Home Ogólnie Wszystko czego nie musicie wiedzieć o MCU czyli zwierza prezent na dzień dziecka

Wszystko czego nie musicie wiedzieć o MCU czyli zwierza prezent na dzień dziecka

autor Zwierz
Wszystko czego nie musicie wiedzieć o MCU czyli zwierza prezent na dzień dziecka

Zgod­nie z zasadą którą zwierz ustal­ił bard­zo bard­zo dawno temu, w dzień dziec­ka dostar­cza wam wpisu – prezen­tu. Czym jest prezent? Co roku zwierz wybiera inne, subiek­ty­wnie wybrane cieka­wost­ki na ponown­ie subiek­ty­wnie wybrany tem­at i robi z nich paki­et zbęd­nych infor­ma­cji. W tym roku, zwierz zde­cy­dował się na to, że zasyp­ie was cieka­wostka­mi z fil­mowego MCU. Ma nadzieję, że ten zestaw prz­eróżnych infor­ma­cji się wam spodo­ba. W każdym razie to jest prezent od zwierza

 

 

Iron Man

 

W Iron Man (pier­wszym) rola Clar­ka Greg­ga miała być sto­sunkowo mała i niez­naczą­ca. Jego bohater nie dostał nawet imienia. W sce­nar­iuszu funkcjonował jako Agent. Co oznacza, że kiedy w Avenger­sach Tony Stark twierdzi że Coul­son ma na imię Agent jest w tym sporo racji.

 

Paul Bet­tany nagrał swój głos do pier­wszego Iron Mana w zaled­wie dwie godziny i potem wielokrot­nie twierdz­ił, że była to najłatwiejsza pra­ca na świecie, po której mógł pojechać z żoną na wakac­je. Ponoć wcale nie był zach­wycony kiedy jako Vision musi­ał w nowej wer­sji pojaw­ić się na planie fil­mowym.

 

W pier­wszym Iron Manie moż­na zobaczyć w jed­nej sce­nie jak antag­o­nista bohat­era Obia­di­ach Stane gra na fortepi­anie. Melo­dia którą gra wyszła spod pióra Salieriego co ma oznaczać, że jego bohater czu­je podob­ną zaz­drość wobec Iron Mana jak Salieri czuł wobec Mozar­ta.

 

Kiedy Tony czy­ta gazetę ze swoim zdję­ciem to zdję­cie na okład­ce (roz­mazane) jest jed­nym z tych które zro­biono z krza­ków (zapewne niecier­pli­wi dzi­en­nikarze czy wiel­bi­ciele komik­sów sto­ją za tym czynem) w cza­sie pro­dukcji i które pokaza­ło się w Internecie w 2007 roku

 

Iron Man 3

Jeśli wyda­je się że w trzec­im Iron Manie czegoś braku­je macie rację – pier­wsze cię­cie fil­mu trwało 3 godziny i pięt­naś­cie min­ut. Ostate­cznie w wer­sji kinowej film ma godz­inę i pięćdziesiąt dziewięć min­ut.

 

 

 

 

Chińczy­cy oglą­dali nieco inny film niż resz­ta świa­ta w chińskiej wer­sji duże znacze­nie odgry­wała postać dok­to­ra Wu i jego asys­ten­t­ki (granej przez Xue­qi Wan­ga i Bing­bing Fan) – co jest nawet log­iczne jeśli weźmiemy pod uwagę jak bard­zo tym razem Mar­vel nastaw­ił się na pro­mocję w Chi­nach (orga­nizu­jąc min. osob­ne pro­mo­cyjne wydarzenia dla chińskiej wid­owni). Zresztą to nie pier­wszy raz kiedy wid­zowie z Chin oglą­dali nieco inną wer­sję, w Iron Manie 2 wycię­to wszelkie sug­estie doty­czące Rosji i rosyjskiego pochodzenia prze­ci­wni­ka bohat­era. Uznano, że wid­ow­n­ia mogła­by się jed­nocześnie poczuć zaniepoko­jona i zniechę­cona wiz­ją agresy­wnych Ros­jan,

 

Pier­wszy film z MCU którego sce­na po napisach w żaden sposób nie sugeru­je his­torii z następ­nego fil­mu. Trze­ba też wiedzieć, że od pewnego cza­su obow­iązu­je zasa­da, że scenę po napisach związaną z następ­ną pro­dukcją reży­seru­je twór­ca kole­jnego fil­mu co oznacza, że scenę z Młotem w Nowym Meksyku pod koniec Iron Mana 2 wyreży­serował Ken­neth Branagh. Scenęz kolekcjonerem pod koniec Tho­ra 2 wyreży­serował James Gunn itd.

 

Niesamow­ity Hulk

Reżyser Niesamowitego Hul­ka od samego początku chci­ał do głównej roli w filmie zatrud­nić Mar­ka Ruf­fa­lo ale Mar­vel naciskał na zatrud­nie­nie Edwar­da Nor­tona

 

Edward Nor­ton napisał spory kawałek sce­nar­iusza do Hul­ka. Ponoć to on właśnie zmienił cały kon­cept sce­nar­iusza czyniąc z Hul­ka to czym jest – jed­nocześnie sequelem i rebootem fil­mu Anga Lee. Na niek­tórych plakat­ach był nawet pod­pisany jako Edward Har­ri­son. ostate­cznie jed­nak  film jest pod­pisany tylko przez Zaka Pen­na — ale nie dlat­ego, że Nor­ton za mało napisał ale dlat­ego, że nie jest członkiem WGA — związku zawodowego sce­narzys­tów.

 

 

W Niem­czech Hul­ka pocię­to tak by pasował do niższej kat­e­gorii wiekowej. Zro­biono to jed­nak ta nieu­dol­nie, że wid­zowie nie mieli wąt­pli­woś­ci, że część scen przy­cię­to. Ostate­cznie część kin wydała ofic­jalne przeprosiny a nawet zwracała wid­zom pieniądze za seans

 

Thor 2

Sce­na w której Thor grzecznie wiesza swój młot na wiesza­czku była zaim­prow­iz­owana przez Chrisa Hemswortha

 

Po tym jak cały świat zakochał się w Lokim sce­nar­iusz Tho­ra 2 prze­r­o­biono i dano m zde­cy­dowanie więcej miejs­ca. Zmniejs­zono za to (co wyraźnie widać) rolę elfów. Do tego stop­nia że nazwisko Christo­phera Eccle­stona nie pojaw­iało się nawet na plakat­ach mimo, że teo­re­ty­cznie grał głównego złego w filmie.

 

Chris Hemsworth zapuś­cił do tego Tho­ra 2 włosy tylko po to by nie musieć chodz­ić w peruce

 

Scenę w której Loki uda­je Kap­i­tana Amerykę nakrę­cono tak. Najpierw Tom Hid­dle­ston przeszedł się w stro­ju Kap­i­tana Amery­ki a potem Chris Evans pojaw­ił się na planie  i właś­ci­wie zagrał Hid­dle­stona gra­jącego Kap­i­tana Amerykę.

 

 

 

Ponieważ Natal­ie Port­man nie była dostęp­na do sce­ny po napisach jej rolę w sce­nie pocałunku Zagrała Elsa Pataky  — żona Chrisa Hemswortha. Jed­nak w wielu wcześniejszych sce­nach – z racji różni­cy wzros­tu (Natal­ie Port­man jest bard­zo niska a wszyscy wiemy, że Chris Hemsworth nie) zdarza­ło się, że aktor­ka stała na czymś w rodza­ju pochyl­ni tylko po to by aktorzy lep­iej mieś­cili się razem w kadrze.

 

Thor

 

W Indonezji Thor (pier­wszy) pojaw­ił się w kinach już po tym jak wyszedł w tym kra­ju na DVD. Z kolei Iron Man 3 jest filmem który pobił reko­rd wszechcza­sów na Fil­ip­inach – żaden inny film tyle tam nie zaro­bił.

 

Kiedy po raz pier­wszy ogłos­zono kto zagra główne role w filmie o Thorze, pier­wszą reakcją mediów było zwróce­nie uwa­gi że twór­cy oszczędza­ją na aktorach (zatrud­ni­a­jąc zupełnie niez­nanych Hol­ly­woodz­kich debi­u­tan­tów) by przez­naczyć więk­szy budżet na efek­ty spec­jalne. Tym­cza­sem o ile Hemsworth był wyborem dość nat­u­ral­nym (o rolę musi­ał wal­czyć ze swoim bratem Liamem) o tyle Tom Hid­dle­ston został sprowad­zony przez Branagha który grał z nim w Wal­lan­derze a potem na sce­nie w Ivanowie. Jak wspom­i­na Hid­dle­ston kiedy już było wido­mo, że Branagh będzie reży­serował Tho­ra pojaw­ił się w jego garder­o­bie z młotkiem w ręku, dość dow­cip­nie zgłasza­jąc swo­ją kandy­daturę do roli. Branagh miał odpowiedzieć „You nev­er know dar­ling, you nev­er know”. I rzeczy­wiś­cie Hid­dle­ston starał się o rolę Tho­ra (są nawet zdję­cia prób­ne) ale ostate­cznie dostał rolę Lok­iego

 

 

Natal­ie Port­man twierdzi, że zde­cy­dowała się na udzi­ał w Thorze z dwóch powodów – po pier­wsze nie chci­ała zapom­nieć jak się gra w fil­mach z dużą iloś­cią green screenu a po drugie uznała, że Thor reży­serowany przez Branagha to coś tak dzi­wnego, że musi mieć w tym swój udzi­ał.

 

 

 

Char­lie Cox brał udzi­ał w przesłucha­ni­ach do roli Lok­iego, której jak wiecie nie dostał. Ale do MCU wró­cił później w Dare­dev­ilu. Co ciekawe idąc na przesłuchanie do roli Dare­dev­ila nie widzi­ał, że jego bohater ma być niewidomy.

 

Kap­i­tan Amery­ka

 

Chris Evans wys­tąpił w dziewięcu fil­mach opar­tych o komik­su — dwa o Fan­tasty­cznej Czwórce, Push, Druży­na Potę­pi­onych Scott Pil­grim kon­tra świat, Dwa Kap­i­tany i Dwa razy Avenger­si , Snow­piercer i pod­kładał głos pod Wojown­icze Żółwie Nin­ja (te z 2007 roku).

 

Chris Evans i Sebas­t­ian Stan są mniej więcej tego samego wzros­tu. Wraże­nie że  Kap­i­tan jest wyższy osiąg­nię­to odpowied­nią pracą kamery bez wyko­rzys­ta­nia CGI

 

W filmie jest dość wyraźne naw­iązanie do Poszuki­waczy zagin­ionej Arki kiedy Red Scull mówi o Hitlerze który szu­ka błyskotek na pustyni. Jak pamięta­cie dokład­nie to robili Hitlerow­cy szuka­ją­cy Arki Przymierza na pustyni. Drugim naw­iązaniem jest pozbaw­ie­nie kogoś życia przy pomo­cy śmigła przy samolocie. Wszys­tko dlat­ego, że w sum­ie oba filmy mają podob­ny pomysł – Hitlerow­cy (czy Hydrow­cy) obsesyjnie szuka­ją­cy starożyt­nego arte­fak­tu moc­no związanego z religią celem uzyska­nia niesamowitej mocy,.

 

Kap­i­tan Amery­ka 2

 

Od pewnego cza­su w fil­mach MCU pojaw­ia­ją się na zasadzie prod­uct place­ment samo­chody różnych firm moto­ryza­cyjnych. W drugim Kap­i­tanie Ameryce – jeśli dobrze się przyjrzy­cie – macie chy­ba najbardziej rozwinię­ty prod­uct place­ment samo­chodów Chevro­le­ta. Łącznie z tym którym jeździ Nick Fury (choć chy­ba więk­szoś­ci wyposaże­nia nie ma w pod­sta­wowej wer­sji).

 

 

 

Początkowo sce­nar­iusz zaw­ier­ał sporo Hawk­eye (nawet log­icznie biorąc pod uwagę, że film uwzględ­nia SHIELD jako cen­trum akcji) w tym scenę w której Kap­i­tan bił­by się z agen­tem tylko po to by ten mógł mu przekazać infor­ma­c­je doty­czące nada­jni­ka w jego kostiu­mie. Ostate­cznie ponieważ Jere­my Ren­ner nie mógł zagrać w Kap­i­tanie Ameryce z jego scen zrezyg­nowano.

 

Czarna Wdowa nosi w filmie wisiorek ze strza­łą – ewident­nie podarunek od Hawk­eye – to pomysł Scar­lett Johans­son. Ponieważ z Age of Ultron wiemy, że Hawk­eye i Czarnej Wdowy nie łączy wątek roman­ty­czny, może­my założyć, że bohater po pros­tu uważa że wszys­tko co wiąże się ze strza­ła­mi to ide­al­ny prezent na każdą okazję.

 

Na nagrobku Nic­ka Furego zna­jdziecie cytat z Ezekiela. Jet to oczy­wiś­cie ten sam frag­ment który cytował Jules w Pulp Fic­tion (obie posta­cie grał oczy­wiś­cie Samuel L. Jack­son)

 

 

 

Avengers

 

Sce­na z Shawar­mą pod koniec napisów koń­cowych w Avenger­sach ma ciekawą his­torię. Na początku nie było w sce­nar­iuszu żad­nego naw­iąza­nia do shawarmy ale Robert Downey Jr. Nie był zach­wycony tek­stem Iron Mana pod koniec wal­ki – stąd dorzu­cono dow­cip o Shawarmie. Jed­nak sce­ny po napisach nie nakrę­cono jeszcze przez miesiące. Kiedy się na nią zde­cy­dowano pojaw­iły się prob­le­my – Chris Evans nie zgodz­ił się zgolić brody którą zapuszczał do Snow­piercer – dlat­ego doczepi­ono mu sztuczną szczękę, która jed­nak wyglą­da sztucznie – stąd w sce­nie Kap­i­tan siedzi zasła­ni­a­jąc pół twarzy ręką. Z kolei Chris Hemsworth przy­go­towu­jąc się do roli gło­du­jącego żeglarza zrzu­cił wszys­tkie cud­owne mięśnie które wypra­cow­ał sobie do roli Tho­ra. Dlat­ego siedzi w sce­nie taki zgar­biony – jego kostium jest po pros­tu na niego sporo za duży i aktor stara się to ukryć.

 

W Avenger­sach kiedy Bruce Ban­ner opowia­da o swo­jej pró­bie samobójczej- kiedy strzelił sobie w usta ale Hulk wypluł kulę,  odnosi się do sce­ny pró­by samobójst­wa na Alasce z Niesamowitego Hul­ka, którą jed­nak ostate­cznie wycię­to z fil­mu uzna­jąc ją za zbyt poważną do takiej pro­dukcji.

 

Avengers 2

 

Aaron Tay­lor ‑John­son jest być może jedynym aktorem którego popros­zono o to by zrzu­cił nieco mięśni (zdaniem twór­ców nie wygalał przekonu­ją­co jako bie­gacz)

 

Aaron Tylor John­son grał w  Kick Ass z Evanem Petersem — obaj ostate­cznie zagrali potem Quick­sil­vera w dwóch różnych fil­mach – Avenger­sach i w X‑men: Days of Future Past

 

Ultron śpiewa piosenkę z Pinokia jako że Mar­vel ma prawa do utworów ze świa­ta Dis­neya jako iż Mar­vel (fil­mowy) należy ter­az do Dis­neya.

 

 

Strażni­cy Galak­ty­ki

 

Na potrze­by Strażników Galak­ty­ki Vin Dis­el nagrał I am Groot po Rosyjsku, Mandaryńsku, Hisz­pańsku Por­tu­gal­sku, Niemiecku i Fran­cusku. Jak twierdz­ił aktor – chodz­iło mu o to by wszyscy mieli mniej więcej taki sam odbiór postaci.

 

Sound­track do fil­mu naprawdę wydano na kase­cie, jest to też jedyny sound­track który zaszedł tak wysoko na liś­cie prze­bo­jów nie zaw­ier­a­jąc żad­nej ory­gi­nal­nej piosen­ki.

 

Zdanie Rock­e­ta ” A bunch of jack­ass­es stand­ing in a Cir­cle” było zaim­prow­iz­owane ale nie przez Bradleya Coopera ale przez Seana Gun­na — bra­ta Jame­sa Gun­na który na planie grał Rock­e­ta

 

Howard The Duck pojaw­ił się w filmie dokład­nie 28 i jeden dzień po swoim kosz­marnym debi­u­cie. Wielu fanów było obrażonych na twór­ców za takie naw­iązanie ale jak twierdz­ił reżyser – zde­cy­dowano się na to bo było to zupełnie sza­lone.

 

 

MCU

 

Zdaniem widzów ale także odpowiedzial­nego za MCU Kev­ina Feige każdy film drugiej fazy (czyli po Avenger­sach) zaw­iera scenę w której ktoś traci rękę jako hołd dla Gwiezd­nych Wojen, które ter­az też są w posi­ada­niu Dis­neya. W Thorze mamy scenę w której Loki odci­na rękę Thorowi, w Kap­i­tanie Ameryce: Zimowym Żołnierzu Bucky stracił rękę, w Strażnikach Galak­ty­ki rękę traci na chwilę Groot, zaś w Avenger­sach Ultron pozbaw­ia ręki bohat­era granego przez Andy Serk­isa

 

Stan Lee pojaw­ia się w niewiel­kich rolach właś­ci­wie we wszys­t­kich fil­mach z MCU i kilku które do MCU nie należą. Jego drob­ne wys­tępy po kolei to: W X‑mench pojaw­ia się jako sprzedaw­ca hot- dogów (na plaży), W Spi­der- Manie ratu­je dziew­czynę, w Dare­dev­ilu (tym pier­wszym) Matt pow­strzy­mu­je go by nie wszedł pod ciężarówkę, w Hulku gra ochro­niarza, w Spi­der- Man 2 – ponown­ie ratu­je kobi­etę, w Fan­tasty­cznej Czwórce jest listonoszem, w X‑men 3 gra sąsi­a­da Jean Grey, w Fan­tasty­cznej Czwórce 2 gra samego siebie jako goś­cia którego nie zosta­je wpuszc­zony na imprezę. W Spi­der-Manie rzu­ca Peterowi Parkerowi uwagę na tem­at Spi­der- mana. W Iron –manie gra Hugh Hefn­era, w Niesamow­itym Hulku jest mężczyzną otru­tym drinkiem z dodatkiem krwi Hul­ka, W Iron –man 2 gra Lar­rego Kinga. W Thorze gra fac­eta który stara się pod­nieść młot Tho­ra przy­czepi­a­jąc go do ciężarów­ki. W Kap­i­tanie Ameryce gra starego gen­er­ała. W Avenger­sach gra fac­eta w telewiz­ji który mówi, że nie wierzy w super bohaterów w Nowym Jorku. W Niesamow­itym Spi­de-Manie gra szkol­nego bib­liotekarza. W Iron – Manie 3 sędziego w konkur­sie pię­knoś­ci. W drugim Thorze – pac­jen­ta szpi­ta­la psy­chi­a­trycznego. W Kap­i­tanie Ameryce 2 – ochro­niarza ze Smith­son­i­na który ori­en­tu­je się, że kostium Kap­i­tana został skradziony. W drugim Niesamow­itym Spi­der-Manie – jest goś­ciem na uroczys­toś­ci zakończe­nie szkoły. W Strażnikach Galak­ty­ki gra Xan­dar­i­an­skiego play­boya. W Big Hero 6 pojaw­ia się w roli ojca Fre­da. W Avenger­sach – gra weter­ana który pije trunek przynie­siony przez Tho­ra.

 

 

Stan Lee

 

Dobra to tyle – zwierz nie chce was za bard­zo zmęczyć, a poza tym – wiado­mo w przy­pad­ku tylu filmów, wszys­t­kich z komen­tarza­mi i długi­mi trasa­mi pro­mo­cyjny­mi ilość cieka­wostek jest nieskońc­zona. Zwierz szukał takich które zain­tere­sował­by przede wszys­tkim jego samego. Choć oczy­wiś­cie każdy ma inny gust jeśli o to chodzi. Zwierz jak zwyk­le życzy wam wszys­tkiego dobrego z okazji dnia dziec­ka i ma nadzieję, że zro­bił wam swoim zupełnie pozbaw­ionym więk­szego sen­su wpisem przy­jem­ność. Na pewno sam się dobrze baw­ił.

 

Ps: Zwierz ma nadzieję, że pamięta­cie że dzień dziec­ka naprawdę obe­j­mu­je wszys­t­kich, więc np. jeśli nie musi­cie dziś zro­bić nic super ważnego to zawsze moż­na sobie zro­bić miły wieczór kiedy nie rob się nic. Zwłaszcza że jest poniedzi­ałek.

Ps2:  Zwierz tym razem przeprasza za możli­we dodatkowe literów­ki. Zwierz spędz­ił sporo cza­su przeglą­da­jąc wpis ale przy takiej iloś­ci nazwisk musi­ał się gdzieś ryp­nąć.

16 komentarzy
0

Powiązane wpisy