Home Ogólnie Wtem! Zwierz obchodzi urodziny w Londynie

Wtem! Zwierz obchodzi urodziny w Londynie

autor Zwierz
Wtem! Zwierz obchodzi urodziny w Londynie

W dniu swoich trzy­dzi­estych urodzin zwierz obudz­ił się w Lon­dynie. To ładne zdanie które zwierz — nie ukry­wa­jmy, trochę sobie zaplanował. Ile to się trze­ba namęczyć i pieniędzy wydać by mieć takie sty­lowe rozpoczę­cie not­ki na blo­ga. A potem ludzie się zas­tanaw­ia­ją dlaczego zwierz nigdy nie będzie bogaty. Sko­ro jed­nak już zaplanował budze­nie się trze­ba było co zro­bić z całą resztą dnia. A ponieważ zwierz lubi się żywić ludzką zaz­droś­cią to opowie wam co robił.

Zaczni­jmy od tego, że zwierza obudz­ił narzec­zony infor­mu­jąc go, że boi się wręczać prezen­ty. Po krótkim wywiadzie wyszło, że narzec­zonego w nocy dopadł kosz­mar w którym zwierz na ofi­arowane prezen­ty zareagował bez entuzjazmu,a wręcz z lekkim rozczarowaniem. Obawa przed tym, że to sen pro­roczy nieco poskromiła entuz­jazm Mateusza by obsypy­wać zwierza prezen­ta­mi. Na całe szczęś­cie okaza­ło się, że jeśli podaru­je­cie zwier­zowi his­torię Nation­al The­atre — książkę którą moż­na kogoś przy­pad­kowo zabić bo ma wymi­ary i wagę cegły to zwierz z całą pewnoś­cią nie będzie obo­jęt­ny. A jeśli dorzu­ci się do tego jeszcze wisiorek z agatu i lawy (tak!) który odw­zorowu­je układ Marsa i jego księży­ców to już w ogóle zwierz się zupełnie roz­pad­nie. Ogól­nie wiecie co — zwierz się zawsze cieszy jak dosta­je prezen­ty. Doras­ta­jąc zwierz zauważył, że udawanie radoś­ci z prezen­tów jest coraz mniej konieczne. A może po pros­tu zwierz dosta­je coraz lep­sze prezenty.

sdr

To jest widok który zwierz zapamię­tał sprzed lat i do którego grzecznie wrócił.

Zwierz przyz­na wam, że miał na ten dzień bard­zo konkret­ny plan. Widzi­cie kiedy pier­wszy raz znalazł się w Lon­dynie ostat­niego dnia swo­jego poby­tu kupił kawę na wynos na stoisku pod opactwem West­min­ster­skim poszedł do niewielkiego parku koło Par­la­men­tu i pomyślał, że w sum­ie nie wie czy kiedykol­wiek wró­ci do Lon­dynu. Co praw­da od tamtego cza­su minęło osiem lat a zwierz był w Lon­dynie nie jeden raz ale jakoś naszło go sen­ty­men­tal­nie, że pójdzie w dokład­nie to samo miejsce, usiądzie, wyp­i­je kawę i jeszcze raz zada sobie pytanie o przyszłość. Zwierz co postanow­ił, to zro­bił. Jedyny prob­lem pole­ga na tym, że kiedy siedzi­ał tam po raz pier­wszy był sam i zachowanie sen­ty­men­tal­nego nas­tro­ju było proste. Tym razem wziął ze sobą swo­jego narzec­zonego i przy­jaciółkę co zakończyło się przeła­maniem sen­ty­men­tal­nej atmos­fery okrzykiem “Spójrz, klasy­czny przykład gołębia dław­iącego się chlebem”. Gołąb przeżył ale sen­ty­men­tal­ny nas­trój zwierza się zupełnie rozwiał zastą­pi­ony przez głu­pawkę. Być może zwierz powinien sobie postanow­ić, że musi wró­cić do Lon­dynu usiąść na tej samej ław­ce i roze­jrzeć się za dław­ią­cym się gołę­biem. To brz­mi jak nieco trud­niejszy plan do zre­al­i­zowa­nia. Plus trze­ba znaleźć gołębia gotowego do współpracy.

dav

Agniesz­ka i Mateusz wiel­bi­ciele row­erków smu­ta­ją bo na row­erkach nie da się dojechać wszędzie

Ponieważ Mateusz nigdy nie był w Lon­dynie zde­cy­dowal­iśmy się pokazać mu St.James Park a przy okazji Pałac Buck­ing­ham. Zwierz właśnie roz­maw­iał z przy­jaciółką, z której doświad­czenia wynikało, że nigdy w życiu nie weszła w Lon­dynie na plan fil­mowy, kiedy nagle wszys­tkie samo­chody przy wąskiej ulicz­ki okaza­ły się jakoś dzi­wnie sty­lowe i właśnie wtedy zwierz zdał sobie sprawę, że prze­chodzą w poprzek… planu fil­mowego. Zwierz jest bard­zo ciekawy jaka to była pro­dukc­ja — choć oczy­wiś­cie nie było na planie niko­go poza oświ­etle­niow­ca­mi i ludź­mi niosą­cy­mi cięż­ki sprzęt. Nie mniej kto wie może w środ­ku jakiegoś roz­gry­wa­jącego się w lat­ach pięćdziesią­tych fil­mu zobaczy­cie zwierza jak prze­my­ka się bok­iem mając nadzieję, że nikt go nie zawró­ci i nie każe iść na około. Z kolei w parku zwierz rozo­chocony dobrym zdję­ciem wiewiór­ki postanow­ił zro­bić zdję­cie trzem pelikanom. Najwyraźniej jed­nak pelikany pobier­a­ją opłatę za każdą fotografię bo ilekroć zwierz wycią­gał aparat zaczy­nały nurkować. Zwierz zas­tanaw­ia się nad oso­bistą skargą do królowej Elż­bi­ety. Co to ma być, że pod jej włas­nym pałacem nie moż­na zro­bić ład­nych zdjęć.

dav

Londyńskie wiewiór­ki są tak bezczelne że robi się im cud­owne zdjęcia

Po zwiedza­niu przyszły sprawy na rzeczy bard­zo ważne czyli zakupy a dokład­niej obow­iązkowy ekspre­sowy wypad do Pri­mar­ka. Zwierz zawsze robi tam zakupy bo jest coś cud­own­ie burżu­jskiego w kupowa­niu ciuchów w Lon­dynie bo jest tam taniej niż w Warsza­w­ie. No i właśnie w Pri­marku, pomiędzy kupowaniem ide­al­nej kurt­ki (serio zwier­zowi udało się kupić ide­al­ną kurtkę co nie jest proste bo szukał jej od trzech lat i kupił po drodze wiele niei­de­al­nych kurtek) a naprawdę ład­nego sza­li­ka zwierz zatrzy­mał się przed wiesza­kiem na której wisi­ały bluzy z Poke­mon­a­mi. Zwierz wziął bluzę i przez jed­ną milisekundę zaczął się zas­tanaw­iać czy aby na pewno nie jest na nią za stary, bo prze­cież właśnie ma już trzy­dzieś­ci lat i chodze­nie w bluzie z Poke­mon­a­mi może nie przys­toi oso­bie w wieku zwierza. Po chwili jed­nak sama ta myśl zwierza rozbaw­iła.  Jakież to miało znacze­nie. Żadne. Zwierz dorzu­cił jeszcze skar­pet­ki z herba­mi domów Hog­wartu i postanow­ił że nigdy więcej nie będzie się baw­ił taki­mi myśla­mi. Wszak niko­go naprawdę nie obchodzi co zwierz ma na bluzie tak dłu­go jak dłu­go nie ma tam logo pro­mo­cyjnego Bat­mana v Super­mana. Zwierz przyz­na szcz­erze, że kupi­e­nie sobie kilku ciuchów podzi­ałało na niego doskonale, przy­pom­i­na­jąc mu za co jeszcze kocha Pri­mark. Ponieważ jest tam tłok nie ma sen­su mierzyć, więc zwierz nie kupu­je niczego co powinien mierzyć, więc nie ma tego kosz­marnego ele­men­tu robi­enia zakupów kiedy trze­ba się obe­jrzeć w lustrze.

bty

Zwierz ma spec­jal­ną koszulkę na takie okaz­je kiedy wychodzi razem ze mną i Agnieszką ;)

 

