Home Ogólnie Wszystko czego nie musicie wiedzieć o MCU czyli zwierza prezent na dzień dziecka

Wszystko czego nie musicie wiedzieć o MCU czyli zwierza prezent na dzień dziecka

autor Zwierz
Wszystko czego nie musicie wiedzieć o MCU czyli zwierza prezent na dzień dziecka

Zgod­nie z zasadą którą zwierz ustal­ił bard­zo bard­zo dawno temu, w dzień dziec­ka dostar­cza wam wpisu – prezen­tu. Czym jest prezent? Co roku zwierz wybiera inne, subiek­ty­wnie wybrane cieka­wost­ki na ponown­ie subiek­ty­wnie wybrany tem­at i robi z nich paki­et zbęd­nych infor­ma­cji. W tym roku, zwierz zde­cy­dował się na to, że zasyp­ie was cieka­wostka­mi z fil­mowego MCU. Ma nadzieję, że ten zestaw prz­eróżnych infor­ma­cji się wam spodo­ba. W każdym razie to jest prezent od zwierza

 

 

Iron Man

 

W Iron Man (pier­wszym) rola Clar­ka Greg­ga miała być sto­sunkowo mała i niez­naczą­ca. Jego bohater nie dostał nawet imienia. W sce­nar­iuszu funkcjonował jako Agent. Co oznacza, że kiedy w Avenger­sach Tony Stark twierdzi że Coul­son ma na imię Agent jest w tym sporo racji.

 

Paul Bet­tany nagrał swój głos do pier­wszego Iron Mana w zaled­wie dwie godziny i potem wielokrot­nie twierdz­ił, że była to najłatwiejsza pra­ca na świecie, po której mógł pojechać z żoną na wakac­je. Ponoć wcale nie był zach­wycony kiedy jako Vision musi­ał w nowej wer­sji pojaw­ić się na planie filmowym.

 

W pier­wszym Iron Manie moż­na zobaczyć w jed­nej sce­nie jak antag­o­nista bohat­era Obia­di­ach Stane gra na fortepi­anie. Melo­dia którą gra wyszła spod pióra Salieriego co ma oznaczać, że jego bohater czu­je podob­ną zaz­drość wobec Iron Mana jak Salieri czuł wobec Mozarta.

 

Kiedy Tony czy­ta gazetę ze swoim zdję­ciem to zdję­cie na okład­ce (roz­mazane) jest jed­nym z tych które zro­biono z krza­ków (zapewne niecier­pli­wi dzi­en­nikarze czy wiel­bi­ciele komik­sów sto­ją za tym czynem) w cza­sie pro­dukcji i które pokaza­ło się w Internecie w 2007 roku

 

Iron Man 3

Jeśli wyda­je się że w trzec­im Iron Manie czegoś braku­je macie rację – pier­wsze cię­cie fil­mu trwało 3 godziny i pięt­naś­cie min­ut. Ostate­cznie w wer­sji kinowej film ma godz­inę i pięćdziesiąt dziewięć minut.

 

 

 

 

Chińczy­cy oglą­dali nieco inny film niż resz­ta świa­ta w chińskiej wer­sji duże znacze­nie odgry­wała postać dok­to­ra Wu i jego asys­ten­t­ki (granej przez Xue­qi Wan­ga i Bing­bing Fan) – co jest nawet log­iczne jeśli weźmiemy pod uwagę jak bard­zo tym razem Mar­vel nastaw­ił się na pro­mocję w Chi­nach (orga­nizu­jąc min. osob­ne pro­mo­cyjne wydarzenia dla chińskiej wid­owni). Zresztą to nie pier­wszy raz kiedy wid­zowie z Chin oglą­dali nieco inną wer­sję, w Iron Manie 2 wycię­to wszelkie sug­estie doty­czące Rosji i rosyjskiego pochodzenia prze­ci­wni­ka bohat­era. Uznano, że wid­ow­n­ia mogła­by się jed­nocześnie poczuć zaniepoko­jona i zniechę­cona wiz­ją agresy­wnych Rosjan,

 

Pier­wszy film z MCU którego sce­na po napisach w żaden sposób nie sugeru­je his­torii z następ­nego fil­mu. Trze­ba też wiedzieć, że od pewnego cza­su obow­iązu­je zasa­da, że scenę po napisach związaną z następ­ną pro­dukcją reży­seru­je twór­ca kole­jnego fil­mu co oznacza, że scenę z Młotem w Nowym Meksyku pod koniec Iron Mana 2 wyreży­serował Ken­neth Branagh. Scenęz kolekcjonerem pod koniec Tho­ra 2 wyreży­serował James Gunn itd.

