosta­je ta zaz­drość na dłużej może choć­by świad­czyć fakt, że w seri­alu Przys­tanek Alas­ka bohater wyko­rzys­tu­je fakt, że jest daleko od domu i kupu­je sobie swo­ją pier­wszą choinkę, której zawsze zaz­droś­cił swoim świę­tu­ją­cym Boże Nar­o­dze­nie przy­ja­ciołom.

 

 Świę­ta kon­tra Hanukkach. Czyli jed­ni mają pul­chnego pana z białą brodą a drudzy… w tym wypad­ku pancerni­ka

 

Wróćmy jeszcze do Hanukkowych odcinków seri­ali — wszyscy powszech­nie chwalą odcinek młodzieżowego seri­alu OC w którym żydowsko-protes­tanc­ka rodz­i­na czyniła wszelkie wysił­ki by połączyć oba świę­ta co zaowocow­a­lo obchodze­niem przez rodz­inę świę­ta zwanego Chris­mukkah, które wymyślili dla swo­jego sześ­ci­o­let­niego syn­ka — po lat­ach nas­to­latek tłu­maczy swoim zna­jomym, że to najws­panial­sze świę­to na świecie — Osiem dni prezen­tów plus jeden z mnóst­wem prezen­tów . Pro­du­cen­ci seri­alu byli bard­zo kon­sek­went­ni więc co roku zami­ast mieć jeden Bożonar­o­dzeniowy odcinek, bohaterowie świę­towali Christ­mukkah. Co ciekawe jak donoszą amerykańs­cy socjol­o­gowie taki miks świąt wszedł do kul­tu­ry i w nie jed­nym domu choin­ka sąsiadu­je z hanukkowym świecznikiem.

 

Po co się ograniczać, prze­cież póki choin­ka nie zajmie się od świeczni­ka wszys­tko jest w porząd­ku.

 

Z kolei w amerykańskiej Niani gdzie tem­at żydowskiego pochodzenia rezo­lut­niej Fran pojaw­iał się częś­ciej niż częs­to był cały odcinek poświę­cony pró­bie zebra­nia wszys­t­kich w jed­nym miejs­cu w cza­sie świę­ta — dość przewrot­nie odcinek nazy­wał się Hanukkah Sto­ry i był dokład­nym odbi­ciem więk­szoś­ci bożonar­o­dzeniowych odcinków w innych seri­alach. Z resztą jeśli o takie ukłony w sto­sunku do bożonar­o­dzeniowych trady­cji chodzi to w dis­ne­jowskim seri­alu Even Stevens w jed­nym z odcinków chło­piec, który zniszczył wszys­tkie prezen­ty hanukkowe dla całej rodziny, może zobaczyć jak wyglą­dało by życie jego krewnych gdy­by się nigdy nie urodz­ił. Nie trud­no dostrzec tu bard­zo wyraźne naw­iązanie do świątecznego klasy­ka jakim jest ” It’s Woder­ful life Oczy­wiś­cie nie chodzi tylko o całe odcin­ki poświę­cone temu świę­tu — zwierz dobrze pamię­ta Dok­tor Green nie mogąc spędz­ić z córką świąt zapew­ni­ał ją że uda im się znaleźć czas dla siebie by świę­tować Bożonar­o­dzeniowo Hanukkowy czas. Z resztą zestaw­ian­ie tych dwóch świąt zawsze wypa­da nieco zabawnie — w pro­gramie A Col­bert Christ­mas  pojaw­ia się Jon Stew­art ( obaj panowie są komika­mi stacji Com­e­dy Cen­tral),  który prag­nie przekon­ać swo­jego telewiz­yjnego kolegę do świę­towa­nia Hanuk­ki — nieste­ty przy każdym porów­na­niu wypa­da jed­nak dość bla­do ( o czym przekona­cie się słucha­jąc poniższego utworu). Z resztą sko­ro mówimy o Jonie Stew­ar­cie to jego Dai­ly Raport to jeden z tych pro­gramów który co roku przy­pom­i­na wszys­tkim, że idą więcej niż jeden świę­to. Wid­ow­n­ia najwyraźniej musi ten ele­ment show lubić bo zwierz nie raz natknął się w Internecie na kom­pi­lację najlep­szych Hanukowych momen­tów show.

