Home Film To jest ten podcast o musicalach czyli uwaga oto “Wtem, piosenka”

To jest ten podcast o musicalach czyli uwaga oto “Wtem, piosenka”

autor Zwierz
To jest ten podcast o musicalach czyli uwaga oto “Wtem, piosenka”

Jak zapowiadałam mam dla was niespodziankę. Choć pewnie część z was się trochę jej spodziewała, a część już dowiedzi­ała się o niej z innego źródła. Nie zmienia to jed­nak fak­tu, że nie prze­puszczę okazji by nie ogłosić tu na blogu, że ruszył mój nowy pod­cast — „Wtem, piosen­ka” poświę­cony fil­mowym musicalom

 

Piszę „mój pod­cast” ale nie jestem jego jedyną twór­czynią, razem ze mną nagry­wa bowiem Patryc­ja Mucha z blo­ga „Fil­mowe odlo­ty”. Patryc­ja w prze­ci­wieńst­wie do mnie jest nagradzaną młodą fil­moz­naw­czynią, która właśnie pisze dok­torat o… musi­calach. I właśnie dlat­ego, ide­al­nie nada­je się do pod­cas­tu, który będzie się kon­cen­trował na musi­calach fil­mowych.  Poza tym dogadu­je­my się naprawdę doskonale o czym niech świad­czy fakt, że przed nagraniem pod­cas­tu widzi­ałyśmy się na żywo dwa razy i w obu przy­pad­kach roz­maw­iałyśmy głównie o tym, że musimy założyć pod­cast. To trochę jak wtedy przed laty kiedy Paweł Opy­do napisał do mnie „załóżmy pod­cast” a ja odpisałam „tak” i to był cały pro­ces decyzyjny. Z Patrycją było podob­nie.

 

 

Dlaczego musi­calach fil­mowych a nie musi­calach w ogóle? Przez wiele lat kiedy mówiłam, że przy­dał­by się pod­cast o musi­calu miałam na myśli musi­cal w ogóle. Jed­nak potem, po kilku roz­mowach o pomyśle zdałam sobie sprawę, że jed­nak bez zawęże­nia tem­aty­ki do fil­mu bard­zo trud­no był­by roz­maw­iać poza kręgiem najbardziej zagorza­łych fanów. Sami wiecie że musi­cale potrafią się różnić z wys­taw­ienia na wys­taw­ie­nie, z obsady na obsadę. Film daje jak­iś wspól­ny punkt odniesienia. Jed­nocześnie kiedy pod­jęłyśmy decyzję, że to będzie musi­cal fil­mowy od razu wymyśliłyśmy for­mułę w której w każdym odcinku będziemy zestaw­iać ze sobą nowy i nieco bardziej klasy­czny tytuł by nie tylko cieszyć się samą roz­mową ale też jakoś może, zachę­cić was do poz­nawa­nia nieco bardziej klasy­cznych tytułów. Nie ukry­wamy, że już nie może­my się doczekać czego to wam nie przy­pom­n­imy i nie pokaże­my

 

Nie ukry­wamy – wiemy, że to nie jest tem­at dla każdego (choć upier­amy się, że musi­cal jest dla każdego i każdego przy­tuli) ale mamy nadzieję, że uda się nam stworzyć fajną społeczność wokół naszych nagrań. Jed­nocześnie rusza­my z blo­giem, który nie tylko będzie miejscem pub­likowa­nia kole­jnych odcinków ale będzie tam moż­na znaleźć nasze pole­can­ki lek­tur, czy artykułów bo chce­my żeby stworzyła się taka mała baza wiedzy dla wszys­t­kich którzy chcą o musi­calach wiedzieć więcej. Co w Polsce nie jest aż tak łatwe bo to wciąż u nas gatunek w dużym stop­niu mar­gin­al­i­zowany. Choć te zda­nia brzmią poważnie to nie zapom­i­namy, że najlepiej sprzeda­je się dobrych humor, pogo­da ducha i co ważne, pry­watne pref­er­enc­je, które jak już ujaw­nia nasz pier­wszy odcinek potrafią być bard­zo kon­trow­er­syjne.

 

 

Nie chcę pow­tarzać wszys­tkiego co usłyszy­cie w nagra­niu więc już nie piszę więcej ale cieszę się jak dziecko tym nowym pro­jek­tem o którym tyle mówiłam ale chy­ba nigdy bym się nie zebrała żeby coś zro­bić gdy­by nie fakt, że pan­demia dała mi tą chwilę wol­nego cza­su by zabrać się za coś nowego.

 

A i ważne – w tym momen­cie nie ma nas jeszcze na wszys­t­kich plat­for­ma­ch bo czekamy na info że już nas „wpuś­cili”. Ale jesteśmy już na YT i na Spo­ti­fy więc powoli pod­bi­jamy świat. Tak więc wykaż­cie się odrobineczką cier­pli­woś­ci.

Tu nas znajdziecie:

Spotify:
Youtube:
Pobierz:

Więcej o nas na blogu

 

Ps: Wyni­ki konkur­su o kotach będą jutro!

0 komentarz
0

Powiązane wpisy