 

Niesamow­ity Hulk

Reżyser Niesamowitego Hul­ka od samego początku chci­ał do głównej roli w filmie zatrud­nić Mar­ka Ruf­fa­lo ale Mar­vel naciskał na zatrud­nie­nie Edwar­da Nortona

 

Edward Nor­ton napisał spory kawałek sce­nar­iusza do Hul­ka. Ponoć to on właśnie zmienił cały kon­cept sce­nar­iusza czyniąc z Hul­ka to czym jest – jed­nocześnie sequelem i rebootem fil­mu Anga Lee. Na niek­tórych plakat­ach był nawet pod­pisany jako Edward Har­ri­son. ostate­cznie jed­nak  film jest pod­pisany tylko przez Zaka Pen­na — ale nie dlat­ego, że Nor­ton za mało napisał ale dlat­ego, że nie jest członkiem WGA — związku zawodowego scenarzystów.

 

 

W Niem­czech Hul­ka pocię­to tak by pasował do niższej kat­e­gorii wiekowej. Zro­biono to jed­nak ta nieu­dol­nie, że wid­zowie nie mieli wąt­pli­woś­ci, że część scen przy­cię­to. Ostate­cznie część kin wydała ofic­jalne przeprosiny a nawet zwracała wid­zom pieniądze za seans

 

Thor 2

Sce­na w której Thor grzecznie wiesza swój młot na wiesza­czku była zaim­prow­iz­owana przez Chrisa Hemswortha

 

Po tym jak cały świat zakochał się w Lokim sce­nar­iusz Tho­ra 2 prze­r­o­biono i dano m zde­cy­dowanie więcej miejs­ca. Zmniejs­zono za to (co wyraźnie widać) rolę elfów. Do tego stop­nia że nazwisko Christo­phera Eccle­stona nie pojaw­iało się nawet na plakat­ach mimo, że teo­re­ty­cznie grał głównego złego w filmie.

 

Chris Hemsworth zapuś­cił do tego Tho­ra 2 włosy tylko po to by nie musieć chodz­ić w peruce

 

Scenę w której Loki uda­je Kap­i­tana Amerykę nakrę­cono tak. Najpierw Tom Hid­dle­ston przeszedł się w stro­ju Kap­i­tana Amery­ki a potem Chris Evans pojaw­ił się na planie  i właś­ci­wie zagrał Hid­dle­stona gra­jącego Kap­i­tana Amerykę.

 

 

 

Ponieważ Natal­ie Port­man nie była dostęp­na do sce­ny po napisach jej rolę w sce­nie pocałunku Zagrała Elsa Pataky  — żona Chrisa Hemswortha. Jed­nak w wielu wcześniejszych sce­nach – z racji różni­cy wzros­tu (Natal­ie Port­man jest bard­zo niska a wszyscy wiemy, że Chris Hemsworth nie) zdarza­ło się, że aktor­ka stała na czymś w rodza­ju pochyl­ni tylko po to by aktorzy lep­iej mieś­cili się razem w kadrze.

 

Thor

 

W Indonezji Thor (pier­wszy) pojaw­ił się w kinach już po tym jak wyszedł w tym kra­ju na DVD. Z kolei Iron Man 3 jest filmem który pobił reko­rd wszechcza­sów na Fil­ip­inach – żaden inny film tyle tam nie zarobił.