 

Zwierz nie wie jak was ale go ta piosen­ka zawsze bard­zo bawi

 

Nie mniej o ile Hanukkah ma całkiem ciekawe telewiz­yjne życie o tyle na kinowym ekranie pojaw­ia się rzad­ko. Jeśli pominiemy fakt, że w X‑menach: First Class jako najszczęśli­wsze wspom­nie­nie z dziecińst­wa Mag­ne­to przy­pom­i­na sobie jak zapalał świecz­ki z mamą to w wiel­kich hitach zde­cy­dowanie częś­ciej bohaterowie obchodzą świę­ta. Zwierz przy­pom­i­na sobie świąteczną kolację w filmie dość słusznie i eku­menicznie nazwanym Hol­i­day, na której co symp­to­maty­czne rolę gospo­darzy gra­ją starzy hol­ly­woodz­cy sce­narzyś­ci. Dru­gi film to coś zupełnie innego — u zaskocze­niu wszys­t­kich Adam San­dler wys­tąpił w rysunkowym musi­calu “8 Crazy Nights” — to dzi­wne połącze­nie jeśli weźmiemy pod uwagę, że film opowia­da o trzy­dziesto paro let­nim alko­ho­liku, który zosta­je skazany na prace społeczne i dopiero później dowiadu­je­my się, że jego brak sza­cunku dla prawa i uza­leżnie­nie to wynik żalu po stra­cie rodz­iców którzy zginęli wypad­ku właśnie w cza­sie trwa­nia Hanuk­ki — oczy­wiś­cie to film świąteczny więc wszys­tko dobrze się kończy ale zdaniem zwierza to pokazu­je jak różne mogą być filmy o rodzin­nych świę­tach. Trze­ba z resztą przyz­nać, że Adam San­dler zde­cy­dowanie musi mieć słabość do tych świąt, amerykanie dobrze pamię­ta­ją kiedy wys­tąpił w SNL ( w 1993 roku) ze swo­ją piosenką, która wymieni­ała niemal  wszys­t­kich w show biz­ne­sie którzy świę­tu­ją Hanuśkę. Choć pro­gram był na żywo to jed­nak San­dler śpiewał swo­ją piosenkę jeszcze nie raz zawsze ku uciesze pub­licznoś­ci.

 

 

 

Jakość mar­na, wykon­aw­ca fałszu­je ale nie wąt­pli­wie jest w tym utworze pewien walor eduka­cyjny

 

 

 Jak więc sami widzi­cie Han­nu­ki w pop­kul­turze sporo ale gdzie jej tam do świąt. Pewnie gdy­by zwierz bard­zo się postarał znalazł­by więcej przykładów ale  z drugiej strony, nie jest to tak jak w przy­pad­ku świąt, że wpisanie “christ­mas movie” to Googla owocu­je 1001 listą takich filmów.  Z drugiej strony zwierz się wcale nie dzi­wi bo Hanukkah ma oprócz ewident­nie mniejszej licz­by zwolen­ników jeszcze jed­ną wadę — jest świętem przestęp­nym. Z drugiej jed­nak strony sko­ro niek­tóre seri­ale mają odcin­ki na Jom- Kip­pur ( zwierz pamię­ta dwa przez­abawne odcin­ki związane z tym świętem — jed­no kiedy żydows­ki agent sławnego akto­ra musi­ał załatwiać interesy za ple­ca­mi pobożnej żony która nie tylko zabroniła mu pra­cow­ać ale i prowadz­ić w Ekip­ie, dru­gi w Plotkarze gdzie wszyscy bohaterowie byli źli, głod­ni i zamknię­ci w jed­nym pomieszcze­niu) to nie może to być jedy­na wymówka. Wyda­je się, że po pros­tu współcześnie obchod­zone świę­ta są tak duże, tak nie religi­jne i tak wszech­potężne, że są w stanie wciągnąć wszys­t­kich nieza­leżnie od tego w co tak naprawdę się wierzy. A  tych którzy chcieli by rozpocząć obdarowywanie swoich blis­kich osiem dni z rzę­du zwierz infor­mu­je, że w tym roku Hanukkah rozpoczy­na się 20 grud­nia — tak więc macie jeszcze kil­ka dni by dokupić te sie­dem prezen­tów.??

 

 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy