Home Ogólnie Wtem! Zwierz ma lat trzydzieści!

Wtem! Zwierz ma lat trzydzieści!

autor Zwierz
Wtem! Zwierz ma lat trzydzieści!

Kiedy miałam osiem lat zobaczyłam Wiele Hała­su o Nic w reży­serii Ken­netha Branagha moje życie się zmieniło. Od tamtego cza­su minęły dwadzieś­cia dwa lata. Wiem bo właśnie dziś kończę lat trzy­dzieś­ci. A wczo­raj zobaczyłam Ken­netha na żywo. I wszys­tko to ma sens. Nawet to, że czyta­cie o tym na moim pop­kul­tur­al­nym blogu.

Widzi­cie są takie momen­ty w życiu człowieka, że wie iż coś się zmieniło. U zwierza było tak właśnie wtedy kiedy będąc jeszcze bard­zo młody zobaczył sam początek Wiele Hała­su o Nic.  Może to była doskon­ała muzy­ka Patric­ka Doyle’a może to była czy­ta radość jaka bije z tych pier­wszych scen, może chodz­iło o doskon­ały tekst Szek­spi­ra. Nie ważne co to było. Zwierz przepadł. Tak jak przepadł wtedy tak nigdy się z tego stanu do koń­ca nie wydostał. Przez lata oglą­danie sztuk Szek­spi­ra, intere­sowa­nia się kul­turą Wielkiej Bry­tanii i oglą­da­nia każdej pro­dukcji w której się pojaw­ił Sir Ken spraw­iło, że zwierz stał się na naszym małym pol­skim blo­gowym poletku swoistym ekspertem. Nie planował tego, ale ter­az kiedy patrzy na ostat­nie dekady swo­jego życia, to wszys­tko bard­zo log­icznie skła­da się w całość. A wszys­tko zaczęło się wtedy kiedy zwierz przepadł, przepadł tak bard­zo że może wam powiedzieć że kiedy tylko zamon­towano mu w poko­ju inter­net — gdy miał lat chy­ba niecałe osiem­naś­cie to rzu­cił się nań przede wszys­tkim by ściągnąć niez­nane sobie jeszcze filmy z Sir Ken­em. Pier­wszy z nich ścią­gał się tydzień. Zwierz czekał. Bo wiedzi­ał, że będzie warto. Od tamtego cza­su niewiele się zwier­zowi w głowie zmieniło. Zwierz zawsze cier­pli­wie czekał.

Zwierz siedział w ostatnim rzędzie i gdyby nie fakt że miejsce przed nim było - o dziwo!- zupełnie wolne, to pewnie by nic nie widział

Zwierz siedzi­ał w ostat­nim rzędzie i gdy­by nie fakt że miejsce przed nim było — o dzi­wo!- zupełnie wolne, to pewnie by nic nie widział

Jeśli zwierz miał­by wam dać jakąś radę na trzy­dzi­este urodziny to powiedzi­ał­by, że nie ma lep­szego przepisu na szczęś­cie niż być cier­pli­wym. Rzeczy w naszym życiu się dzieją. Niek­tóre szy­b­ciej, niek­tóre wol­niej. Nie wszys­tkie wtedy kiedy wyda­je się nam, że powin­ny się zdarzyć. Cier­pli­wość spraw­ia, że może­my sobie żyć zupełnie spoko­jnie z przeko­naniem że pewne rzeczy się zdarzą. Kiedy zna­jo­mi zwierza zaczęli jeźdz­ić za granicę by oglą­dać tam spek­tak­le ze swoi­mi ulu­biony­mi aktora­mi zwierz doszedł do wniosku, że pójdzie ich śla­dem. Pier­wszym spek­tak­lem który wpadł mu w oko to był właśnie Mak­bet z Branaghem kil­ka lat temu wys­taw­iany na Fes­ti­walu Teatral­nym w Monachi­um. Zwierz czekał, oszczędzał i się cza­ił. Bile­ty rozeszły się w cztery min­u­ty. Mógł­by być zaw­iedziony ale czekał i cieszył się wszys­tkim — łącznie z tą trochę sza­loną wyprawą na week­end do Pra­gi Czeskiej tylko po to by zobaczyć w kinie trans­misję tego spek­tak­lu. Kiedy w środ­ku nocy ktoś przesłał mu świeżego newsa że Branagh zajmie Gar­rick The­atre na rok zwierz poczuł gulę w gar­dle. Że znów się nie uda. Ale był cier­pli­wy. Ter­az kupił bilet rok wcześniej — chy­ba pier­wszego dnia ogłoszenia pro­gra­mu  na cały rok. Zwierz nie poz­wolił sobie jed­nak na nad­mierny entuz­jazm. Rok to strasznie dużo cza­su, do chwili kiedy usi­adł w ostat­nim rzędzie teatru cały czas trak­tował tą przy­jem­ność jako rzecz w niedomówie­niu. Wszys­tko mogło się jeszcze zdarzyć. Teatr stanąć w ogniu, aktor zachorować, zwierz dostać pil­ny tele­fon. Nic się jed­nak nie stało. Cier­pli­wość została wyna­grod­zona. Dwadzieś­cia dwa lata od chwili pier­wszego zau­roczenia zwierz znalazł się w tym samym pomieszcze­niu co jego ulu­biony aktor i mógł podzi­wiać jego tal­ent na żywo.