 

Kiedy po raz pier­wszy ogłos­zono kto zagra główne role w filmie o Thorze, pier­wszą reakcją mediów było zwróce­nie uwa­gi że twór­cy oszczędza­ją na aktorach (zatrud­ni­a­jąc zupełnie niez­nanych Hol­ly­woodz­kich debi­u­tan­tów) by przez­naczyć więk­szy budżet na efek­ty spec­jalne. Tym­cza­sem o ile Hemsworth był wyborem dość nat­u­ral­nym (o rolę musi­ał wal­czyć ze swoim bratem Liamem) o tyle Tom Hid­dle­ston został sprowad­zony przez Branagha który grał z nim w Wal­lan­derze a potem na sce­nie w Ivanowie. Jak wspom­i­na Hid­dle­ston kiedy już było wido­mo, że Branagh będzie reży­serował Tho­ra pojaw­ił się w jego garder­o­bie z młotkiem w ręku, dość dow­cip­nie zgłasza­jąc swo­ją kandy­daturę do roli. Branagh miał odpowiedzieć „You nev­er know dar­ling, you nev­er know”. I rzeczy­wiś­cie Hid­dle­ston starał się o rolę Tho­ra (są nawet zdję­cia prób­ne) ale ostate­cznie dostał rolę Lokiego

 

 

Natal­ie Port­man twierdzi, że zde­cy­dowała się na udzi­ał w Thorze z dwóch powodów – po pier­wsze nie chci­ała zapom­nieć jak się gra w fil­mach z dużą iloś­cią green screenu a po drugie uznała, że Thor reży­serowany przez Branagha to coś tak dzi­wnego, że musi mieć w tym swój udział.

 

 

 

Char­lie Cox brał udzi­ał w przesłucha­ni­ach do roli Lok­iego, której jak wiecie nie dostał. Ale do MCU wró­cił później w Dare­dev­ilu. Co ciekawe idąc na przesłuchanie do roli Dare­dev­ila nie widzi­ał, że jego bohater ma być niewidomy.

 

Kap­i­tan Ameryka

 

Chris Evans wys­tąpił w dziewięcu fil­mach opar­tych o komik­su — dwa o Fan­tasty­cznej Czwórce, Push, Druży­na Potę­pi­onych Scott Pil­grim kon­tra świat, Dwa Kap­i­tany i Dwa razy Avenger­si , Snow­piercer i pod­kładał głos pod Wojown­icze Żółwie Nin­ja (te z 2007 roku).

 

Chris Evans i Sebas­t­ian Stan są mniej więcej tego samego wzros­tu. Wraże­nie że  Kap­i­tan jest wyższy osiąg­nię­to odpowied­nią pracą kamery bez wyko­rzys­ta­nia CGI

 

W filmie jest dość wyraźne naw­iązanie do Poszuki­waczy zagin­ionej Arki kiedy Red Scull mówi o Hitlerze który szu­ka błyskotek na pustyni. Jak pamięta­cie dokład­nie to robili Hitlerow­cy szuka­ją­cy Arki Przymierza na pustyni. Drugim naw­iązaniem jest pozbaw­ie­nie kogoś życia przy pomo­cy śmigła przy samolocie. Wszys­tko dlat­ego, że w sum­ie oba filmy mają podob­ny pomysł – Hitlerow­cy (czy Hydrow­cy) obsesyjnie szuka­ją­cy starożyt­nego arte­fak­tu moc­no związanego z religią celem uzyska­nia niesamowitej mocy,.

 

Kap­i­tan Amery­ka 2

 

Od pewnego cza­su w fil­mach MCU pojaw­ia­ją się na zasadzie prod­uct place­ment samo­chody różnych firm moto­ryza­cyjnych. W drugim Kap­i­tanie Ameryce – jeśli dobrze się przyjrzy­cie – macie chy­ba najbardziej rozwinię­ty prod­uct place­ment samo­chodów Chevro­le­ta. Łącznie z tym którym jeździ Nick Fury (choć chy­ba więk­szoś­ci wyposaże­nia nie ma w pod­sta­wowej wersji).

 

 

 

Początkowo sce­nar­iusz zaw­ier­ał sporo Hawk­eye (nawet log­icznie biorąc pod uwagę, że film uwzględ­nia SHIELD jako cen­trum akcji) w tym scenę w której Kap­i­tan bił­by się z agen­tem tylko po to by ten mógł mu przekazać infor­ma­c­je doty­czące nada­jni­ka w jego kostiu­mie. Ostate­cznie ponieważ Jere­my Ren­ner nie mógł zagrać w Kap­i­tanie Ameryce z jego scen zrezygnowano.

 

Czarna Wdowa nosi w filmie wisiorek ze strza­łą – ewident­nie podarunek od Hawk­eye – to pomysł Scar­lett Johans­son. Ponieważ z Age of Ultron wiemy, że Hawk­eye i Czarnej Wdowy nie łączy wątek roman­ty­czny, może­my założyć, że bohater po pros­tu uważa że wszys­tko co wiąże się ze strza­ła­mi to ide­al­ny prezent na każdą okazję.