Czas trzy­dzi­estych urodzin biegł nieubła­ganie a rzeczy które należało zro­bić wciąż było mnóst­wo. Do tego zaczęło padać ale zwierz przyz­na wam szcz­erze, że dziś niczym hero­ina najważniejszych roman­sów postanow­ił na to zupełnie nie zważać. Spo­jrzał więc na listę rzeczy które chce zro­bić zan­im północ wybi­je w dniu jego trzy­dzi­estych urodzin i znalazł tam postanowie­nie, że musi w końcu zjeść rybę z fry­tka­mi. Znalazł się więc w typowo ang­iel­skim pubie (ani szczegól­nie ciekawym, ani nieciekawym) i zamówił rybę z fry­tka­mi. Za oknem padało, zwierz popi­jał cydr, roz­maw­iał z przy­jaciół­mi i musi powiedzieć, że był blis­ki powiedzenia tych kilku słów po których przy­chodzi sam dia­beł odbier­ać wszys­tko co mu obiecal­iśmy w cyro­grafie. Zwierz postanow­ił więc mimo wszys­tko hodować w sobie odrobinę niepoko­ju i lęku więc co pewien czas zerkał na rozwies­zone w rogu pubu ekrany z wiado­moś­ci­a­mi. To zawsze jest dobry sposób na przy­pom­i­nanie sobie, że oso­biste szczęś­cie nie zawsze zgry­wa się ze szczęś­ciem świa­ta. Nato­mi­ast zwierz powie wam, że ryba z fry­tka­mi w Londyńskim pubie i ryba z fry­tka­mi nad pol­skim morzem nie różnią się za bard­zo smakiem i być może zwierz coś ważnego prze­gapił ale ogól­nie nie poczuł że otworzyły się przed nim jakieś nowe kuli­narne hory­zon­ty. Być może to jest nau­ka na nową dekadę życia, że jeśli coś nazy­wa się jak ryba z fry­tka­mi to smaku­je jak ryba z fry­tka­mi. Brz­mi bard­zo mądrze.

dav

Dobra ciepła czeko­la­da to rzad­kość, dobra czeko­la­da którą popi­ja się w dniu urodzin jest cudowna

Aby jakoś zakończyć dzień miłym akcen­tem — takim który przy­pom­i­na, że naprawdę ma się urodziny — zwierz wyp­ił sobie gorącą czeko­ladę w aus­tri­ack­iej kaw­iarni. Gorą­ca czeko­la­da, dobra gorą­ca czeko­la­da, to rzecz która zdarza się w życiu naprawdę rzad­ko więc jeśli się na jakąś trafi to jest to powód do szczęś­cia i cel­e­bracji. Ta którą zwierz pił była fenom­e­nal­na choć być może dlat­ego, że zwierz miał urodziny, spędzał je z ludź­mi których lubi i nie musi­ał się o nic za bard­zo martwić. Być może to jest najlep­sza rada jaką zwierz może wam dać — jeśli choć trochę boicie się swoich urodzin to koniecznie zaplanu­j­cie ten dzień tak by nie mieć za dużo cza­su by myśleć o swoim wieku. Zresztą jak doskonale ujęła to moja przy­jaciół­ka — trzy­dzi­est­ka jest już prost­sza bo po dwudzi­estym pią­tym roku życia przez kil­ka lat trze­ba cią­gle liczyć a tu przy­na­jm­niej jest przez kil­ka lat pros­to. Zwierz który kiedyś się ryp­ną w licze­niu swo­jego wieku musi jej przyz­nać rację. Trzy­dzi­est­ka to taka pros­ta licz­ba że przy­na­jm­niej przez jeden rok jest pewność ile się tak naprawdę tych lat ma.

dav

Zwierz nie wiedzi­ał, że potrze­bu­je tej książ­ki dopó­ki jej nie dostał

I serio moi drodzy, a zwłaszcza moje dro­gie. Nie ma dni mag­icznych. Człowiek się budzi spędza miło dzień i wciąż jest po pros­tu sobą. Gdy­byś­cie się które­goś dnia obudzili i postanow­ili, że macie o rok mniej, albo o dwa lata więcej nikt by nie zauważył. Nie ma się co za bard­zo przy­wiązy­wać do wieku. Ani się czegokol­wiek bać. Ważne żeby się naprawdę dobrze baw­ić w swoim życiu. A co najlep­sze — dobra zabawa zazwyczaj pole­ga na tym, że  otacza­cie się miły­mi ludź­mi i pozwalac­ie by rzeczy dzi­ały się same. I wiecie co, nawet nie musi­cie jechać do Lon­dynu. Choć stoli­ca Anglii rzeczy­wiś­cie pomaga.

Ps: Już jutro wracamy do pop­kul­tur­al­nej tem­aty­ki — zwierz trochę was przeprasza za to, że ostat­ni­mi cza­sy pop­kul­tur­al­nie bywało w kratkę. Następ­ne urodziny dopiero za rok.

 

7 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online