dav

Zwierz musi powiedzieć, że nie zaszedł­by tak daleko w życiu gdy­by nie kawa

Zakończe­nie tym akcen­tem lat dwudzi­estych swo­jego życia, było w isto­cie jed­ną wielką pochwałą nie tylko cier­pli­woś­ci ale i spoko­ju. Zwierz nigdy nie przy­puszczał że przed trzy­dzi­estym rok­iem życia zostanie blogerem, wyda książkę, będzie chodz­ił do radia i telewiz­ji czy będzie planował ślub. Więk­szość z tych rzeczy wydawała się zwier­zowi mało praw­dopodob­na — dwa lata temu nie było ani książ­ki, ani chłopa­ka a zaproszenia do mediów trafi­ały do innych blogerów. Ale jed­nocześnie — zwierz nigdy się za bard­zo nie prze­j­mował. Jeśli się uda to się uda, jeśli nie trze­ba się dobrze baw­ić. Zwierz wciąż ma cały plan swo­jego życia ustalony zgod­nie z zasadą — że wszys­tko co się udało może się nie udać. I wiecie co — to jest dużo lep­sze pode­jś­cie niż karmić się wielki­mi marzeni­a­mi i wyz­naczaniem sobie dat. Człowiek nie musi mieć chwil do których ma coś zro­bić — rzeczy zdarzą się wtedy kiedy się zdarzą i choć może­my poma­gać losowi to nie ma się co oszuki­wać, cza­sem nam wyjdzie cza­sem nie. Jeśli będziemy przykładać do dat za dużo wagi więcej będzie z tego smutku niż satys­fakcji. Nie ma się więc co za bard­zo prze­j­mować i tak mnóst­wo rzeczy dzieje się trochę przy­pad­kiem — gdy­by zwierz nie skry­tykował książ­ki Katarzyny Micha­lak sam by nie wydał książ­ki, gdy­by nie pojechał na kon­fer­encję do Olsz­ty­na nie był­by dziś zaręc­zony, gdy­by nie został posad­zony przed telewiz­orem mając osiem lat nie mógł­by głęboko wzdy­chać w londyńskim teatrze patrząc na akto­ra którego widzi­ał w każdej nawet najm­niejszej roli. W żad­nym z tych momen­tów nie wiedzi­ał co się dzieje. Dlat­ego mógł się nimi spoko­jnie cieszyć.

dav

Nie ma to jak zacząć dzień pysznym ang­iel­skim śni­adaniem — zwier­zowi wychodzą tu głównie zdję­cia jedzenia więc takie ilus­tru­ją ten wpis

Zwierz jest wielkim zwolen­nikiem przeko­na­nia, że nigdy nie wiemy co będzie w naszym życiu ważne i istotne. Z jed­nej strony to straszne z drugiej cud­owne. Być może najważniejsze momen­ty waszego życia już się wydarzyły a wy o tym jeszcze nie wiecie. Może się wydarzą ale tego nie dostrzeże­cie. Dopiero po cza­sie okazu­je się co było dla nas ważne, co nas uksz­tał­towało, co zmieniło tok naszego myśle­nia, dzi­ała­nia, kari­ery i życia. Jak to cud­own­ie zwal­nia nas z łapczy­wego poszuki­wa­nia punk­tów zwrot­nych i momen­tów ważnych. Moż­na iść przez życie bez ciągłego poszuki­wa­nia najpiękniejszych i najważniejszych wspom­nień, bo potem okaże się, że wspom­nie­niem istot­nym jest fakt że się kupiło lody pietruszkowe, obe­jrza­ło film pocię­ty na kilka­dziesiąt częś­ci na Youtube czy zden­er­wowało się artykułem o Oscarach. Dzię­ki temu jest dużo łatwiej, bo zde­j­mu­je to ciężar z prz­eróżnych potenc­jal­nie ważnych chwil. Im mniej presji by konkretne chwile i dni — wyz­nac­zone nam odgórnie były ważne tym bardziej może­my się nimi cieszyć. Zwierz nie wierzy by dzień trzy­dzi­estych urodzin był jakoś niesły­chanie ważny tylko dlat­ego, że zaczy­na kole­jną dekadę życia. Nie musi się więc bać ani za bard­zo planować co zro­bi. Może bard­zo poważnie myśleć o jedynej ważnej rzeczy. Prezen­tach. Taki zwierz jest dojrzały.