 

Na nagrobku Nic­ka Furego zna­jdziecie cytat z Ezekiela. Jet to oczy­wiś­cie ten sam frag­ment który cytował Jules w Pulp Fic­tion (obie posta­cie grał oczy­wiś­cie Samuel L. Jackson)

 

 

 

Avengers

 

Sce­na z Shawar­mą pod koniec napisów koń­cowych w Avenger­sach ma ciekawą his­torię. Na początku nie było w sce­nar­iuszu żad­nego naw­iąza­nia do shawarmy ale Robert Downey Jr. Nie był zach­wycony tek­stem Iron Mana pod koniec wal­ki – stąd dorzu­cono dow­cip o Shawarmie. Jed­nak sce­ny po napisach nie nakrę­cono jeszcze przez miesiące. Kiedy się na nią zde­cy­dowano pojaw­iły się prob­le­my – Chris Evans nie zgodz­ił się zgolić brody którą zapuszczał do Snow­piercer – dlat­ego doczepi­ono mu sztuczną szczękę, która jed­nak wyglą­da sztucznie – stąd w sce­nie Kap­i­tan siedzi zasła­ni­a­jąc pół twarzy ręką. Z kolei Chris Hemsworth przy­go­towu­jąc się do roli gło­du­jącego żeglarza zrzu­cił wszys­tkie cud­owne mięśnie które wypra­cow­ał sobie do roli Tho­ra. Dlat­ego siedzi w sce­nie taki zgar­biony – jego kostium jest po pros­tu na niego sporo za duży i aktor stara się to ukryć.

 

W Avenger­sach kiedy Bruce Ban­ner opowia­da o swo­jej pró­bie samobójczej- kiedy strzelił sobie w usta ale Hulk wypluł kulę,  odnosi się do sce­ny pró­by samobójst­wa na Alasce z Niesamowitego Hul­ka, którą jed­nak ostate­cznie wycię­to z fil­mu uzna­jąc ją za zbyt poważną do takiej produkcji.

 

Avengers 2

 

Aaron Tay­lor ‑John­son jest być może jedynym aktorem którego popros­zono o to by zrzu­cił nieco mięśni (zdaniem twór­ców nie wygalał przekonu­ją­co jako biegacz)

 

Aaron Tylor John­son grał w  Kick Ass z Evanem Petersem — obaj ostate­cznie zagrali potem Quick­sil­vera w dwóch różnych fil­mach – Avenger­sach i w X‑men: Days of Future Past

 

Ultron śpiewa piosenkę z Pinokia jako że Mar­vel ma prawa do utworów ze świa­ta Dis­neya jako iż Mar­vel (fil­mowy) należy ter­az do Disneya.

 

 

Strażni­cy Galaktyki

 

Na potrze­by Strażników Galak­ty­ki Vin Dis­el nagrał I am Groot po Rosyjsku, Mandaryńsku, Hisz­pańsku Por­tu­gal­sku, Niemiecku i Fran­cusku. Jak twierdz­ił aktor – chodz­iło mu o to by wszyscy mieli mniej więcej taki sam odbiór postaci.

 

Sound­track do fil­mu naprawdę wydano na kase­cie, jest to też jedyny sound­track który zaszedł tak wysoko na liś­cie prze­bo­jów nie zaw­ier­a­jąc żad­nej ory­gi­nal­nej piosenki.

 

Zdanie Rock­e­ta ” A bunch of jack­ass­es stand­ing in a Cir­cle” było zaim­prow­iz­owane ale nie przez Bradleya Coopera ale przez Seana Gun­na — bra­ta Jame­sa Gun­na który na planie grał Rocketa

 

Howard The Duck pojaw­ił się w filmie dokład­nie 28 i jeden dzień po swoim kosz­marnym debi­u­cie. Wielu fanów było obrażonych na twór­ców za takie naw­iązanie ale jak twierdz­ił reżyser – zde­cy­dowano się na to bo było to zupełnie szalone.

 

 

MCU

 

Zdaniem widzów ale także odpowiedzial­nego za MCU Kev­ina Feige każdy film drugiej fazy (czyli po Avenger­sach) zaw­iera scenę w której ktoś traci rękę jako hołd dla Gwiezd­nych Wojen, które ter­az też są w posi­ada­niu Dis­neya. W Thorze mamy scenę w której Loki odci­na rękę Thorowi, w Kap­i­tanie Ameryce: Zimowym Żołnierzu Bucky stracił rękę, w Strażnikach Galak­ty­ki rękę traci na chwilę Groot, zaś w Avenger­sach Ultron pozbaw­ia ręki bohat­era granego przez Andy Serkisa

 

Stan Lee pojaw­ia się w niewiel­kich rolach właś­ci­wie we wszys­t­kich fil­mach z MCU i kilku które do MCU nie należą. Jego drob­ne wys­tępy po kolei to: W X‑mench pojaw­ia się jako sprzedaw­ca hot- dogów (na plaży), W Spi­der- Manie ratu­je dziew­czynę, w Dare­dev­ilu (tym pier­wszym) Matt pow­strzy­mu­je go by nie wszedł pod ciężarówkę, w Hulku gra ochro­niarza, w Spi­der- Man 2 – ponown­ie ratu­je kobi­etę, w Fan­tasty­cznej Czwórce jest listonoszem, w X‑men 3 gra sąsi­a­da Jean Grey, w Fan­tasty­cznej Czwórce 2 gra samego siebie jako goś­cia którego nie zosta­je wpuszc­zony na imprezę. W Spi­der-Manie rzu­ca Peterowi Parkerowi uwagę na tem­at Spi­der- mana. W Iron –manie gra Hugh Hefn­era, w Niesamow­itym Hulku jest mężczyzną otru­tym drinkiem z dodatkiem krwi Hul­ka, W Iron –man 2 gra Lar­rego Kinga. W Thorze gra fac­eta który stara się pod­nieść młot Tho­ra przy­czepi­a­jąc go do ciężarów­ki. W Kap­i­tanie Ameryce gra starego gen­er­ała. W Avenger­sach gra fac­eta w telewiz­ji który mówi, że nie wierzy w super bohaterów w Nowym Jorku. W Niesamow­itym Spi­de-Manie gra szkol­nego bib­liotekarza. W Iron – Manie 3 sędziego w konkur­sie pię­knoś­ci. W drugim Thorze – pac­jen­ta szpi­ta­la psy­chi­a­trycznego. W Kap­i­tanie Ameryce 2 – ochro­niarza ze Smith­son­i­na który ori­en­tu­je się, że kostium Kap­i­tana został skradziony. W drugim Niesamow­itym Spi­der-Manie – jest goś­ciem na uroczys­toś­ci zakończe­nie szkoły. W Strażnikach Galak­ty­ki gra Xan­dar­i­an­skiego play­boya. W Big Hero 6 pojaw­ia się w roli ojca Fre­da. W Avenger­sach – gra weter­ana który pije trunek przynie­siony przez Thora.

 

 

Stan Lee

 

Dobra to tyle – zwierz nie chce was za bard­zo zmęczyć, a poza tym – wiado­mo w przy­pad­ku tylu filmów, wszys­t­kich z komen­tarza­mi i długi­mi trasa­mi pro­mo­cyjny­mi ilość cieka­wostek jest nieskońc­zona. Zwierz szukał takich które zain­tere­sował­by przede wszys­tkim jego samego. Choć oczy­wiś­cie każdy ma inny gust jeśli o to chodzi. Zwierz jak zwyk­le życzy wam wszys­tkiego dobrego z okazji dnia dziec­ka i ma nadzieję, że zro­bił wam swoim zupełnie pozbaw­ionym więk­szego sen­su wpisem przy­jem­ność. Na pewno sam się dobrze bawił.

 

Ps: Zwierz ma nadzieję, że pamięta­cie że dzień dziec­ka naprawdę obe­j­mu­je wszys­t­kich, więc np. jeśli nie musi­cie dziś zro­bić nic super ważnego to zawsze moż­na sobie zro­bić miły wieczór kiedy nie rob się nic. Zwłaszcza że jest poniedziałek.

Ps2:  Zwierz tym razem przeprasza za możli­we dodatkowe literów­ki. Zwierz spędz­ił sporo cza­su przeglą­da­jąc wpis ale przy takiej iloś­ci nazwisk musi­ał się gdzieś rypnąć.

16 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online