Zwierz na zdjęciu niby zaraz dobije lat trzydziestu ale nadal taki nieuczesany

Zwierz na zdję­ciu niby zaraz dobi­je lat trzy­dzi­es­tu ale nadal taki nieuczesany

Kiedy zwierz wyszedł z teatru, trochę ogłus­zony, trochę zach­wycony, trochę — chy­ba pier­wszy raz w życiu — pozbaw­iony umiejęt­noś­ci pre­cyzyjnego wyraże­nia co dokład­nie czu­je, zdał sobie sprawę, że wszys­tko to co przeży­wa nic ma nic wspól­nego z wiekiem. Choć fajnie powiedzieć, że skończyło się dwadzieś­cia dziewięć lat siedząc w  Londyńskim teatrze na spek­tak­lu ulu­bionego akto­ra, to tak naprawdę ile ma się lat nic tu nie zmienia. Co najwyżej — jak zwierz pisał — pozwala uwierzyć, że wcześniej czy później wszys­tko się stanie, jeśli będzie się cier­pli­wie czekać. Zwierz chy­ba jest z natu­ry cier­pli­wy (chy­ba że wychodzi z domu — wtedy uważa że należy biec jak najszy­b­ciej) i uważa, że i tak udało mu się dość szy­bko zajść dużo dalej niż się kiedykol­wiek spodziewał, że zajdzie. Nie mniej naprawdę — dziś zwierz nie obudz­ił się innym zwierzem niż położył się spać wczo­raj. Co więcej — jakoś nie umie się za bard­zo prze­j­mować tym, że ma więcej lat. Kole­jne lata życia są jak fig­ur­ki Funko Pop które zwierz uwiel­bia sobie kupować. Te fig­ur­ki nie mają żad­nego zas­tosowa­nia, są po pros­tu ładne i zbier­a­ją kurz. Ale zwierz lubi je zbier­ać i cza­sem na nie patrzeć. Z kole­jny­mi lata­mi swo­jego życia zwierz ma bard­zo podob­nie. Ich zbieranie  nie ma jakieś wyższego sen­su, ale zwierz lubi patrzeć na swo­je wspom­nienia z zad­owole­niem i nigdy nie jest mu mało. Tak więc nie ma co się prze­j­mować, trze­ba czekać na kole­jną dostawę wspom­nień. Trochę jak wtedy kiedy ma się kil­ka lat i chce się być coraz starszym bo wierzy się, że bycie starszym przyniesie mnóst­wo wspani­ałych chwil i możli­woś­ci. To nigdy nie powin­no się zmienić.

dav

Zwierz musi powiedzieć że przed trzy­dzi­estym rok­iem życia empirycznie potwierdz­ił, że na wielu rzeczach moż­na oszczędzać ale gin naprawdę im droższy tym lep­szy. Ucz­cie się od starszych

Jeśli więc szuka­cie jakiejś wielkiej mądroś­ci od zwierza na trzy­dzi­este urodziny to zwierz ma dla was takie właśnie proste rady. Bądź­cie cier­pli­wi, nie wyma­ga­j­cie od życia zbyt wielu ważnych i pięknych momen­tów (zwłaszcza tych zaplanowanych) i nigdy nie porzu­ca­j­cie uczuć do aktorów w których zakochal­iś­cie się mając osiem lat. Czeka­j­cie na to co was czeka i żyj­cie w przeko­na­niu, że na niek­tóre rzeczy naprawdę nie macie wpływu.Wszystko inne powin­no się mniej lub bardziej, wcześniej czy później ułożyć. A jeśli nie ułoży się przed trzy­dzi­estką to znaczy ni mniej ni więcej tyle, że najlep­sze rzeczy jeszcze na was czeka­ją. Jak np. kto wie może zwierz jeszcze zwieje z Sir Ken­em w siną dal. Ma na to całą następ­ną dekadę.

Ps: Zwierz na pewno napisze porząd­ną recen­z­je The Entertein­er ale dopiero jak wró­ci z UK.

24 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online